Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 20 juni 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Maranathakerk, Tweede Emmastraat 60, 7545 MP Enschede

Voorzitter
R. Denneboom
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. Vaststellen agenda
  b. Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 18 april 2023
  c. Mededelingen vanuit: de commissie, wijkraden en stadsdeelwethouder en -management
  d. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 2. 3

  Enschede West is een bijzonder stukje Enschede als het gaat om water. West ligt laag t.o.v. de rest van de stad en is tevens meer dan gemiddeld versteend. Deze combinatie zorgt ervoor dat het onderwerp water, vaak in relatie tot ervaren overlast, vaak op de agenda staat tijdens de stadsdeelcommissie.
  Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen legt uit voor welke uitdagingen we staan op het gebied van water. Daaropvolgend wordt de stadsdeelcommissie bijgepraat over de geplande concrete aanpassingen in Enschede West de komende jaren.

 3. 4

  Door de ontwikkelaars van de pilot cameratoezicht is een video gemaakt waarin het technische gedeelte van de pilot cameratoezicht wordt uitgelegd. Deze zal tijdens de stadsdeelcommissie worden getoond. Daarnaast zullen de vragen die gesteld zijn door CDA/ PVV/BBE beantwoord worden door een medewerker van team Veiligheid.

 4. 5

  Voor de Usseler Es is een nieuw bestemmingsplan aangenomen door de gemeenteraad op 12 april 2021. De heer Brouwer (Burgerbelangen Enschede) heeft de vraag gesteld wat er sindsdien is gedaan, wat de actuele stand van zaken is en wat er in de toekomst gedaan gaat worden in de Usseler Es. Patrick Spijker (projectmanager Projectgroep Usseler Es West en Bolling) zal toelichtingen geven op de stand van zaken rondom de Usseler Es West en Bolling. Nick Voogtsgeerd (Projectmanager Gebieds- en Projectontwikkeling) zal toelichtingen geven op de stand van zaken rondom de Oostkrans van de Usseler Es.

 5. 6

  Aan de Ganzebosweg 250, in het buitengebied van de gemeente, bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bedrijfsbebouwing en een bedrijfswoning. Het agrarisch bedrijf is niet meer actief en de schuren hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Op basis van het gemeentelijke Rood voor Rood-beleid uit de Gids Buitenkans 2022 wordt de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en worden twee compensatiewoningen gerealiseerd. Het gehele perceel wordt landschappelijk ingepast. Om dit plan mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.

 6. 7


  Voor het plangebied is in het verleden het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28” opgesteld op verzoek van initiatiefnemer. Uit controles is echter gebleken dat er een aantal strijdigheden met dat bestemmingsplan is ontstaan. Zo was er bijvoorbeeld sprake van het bedrijfsmatig houden van paarden, terwijl dit alleen hobbymatig was toegestaan. Ook was de vereiste landschappelijke inpassing niet gerealiseerd. Tijdens de handhavingszaak die hierdoor is ontstaan, heeft de aanvrager een legalisatieverzoek ingediend. De gemeente werkt hier slechts gedeeltelijk aan mee door een deel van de strijdigheden toe te staan. Daarbij heeft de gemeente nieuwe afspraken met initiatiefnemer gemaakt met als onderdeel daarvan ook een nieuwe landschappelijke inpassing. Om deze nieuwe afspraken goed vast te leggen, is het bestemmingsplan “Keizerweg 26-28” opgesteld.

 7. 8
  Sluiting