Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 4 juli 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis, Kamer 51
Voorzitter
Jan de Lange
Agenda documenten

Agendapunten

  • Mededelingen
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 30 mei 2022
  • Vaststellen agenda

Wanneer fracties dit raadsvoorstel wensen te bespreken dan worden zij verzocht om dit uiterlijk vrijdag 1 juli 12.00 uur kenbaar te maken bij de secretaris van de commissie. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt met de voorzitter gekeken of het nog als bespreekpunt aan deze agenda kan worden toegevoegd. Mocht dat niet haalbaar zijn dan wordt gekeken naar een extra kamer Fysiek op dinsdag 5 juli 2022.

Toelichting op het voorstel:
Sinds een aantal jaren zien we een toename in de ontwikkeling van complexen van kleinschalige units, opslag- / garageboxen op bedrijfslocaties en bedrijventerreinen. Deze ontwikkeling kent mogelijk een aantal negatieve gevolgen. Zo is de bijdrage van deze units en boxen aan de werkgelegenheid vaak klein terwijl de uitstraling voor de omgeving negatief kan zijn. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte in Enschede en daarom wil de gemeente regels gaan stellen aan dat soort initiatieven. Om te voorkomen dat aan initiatieven meegewerkt moet worden voordat deze regels klaar zijn, neemt de gemeente een zogeheten voorbereidingsbesluit.

In de 1e tussenrapportage is de prognose voor het financiƫle resultaat van de gemeente Enschede voor 2022 weergegeven. Op basis van deze rapportage wordt geen significante wijziging in het resultaat van 2022 verwacht. De begroting 2022 is sluitend gemaakt door 11,6 miljoen euro uit de algemene reserve te halen. Door de neutrale prognose voor 2022 hoeft hier geen wijziging in aangebracht te worden.

In dit voorstel is door het college besloten om de raad de nieuwe begrotingsindeling met bijbehorende producten, strategische opgaven, doelstellingen en indicatoren voor te leggen. De Gemeenteraad stelt deze nieuwe indeling bij aanvang van de Raadsperiode voor de gehele Raadsperiode vast. Basis voor de herijking van de begroting is onder andere de aanzet tot het koersdocument. Hierin staat beschreven welke koers de gemeente Enschede de afgelopen vier jaar heeft gevaren met betrekking tot de vijf strategische opgaven en waar Enschede nu staat.

Burgemeester Roelof Bleker wil met de commissie in gesprek over de bestuursopdracht Veiligheid.