Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 15 april 2024

19:00 - 21:00
Locatie

Stadhuis, Kamer 51

Voorzitter
J. de Lange
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 11 maart 2024
  • Mededelingen
 3. 3.a

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Veiligheidsregio Twente is één van deze gemeenschappelijke regelingen. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om zo grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 4. 3.b

  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 is door de raad op 4 december 2023 vastgesteld. Na een paar maanden werken met de Omgevingswet, bleken er enkele (technische) fouten in de legesverordening te zitten. Deze fouten zijn nu hersteld door de legesverordening gewijzigd vast te stellen. Zo betaal je nu minder leges wanneer je een besluit van de gemeente wilt dat vaststelt dat iets vergunningsvrij is. Ook betaal je minder leges wanneer je een conceptverzoek dat je hebt ingediend weer wilt intrekken. Daarnaast is er een artikel aan de legesverordening toegevoegd. In dit artikel is geregeld dat wanneer je per ongeluk een onjuiste activiteit hebt aangevraagd en je deze aanvraagt direct intrekt, je hiervoor geen leges hoeft te betalen. De vorige legesverordening voorzag daar niet in.

 5. 4

  De afdeling Inkoop van gemeente Enschede heeft in toenemende mate een strategische rol als aanjager van en instrument voor het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de regierol inneemt en de uitvoerende taken vaker door de markt laat verzorgen.

 6. 5

  Openbaar, muv bijlage 3!


  In april 2019 stemde de gemeente in met het herstructureringsplan van FC Twente. Het plan is geslaagd in haar opzet. Het faillissement van FC Twente is voorkomen door onder meer de kwijtschelding van 5 miljoen euro door de gemeente. De club staat er financieel weer goed voor en daarmee heeft gemeente meer zekerheid dat de verplichtingen vanuit de verstrekte leningen en garantie worden nagekomen. Onderdeel van het herstructureringsplan is dat een deel van de door de gemeente verstrekte lening aan FC Twente is omgezet naar een renteloze achtergestelde lening. De afspraken voor de aflossing van deze achtergestelde lening zijn vastgelegd in de overeenkomst overtollige middelen. FC Twente heeft een verzoek gedaan voor wijziging van deze afspraken waarbij de lening niet langer achtergesteld is en in plaats daarvan sprake is van vaste aflossingen per jaar. De looptijd van deze lening wordt daarnaast ook ingekort. Verder wijzigen de huidige afspraken tussen gemeente en club niet. Het college stemt in met het verzoek van FC Twente nu de gemeente zekerheid krijgt op de terug te ontvangen gelden mede als gevolg van de sterk verbeterde financiële situatie van FC Twente. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook in te stemmen.

 7. 6
  Sluiting
 8. 99