Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Noord

dinsdag 6 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Zone.college, Hengelosestraat 481, 7521 AG Enschede

Voorzitter
Hadassa Meijer
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 6 juni 2023 10.00 uur worden ingediend bij de heer D. Kosar, commissiegriffier, d.kosar@enschede.nl - 06-48435591

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 3

  Door de aanleg van een 3,4 km lange ondergrondse 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Enschede Vechtstraat en hoogspanningsstation Enschede Heekstraat wordt de leveringszekerheid van Enschede versterkt. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de binnenstad van Enschede voor de toekomst vergroot omdat er een extra 'weg' is aangelegd waarover elektriciteit kan worden getransporteerd. Daarnaast is de uitbreiding nodig om de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk te vergroten. De 110 kV-verbinding zal grotendeel aangelegd worden met boringen. Boringen worden toegepast om obstakels te ontwijken en langdurige hinder voor de stad te voorkomen.

 2. 4

  Het bestemmingsplan beoogt de herontwikkeling van de horeca-locatie aan de Hengelosestraat 437 (De Assinkhof) te Enschede tot woningbouwlocatie. Het oude horecapand en de bedrijfswoning zullen gehandhaafd blijven en vanwege hun cultuurhistorische waarden zullen ze aangeduid worden als karakteristiek. In deze herontwikkeling zullen diverse woningtypes worden gerealiseerd. De kwaliteit en het gevoel van het wonen op een hof zal worden versterkt door de keuze in architectuurstijl, waarbij de historische beeldkenmerken van de Assinkhof in combinatie met het aanvullende groen elkaar zullen versterken.

 3. 5

  Het agrarisch bedrijf, Landschaps- en Zorgboerderij De Rökker, aan de Beuvinkweg 40, is bezig om over te schakelen naar circulair (biologisch) melkveebedrijf. Als nieuwe bron van inkomsten wil men 5 natuurlodges (3 vrijstaande en 2 geschakelde) in het landschap gaan plaatsen. Enerzijds vanuit financieel oogpunt maar anderzijds ook vanuit recreatief en educatief oogpunt om bezoekers/recreanten kennis laten maken met landschap en kringlooplandbouw. Het initiatief past echter niet in het geldende bestemmingsplan.
  Op 28 juni 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit (hierna: PAB) ingediend.
  Het college van B&W van Enschede wil meewerken aan de realisatie van deze natuurlodges en is bereid op dat punt van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor heeft het college een ontwerp-omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit opgesteld.

  De raad zal in de vergadering van 26 juni 2023 verzocht worden om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor dit project af te geven.

 4. 6

  In 2019 is besloten de ambtelijke huisvesting toekomstbestendiger te maken. Daarbij paste het afstoten van de servicecentra; deze waren gebouwd met een ander doel dan waarvoor ze nog werden ingezet. Servicecentrum Oost, Zuid en West zijn inmiddels afgestoten. Laatste in de rij is het servicecentrum Noord. Ook hier is sprake van een mismatch tussen de aanwezige faciliteiten en het gewenste gebruik. Daardoor is er de nodige leegstand. Daarbij nodigt het servicecentrum Noord niet uit tot ontmoeting of samenwerking. De medewerkers in Noord hebben behoefte aan meer direct contact met de partners in en de bewoners van de wijk. De locatie van Het Kompas aan de IJstraat 4 biedt de mogelijkheid een open en toegankelijke voorziening te creëren die dichter bij de samenleving staat. Daarnaast blijft er een kleinere satelliet in Twekkelerveld om ook deze wijk goed te kunnen bedienen. Deze ontwikkeling van hoofdlocaties met satellieten heeft zich al voorgedaan in de andere stadsdelen. De realisatie van de Boei als het Hart van de Wijk en de Magneet zijn hiervan recente voorbeelden.

 5. 7

  Er zijn volop ontwikkelingen vanuit de wijkaanpak Nieuw Twekkelerveld. In het bijgevoegde voortgangsbericht leest u de stand van zaken rondom de thema’s ‘Energie en Klimaat’ ‘Prettig Wonen’ en het ‘Huis van de Wijk’. Specifiek vragen wij uw aandacht voor de aanpak rondom Energiearmoede voor particuliere woningeigenaren. Inmiddels is de FIXbrigade actief in de wijk en binnenkort worden bewoners benaderd voor gratis grote maatregelen zoals gevelisolatie. De Woonplaats en Domijn starten daarnaast met nieuwe projecten om voor de renovatie en verduurzaming van huurwoningen. Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie is er gelegenheid om vragen te stellen over de onderwerpen uit het voortgangsbericht of andere zaken rondom de wijkaanpak Nieuw Twekkelerveld.

 6. 8

  Vanuit de overkoepelende wijkaanpak Nieuw Twekkelerveld hebben we afgelopen jaar gewerkt aan een visie voor het gebied Rigtersbleek. We zien hier kansen om het bedrijventerrein, dat een beetje verborgen ligt, meer te betrekken bij de wijk en een kwaliteitsimpuls te geven. Daarbij zetten we in op behoud van de werkfunctie maar ook op menging met andere functies zoals wonen. Stedenbouwkundig bureau “We love the city” heeft de visie voor ons uitgewerkt en een toelichting geven op het beeld dat we in de toekomst voor Rigtersbleek zien. We willen de stadsdeelcommissie vragen of ze deze visie steunt, nog aanvullende ideeën heeft of misschien op onderdelen wil bijsturen. Dan kunnen we vervolgens de visie definitief maken, ter besluitvorming voorleggen en ermee aan de slag gaan.

 7. 9
  Sluiting