Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 14 juni 2022

20:00 - 22:30

Locatie
De Boei, Spinnerstraat 29a
Voorzitter
Rachel Denneboom
Agenda documenten

Agendapunten

n.v.t.

Stadsdeelmanagement neemt u mee in de ontwikkelingen en plannen binnen het stadsdeel West

De wijkbudgetcommissies in Enschede leggen in het voorjaar verantwoording af
over de bestedingen van het voorgaande kalenderjaar. De financiële verantwoording wordt afgelegd aan het college. Dat is inmiddels gedaan. De inhoudelijke verantwoording gebeurt in de stadsdelen.
De wens van de vijf stadsdelen is om dit in september met een stedelijke bijeenkomst te doen. Dat is in 2021 ook op deze wijze gedaan en werd door de wijkbudgetcommissies zeer gewaardeerd.
De commissie wordt gevraagd akkoord te gaan met het volgende:
- Op basis van de schriftelijke verantwoording akkoord te gaan met de inhoud.
- In te stemmen met een stedelijke bijeenkomst voor raadsleden met wijkbudgetcommissies
Indien hiermee akkoord wordt gegaan zal de subsidie wijkbudgetten 2021 officieel worden vastgesteld.

Stichting CCI Boekelo is de organisator van de Military Boekelo, een hippische wedstrijd van wereldfaam. De Military is een beeldbepalend sportevenement voor Enschede. Het pand waar de Stichting CCI Boekelo gehuisvest is moet gemoderniseerd worden. Hierdoor gaan de exploitatielasten omlaag en kan de CCI Boekelo beter aan de (betalings)verplichtingen voldoen. Vanwege het belang van de Military voor Enschede staat de gemeente voor de helft van de lening garant. Voor de andere helft staat de Stichting Waarborgfonds Sport garant.

Cromhoff gaat iets nieuws toevoegen aan Enschede: een gevarieerd grootstedelijk woon- en werkmilieu aan de Singel én in een unieke groene setting. Maar daarop vooruitlopend gaan we de komende jaren Cromhoff al klaar maken om direct te kunnen starten, zodra de ontwikkelingsplannen zijn goedgekeurd. Denk aan het slopen van verouderde (delen van ) gebouwen, het opknappen van bestaande cultuurhistorische panden/hallen, het opschonen van het terrein, het saneren van gronden, de start van de aanleg van groen en water etc. Maar ook willen we door middel van placemaking en tijdelijk gebruik het gebied nu al organisch laten groeien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Al eerder heeft de Provincie aangegeven mee te willen investeren in Enschede in deze fase van Cromhoff.

NIET Openbaar, pas vanaf 18 februari 2022, omdat eerst betrokkenen moeten worden geïnformeerd.

Op basis van Europese regelgeving over mensenrechten moeten gemeenten voorzien in voldoende woonwagenstandplaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat, binnen de Enschedese woonwagengemeenschap, behoefte is aan circa 20 tot 25 extra standplaatsen. In 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeente Enschede een subsidie verleend waarmee maximaal 10 woonwagenstandplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Na toekenning van deze subsidie is een locatieonderzoek gestart waaruit een perceel aan de Windmolenweg als meest geschikt naar voren kwam. De gemeente gaat de Raad nu verzoeken deze locatie aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie en hiervoor een ontwerpbestemmings-/ omgevingsplan incl. grondexploitatie op te stellen.

Openbaar: ja, maar muv de Niet geanonimiseerde Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen!

Er is een plan ingediend om een landgoed op te richten op gronden in het buurtschap Twekkelo. De naam van het landgoed is ‘Hof te Twekkelo’. Dit gebied (ca. 22 hectare) bestaat uit een grotendeels aaneengesloten geheel van enkele beboste percelen en open landerijen in agrarisch gebruik, omzoomd met houtwallen. Het nieuwe landgoed ligt zowel in de gemeente Enschede en Hengelo. In Enschede betreft het gronden rondom erve Den Haimer (Haimersweg 225) en deels Grote Veldweg 50.
In het landschapsontwikkelingsplan Hof te Twekkelo zijn drie locaties waar de bestaande woningen worden gesloopt en op hetzelfde perceel met een grotere inhoud worden gebouwd. Hier komen een nieuwe ruime woonboerderij/landhuis en een schuurwoning. Als compensatie zorgt de initiatiefnemer voor meerdere ruimtelijke investeringen zoals het omvormen van ca. 8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur door de aanleg en het herstel van diverse landschapselementen zoals aanleg van poelen, het planten van fruitbomen op het erve Elkeman aan de Twekkelerweg 356, het versterken van een houtwal, het planten van een solitaire boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van een nieuw (openbaar) wandelpad. Naast het herstellen en toevoegen van landschapselementen wordt er op Erve Den Haimer een bestaande Rijksmonumentale schuur, een voormalige schuilkerk, gerestaureerd. Ook buiten het plangebied levert initiatiefnemer een kwalitatieve inspanning door de herinrichting van het dorpsplein in Usselo.
Op basis van het landgoedontwikkelplan is het bestemmingsplan Hof te Twekkelo opgesteld. Het betreft hier een intergemeentelijke gebiedsontwikkeling, waarvoor gelijktijdig ook in de gemeente Hengelo een bestemmingsplanherziening in procedure is gebracht. Voorwaarde om het landgoedplan te kunnen uitvoeren is dat beide bestemmingsplannen rechtskracht moeten hebben verkregen.
Het initiatief is beoordeeld op basis van de provinciale KGO-balans (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). Binnen het KGO-beleid van zowel de provincie Overijssel als de gemeente Hengelo staat het vereveningsprincipe centraal. Ook de Gids Buitenkans van de gemeente Enschede kent dit principe (weegschaal). Omdat het één, ondeelbaar plan betreft is ervoor gekozen om de KGO-methodiek voor het gehele plan van toepassing te verklaren.
Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving kunnen voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de Groene Omgeving, uitsluitend indien hier sociaal-economische en maatschappelijke redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van vervangen, verplaatsen en vergroten van enkele woningen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, in sloop van landschapsontsierende bebouwing en behoud van karakteristieke en monumentale bebouwing. Naast individuele belangen worden met dit plan ook maatschappelijke belangen gediend.
Met het voorliggende plan wordt ontwikkelingsruimte toegestaan in de vorm van het planologisch toestaan van grotere woonvolumes. Deze financiële meerwaarde is aanmerkelijk kleiner dan de investeringen in ruimtelijke kwaliteit (zoals de afwaardering van meer dan 8 hectare agrarische grond naar nieuwe natuur en het slopen van landschapsontsierende gebouwen). Naast ruimtelijk in balans, is de voorgenomen ontwikkeling daarmee ook financieel in balans.
De geldende welstandsidentiteit sluit onvoldoende aan op de ruimtelijke visie voor het Hof te Twekkelo. Daarom is voor het verbinden van eisen aan materiaalkeuze en-kleur en gevelgeleding het beeldkwaliteitsplan ‘Hof te Twekkelo’ opgesteld.

 brief over de Zuiderspoorbeek (deel Westerval) dd 7 maart
 gemeenteraad Haaksbergen de motie over de noordtak Betuwelijn die de raad op 26 januari unaniem heeft aangenomen (mail 17 feb)
 Noordtak: havenbedrijf van Rotterdam en de provincies Overijssel en Gelderland aan Movares/Arcadis hebben de opdracht gegeven een kostenonderzoek uit te voeren. Dit rapport is in november 2014 gepubliceerd (mail 15 feb)
 Vervuilde grond Boekelose Stoomblekerij (mail 28 april)
 Verslag commissievergadering dd 8 feb jl
 Vrijgeven tervisielegging ontwerpbestemmingsplan 'Aanvulling wonen Havengebied'