Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 27 mei 2024

19:00 - 22:30
Locatie

Stadhuis, Kamer 51

Voorzitter
R. Wessels
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 15 april 2024
  • Mededelingen
 3. 3

  Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan de uitvoering van publieke taken. Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. Wat gaan ze volgend jaar doen en draagt dat bij aan wat belangrijk is voor Enschede? Hoeveel gaat dat kosten? Welke (financiële) risico's lopen ze? Deze ontwerp-begrotingen en jaarstukken worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden met het voornemen een algemene zienswijze via een concept Kaderbrief Twentse zienswijze in te dienen.


  Verzoek aan de commissieleden: indien u een van de stukken van GBTwente of VRT tijdens deze commissievergadering wil bespreken, verzoeken wij u dit vóór 24 mei 2024 om 12:00 uur aan te melden bij de secretaris.

 4. 4

  Jaarlijks brengen de Klachtencommissaris, de Bezwarencommissie, de Functionaris Gegevensbescherming en de Rekenkamer een jaarverslag uit over het voorgaande jaar. Deze jaarverslagen worden aangeboden aan de gemeenteraad.


  Verzoek aan de commissieleden: indien u een van deze jaarverslagen tijdens deze commissievergadering wil bespreken, verzoeken wij u dit vóór 24 mei 2024 om 12:00 uur aan te melden bij de secretaris

 5. 4.a

  Binnen de gemeente Enschede nemen we de zorg voor privacy serieus. Daar hoort bij dat we stilstaan bij wat we op dat gebied hebben gedaan en bereikt, en hoe we als gemeente samenwerken om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste taak van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is dat deze onafhankelijk toezicht en controle houdt op de toepassing en naleving van de AVG en de Wet politiegegevens (Wpg). In deze twee stukken blikken we terug op 2023 door middel van het jaarverslag, en kijken we naar de toekomst door middel van het toezichtsplan van 2024.

 6. 4.b

  De Rekenkamer van Enschede draagt bij aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Enschede. Dit doet zij door onafhankelijk onderzoek te doen naar “de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur” (Gemeentewet, artikel 182). Eenvoudiger gezegd: bereikt de gemeente wat ze wil, wordt belastinggeld op een goede manier ingezet en houdt de
  gemeente zich aan de wetten en regels? De Rekenkamer Enschede maakt elk jaar een jaarverslag over het voorgaande jaar. In dit jaarverslag staat wat de Rekenkamer afgelopen jaar gedaan heeft. Het is wettelijk verplicht om zo’n jaarverslag te maken en dit aan raad en college te sturen (Gemeentewet, artikel 185 lid 3)

 7. 5

  Ter bespreking aangemeld door D66, PVV, EA, GroenLinks en SP


  Saxion heeft een onderzoek uitgevoerd naar "twee momenten met betrekking tot de casus Ardesch". De twee vragen waren:

  • Vraag 1: Is achteraf gezien het besluit van de gemeente Enschede om te stoppen met de betalingsregeling met de heer Ardesch voldoende onderbouwd door de gemeente in haar communicatie richting de heer Ardesch
  • Vraag 2: Is achteraf duidelijk vast te stellen waarom de gemeente is afgeweken van het zwaarwegende advies van de klachtencommissaris om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden en kan worden aangetoond dat dit besluit in samenspraak met de heer Ardesch tot stand is gekomen?

  In de brief reageert het college op het door Saxion uitgevoerde onderzoek. Het college kan zich in de conclusies en aanbevelingen vinden.

 8. 6

  Openbaar, muv bijlage 4!


  Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) bevat de financiële vertaling van alle ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen in het Grondbedrijf.Jaarlijks wordt voor al deze projecten op 31 december de balans opgemaakt. Het afgelopen jaar laat het navolgende beeld zien.


  De vraag naar koopwoningen is gestegen o.a. door de stabilisatie van de hypotheekrentes en de stijging van de inkomens. De grote vraag naar zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen zorgt voor druk op de woningmarkt wat leidt tot een opwaarts effect op de huizenprijzen. De bouwkosten stijgen minder hard doordat met name grondstoffen weer beter leverbaar zijn, ze blijven echter hoog, van een grote prijscorrectie is geen sprake. Naast de hoge bouwkosten zorgt de hogere rente voor een verminderde financierbaarheid van de bouwprojecten van beleggers. De marktpartijen zijn het afgelopen jaar dan ook terughoudend geweest met het in ontwikkeling brengen van nieuwe bouwprojecten. Dit in tegenstelling tot de Gemeente die probeert juist bouwprojecten te versnellen daar waar mogelijk. De grondverkopen voor woningbouw-kavels voor particulier opdrachtgeverschap verliepen conform prognose. Daar tegenover bleven grondverkopen voor projectmatige woningbouw achter en ook de verkoop van bedrijventerreinen zijn ook achter gebleven op de prognose, maar dit werd veroorzaakt doordat de uitgifte tijdelijk heeft stilgelegen i.v.m. aanpassing van de uitgiftevoorwaarden n.a.v. het Didam-arrest.
  Ondanks de ontwikkelingen van kosten en prijzen stonden in 2023 de opbrengsten van de grondexploitaties niet onder druk, met uitzondering van de opbrengsten voor projectmatige woningbouw. Het effect van de afnemende grondopbrengsten voor projectmatige bouw werd deels ook weer teniet gedaan door een incidentele interne bijdrageconform Raadsvoorstel “Versnelling sociale woonprojecten in Enschede” waardoor de financiële gevolgen op MPG totaalniveau in 2023 beperkt bleven.


  De diverse projecten in het MPG 2024 laten per saldo een totale verbetering zien van € 1,3 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze toeneemt tot € 27,0 miljoen positief per 31-12-2023. Naast de toegenomen Reserve Grondbedrijf zijn, ten opzichte van het MPG 2023, ook de risico’s van de grondexploitaties afgenomen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 3,1 miljoen, waarmee de vereiste weerstandscapaciteit per 1-1-2024 uitkomt op € 11,8 miljoen.

 9. 7

  In de begroting 2024 hebben we een loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 3,9% toegepast. In de praktijk blijkt dat dit op diverse plekken niet afdoende lijkt te zijn. Nu het onderzoek is afgerond stellen wij voor om voor 5 instellingen een incidentele transitievergoeding van1.305.295 euro beschikbaar te stellen om deze omschakeling te realiseren.

 10. 8
  Sluiting
 11. 99