Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Centrum

dinsdag 11 oktober 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Stadscampus Connect-U, Ariënsplein 1

Voorzitter
B. Overink
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a/b

  vaststellen agenda
  kennis nemen van het verslag van de vergadering van 21 juni 2022

 2. 1.c
  Mededelingen Stadsdeelwethouder & Stadsdeelmanagement
 3. 1.d

 4. 2
  Rondvraag en spreekrecht
 5. 3

  Openbaar, maar vanaf 14 september!

  In de zomer van 2021 is er geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Huiskamer van de Stad. Met dit geld willen de Bibliotheek, Het Wilminktheater, Metropool en Kaliber een plek creëren om te leren, te ontmoeten en te ontdekken. Maar ook een plek voor ontspanning, vermaak en afleiding. Een plek waar alle inwoners van Enschede zich thuis voelen, waar ze graag en regelmatig naar toe gaan en die ze gaan ervaren als de Huiskamer van Enschede. De realisatie van de Huiskamer van de Stad loopt echter vertraging op doordat de stuurgroep van het project “Huiskamer van de Stad” besloten heeft het bouwteamcontract met de huidige aannemer te ontbinden. Er wordt nu een nieuwe aanbesteding opgestart met als doel begin 2023 een nieuwe partij te contracteren.

 6. 4.a

  Openbaar, muv vertrouwelijk bijlagen!

  De locatie Stationsplein 1a-5 is de volgende stedenbouwkundige ontwikkeling in het Centrumkwadraat.
  Binnen Centrumkwadraat is voor de Gemeente het aantrekken en vasthouden van talent één van de belangrijkste opgaven. De Gemeente en Ten Brinke hebben samen de ambitie om de locatie Stationsplein 1a-5 te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Hier kan straks gewoond, gewerkt en geleefd worden door een verscheidenheid aan milieus, waarbij extra aandacht is voor het vasthouden van jong talent.

  Aan het Stationsplein 1a-5 komen 159 woningen, waarvan circa 119 voor de middenhuur. De overige 40 wooneenheden zijn bedoeld voor de vrije sector, zogenaamde “friends woningen”, waarbij 2 personen of stellen samen één woning kunnen huren met 2 slaapkamers. Naar verwachting wordt in 2023 gestart met de bouw en worden in 2025 de eerste woon-en werk eenheden opgeleverd.

  Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Met de exploitatieovereenkomst kan de Gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten en het krediet aanpassen.

 7. 4.b

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen!

  De locatie Brammelerdwarsstraat is de volgende stedenbouwkundige ontwikkeling in het Centrumkwadraat welke direct naast de ontwikkeling van Ten Brinke aan het Stationsplein 1a-5 is gesitueerd. Waar nu nog een aantal garages en opslagboxen zijn gesitueerd ontstaat straks ruimte voor een hoogstedelijke ontwikkeling.
  De gemeente en projectontwikkelaar Ska-pa hebben samen de ambitie om op deze locatie aan de Brammelerdwarsstraat circa 36 urban living appartementen te ontwikkelen die in samenspel opgaan met de ontwikkeling aan het Stationsplein. Het binnengebied wordt een aantrekkelijke woon- en werkomgeving in het Centrum en vlakbij het station. Hier kan straks gewoond, gewerkt en geleefd worden door een verscheidenheid aan milieus.

  De circa 36 woningen betreffen 3 kamer appartementen verdeeld over 2 verdiepingen en hebben een oppervlakte van zo’n 55 tot 75m2 gbo welke zijn bedoeld voor jonge professionals in de vrije sector. Naar verwachting wordt in 2023 gestart met de bouw en worden in 2025 de eerste woon-en werk eenheden opgeleverd.

  Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Met de exploitatieovereenkomst kan de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten en het benodigde krediet aanpassen.

 8. 5

  Er is een nieuw actieplan gereed voor de binnenstad van Enschede. Dit plan is in samenwerking met partners en inwoners door de gemeente Enschede geschreven. Met dit actieplan willen we de binnenstad versterken. Naast winkelen en horeca heeft de binnenstad van de toekomst ook een aantrekkelijk aanbod om te wonen, werken, creëren, ontmoeten en verblijven. Voor de uitvoering van het plan stelt het college voor om voor de periode 2023 – 2026 alvast 2,1 miljoen beschikbaar stellen. In de behandeling van de programmabegroting 2023 wordt door de gemeenteraad besloten of dit bedrag er komt. Het actieplan wordt nu verder uitgewerkt zodat bij de zomernota 2023 over aanvullende middelen kan worden besloten voor de periode vanaf 2024.

  Het actieplan bevat vele acties die het college de komende vijf jaar samen met partners wil oppakken. We willen de binnenstad aantrekkelijker maken met meer groen, een meer divers winkel- en horeca-aanbod, broedplaatsen een plek geven en technologie, innovaties en creativiteit meer zichtbaar maken in de binnenstad. Ook willen we de verschillende delen van de stad beter verbinden, zowel onderling als met interessante plekken net buiten de binnenstad. Het college wil werken aan een stad waar het prettig is om te verblijven en waar iedereen zich thuis- en veilig voelt. De stad moet daarbij goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

  Ook inwoners van Enschede hebben meegedacht over de stad via stemvanEnschede.nl. De top 10 ideeën staan in het plan.

 9. 6

  De burgemeester heeft besloten de Nadere Regels Terrassen bij horecabedrijven vast te stellen. Deze regels bevatten spelregels voor de inrichting van terrassen op het Stadserf. Deze nadere regels komen in de plaats van de huidige Nadere Regels Terrassen bij horecabedrijven. Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Terrassen Stadserf’ en de welstandsparagraaf ‘Terrassen Stadserf’ (wijziging 124 van de Welstandsnota) gewijzigd vast te stellen. Met deze plannen wordt de in december 2021 vastgestelde Terrassenvisie Stadserf vertaald naar ruimtelijke regelgeving. Dat is nodig om de extra terrasruimte die op een aantal plekken wordt geboden planologisch-juridisch te borgen en om initiatieven voor het bouwen van bouwwerken op terrassen te kunnen toetsen aan de in de Terrassenvisie Stadserf vastgelegde kaders voor de beeldkwaliteit en ruimtelijke uitstraling van de terrassen in het Stadserf. Tijdens het maken van het bestemmingsplan en de welstandsparagraaf heeft afstemming plaatsgevonden met de ondernemers en andere belanghebbenden in de binnenstad.

 10. 7

  Per 1 januari 2023 start de pilot emissievrije afvalinzameling binnenstad. De commissie wordt hierover nader geïnformeerd.

 11. 8

  De commissie wordt geïnformeerd over de stand van zaken omtrent darkstores in de stad en worden een aantal beleidsopties aan de commissie voorgelegd, dit n.a.v. de aangenomen motie ‘darkstores’

 12. 9.a

  Aan de Joan Coststraat ligt al jarenlang een voormalige bedrijfslocatie braak. Er is een initiatief om op deze locatie 16 woningen te ontwikkelen en een verzoek voor het realiseren van een opslagruimte voor een nabijgelegen bedrijf. De gemeente is voornemens aan deze ontwikkelingen medewerking te verlenen. Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit niet mogelijk. Daarom is het bestemmingsplan 'Joan Coststraat' opgesteld. Voor het realiseren van de woningen is ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze beide plannen zijn als ontwerp ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn geen zienswijzen ingediend. In de beide vast te stellen plannen zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpplannen.

 13. 10
  Sluiting
 14. 99