Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stadsdeelcommissie West

dinsdag 21 november 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Wijkcentrum De Boei, Spinnerstraat 29a, 7545 TP Enschede

Voorzitter
R. Denneboom
Toelichting

Verzoeken tot spreekrecht kunnen tot dinsdag 21 november 2023 10:00 uur worden ingediend bij commissiegriffier Stijn van Iersel via s.vaniersel@enschede.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  a. Vaststellen agenda
  b. Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 3 oktober 2023
  c. Mededelingen vanuit: de commissie, wijkraden en stadsdeelwethouder en -management
  d. Lijst met aandachtspunten en toezeggingen

 2. 3

  Aangemeld ter bespreking door PvdA


  Het college heeft besloten de locatie "de Kwinkel” als uitbreidingsrichting aan te wijzen voor woningbouw in Boekelo. Vorig jaar heeft het college al het 'programmatisch Kader Woningbouw voor Boekelo' vastgesteld. Volgens de gemeente en de dorpsraad Boekelo is er de komende tien jaar ruimte voor ongeveer 120 extra woningen met de focus op starters en ouderen. Om dit aantal woningen de komende jaren te kunnen realiseren zijn er locaties in de bestaande bebouwing van Boekelo nodig als ook een locatie tegen het dorp aan. Door een onafhankelijk bureau is een onderzoek uitgevoerd en is “de Kwinkel” aangemerkt als meest geschikte locatie. De verdere planvorming om te komen tot een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan zal de komende periode opgestart worden.


  Spreekrecht:

  • dhr. B. ter Stal namens Dorpsraad Boekelo
 3. 4

  In juli 2023 is een intentieovereenkomst ondertekend met meerdere partners voor het onderzoek naar een familiehuis in ’t Ni-je Terphoes. In september is projectleider Wilma Meere gestart. Zij gaat een presentatie geven over haar onderzoeksopdracht en aanpak.

 4. 5

  Openbaar, ja, muv bijlage 7!


  Er is een verzoek ingediend voor het bewonen van een karakteristieke schuur op het erf Boerstege 10 in Twekkelo. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. De regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) uit de Gids Buitenkans biedt hier mogelijkheden voor. Het bestemmingsplan "Boerstege 10" maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk. Daarnaast omvat het plan een verplichte landschappelijke inpassing/erfinrichting, de renovatie van een nabijgelegen verouderde veldschuur en de sloop van twee vervallen schuren op het erf en een nieuwe kapschuur ter vervanging daarvan.
  Op het ontwerp bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een regel aan het plan toegevoegd om extra te borgen dat relevant zicht (i.v.m. privacy) op het naastgelegen perceel wordt voorkomen. Daarnaast leidde de zienswijze tot enkele tekstuele verduidelijkingen in het erfinrichtingsplan en de plantoelichting en zijn enkele kleine ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.


  Spreekrecht:

  • Dhr. P. Oude Egberink namens initiatiefnemers Boerstege 10
  • Mevr. M. Roerink
 5. 6

  Voor de Usseler Es is een nieuw bestemmingsplan aangenomen door de gemeenteraad op 12 april 2021. Tijdens deze vergadering geven de Commissie Herinrichting Usseler Es (CHU) en de Herenboeren Usseler Es toelichtingen. Daarnaast vertelt Nick Voogtsgeerd (Projectmanager Gebieds- en Projectontwikkeling bij de gemeente) over de meest recente ontwikkelingen van De Morshoek.

 6. 7
  Sluiting