Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stedelijke commissie - FYSIEK

maandag 17 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
Mart van Lagen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 1.1

  • Vaststellen van de agenda
  • Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 22 april 2024
  • Mededelingen
 3. 1.d.1

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Den aan de Stadsbank, de Omgevingsdienst Twente, etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijk regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze de keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten
  alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 4. 1.d.2

  Burgemeester en wethouders hebben besloten de heer J. Hassink tijdelijk te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De huidige plaatsvervangend voorzitter kan door langdurige ziekte zijn werkzaamheden niet uitoefenen.
  Burgemeester en wethouders hebben ook besloten de Nadere Regels Selectiecriteria voor aanwijzing van een beschermd gemeentelijk monument vast te stellen. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de regels voor het aanwijzen van beschermde gemeentelijke monumenten in de Verordening Kwaliteit Leefomgeving 2023. De geldende regels zijn in de praktijk niet actueel genoeg meer om alle belangen bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument goed te kunnen wegen.
  Burgemeester en wethouders hebben verder besloten de gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede vast te stellen. De verordening regelt de instelling en werkwijze van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze adviescommissie adviseert over omgevingskwaliteit in het algemeen en over het uiterlijk van bouwwerken (welstand), waaronder specifiek ook monumenten en cultuurhistorisch karakteristieke gebouwen en structuren. Nu de nieuwe adviescommissie met zijn werkzaamheden is gestart blijkt in de praktijk dat in de verordening niet goed is geregeld dat de bestaande werkwijze zoveel mogelijk wordt voortgezet. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om de huidige verordening in te trekken en te vervangen door een gewijzigde verordening.

 5. 1.d.3

  Ruimte is schaars, ook voor opwek van duurzame energie. Daarom onderzoeken we, samen met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en vijf andere gemeenten of we zonnepanelen kunnen plaatsen in de bermen van de rijkswegen N35/A35 en A1. Alleen de bermen is niet voldoende om het exploitabel te maken dus we kijken, letterlijk, iets breder.
  Na een eerste verkenningsrapport in 2022 hebben we eind 2023 een participatietraject doorlopen en daarbij gesproken met omwonenden. Mede op basis van die inbreng is nu gekozen voor acht gemeentelijke grondlocaties langs de A35 die in aanmerking komen gebruikt te worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Het betreft zowel rijksgronden als gemeentelijke gronden.


  Binnen dit project werken we samen met de gemeenten Wierden, Hellendoorn, Almelo, Borne en Hengelo, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincie Overijssel. Enexis heeft een adviserende rol binnen het project.
  Op dit moment is de SOK ondertekend, de scope voorlopig vastgesteld en wordt er gewerkt aan de planologische procedure. De provincie heeft een Voorontwerp Projectbesluit opgesteld. Dit Voorontwerp is bedoeld om de gemeenteraden een kans te geven om te reageren op de inhoud. Nadat de reacties van de gemeentes zijn verwerkt in het Projectbesluit kan de procedure vervolgd worden. Wanneer er een mandaat verleend wordt aan de wethouder Duurzaamheid, kan hij de positie van Enschede in het Projectbesluit, namens het college en de raad, bewaken.


  Deze consultatieronde is bedoeld om de raad een mogelijkheid te geven om advies uit te brengen met betrekking tot het Voorontwerp Projectbesluit. Bij de totstandkoming van het Voorontwerp Projectbesluit is ambtelijk meermaals afgestemd met de Provincie (en de opstellers namens hen), Rijkswaterstaat en de andere betrokken gemeenten. Wij hebben een inhoudelijke reactie voorbereid in het officiële reactieformulier van de provincie (bijlage 1). De inhoud van het Projectbesluit en de voorgestelde aanmerkingen hierop maken wij middels dit voorstel inzichtelijk aan de raad.

 6. 2.a

  Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Denk aan de Veiligheidsregio Twente of de Stadsbank. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan de uitvoering van publieke taken. Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. Wat gaan ze volgend jaar doen en draagt dat bij aan wat belangrijk is voor Enschede? Hoeveel gaat dat kosten? Welke (financiële) risico's lopen ze? De Enschedese regelingen hebben de financiële stukken allemaal tijdig aangeleverd. Deze worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden met het voornemen een algemene zienswijze via een concept Kaderbrief Twentse zienswijze in te dienen.

 7. 2.b

  De gemeente Enschede is samen met de provincie Overijssel eigenaar van het oude militaire vliegveld in Enschede. Deze samenwerking noemen we ‘Gemeenschappelijke Regeling Technology Base’.


  Begin april heeft deze gemeenschappelijke regeling een nieuwe begroting naar de gemeenteraad en Provinciale Staten gestuurd. Daarin staat hoe hoog de uitgaven en inkomsten (ongeveer) zijn in de jaren die nog komen. Maar die begroting klopt niet meer helemaal omdat er rond Twente Airport iets nieuws is gebeurd.


  Op 11 april heeft Twente Airport namelijk een brief gekregen uit Den Haag. Daarin staat dat de landingsbaan aan het begin en het eind te smal is. Daarom moet daar extra asfalt bijkomen. Anders mogen wat grotere vliegtuigen (met één gangpad) niet meer opstijgen vanaf Twente Airport. Dat zou slecht zijn voor het vliegveld: er komt dan veel minder geld binnen.


  Op 23 mei heeft het bestuur van Twente Airport daarom besloten dat dit extra asfalt er heel snel moet komen. Dat kost natuurlijk geld maar levert ook geld op. Door dit besluit verandert de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Daarom heeft de gemeenschappelijke regeling een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat hoe de begroting voor de komende jaren verandert.


  Het college van B&W heeft daarover een aparte brief naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat dat het een verstandig besluit van de GR is om extra asfalt aan te leggen. Dit is goed voor de toekomst van Twente Airport.


  Aangemeld door D66, PvdD en EA

 8. 3

  Het op orde hebben van een goed openbaar vervoersnetwerk is essentieel om Enschede bereikbaar te houden. Zeker wanneer het inwonertal toeneemt. Het beschikken over een manier om je te verplaatsen vermindert de kans om afgezonderd te raken van de maatschappij (sociale exclusie). Een toegankelijk en betaalbaar OV zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook draagt het bij aan verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Het is bovendien een CO2 neutrale vorm van vervoer en draagt daarmee bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.


  We beschrijven in deze (hernieuwde) visie hoe we van ‘traditioneel OV’ naar Publieke Mobiliteit gaan. Het gaat hierbij om vormen van mobiliteit die we gedeeld kunnen gebruiken. Soms hetzelfde vervoermiddel op hetzelfde moment, zoals de bus of de trein. Soms hetzelfde vervoermiddel op verschillende momenten, zoals de deelauto of -fiets. In deze visie geven we aan hoe we de samenhang van deze vervoersmiddelen voor ons zien in Enschede.

 9. 4

  Het college heeft de raad voorgesteld te besluiten de prijsgrens voor de opkoopbescherming in de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 te verhogen naar 353.000,--. Voorheen waren dit koopwoningen met een WOZ-waarde tot 288.000,--. De prijsgrens wordt aangepast, zodat meer woningen onder de opkoopbescherming vallen. Dit acht het college nodig vanwege de schaarste naar goedkope koopwoningen in Enschede.


  Motivatie D66: D66 wil met het college in gesprek over de effectiviteit van de maatregel en graag van gedachte wisselen of dit nu wel de juiste weg is.

 10. 5
  Sluiting