Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 14 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Het Laadperron - Getfertsingel 41, 7513 GA Enschede

Voorzitter
R. Denneboom
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 14 mei 2024 10:00 uur worden ingediend bij commissiegriffier Stijn van Iersel via s.vaniersel@enschede.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. Vaststellen agenda
  b. Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 19 maart 2024
  c. Mededelingen vanuit: de commissie, het stadsdeel en stadsdeelwethouder en -management

  • Spreekrecht: A. van der Meer (namens Vereniging Behoud Twekkelo (VBT))

  d. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 2. 2

  Commissieleden kunnen tot uiterlijk 10:00 uur op de dag van de vergadering vragen indienen bij de secretaris van de commissie.
  Geen rondvragen ingediend.

 3. 3

  Op 12 april 2021 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan “Usseler Es West” (gewijzigd) vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt niet meer uitgegaan van de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de Usseler es, maar krijgt het gebied in hoofdzaak agrarische- en natuurlijke bestemmingen. Tegen dit vaststellingsbesluit is door 1 belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 1 november 2023 heeft zij met betrekking tot het ingestelde beroep uitspraak gedaan. De Raad van State heeft het bestemmingsplan op onderdelen vernietigd en de Gemeenteraad opgedragen om voor de vernietigde onderdelen, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan “Herstelbesluit Usseler Es West” is daarvan het resultaat. In essentie komt het erop neer dat de door de indiener van het beroep gewenste woonbestemming aan zijn perceel terecht niet is toegekend en de bestemming ‘Natuur’ aan de orde blijft. Wel wordt een aantal randzaken planologisch aangepast, zoals toegestane toegangswegen, parkeervoorziening en tuinen.


  • Spreekrecht: A. Vanhommerig
 4. 4

  In 2022 werd PFAS aangetroffen in de bodem onder De Bleekerij in Boekelo. De PFAS is afkomstig van Textielbedrijf Texoprint, dat het gebruikte voor haar productie. De Bleekerij is gebouwd vanaf 2008. Toen is een bodemonderzoek uitgevoerd en verontreinigde grond werd schoon gemaakt, maar in die tijd was er nog geen aandacht voor PFAS.
  Inmiddels weten we meer over de schadelijke gevolgen die PFAS kan hebben. Daarom heeft het ministerie van I&W alle gemeenten gevraagd onderzoek te doen naar verspreiding van PFAS. Daaruit kwam naar voren dat ook in Enschede PFAS in de bodem zit, onder andere in De Bleekerij in Boekelo. Extra onderzoek maakte duidelijk dat in de tuinen van 70 woningen zoveel PFAS zit dat wij deze willen saneren.Door de tuinen met te hoge PFAS-gehaltes tot een meter diep af te graven, ontstaat weer een veilige woonomgeving voor de bewoners.Om de kosten van de sanering te kunnen betalen, heeft het Rijk ons een subsidie van € 9.280.000,-- toegekend.


  Namens de gemeente geeft de projectmanager toelichtingen op het verdere saneringsproces.

 5. 5

  De wijkbudgetcommissies in Enschede leggen in het voorjaar verantwoording af over de bestedingen van het voorgaande kalenderjaar. De verantwoording bestaat uit twee onderdelen:
  A. De financiële verantwoording aan het college: Dat is inmiddels gedaan en is akkoord bevonden.
  B. De inhoudelijke verantwoording aan de stadsdeelcommissie.


  Om op inhoud betrokken te blijven wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de verantwoording van wijkbudgetcommissies aan de stadsdeelcommissies. De stadsdeelcommissie wordt gevraagd om op basis van de schriftelijke verantwoording en de presentaties van een aantal initiatiefnemers akkoord te gaan met de bestedingen 2023. Bij akkoord van de stadsdeelcommissie wordt de subsidie wijkbudgetten 2023 officieel vastgesteld en de beschikkingen van de subsidieaanvragen 2024 verstuurd.

 6. 6

  De projectmanagers van de gemeente geven in een informerende presentatie toelichtingen op de tussenstand van het project Cromhoff. Daarbij komen het actuele woningbouwprogramma, de samenwerking met marktpartijen en de aanstaande besluitvorming hierover, placemaking en het bestemmingsplan aan bod.

 7. 7
  Sluiting