Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 13 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Stadhuis, Kamer 51
Voorzitter
Ton ten Vergert
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  • Mededelingen
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Vaststellen agenda

Op 27 juni 2022 staat het raadsvoorstel Gids Buitenkans ter bespreking in de kamer Fysiek van de Stedelijke commissie. De Gids Buitenkans wordt vanavond aan de raadsleden gepresenteerd en er is gelegenheid om vragen te stellen. Er vindt vanavond nog geen inhoudelijke bespreking plaats.

In de periode augustus 2020 – mei 2021 hebben (medewerkers en bestuurders van) lokale overheden samen met netbeheerders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een regionale energiestrategie voor Twente (RES Twente). De stuurgroep van de RES Twente heeft de gemeenteraad gevraagd de RES Twente 1.0 vast te stellen.
Het voorstel tot vaststelling van de RES Twente 1.0 zou op 6 juli door de raad worden besproken. Maar dat bleef achterwege, omdat:
- eerder die avond het voorstel tot vaststelling van de Energievisie een raadsmeerderheid niet kon overtuigen en
- Enschede zich steeds op het standpunt heeft gesteld dat de inhoud van de Energievisie kaderstellend is voor de bijdrage die Enschede levert aan de Twentse energiedoelstelling.
Op 16 september jl. vond hierover een debat plaats in de vergadering van de Stedelijke commissie. Dat heeft inmiddels geleid tot het raadsbesluit van 21 december jl., waarbij de Energievisie alsnog werd vastgesteld. En daarmee is er ook weer een basis ontstaan voor de vaststelling van de RES Twente 1.0.