Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De stukkenstroom is een overzicht van alle stukken die ter kennisname of voor besluitvorming door het College van B&W, de Burgemeester, de Rekenkamercommissie en Raadscommissies naar de Gemeenteraad zijn gestuurd. Daarnaast biedt het inzicht in de concept agendering in de Raadscommissies en Raadsvergadering (indien van toepassing).

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de Gemeenteraad gericht aan het College van B&W of aan individuele leden van het College. Een motie begint met de reden van indiening en eindigt met de uitspraak, het verzoek. Een motie is juridisch niet bindend en wordt eerst ter stemming voorgelegd aan de Gemeenteraad. Een motie kan zelfstandig zijn of gekoppeld aan een raadsvoorstel dat ter bespreking voorligt.

Naast de geluids- en/of beeldopnames wordt van alle vergaderingen van de Gemeenteraad en de Raadscommissies door de medewerkers van de Raadsgriffie een beknopt verslag gemaakt met in ieder geval adviezen, besluiten en toezeggingen, welke ter kennisname naar de Gemeenteraad wordt gestuurd.

Hier vindt u alle onderzoeken van de Rekenkamer.