Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - ECONOMIE WERK INKOMEN ONDERWIJS

maandag 23 september 2024

19:00 - 23:00

Agendapunten

  1. Openbaar, maar pas na positieve besluitvorming Provinciale Programmeringsafpraken dd 17 juni 2024!


    In Twente bedenken en maken we allerlei nieuwe dingen, producten, materialen en diensten. Dat is fijn voor de klanten. En ook fijn voor bedrijven die zo kunnen groeien en voldoende en goede banen kunnen aanbieden. Het gaat daarbij om banen voor iedereen: van mensen met gouden handen die echt iets kunnen maken tot knappe koppen.


    Op dit moment is er te weinig ruimte voor bedrijven. Vooral voor grote bedrijven met veel mensen die veel grond nodig hebben. In Enschede hebben we geen extra ruimte voor grote bedrijven die meer grond nodig hebben dan ongeveer zes voetbalvelden.    De gemeente Almelo heeft deze ruimte wel. Daarom werken we samen met die gemeente aan een nieuw bedrijventerrein in Almelo. Daarbij is afstemming nodig over wat voor bedrijven daar straks mogen komen. Het college van Burgemeester en Wethouders wil graag dat er grote technische bedrijven komen en ook fabrieken die producten maken.

  2. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de subsidieverordening “Onderwijs en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar 2019” aan te passen. Dit is nodig om een juridische grondslag te creëren voor het verdelen van subsidies in het kader van de rol die de gemeente Enschede heeft als centrumgemeente met betrekking tot het voorkomen van voortijdig schooluitval. Enschede ontvangt voor de uitvoering hiervan financiële middelen van het rijk. Een deel van deze middelen wordt via subsidies doorgegeven aan andere Twentse gemeenten. Het actuele beleidsmatige kader hiervoor is vastgelegd in “De Twentse belofte''. De rol die Enschede heeft als centrumgemeente is een structurele, wettelijke taak. Daarnaast worden er een paar actualisaties op details van de verordening voorgesteld.

  3. De tweede voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2021-2025 geeft een overzicht van de inzet en resultaten van de aanpak laaggeletterdheid over de periode 2022-2023.Samen met relevante partners in het netwerk gaven we volop uitvoering aan de activiteiten die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2021-2025, de Nota Kansrijk Enschede 2023-2033 en het project Ikletterop. We zetten ons gezamenlijk in om kinderen én volwassenen alle kansen te geven om hun basisvaardigheden te ontwikkelen. Deze inzet is succesvol. Enschedese schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties investeren veel in het versterken van basisvaardigheden. En de impact van taaltrajecten in Twente is goed in vergelijking met andere trajecten uit het land. Onze blijvende inzet op het verminderen van laaggeletterdheid is volop actueel en noodzakelijk. Het College is zich hier van bewust en continueert daarom met kracht de uitvoering van het opstelde programma.