Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - SOCIAAL

maandag 15 april 2024

19:00 - 22:15
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Mart van Lagen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Aandachtspunten en toezeggingenlijst
  • Mededelingen
 3. 3

  1. De gewijzigde verordening Adviesraad voor het sociaal domein 2024 vast te stellen;
  2. De verordening Adviesraad voor het sociaal domein vastgesteld op 29 maart 2021 in te trekken.

 4. 4

  Het college heeft besloten de routekaart Waardevol oud worden in Enschede ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  Nederland vergrijst. Naar verwachting is in 2040 in Enschede ruim één op de vier bewoners 65 jaar of ouder. Dit heeft effect op allerlei terreinen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een toename van de zorgvraag van inwoners en een grotere behoefte aan drempelloze woningen.
  Met de routekaart geeft het college de gemeenteraad inzicht in de huidige- en toekomstige opgaven binnen diverse beleidsterrein die ontstaan als gevolg van de vergrijzing. De routekaart Waardevol oud worden zelf bevat geen inhoudelijke keuzes. Wel geeft deze routekaart inzicht in de mogelijkheden om de komende jaren bij te sturen. De besluitvorming van de gemeenteraad op die afzonderlijke documenten bepaalt hoe Enschede zich voorbereidt op de vergrijzing.

 5. 5

  In 2023 kreeg bijna 1 op de 6 huishoudens en 1 op de 10 inwoners in Enschede een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit aandeel zal de komende jaren niet kleiner worden. De inwoners tussen de 65 en 80 jaar zijn de grootste groep die gebruik maakt van de Wmo voorzieningen. De demografische prognose laat zien dat de komende jaren deze groep groter wordt. De vergrijzing is één van de grote veranderingen van de komende decennia, met brede impact op de samenleving. Niet alleen het aantal ouderen neemt toe, maar het aandeel 80+ers in die groep stijgt ook. Dat noemen we “dubbele vergrijzing”. Bovendien laat de prognose van 2023 zien dat de Wmo ons €5 miljoen euro meer kost dan we er van het rijk voor krijgen en dit bedrag kan nog verder oplopen. Met de discussienota delen we een aantal dilemma’s en gaan we met de raad in gesprek om de opvattingen, inzichten en politieke duiding van de raad mee te kunnen nemen in de strategienota voor duurzame Wmo waar we aan werken.

 6. 6

  Met de ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2025 informeert de gemeenschappelijke regeling (GR) SamenTwente ons over de ontwikkelingen voor de lange termijn. Trends en concrete gebeurtenissen of veranderingen die gevolgen hebben voor de uitvoering en daarmee de begroting van de GR SamenTwente. Deze brief is een startpunt van het proces van de begroting 2025. De uiteindelijke cijfermatige effecten en besluitvorming volgen in april 2024.

 7. 7
  Sluiting