Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Noord

dinsdag 16 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Ontmoetingspark v.v. Rigtersbleek, G.J. van Heekstraat 15, 7521 EB Enschede

Voorzitter
Hadassa Meijer
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 16 april 2024 10.00 uur worden ingediend bij de heer D. Kosar, commissiegriffier, d.kosar@enschede.nl - 06-48435591

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Rondvraag
 2. 3

  De wijkbudgetcommissies in Enschede leggen in het voorjaar verantwoording af over de bestedingen van het voorgaande kalenderjaar. De verantwoording bestaat uit twee onderdelen.
  A. De financiële verantwoording aan het college: Dat is inmiddels gedaan en is akkoord bevonden
  B. De inhoudelijke verantwoording aan de stadsdeelcommissie.


  Om op inhoud betrokken te blijven wordt het komende jaar op verschillende manieren invulling gegeven aan de verantwoording van wijkbudgetcommissies aan de stadsdeelcommissies. Dit gebeurt door bezoek aan locaties filmpjes, presentaties en in gesprek gaan met elkaar.


  De stadsdeelcommissie wordt gevraagd om op basis van de schriftelijke verantwoording en de presentaties van een aantal initiatiefnemers akkoord te gaan met de bestedingen 2023.
  Bij akkoord van de stadsdeelcommissie wordt de subsidie wijkbudgetten 2023 officieel vastgesteld en de beschikkingen van de subsidieaanvragen 2024 verstuurd.

 3. 4

  De gemeente heeft samen met het bureau "We love the city" een gebiedsvisie opgesteld voor Rigtersbleek. We zien kansen om op termijn het bedrijventerrein Rigtersbleek te transformeren, te verdichten en te vergroenen. Nu is het een enigszins verborgen bedrijventerrein maar in de toekomst zien we mogelijkheden hier een levendig gebied te maken waar je kan werken, wonen en recreëren. Deze visie op Rigtersbleek is een start om invulling te geven aan de verstedelijksopgave vanuit de visie op de SHE (Spoorzone Hengelo Enschede). Deze visies vormen samen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.Transformatie van een bedrijventerrein naar een levendige buurt waar gewerkt en gewoond kan worden is een proces van lange adem. Er zijn nog veel stappen te zetten en hordes te nemen maar deze visie is de eerste stap om het proces op gang te brengen.

 4. 5

  Stadsdeelbeheer NoordOost neemt de commissie mee in diverse groenprojecten in Enschede Noord. Er wordt een beeld gegeven van recent uitgevoerde groenprojecten en er wordt vooruit gekeken naar de groenprojecten die dit jaar worden voorbereidt en worden uitgevoerd.

 5. 6

  Integrale wijkaanpak Nieuw Twekkelerveld
  In Twekkelerveld loopt al enige jaren een integrale wijkaanpak. Het betreft een breed gebiedsprogramma waarin we gezamenlijk met bewoners, woningbouwcorporaties en andere stakeholders werken aan een mooiere, betere en toekomstbestendige wijk. Onder de noemer “Nieuw Twekkelerveld” worden er ook in 2024 projecten en maatregelen op het gebied van wonen, energie & klimaat, economie, mobiliteit en sociale opgaven integraal opgepakt. Tijdens de stadsdeelcommissie geven wij een presentatie over de actuele stand van zaken en gaan we daarnaast specifieker in op een aantal grote deelprojecten binnen de integrale wijkaanpak, zoals o.a. de pilot aardasvrij Twekkelerveld en het ontwikkelplan voor het bedrijventerrein Rigtersbleek.  Pilot aardgasvrij Twekkeleveld
  Twekkelerveld is door de raad aangewezen als pilotgebied voor de warmtetransitie (‘van het gas af’). De mogelijke aanleg van een warmtenet om dit doel te bereiken, is onderdeel van de integrale wijkaanpak. Sinds 2020 zijn er verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd en heeft bewonersparticipatie plaatsgevonden. Tot op heden nog zonder zicht op een haalbare businesscase.Tot nu toe blijkt de aanleg o.a. niet haalbaar vanwege hoge kosten voor woningeigenaren en weerstand om uiteenlopende redenen. Met de corporaties zijn in 2023 gesprekken gevoerd over de aansluiting van de sociale huurwoningen in de wijk. De positie van Ennatuurlijk is complex vanwege de aankomende Wet collectieve warmte. Tijdens de Stadsdeelcommissie informeren wij de commissie over de stand van zaken en onze plannen voor het komende jaar.

 6. 7
  Sluiting