Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 22 april 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Gertjan Tillema en Mart van Lagen
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.a

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 18 maart 2024
  • Aandachtspunten en toezeggingenlijst
  • Mededelingen
 3. 1.d.1

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘reparatie bouwregels bijbehorende bouwwerken bestemmingsplannen’ heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Dit houdt in dat een aantal regels uit de nu geldende bestemmingsplannen die gaan over bijbehorende bouwwerken worden vervangen door nieuwe regels.


  Het gaat met name om het aanpassen en verbeteren van de regels voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij en op woningen. Het gaat om het repareren van de regels voor uitbreidingen van een hoofdgebouw of wooneenheid, zoals het realiseren van een dakopbouw, een uitbreiding van woonkamer of keuken, of dakkapel. In de huidige situatie is voor het aanbouwen van deze bouwwerken binnen het bouwvlak voor een woning vaak een afwijking nodig, omdat deze dan als bijbehorend bouwwerk moeten worden aangemerkt. Een bijbehorend bouwwerk heeft andere bouwregels dan een hoofdgebouw.
  Zou de woning echter in zijn geheel nieuw worden gebouwd, dan past zo’n bouwplan binnen de regels van het bestemmingsplan. Want dan zijn de regels voor het hoofdgebouw van toepassing.
  Dit lossen we met het bestemmingsplan op, waardoor er geen verschil meer is tussen situaties van verbouw en nieuwbouw.


  Door aanpassing van de regels zijn er minder (onbedoelde) afwijkingen van het bestemmingsplan nodig voor het bouwen van deze bouwwerken.
  De bouwmogelijkheden worden met de aangepaste regels niet verruimd of beperkt maar wel verduidelijkt. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Er zijn er wel een aantal wijzigingen in de regels gedaan, zodat het bestemmingsplan beter leesbaar en toetsbaar is.

 4. 1.d.2

  Op 16 februari 2024 heeft de gemeente Enschede besloten om op een perceel gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat te Enschede een voorkeursrecht te vestigen. Dit betrof de vestiging voor de duur van maximaal drie maanden op basis van een collegebesluit.


  Het collegebesluit en het daarbij behorende ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het collegebesluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of het indienen van zienswijzen. Er zijn geen bezwaarschriften ontvangen en geen zienswijzen ingediend.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om op hetzelfde perceel een voorkeursrecht te vestigen zodat het voorkeursrecht haar gelding behoudt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan worden vastgesteld.

 5. 1.d.3

  Het college heeft de raad voorgesteld te besluiten de prijsgrens voor de opkoopbescherming in de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 te verhogen naar 353.000,--. Voorheen waren dit koopwoningen met een WOZ-waarde tot 288.000,--. De prijsgrens wordt aangepast, zodat meer woningen onder de opkoopbescherming vallen. Dit acht het college nodig vanwege de schaarste naar goedkope koopwoningen in Enschede.

 6. 1.d.4

  Openbaar, muv CV!  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit ten minste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van een lid, is een nieuw lid gezocht. De raad wordt voorgesteld (zoals voorgedragen door de commissie van beheer) om de heer Jalink te benoemen tot lid van Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.

 7. 2

  Op 4 maart 2024 droeg de raad het college op nogmaals in gesprek te gaan met de provincie Overijssel om te bekijken hoe Enschede zoveel mogelijk de regie kan blijven voeren op de plaatsing van windturbines binnen de door haar gestelde voorwaarden. Het college heeft dit gesprek gevoerd en koppelt door middel van een raadsbrief aan de raad de resultaten van dit gesprek terug en koppelt daaraan haar standpunt op basis van dit gesprek.

 8. 3

  Het college heeft besloten een pilot te starten van maximaal 10 solitaire tiny houses in de bebouwde kom en heeft de raad hierover per brief geïnformeerd. Deze tiny houses kunnen tijdelijk worden geplaatst achter of bij een eigen woning, bijvoorbeeld voor een kind of een ouder die graag nabij wil of moet wonen. Geïnteresseerde inwoners die een mogelijk initiatief hebben worden uitgenodigd een vooroverleg in te dienen.

 9. 4

  Op 13 november 2023 heeft de Stedelijke commissie kamer fysiek besloten om voorlopig geen verdere stappen te ondernemen in de ontwikkeling en implementatie van erfpachtbeleid. Om te kunnen afwegen of er toch nog sturingsinstrumenten zijn die wel kunnen bijdragen aan gewenste ontwikkelingen is besloten om de brief ‘Sturing op de Woningmarkt’ (9 december 2021), waarin verschillende instrumenten worden genoemd, te actualiseren.
  De uitwerking van de actualisatie treft u in de bijlage van de geagendeerde brief. Bij de actualisatie heeft het college gekozen voor een pragmatische aanpak. Allereerst is gekeken naar welke sturingsinstrumenten nieuw en kansrijk zijn. Ook heeft het college gekeken welke sturingsmogelijkheden geactualiseerd of gewijzigd zijn. Deze staan tevens in de geagendeerde brief. Op dit moment ziet het college geen mogelijkheid om nieuwe sturingsinstrumenten in te zetten in Enschede.

 10. 5

  Openbaar, muv bijlagen 4 en 6!


  Het ontwerpbestemmingsplan ‘aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet'heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan: een aantal regels uit een groot aantal geldende
  bestemmingsplannen binnen de gemeente worden vervangen door nieuwe regels.


  Met het bestemmingsplan worden alle wijzigingsbevoegdheden uit de geldende bestemmingsplannen
  die in het parapluplan zijn opgenomen verwijderd. Ook worden er een aantal afwijkingsbevoegdheden die in het bestemmingsplan staan verwijderd en wordt er één afwijkingsbevoegdheid toegevoegd.
  Op 1 januari jl. is de Omgevingswet in werking getreden. De afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden worden
  verwijderd omdat de regels niet meer toepasbaar zijn onder de Omgevingswet of omdat deze niet meer actueel zijn.

 11. 6
  Beeldvormend onder geheimhouding: Uitkomsten locatieonderzoek nieuw bedrijventerrein (fase 2)
 12. 7
  Sluiting
 13. 8