Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 27 juni 2022

19:00 - 22:00

Locatie
Stadhuis, Kamer 51
Voorzitter
Mart van Lagen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  • Mededelingen
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Vaststellen agenda

De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een vitaal, leefbaar en mooi landelijk gebied (10.000ha). De Visie landelijk gebied (juli 2021) beschrijft de ambities van de gemeente met drie keer een ‘B’. Bescherming van landschap en natuur; Benutten met gevarieerd gebruik voor landbouw, wonen en recreatie; Buren, zodat stad en land samen sterker staan. De Gids Buitenkans (2022) bouwt daarop voort met regels die deze ambities concreet maken. De regels zijn direct toe te passen voor iedereen met een plan of initiatief voor bijvoorbeeld bouwen in het buitengebied. De Gids helpt eigenaren, bewoners en bedrijven om na te gaan of het initiatief kansrijk is.
Met de Gids kunnen initiatiefnemers een plan ontwikkelen dat past binnen het beleid. Zij kunnen zelf de inschatting maken of het initiatief tot een vergunning kan leiden. Of dat het anders moet. Denk bijvoorbeeld aan meer aandacht voor de landschappelijke inpassing, de sloop van oude gebouwen etc. De gemeente gebruikt de regels uit de Gids bij de formele beoordeling van plan. Hoofdvraag is of het plan van de initiatiefnemer (een bewoner, eigenaar of bedrijf) past bij het algemeen belang, zoals van natuur en landschap? De beleidsregels van de Gids geven richting aan het gesprek daarover tussen initiatiefnemer en gemeente.
De Gids kent vier grote regelingen voor bouwen en slopen: Rood voor Rood, Sloopregistratie, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Rood voor Groen. Verder bevat de Gids regels per thema. Dat zijn regels over wonen, landbouw, niet-agrarisch werken, natuur, zorg, recreatie, landgoederen, bos en energie. De Gids dekt niet alle denkbare plannen. Voor initiatieven waar de regels geen uitkomst bieden vindt ‘maatwerk’ plaats. Dan zijn er geen uitgewerkte regels en wordt per geval bekeken of het plan past binnen de beleidskaders en ambities van de Visie landelijk gebied. De Gids schetst voor alle initiatieven welke stappen een plan moet doorlopen van initiatief tot goedkeuring van medewerking van de gemeente.
De Gids Buitenkans bestaat sinds 2008 en is eerder herzien in 2014. De herziening in 2022 is nodig om de regels aan te passen aan het nieuwe beleid van de Visie landelijk gebied uit 2021. Ook verandert de landelijke wetgeving met de komst van de Omgevingswet in 2023. De nieuwe versie van de Gids past uitgangspunten van die wet toe: balans in beschermen

De afgelopen jaren én de komende jaren is er een vergrote vraag naar meer (sociale en middeldure) huurwoningen in Enschede. Deze vraag komt door de toegenomen krapte in de gehele woningmarkt. De grootste krapte is deze in sociale huurwoningen en koopwoningen. De gemiddelde zoektijden voor een woning stijgt snel. Door sterke prijsstijgingen in koopwoningen staat de doorstroming naar bereikbare koopwoningen en middeldure huurwoningen bijna stil. Versnelling in de woningbouw is -vanwege procedures- lastig. Daarom biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om als innovatief en duurzaam experiment tijdelijke woningen door middel van een verkorte procedure sneller te bouwen en langer dan 10 jaar te laten staan. Hierdoor is het ook financieel maakbaar. De gemeente Enschede meldt zich bij deze aan voor de innovatieve en duurzame experimenten voor tijdelijke woningbouw.

De gemeenteraad heeft besloten om subsidieaanvragen voor evenementen te toetsen aan de hand van criteria afkomstig uit het evenementenbeleid. De rangschikking die uit deze toetsing volgt bepaalt de volgorde waarop subsidie toegekend wordt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Hierdoor wordt het voor aanvragers en toetsers duidelijker waarop getoetst wordt en hoe het budget verdeeld wordt. De onderdelen waarop aanvragen getoetst worden zijn: Enschede op de kaart; maatschappelijke waarde; professionele bedrijfsvoering & organisatie; en toekomstbestendigheid.