Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie Noord

dinsdag 5 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Baptistengemeente Enschede, Spechtstraat 32, 7523 WN Enschede

Voorzitter
Hadassa Meijer
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 5 maart 2024 10.00 uur worden ingediend bij de heer D. Kosar, commissiegriffier, d.kosar@enschede.nl - 06-48435591

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 3

  Aan de Hengelosestraat 700 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad in 2017 een bestemmingsplan vastgesteld. Een belangrijk deel van de voorgenomen plannen op het landgoed is inmiddels uitgevoerd. Voor een deel van de plannen zijn de ontwerpen, mede vanwege nieuwe inzichten, verder gedetailleerd. Het betreft de zwembadomgeving en beheergebouw, de omgeving tennisbaan/padelbaan met paviljoen en de zonneheuvel en beek/wetlands. Om de beoogde wijzigingen mogelijk te maken is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld.

 2. 4

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van een reguliere woning in het buitengebied mogelijk ter plaatse van een bestaande recreatiewoning op het perceel Weerseloseweg 352.


  Het perceel maakt onderdeel uit van een historisch landgoed ’t Slöttelmös. De ontwikkeling ziet toe op herstel en beheer van het landgoed. Daarnaast wordt ingezet op ecologische verbetering door het omzetten van circa 2 hectare agrarische gronden naar nieuwe natuur, maar draagt het initiatief ook bij aan de waterhouding van het landgoed en omgeving.

 3. 5

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een bijzondere begraafplaats op landgoed De Badhut. De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel Inrichting bijzondere begraafplaatsen. De aanvraag voldoet niet aan de minimale eisen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van het beleid af te wijken. Het college stelt aan de raad voor de aanvraag af te wijzen.

 4. 6

  Het stadsdeel neemt, samen met de ketenpartners rondom jeugd, de commissie mee in de ontwikkelingen en interventies van de jeugd in Noord. Er wordt een beeld gegeven hoe het op dit moment met de jeugd in Noord gaat en welke activiteiten er worden ingezet.

 5. 7

  Sinds 2008 werkt de gemeente Enschede samen met de provincie Overijssel aan een nieuwe invulling van het oude (militaire) vliegveld Twenthe. Dat doen ze in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het terrein dat aan de noordkant van de startbaan ligt is voor een groot deel bedoeld voor nieuwe technische bedrijven. Het is belangrijk dat het onderhoud en beheer van dit terrein goed geregeld is. Bedrijven willen er dan graag gaan zitten en er blijven. Elk bedrijf betaalt straks mee aan de kwaliteit en het onderhoud van het gebied.


  Er ligt nu een voorstel van de GR om voor dat onderhoud van een terrein een aparte organisatie op te richten. De gemeente en de provincie hebben afgesproken dat de gemeenteraad en Provinciale Staten daar vragen over mogen stellen, voordat het bestuur van de GR dit voorstel bespreekt.


  Het college van Burgemeester & Wethouders heeft een brief aan de raad geschreven waarin ze haar advies geeft over het voorstel. Het college vindt het een goed voorstel en adviseert de raad om daar geen opmerkingen bij te maken. Deze brief gaat samen met het voorstel van de GR naar de gemeenteraad toe.

 6. 8

  Twente Evenemententerrein (VTE). Specifiek over een aanvraag om van het geldende bestemmingsplan af te wijken. De Raad van State heeft eerdere besluiten vernietigd, waardoor deze aanvraag nodig is om evenementen op het hele terrein te kunnen laten plaatsvinden. Het huidige bestemmingsplan biedt beperkt ruimte voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Om de exploitatie van het gehele evenemententerrein in beperkte vorm voort te kunnen zetten heeft de exploitant een verzoek tot afwijking van het geldende bestemmingsplan aangevraagd.
  Momenteel zijn alleen evenementen toegestaan op een klein deel van de 50 hectaren, volgens de bestaande vergunning “PAB Hangar 11”. De exploitant van het terrein wil de activiteiten uitbreiden, zodat ook de Strip en de shelters verhuurd kunnen worden. Daarvoor moet een nieuw omgevingsplan worden opgesteld. De nieuwe aanvraag is voor een zeer beperkt aantal evenementen en besloten bijeenkomsten. Om zo tot een minimaal benodigde exploitatie te komen.
  We verwachten dat het voorgenomen besluit zal leiden tot vragen en wellicht ook bezwaren van belangengroepen. De gemeente is echter verplicht een besluit te nemen op deze ingediende aanvraag en is voornemens de afwijking te verlenen. Belanghebbenden worden geïnformeerd via verschillende kanalen, zoals het Noaberoverleg en de gemeentewebsite.
  Ondanks dat het hier om een collegebevoegdheid gaat, wil het college de gemeenteraad tijdens de Stadsdeelcommissie Noord op 5 maart informeren en daarmee betrekken bij dit besluit.

 7. 9
  Sluiting