Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 18 maart 2024

19:00 - 22:15
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Mart van Lagen en Hans de Ruiter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van de verslagen van de vergaderingen van 26 februari 2024
  • Mededelingen
 3. 3

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Woonvisie 2024 vast te stellen. In de Woonvisie vindt u beleid op het gebied van woningbouw, de woningvoorraad, betaalbaarheid, aandachtsgroepen, leefbaarheid en verduurzaming. De paragrafen over aandachtsgroepen en ouderen vormen samen de gemeentelijke Woonzorgvisie.


  Elk jaar vindt een Woondebat plaats om de voortgang van het woonbeleid te bespreken. In 2023 is met de raad afgesproken om de Woonvisie een ‘grote update’ te geven. Hiermee wordt geanticipeerd op de wet Versterking regie volkshuisvesting waarin de verplichting tot een Volkshuisvestelijk programma wordt aangekondigd. Dit programma zal in 2026 de Woonvisie gaan vervangen. In deze Woonvisie wordt hierop voorbereid door alle verplichte thema’s op te nemen. Ook is de externe omgeving veranderd. Op het moment dat de vorige Woonvisie (2019) is vastgesteld, was er sprake van krimp van de bevolkingsomvang. In plaats daarvan is er nu krapte in alle woningmarktsegmenten en groeiende bevolkingsprognoses. Deze veranderende omgeving vraagt om een nieuw woonbeleid dat daarop anticipeert.

 4. 4

  Aangemeld door Volt, Groenlinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren


  Er is op dit moment overal in het land, en ook in Enschede, sprake van netcongestie. Nieuwe grootschalige opwek-projecten zoals zonnevelden en windturbines krijgen geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Op verzoek van de gemeenteraad van Enschede zijn de consequenties van netcongestie op het behalen van de doelstellingen uit de energievisie in kaart gebracht.
  Omdat er naast de netcongestie ook andere ontwikkelingen spelen die mogelijkerwijs invloed hebben op het behalen van de doelstellingen, zijn deze ook meegenomen in de analyse. Het gaat dan vooral om het nieuwe beleid van de provincie over zonnevelden op landbouwgrond en de clustering van windturbines.
  De conclusie van de analyse is dat de doelstellingen voor 2030 niet gehaald kunnen worden. Wel kiest het college ervoor om daar waar mogelijk bij te sturen en te anticiperen op ontwikkelingen.


  Het agenderen van de betreffende collegebrief sluit ook aan bij voornemen tot actualiseren van de Energievisie. De raad wordt tijdens de behandeling tevens gevraagd om de brief te betrekken bij deze actualisatie en kaders mee te geven aan het college.

 5. 5
  Sluiting
 6. 6

  5 maart 2024 – Pilot TinyHouses
  5 maart 2024 – Host City