Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

maandag 8 juli 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R. Wessels
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 3 juni 2024
  • Mededelingen
 3. 3

  Bij dit agendapunt is er ruimte voor inwoners/bedrijven/organisaties/derden om gebruik te maken voor het spreekrecht over de Zomernota 2024 (link).
  Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 8 juli 10:00 uur bij de secretaris via s.vaniersel@enschede.nl.


  Aanmeldingen:

  • J. Bijvank (namens de culturele instellingen Concordia, Wilminktheater, Metropool, Kaliber Kunstenschool, Theater Sonnevanck en Bibliotheek)
  • P. Meijer (namens Stichting Binnenstadsmanagement Enschede (SBME), Stichting Enschede Promotie, Stichting Ondernemersfonds Enschede, Stichting Binnenstad Vastgoed Enschede (SBVE), Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE), Vereniging Winkelhart-Enschede) - inclusief brief in de bijlagen
 4. 4

  De Klachtencommissaris, Commissie Bezwaarschriften, Functionaris Gegevensbescherming en Rekenkamer hebben allen afzonderlijk een jaarverslag opgesteld waarin teruggeblikt wordt op het jaar 2023. Het college heeft de raad per brief voorzien van een reactie op drie eerst genoemde jaarverslagen (zie 4a).  Verzoek aan de commissieleden:

  • Indien u een van deze stukken tijdens deze commissievergadering wil bespreken, verzoeken wij u dit vóór 5 juli 2024 om 12:00 uur aan te melden bij de secretaris.
  • Hierbij is van belang dat u aangeeft welk(e) stuk(ken) u wenst te bespreken, zodat daarvoor rekening gehouden kan worden met de aanwezigheid van de betrokken portefeuillehouder(s).

  Aanmeldingen:

  • Jaarverslag Klachtencommissaris: EnschedeAnders, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks
  • Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften: EnschedeAnders, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks
  • Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming: EnschedeAnders en PvdA
  • Jaarverslag Rekenkamer: niet aangemeld ter bespreking
 5. 4.a

  Vanwege de diversiteit en hoeveelheid aan taken beschikt de gemeente over veel gevoelige persoonsgegevens van inwoners. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt als onafhankelijke toezichthouder binnen onze organisatie toezicht op het zorgvuldige gebruik van deze gegevens.
  Inwoners die het niet eens zijn met een besluit kunnen bezwaar indienen, en als zij zich niet goed behandeld voelen door een ambtenaar of bestuurder, kunnen ze een klacht indienen. Voor de behandeling van bezwaarschriften maakt de gemeente gebruik van een onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften, terwijl klachten bij de gemeentelijke Klachtencommissaris (KC) terechtkomen. De FG, de Commissie Bezwaarschriften en de Klachtencommissaris hebben hun jaarverslagen over 2023 gepresenteerd. Deze verslagen bevatten niet alleen cijfers, maar ook waardevolle lessen voor het gemeentebestuur en de organisatie. Het college van B&W heeft in een brief aangegeven wat ze van deze verslagen hebben geleerd en hoe ze de signalen zullen gebruiken om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

 6. 5

  Openbaar, muv bijlagen 3 en 4


  De Strategische Investeringsagenda is bedoeld om investeringen in de stad komende jaren en op de lange termijn mogelijk te maken. Hiermee geven we een impuls aan de leefbaarheid en leefkwaliteit in de stad en houden we Enschede aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als nieuwkomers. Als stad in het groen om duurzaam te wonen, werken en leven. De Strategische Investeringsagenda 2024 geeft een actuele beschrijving van de prioritaire gebiedsontwikkelingen en projecten die op dit moment gezamenlijk de agenda vormen. Hierbij wordt per project ingegaan op de bijdrage aan de opgaven van de stad, maar ook op de subsidiemogelijkheden en wordt een financiële doorkijk gegeven.

 7. 6

  In de 1e tussenrapportage is de verwachting opgenomen voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2024. We verwachten nu op -7,3 miljoen euro uit te komen. Bij het opstellen van de begroting gingen we nog uit -4,7 miljoen euro. Er is dus sprake van een verslechtering van 2,6 miljoen. Toch is het advies nu niet bij te stellen omdat er voldoende reserves zijn om dit nadeel in op te vangen.

 8. 7
  Sluiting
 9. 99

  Stukken ter kennisname:
  Raadsinformatiebrieven woordvoerders kamer Bestuur en Middelen (Periode 21 mei – 28 juni 2024):