Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 6 februari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis, Kamer 51

Voorzitter
Yara Hümmels
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  a. vaststellen agenda
  b. kennis nemen van het verslag van de vergadering van van 9 januari ’23
  c. mededelingen
  d. aandachtspunten- en toezeggingenlijst

 2. 2

  Optimalisatie regels bomenbescherming (via twee sporen)
  In Enschede kennen we regels voor de bescherming van bomen. Deze regels staan ook bekend als de kapvergunningregels. Op www.enschede.nl/bomen vindt u de regels die in Enschede gelden.

  In 2022 zijn we, mede als uitwerking van de motie bomen beter beschermen, een traject gestart voor de optimalisatie van deze regels. Dit loopt via twee sporen:

  Spoor 1: verbeteren bestaande regels – loopt;
  Spoor 2: optimalisatie regels. Mede vanuit nieuwe ambities en doelen, zoals u ook kunt lezen in het Groenambitieplan Enschede “Enschede één groot groen park” – dit wordt een gezamenlijk traject met uw raad

  In de bijgevoegde brief (maart 2022) leest u een uitgebreide toelichting.

  In deze sessie nemen we de commissie mee in wat de gemeente tot nu toe gedaan heeft rond dit traject (spoor 1). Dit doen we aan de hand van een korte presentatie. Ook vragen we uw inzichten en willen we het gesprek voeren over het vervolgtraject van spoor twee: zo willen we komen tot optimalisatie van de regels.

 3. 3

  Aan de hand van een presentatie wordt uit de kamer een richting opgehaald hoe de gemeente uitvoering wil gaan geven aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

 4. 4

  In het landelijk gebied is veel aan de hand. De gemeente wil daar samen met inwoners en bedrijven aan werken. Dat doen we per gebied. Want elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. De uitkomst moet passen bij de mensen en kenmerken van het gebied. En bij de opgaven die de gemeente voor het gebied ziet. Rijk en provincie stellen ook eisen, zoals voor stikstof en waterkwaliteit. Daarom is de gebiedsaanpak een ingewikkelde puzzel.
  In de Broekheurne loopt al een gebiedsproces. Daar doen we ervaring op met de aanpak. Het College wil deze aanpak ook in de andere landelijke gebieden volgen. De gemeente is daarover het gesprek gestart met buurtkringen en dorpsraden. De bijlage bij het Raadsvoorstel geeft een overzicht met de stand van zaken per gebied.
  In de gebiedsaanpak komen alle opgaven en belangen uit het gebied aan bod. De mensen uit het gebied beslissen samen met de gemeente over het op te stellen plan. Dat noemen we co-creatie. Het College legt vooraf belangrijke uitgangspunten voor aan het gebied en aan de Stadsdeelcommissie, waarin het gebied ligt. Dan gaat het gebied aan de slag en wordt een gebiedsagenda opgesteld. De Stadsdeelcommissie wordt gevraagd om te toetsen of de met het gebied opgestelde gebiedsagenda binnen de vooraf meegegeven uitgangspunten past. Daarna volgt behandeling in de Gemeenteraad. En dan worden de maatregelen uit de Gebiedsagenda uitgewerkt en uitgevoerd.

 5. 5

  De gemeenteraad heeft besloten voor welke mobiliteitsprojecten in 2023 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030.  Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
  De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
  - Aanleg F35 naar Oldenzaal
  - Start uitvoering verkeersplan Lonneker
  - Start uitvoering verkeersplan Noordwest Enschede
  - Verdere uitrol deelmobiliteitshubs
  - Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel.

 6. 6

  Het college van B&W stuurt een brief aan de gemeenteraad. In de brief gaat B&W in op de oorzaken en de gevolgen van de stikstofproblematiek voor Enschede. Verder geeft het college aan hoe zij met deze problematiek wil omgaan en hoe zij (samen met een groot aantal partners, waaronder onze agrariërs) er voor wil zorgen dat het stikstofprobleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Het college wil dat doen door het opstarten van een aantal gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Per gebied wordt (samen met de partners) gezocht naar maatregelen die zorgen voor:
  - het tegengaan van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het opwekken van duurzame energie
  - het verbeteren van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de belangrijke beken te beschermen tegen vervuiling
  - het herstel van de natuur bijvoorbeeld door het verminderen van de stikstofuitstoot.
  Verder proberen we ervoor te zorgen dat onze agrariërs perspectief houden.

  Deze brief is aangemeld door de heer GJ Tillema (D66) t.b.v. het gesprek met het college oer de mate waarin we keuzes kunnen maken rond dit dossier (uitruil projecten), in hoeverre fasering mogelijk is en wat nu de precieze gevolgen zijn voor een aantal van de genoemde projecten.

 7. 7
  Sluiting