Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 22 januari 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis, Kamer 51

Voorzitter
Lourraine Lents
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Mededelingen
  • Kennisnemen van het verslag van de vorige vergadering
  • Vaststellen agenda
   voorgestelde hamerstukken (onder 3):
   1. Benoeming leden Commissie van Beheer over het Volkspark
   2. Wijziging gemeenschappelijke Regeling OLCT (NOG NIET IN IBABS?)
   Indien een hamerstuk door de raad wordt aangemeld ter bespreking dan wordt deze behandeld na agendapunt 5.
   Aanmelding bij de secretaris van de kamer en voor vrijdag 19 januari 2024, 12.00 uur.
 3. 3.a

  Openbaar, muv bijlagen 3, 4 en 5!


  Het Volkspark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan de Commissie van
  Beheer over het Volkspark. Een van de leden treedt in januari af, daarvoor stelt het College de Raad voor mevrouw Van Heek te benoemen tot nieuw lid. Daarnaast heeft de Commissie van Beheer met ingang van januari twee leden aangesteld, dit zijn de heren Lautenbach en Dickhoff, Deze twee nieuwe leden zullen gedurende drie maanden worden ingewerkt door de twee leden die met ingang van mei 2024 vertrekken. Dit is nodig voor een zorgvuldige overdracht van het werk en de tijd die nodig is voor het maken van plannen voor het behoud van het Volkspark voor het nageslacht.

 4. 3.b

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in de bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 5. 4

  Het op orde hebben van een goed openbaar vervoersnetwerk is essentieel om Enschede bereikbaar te houden. Zeker wanneer het inwonertal toeneemt. Het beschikken over een manier om je te verplaatsen vermindert de kans om afgezonderd te raken van de maatschappij (sociale exclusie). Een toegankelijk en betaalbaar OV zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook draagt het bij aan verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Door het verminderen van autoverkeer en het tegengaan van files, waardoor bijbehorende economische voordelen ontstaan. Het is bovendien een CO2 neutrale vorm van vervoer en draagt daarmee bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.


  We beschrijven in deze visie hoe we van ‘traditioneel OV’ naar Publieke Mobiliteit gaan. Het gaat hierbij om vormen van mobiliteit die we gedeeld kunnen gebruiken. Soms hetzelfde vervoermiddel op hetzelfde moment, zoals de bus of de trein. Soms hetzelfde vervoermiddel op verschillende momenten, zoals de deelauto of -fiets. In deze visie geven we aan hoe we de samenhang van deze vervoersmiddelen voor ons zien in Enschede.

 6. 5

  Het college heeft het voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor welke mobiliteitsprojecten in 2024 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030. Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
  De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
  - Start van de aanleg F35 richting Lonneker en Gronau
  - Voorbereiding van het verbeteren van de kruising Oostweg – N35
  - Nader onderzoek voor mogelijke aanpassingen aan de kruising Usselerrondweg – Broekheurnerondweg
  - Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel
  - Voorzetten van de verkeersveiligheidsimpuls.

 7. 6

  Voor het uitlaten van honden in de openbare ruimte zijn regels vastgesteld in de Verordening kwaliteit leefomgeving Enschede 2023. Er geldt overal in de openbare ruimte een aanlijnplicht, behalve in losloopgebieden en buiten de bebouwde kom. We stellen de raad voor om ook de (omheinde) renvelden hieraan toe te voegen. Daarmee geldt ook op de renvelden geen aanlijnplicht. Door deze wijziging moet ook het bestaande besluit ‘Losloopgebied honden’ worden aangepast. Alle losloopgebieden en renvelden zijn zichtbaar op de kaart bij het nieuwe Aanwijzingsbesluit losloopgebieden en renvelden voor honden. De overzichtskaart is ook digitaal raadpleegbaar op www.enschede.nl/honden.

 8. 7
  Sluiting