Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 24 oktober 2022

19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  00:05:14 - 00:06:51 - Margriet Visser-Voorn
  00:07:08 - 00:07:18 - Barry Overink
  00:07:35 - 00:08:01 - Jeroen Diepemaat
  00:08:02 - 00:08:52 - Margriet Visser-Voorn
  00:08:52 - 00:08:54 - Jeroen Diepemaat
  00:08:55 - 00:09:15 - Barry Overink
  00:09:15 - 00:10:03 - Jeroen Diepemaat
  00:10:04 - 00:10:10 - Jeroen Diepemaat
  00:18:31 - 00:19:43 - Jeroen Diepemaat
  00:19:44 - 00:20:25 - Margriet Visser-Voorn
  00:20:25 - 00:20:31 - Jeroen Diepemaat
  00:20:31 - 00:20:36 - Margriet Visser-Voorn
  00:20:36 - 00:21:26 - Jeroen Diepemaat
  00:21:26 - 00:21:59 - Margriet Visser-Voorn
  00:21:59 - 00:22:28 - Jeroen Diepemaat
  00:22:34 - 00:22:45 - Hidde Heutink
  00:22:48 - 00:23:26 - Barry Overink
 3. 3

  00:24:17 - 00:24:30 - Hidde Heutink
 4. 4
  Benoemingen
 5. 4.a

 6. 4.b
  Installatie nieuw raadslid
 7. 4.c
  Benoemingen leden Rekenkamer
 8. 5

  Moties

  Onderwerp
  Stoppen Pilot Foto's WOZ
 9. 5.1

  De Raad wordt voorgesteld om de parkeervergunningtarieven, het kortparkeertarief op straat en de hoogte van de naheffingsaanslag voor het jaar 2023 vast te stellen via de Verordening Parkeerbelastingen 2023.
  De tariefaanpassingen zijn conform het door de Raad in 2010 vastgestelde stappenplan 'de geleidelijke methode' voor kortparkeertarieven, de Zomernota 2021 en het Coalitieakkoord 2022 - 2026. De financiële gevolgen worden verwerkt in de Gemeentebegroting 2023 - 2026. Nu resteert als technische uitwerking hiervan het vaststellen van de Verordening Parkeerbelastingen waarin dit is vastgelegd. Het tijdig vaststellen van de tarieven voor parkeervergunningen is nodig om ervoor te zorgen dat er per 1 januari 2023 gehandhaafd kan worden doordat de vergunningen dan reeds betaald en actief zijn.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  BBE (10), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  CDA (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022,
  besluit:
  1. Vast te stellen conform zomernota 2021, gemeentebegroting 2022-2025, gemeentebegroting 2023-2026 (onder voorbehoud vaststelling gemeenteraad) de Verordening Parkeerbelastingen 2023 met daarin de volgende tariefaanpassingen:
  1.1 indexatie van het kortparkeertarief op straat per 1 januari 2023 met€ 0,10 per uur naar€ 3,30;
  1.2. indexatie van de vergunning-tarieven procentueel gezien in dezelfde verhouding als de tarieven voor kortparkeren op straat;
  1.3 met ingang van 1 januari 2023, als maximumbedrag voor het opleggen van een naheffingsaanslag, € 72,90 te hanteren.
  2. Aanpassingen door te voeren in de Verordening Parkeerbelastingen (Artikel 1 lid p en Artikel 13) en in de Verordening Parkeren 2023 (Afdeling I, artikel A lid x en y, Afdeling II artikel E lid 5 en 6 en Afdeling V artikel L.

  01:47:13 - 01:48:23 - Hidde Heutink
  01:48:32 - 01:49:07 - Gertjan Tillema
  01:49:09 - 01:49:56 - Hidde Heutink
  01:49:57 - 01:50:15 - Gertjan Tillema
  01:50:19 - 01:50:56 - Robin Wessels
  01:50:57 - 01:51:29 - Hidde Heutink
  01:51:29 - 01:52:10 - Robin Wessels
  01:52:10 - 01:52:34 - Hidde Heutink
  01:52:54 - 01:55:28 - Marc Teutelink
  01:55:30 - 01:56:42 - Hidde Heutink
  01:56:45 - 01:57:35 - Marc Teutelink
  01:57:36 - 01:58:19 - Hidde Heutink
  01:58:26 - 01:59:18 - Morgan Brejaart
  01:59:19 - 01:59:20 - Morgan Brejaart
  01:59:21 - 01:59:33 - Marc Teutelink
  01:59:33 - 01:59:45 - Marc Teutelink
  01:59:46 - 02:00:30 - Ton ten Vergert
  02:00:30 - 02:00:46 - Marc Teutelink
  02:00:47 - 02:01:25 - Ton ten Vergert
  02:01:26 - 02:01:56 - Marc Teutelink
  02:01:58 - 02:02:41 - Gertjan Tillema
  02:02:45 - 02:03:04 - Hidde Heutink
  02:03:56 - 02:04:16 - Ben Sanders
  02:04:45 - 02:05:12 - Ben Sanders
 10. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  CDA (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (1), VOLT (2), VVD (3)
 11. 5.2

  Openbaar, muv vertrouwelijk bijlagen!


  De locatie Stationsplein 1a-5 is de volgende stedenbouwkundige ontwikkeling in het Centrumkwadraat.
  Binnen Centrumkwadraat is voor de Gemeente het aantrekken en vasthouden van talent één van de belangrijkste opgaven. De Gemeente en Ten Brinke hebben samen de ambitie om de locatie Stationsplein 1a-5 te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Hier kan straks gewoond, gewerkt en geleefd worden door een verscheidenheid aan milieus, waarbij extra aandacht is voor het vasthouden van jong talent.


  Aan het Stationsplein 1a-5 komen 159 woningen, waarvan circa 119 voor de middenhuur. De overige 40 wooneenheden zijn bedoeld voor de vrije sector, zogenaamde “friends woningen”, waarbij 2 personen of stellen samen één woning kunnen huren met 2 slaapkamers. Naar verwachting wordt in 2023 gestart met de bouw en worden in 2025 de eerste woon-en werk eenheden opgeleverd.


  Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Met de exploitatieovereenkomst kan de Gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten en het krediet aanpassen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  EA (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2022,
  besluit:
  1. De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 1, 4 en 5 bij dit voorstel te bekrachtigen, ingevolge artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
  2. Kennis te nemen van de exploitatie overeenkomst met de exploitant en bijlagen.
  3. Het schetsontwerp zoals opgenomen in bijlage 2 en het concept beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen inbijlage 3 vast te stellen als richtinggevend kader voor de verdere planuitwerking.
  4. Akkoord te gaan met de totale kosten van € 1.985.885,- voortkomend uit de herontwikkeling van Stationsplein 1a-5, deze te dekken uit de externe exploitatiebijdrage en grondverkopen en hiervoor:
  a) Een aanvullend krediet vast te stellen van € 796.760,- en deze toe te voegen aan het bestaande krediet van € 30.000,- voor de werkzaamheden ten behoeve van de herontwikkeling van het Stationsplein 1a-5 en deze te dekken uit de exploitatiebijdrage.
  b) Een krediet vast te stelen voor de investeringen in de openbare ruimte ad € 659.125,- en deze toe te voegen aan het bestaande krediet voor de openbare ruimte in Centrumkwadraat van € 6.330.000,- en dit extra krediet te dekken uit de grondverkopen zoals opgenomen in de exploitatieovereenkomst.
  c) Een bedrag van € 500.000,- te doteren aan de reserve mobiliteit en te dekken uit de grondverkopen zoals opgenomen in de exploitatieovereenkomst.
  5. De hieruit volgende wijzigingen in de gemeentebegroting aan te brengen.

  02:05:09 - 02:05:12 - Ben Sanders
  02:05:12 - 02:07:16 - Yara Hümmels
  02:07:16 - 02:07:22 - Ben Sanders
  02:07:22 - 02:08:13 - Robin Wessels
  02:08:13 - 02:08:15 - Yara Hümmels
  02:08:15 - 02:08:16 - Ben Sanders
  02:08:16 - 02:08:17 - Ben Sanders
  02:08:17 - 02:09:09 - Yara Hümmels
  02:09:09 - 02:09:41 - Robin Wessels
  02:09:41 - 02:09:46 - Yara Hümmels
  02:09:46 - 02:09:52 - Ben Sanders
  02:09:52 - 02:10:26 - Mart van Lagen
  02:10:27 - 02:11:16 - Yara Hümmels
  02:11:16 - 02:11:36 - Mart van Lagen
  02:11:37 - 02:12:25 - Yara Hümmels
  02:12:27 - 02:12:29 - Ben Sanders
  02:12:29 - 02:13:20 - Linsey van der Veen
  02:13:20 - 02:13:21 - Ben Sanders
  02:13:21 - 02:14:08 - Yara Hümmels
  02:14:08 - 02:14:11 - Ben Sanders
  02:14:11 - 02:14:47 - Morgan Brejaart
  02:14:48 - 02:14:49 - Ben Sanders
  02:14:49 - 02:15:13 - Yara Hümmels
  02:15:14 - 02:15:26 - Ben Sanders
  02:15:26 - 02:16:03 - Hidde Heutink
  02:16:04 - 02:16:08 - Ben Sanders
  02:16:08 - 02:16:32 - Yara Hümmels
  02:16:32 - 02:16:33 - Ben Sanders
  02:16:34 - 02:16:45 - Ben Sanders
  02:16:45 - 02:18:19 - Hidde Heutink
  02:18:19 - 02:18:24 - Ben Sanders
  02:18:25 - 02:18:33 - Linsey van der Veen
  02:18:34 - 02:18:35 - Ben Sanders
  02:18:35 - 02:19:21 - Hidde Heutink
  02:19:21 - 02:19:23 - Ben Sanders
  02:19:24 - 02:20:10 - Linsey van der Veen
  02:20:10 - 02:20:12 - Ben Sanders
  02:20:12 - 02:20:26 - Hidde Heutink
  02:20:26 - 02:20:28 - Ben Sanders
  02:20:29 - 02:21:40 - Robin Wessels
  02:21:40 - 02:21:41 - Hidde Heutink
  02:21:41 - 02:21:42 - Ben Sanders
  02:21:42 - 02:22:18 - Hidde Heutink
  02:22:18 - 02:22:20 - Robin Wessels
  02:22:20 - 02:22:22 - Ben Sanders
  02:22:22 - 02:22:54 - Robin Wessels
  02:22:54 - 02:22:55 - Hidde Heutink
  02:22:55 - 02:22:56 - Robin Wessels
  02:22:56 - 02:23:37 - Hidde Heutink
  02:23:37 - 02:23:39 - Ben Sanders
  02:23:41 - 02:23:49 - Robin Wessels
  02:23:49 - 02:23:53 - Hidde Heutink
  02:23:53 - 02:23:54 - Ben Sanders
  02:23:54 - 02:24:01 - Hidde Heutink
  02:24:02 - 02:24:10 - Ben Sanders
  02:24:10 - 02:25:13 - Yara Hümmels
  02:25:14 - 02:25:15 - Ben Sanders
  02:25:15 - 02:25:53 - Hidde Heutink
  02:25:54 - 02:26:04 - Ben Sanders
  02:26:04 - 02:26:21 - Yara Hümmels
  02:26:22 - 02:26:25 - Ben Sanders
  02:26:25 - 02:27:16 - Mart van Lagen
  02:27:17 - 02:27:19 - Ben Sanders
  02:27:19 - 02:28:07 - Hidde Heutink
  02:28:08 - 02:28:09 - Mart van Lagen
  02:28:09 - 02:28:10 - Ben Sanders
  02:28:10 - 02:28:55 - Mart van Lagen
  02:28:56 - 02:28:57 - Ben Sanders
  02:28:57 - 02:29:12 - Hidde Heutink
  02:29:13 - 02:29:17 - Ben Sanders
  02:29:17 - 02:29:41 - Morgan Brejaart
  02:29:42 - 02:29:46 - Ben Sanders
  02:29:46 - 02:30:22 - Jan de Lange
  02:30:22 - 02:30:23 - Ben Sanders
  02:30:23 - 02:30:25 - Hidde Heutink
  02:30:25 - 02:30:26 - Lourraine Lents
  02:30:26 - 02:30:47 - Hidde Heutink
  02:30:47 - 02:30:48 - Ben Sanders
  02:30:49 - 02:31:20 - Jan de Lange
  02:31:21 - 02:32:06 - Lourraine Lents
  02:32:06 - 02:32:14 - Ben Sanders
  02:32:14 - 02:33:15 - Henri de Roode
  02:33:15 - 02:33:16 - Ben Sanders
  02:33:16 - 02:34:08 - Hidde Heutink
  02:34:09 - 02:34:11 - Ben Sanders
  02:34:14 - 02:34:35 - Henri de Roode
  02:34:36 - 02:34:38 - Ben Sanders
  02:34:38 - 02:34:41 - Hidde Heutink
  02:34:41 - 02:34:49 - Ben Sanders
  02:35:02 - 02:37:51 - Jeroen Diepemaat
  02:37:51 - 02:37:54 - Ben Sanders
  02:37:54 - 02:38:27 - Robin Wessels
  02:38:27 - 02:38:32 - Robin Wessels
  02:38:32 - 02:38:33 - Jeroen Diepemaat
  02:38:33 - 02:38:34 - Robin Wessels
  02:38:34 - 02:39:18 - Jeroen Diepemaat
  02:39:18 - 02:39:19 - Robin Wessels
  02:39:19 - 02:39:26 - Jeroen Diepemaat
  02:39:26 - 02:39:38 - Robin Wessels
  02:39:38 - 02:39:44 - Ben Sanders
  02:39:44 - 02:40:13 - Robin Wessels
  02:40:13 - 02:40:14 - Jeroen Diepemaat
  02:40:14 - 02:40:15 - Robin Wessels
  02:40:15 - 02:40:54 - Jeroen Diepemaat
  02:40:54 - 02:40:59 - Ben Sanders
  02:40:59 - 02:41:15 - Hidde Heutink
  02:41:15 - 02:41:22 - Jeroen Diepemaat
  02:41:22 - 02:41:38 - Hidde Heutink
  02:41:38 - 02:41:39 - Jeroen Diepemaat
  02:41:39 - 02:41:40 - Ben Sanders
  02:41:40 - 02:42:01 - Jeroen Diepemaat
  02:42:01 - 02:42:05 - Ben Sanders
  02:42:06 - 02:42:35 - Yara Hümmels
  02:42:35 - 02:42:55 - Jeroen Diepemaat
  02:42:55 - 02:42:56 - Ben Sanders
  02:42:56 - 02:45:38 - Jeroen Diepemaat
  02:45:38 - 02:45:40 - Ben Sanders
  02:45:40 - 02:46:26 - Yara Hümmels
  02:46:26 - 02:46:28 - Jeroen Diepemaat
  02:46:28 - 02:47:22 - Jeroen Diepemaat
  02:47:22 - 02:47:47 - Ben Sanders
  02:47:47 - 02:48:14 - Morgan Brejaart
  02:48:15 - 02:48:45 - Jeroen Diepemaat
  02:48:45 - 02:48:46 - Lourraine Lents
  02:48:46 - 02:48:47 - Jeroen Diepemaat
  02:48:47 - 02:48:50 - Ben Sanders
  02:48:51 - 02:49:01 - Morgan Brejaart
  02:49:01 - 02:49:02 - Ben Sanders
  02:49:02 - 02:49:20 - Lourraine Lents
  02:49:21 - 02:49:24 - Ben Sanders
  02:49:24 - 02:50:07 - Robin Wessels
  02:50:07 - 02:50:08 - Jeroen Diepemaat
  02:50:08 - 02:50:09 - Ben Sanders
  02:50:09 - 02:51:07 - Jeroen Diepemaat
  02:51:07 - 02:51:08 - Robin Wessels
  02:51:08 - 02:51:12 - Ben Sanders
  02:51:12 - 02:51:50 - Margriet Visser-Voorn
  02:51:50 - 02:51:54 - Ben Sanders
  02:51:54 - 02:52:23 - Jeroen Diepemaat
  02:52:23 - 02:52:29 - Margriet Visser-Voorn
  02:52:29 - 02:52:36 - Jeroen Diepemaat
  02:52:36 - 02:52:43 - Margriet Visser-Voorn
  02:52:43 - 02:52:47 - Jeroen Diepemaat
  02:52:47 - 02:53:08 - Margriet Visser-Voorn
  02:53:08 - 02:53:15 - Ben Sanders
  02:53:15 - 02:53:44 - Jeroen Diepemaat
  02:53:44 - 02:53:59 - Ben Sanders
  02:54:00 - 02:54:06 - Ben Sanders
  02:54:06 - 02:55:09 - Robin Wessels
  02:55:10 - 02:55:12 - Robin Wessels
  02:56:31 - 02:56:41 - Ben Sanders
  02:58:01 - 02:58:14 - Ben Sanders
  02:58:27 - 02:58:41 - Jeroen Diepemaat
  02:58:41 - 02:58:52 - Ben Sanders
  02:58:52 - 03:00:20 - Jeroen Diepemaat
  03:00:20 - 03:00:22 - Ben Sanders
  03:00:22 - 03:00:23 - Yara Hümmels
  03:00:23 - 03:00:30 - Ben Sanders
  03:00:31 - 03:00:33 - Ben Sanders
  03:00:35 - 03:00:54 - Margriet Visser-Voorn
  03:00:55 - 03:00:56 - Jeroen Diepemaat
  03:00:56 - 03:01:06 - Jeroen Diepemaat
  03:01:06 - 03:01:09 - Ben Sanders
  03:01:09 - 03:01:35 - Yara Hümmels
  03:01:35 - 03:01:58 - Ben Sanders
  03:01:59 - 03:02:24 - Robin Wessels
  03:02:25 - 03:02:32 - Ben Sanders
  03:02:32 - 03:02:45 - Mart van Lagen
  03:02:45 - 03:02:52 - Ben Sanders
  03:04:30 - 03:04:35 - Hidde Heutink
  03:04:45 - 03:04:58 - Robin Wessels
 12. 5.2.a

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (3), SP (1), VOLT (2), VVD (3)
 13. 5.3.1

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (1), VOLT (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (3)
 14. 6

  03:04:51 - 03:04:58 - Robin Wessels
 15. 6.01

  Lokale publieke omroepen dragen bij aan een democratische samenleving door onafhankelijk nieuws en achtergrondinformatie te leveren aan een zo breed mogelijk publiek. Het Commissariaat voor de media wijst voor een periode van 5 jaar een lokale media-instelling aan, waarvoor de gemeente een bekostigingsplicht heeft. De huidige aanwijzing van de Stichting Omroep Enschede - beter bekend onder de werknaam 1Twente Enschede - loopt eind 2022 af. Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over de aanwijzing voor de nieuwe periode dient de gemeenteraad te hebben geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen als bedoeld in artikel 2.61 lid 2 Mediawet voldoet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022,
  besluit:
  Een positief advies uit te brengen over de verlenging van de zendmachtiging van Stichting Omroep Enschede (ITwente Enschede) voor de periode 2023-2027.

 16. 6.02

  Aan de Egberinksweg 90, in het buitengebied van de gemeente, bevindt zich een woonboerderij met een cultuurhistorisch waardevolle schuur. Op basis van gemeentelijk beleid voor Voormalige Agrarische Bebouwing (VAB) uit de Gids Buitenkans 2022 krijgt deze waardevolle schuur een woonfunctie waarbij de karakteristieke waarden van de schuur niet worden aangetast. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Om de transformatie van de waardevolle schuur naar een woning te realiseren wordt het bestemmingsplan herzien.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen hef voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022,
  besluit:
  1. Het bestemmingsplan 'Egberinksweg 90" met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NLIMR0.0153.BP00235-0003 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 17. 6.03

  Openbaar, ja, muv bijlage 6!


  Diverse woningeigenaren in het Havengebied, waaronder de IJsbaanweg, zijn tegen problemen aangelopen met de financiering van hun woning. Deze woningen zijn in het bestemmingplan aangeduid als ‘bedrijfswoning’. De gemeente heeft onderzocht waar dat aan ligt en hoe zij kan bijdragen aan een eventuele oplossing. Dit heeft geleid tot een besluit van het college van B&W (6 juli 2021) om een bestemmingsplan op te stellen voor een deel van de ‘bedrijfswoningen’. Dit om daar regulier wonen planologisch toe te staan: bewoning door 1 huishouden, zonder functionele binding met een bedrijf daarbij.
  Om te bepalen welke woningen daarvoor in aanmerking komen is onderzoek gedaan naar alle 80 als ‘bedrijfswoning’ aangeduide panden in het Havengebied. Daarbij is gekeken naar de eerder bepaalde randvoorwaarden: overgangsrecht voor ‘regulier wonen’ en het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen. Dit heeft geleid tot een (paraplu)bestemmingsplan waarin 39 woningen een functieaanduiding voor regulier wonen krijgen. 15 van deze 39 woningen krijgen een extra regel in het bestemmingsplan, omdat zij niet voldoen aan de in het bestemmingsplan gedefinieerde voorwaarden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
  De aanduiding en de regels die daarbij horen gelden aanvullend op de regels van het bestaande bestemmingsplan "Havengebied - Westerval Noord". Dat betekent onder andere dat de bestemming 'bedrijventerrein' en de aanduiding 'bedrijfswoning' daarnaast ook blijven gelden. De grenzen van de aanduiding sluiten aan bij het (feitelijke) gebruik als 'woonperceel' (woning met tuin, oprit etc). De aanduiding staat maximaal 1 woning toe per aanduiding. Ook zijn er bouwregels toegevoegd die passend bij een gebruik voor regulier wonen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2022,
  besluit:
  1. Het bestemmingsplan “Aanvulling wonen Havengebied”, met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00233-0003 vast te stellen.
  2. De “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Aanvulling wonen Havengebied” vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 18. 6.05

  De burgemeester heeft besloten de Nadere Regels Terrassen bij horecabedrijven vast te stellen. Deze regels bevatten spelregels voor de inrichting van terrassen op het Stadserf. Deze nadere regels komen in de plaats van de huidige Nadere Regels Terrassen bij horecabedrijven. Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Terrassen Stadserf’ en de welstandsparagraaf ‘Terrassen Stadserf’ (wijziging 124 van de Welstandsnota) gewijzigd vast te stellen. Met deze plannen wordt de in december 2021 vastgestelde Terrassenvisie Stadserf vertaald naar ruimtelijke regelgeving. Dat is nodig om de extra terrasruimte die op een aantal plekken wordt geboden planologisch-juridisch te borgen en om initiatieven voor het bouwen van bouwwerken op terrassen te kunnen toetsen aan de in de Terrassenvisie Stadserf vastgelegde kaders voor de beeldkwaliteit en ruimtelijke uitstraling van de terrassen in het Stadserf. Tijdens het maken van het bestemmingsplan en de welstandsparagraaf heeft afstemming plaatsgevonden met de ondernemers en andere belanghebbenden in de binnenstad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022,
  besluit:
  1. de welstandsparagraaf ‘Terrassen Stadserf’ vast te stellen als wijziging 124 van de Welstandsnota;
  2. de Nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Terrassen Stadserf’ vast te stellen en de indieners van een zienswijze hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat één van de twee ingediende zienswijzen aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan;
  3. het bestemmingsplan “Terrassen Stadserf’’ gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00246-0003;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 3 genoemde bestemmingsplan.

 19. 6.06

  Aan de Joan Coststraat ligt al jarenlang een voormalige bedrijfslocatie braak. Er is een initiatief om op deze locatie 16 woningen te ontwikkelen en een verzoek voor het realiseren van een opslagruimte voor een nabijgelegen bedrijf. De gemeente is voornemens aan deze ontwikkelingen medewerking te verlenen. Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit niet mogelijk. Daarom is het bestemmingsplan 'Joan Coststraat' opgesteld. Voor het realiseren van de woningen is ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze beide plannen zijn als ontwerp ter inzage gelegd. Tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn geen zienswijzen ingediend. In de beide vast te stellen plannen zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpplannen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022,
  besluit:
  1. Het bestemmingsplan “Joan Coststraat” overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00239-0003 gewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1
  genoemde bestemmingsplan vast te stellen;
  3. Wijziging nummer 125 van de Welstandsnota (beeldkwaliteitsplan Joan Coststraat, Enschede) gewijzigd vast te stellen.

 20. 6.07

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlagen!


  De locatie Brammelerdwarsstraat is de volgende stedenbouwkundige ontwikkeling in het Centrumkwadraat welke direct naast de ontwikkeling van Ten Brinke aan het Stationsplein 1a-5 is gesitueerd. Waar nu nog een aantal garages en opslagboxen zijn gesitueerd ontstaat straks ruimte voor een hoogstedelijke ontwikkeling.
  De gemeente en projectontwikkelaar Ska-pa hebben samen de ambitie om op deze locatie aan de Brammelerdwarsstraat circa 36 urban living appartementen te ontwikkelen die in samenspel opgaan met de ontwikkeling aan het Stationsplein. Het binnengebied wordt een aantrekkelijke woon- en werkomgeving in het Centrum en vlakbij het station. Hier kan straks gewoond, gewerkt en geleefd worden door een verscheidenheid aan milieus.


  De circa 36 woningen betreffen 3 kamer appartementen verdeeld over 2 verdiepingen en hebben een oppervlakte van zo’n 55 tot 75m2 gbo welke zijn bedoeld voor jonge professionals in de vrije sector. Naar verwachting wordt in 2023 gestart met de bouw en worden in 2025 de eerste woon-en werk eenheden opgeleverd.


  Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging nodig. Met de exploitatieovereenkomst kan de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten en het benodigde krediet aanpassen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022,
  besluit:
  1. De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 1,4 en 5 bij dit voorstel te bekrachtigen, ingevolge artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
  2. Kennis te nemen van de exploitatie overeenkomst met de exploitant en bijlagen.
  3. Het schetsontwerp zoals opgenomen in bijlage 2 en het concept beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen in  bijlage 3 vast te stellen als richtinggevend kader voor de verdere planuitwerking.
  4. Akkoord te gaan met de totale kosten van € 344.918,- voortkomend uit de herontwikkeling van de Brammelerdwarsstraat, deze te dekken uit de externe exploitatiebijdrage en grondverkopen en hiervoor:
  a) Een aanvullend krediet vast te stellen ad € 177.417,- en deze toe te voegen aan het bestaande krediet van € 30.000,- voor de werkzaamheden ten behoeve van de herontwikkeling van het Stationsplein 1a-5 en deze te dekken uit de exploitatiebijdrage.
  b) Een bedrag van € 137.500,- te doteren aan reserve mobiliteit en te dekken vanuit de parkeerbijdrage/ grondverkopen zoals opgenomen in de exploitatieovereenkomst.
  5. De hieruit volgende wijzigingen in de gemeentebegroting aan te brengen.

 21. 6.08

  Er is een nieuw actieplan gereed voor de binnenstad van Enschede. Dit plan is in samenwerking met partners en inwoners door de gemeente Enschede geschreven. Met dit actieplan willen we de binnenstad versterken. Naast winkelen en horeca heeft de binnenstad van de toekomst ook een aantrekkelijk aanbod om te wonen, werken, creëren, ontmoeten en verblijven. Voor de uitvoering van het plan stelt het college voor om voor de periode 2023 – 2026 alvast 2,1 miljoen beschikbaar stellen. In de behandeling van de programmabegroting 2023 wordt door de gemeenteraad besloten of dit bedrag er komt. Het actieplan wordt nu verder uitgewerkt zodat bij de zomernota 2023 over aanvullende middelen kan worden besloten voor de periode vanaf 2024.


  Het actieplan bevat vele acties die het college de komende vijf jaar samen met partners wil oppakken. We willen de binnenstad aantrekkelijker maken met meer groen, een meer divers winkel- en horeca-aanbod, broedplaatsen een plek geven en technologie, innovaties en creativiteit meer zichtbaar maken in de binnenstad. Ook willen we de verschillende delen van de stad beter verbinden, zowel onderling als met interessante plekken net buiten de binnenstad. Het college wil werken aan een stad waar het prettig is om te verblijven en waar iedereen zich thuis- en veilig voelt. De stad moet daarbij goed bereikbaar en toegankelijk zijn.


  Ook inwoners van Enschede hebben meegedacht over de stad via stemvanEnschede.nl. De top 10 ideeën staan in het plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2022,
  besluit:
  1. Het Actieplan Binnenstad 2030 vast te stellen.
  2. Bij de begroting 2023 incidenteel 200.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar te stellen om het Actieplan uit te kunnen werken.
  3. Bij de begroting 2023 incidenteel 500.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar te stellen
  voor het aanjagen en ondersteunen van initiatieven door derden via subsidieverlening.
  4. De acties verder uit te werken en de afweging over de benodigde (structurele) middelen meenemen in de zomernota 2023.

 22. 6.10

  De wijk Oost Boswinkel in Enschede staat voor de volgende ronde van vernieuwing. Na de sloop en nieuwbouw van het zuidelijk gedeelte van de wijk door woningcorporatie de Woonplaats is nu het noordelijke deel van de wijk aan de beurt. Het plan van woningcorporatie Ons Huis gaat uit van de sloop van de bestaande woningen en de nieuwbouw van circa 280 woningen. Het overgrote merendeel van de woningen zijn sociale huurwoningen. 49 woningen worden door de woningcorporatie voor verkoop beschikbaar gesteld. De wijk zal zich meer richten op grondgebonden woningen dan nu het geval is. Tevens is in het plan ruimte voor appartementen. Met verschillende woningtypen die gemengd in de wijk worden gesitueerd aangeboden, zal er een gevarieerde woonbuurt ontstaan. De bestaande infrastructuur zal op hoofdlijnen niet wijzigen. De centraal gelegen plantsoen, zal vanuit de Noordbrabantstraat doorgetrokken worden naar de Burgemeester Van Veenlaan, waarmee ingezet wordt op een groenstedelijke woonomgeving.


  De geldende welstandsidentiteit sluit onvoldoende aan op de ruimtelijke visie voor het plangebied Oost Boswinkel. Als gevolg is voor het verbinden van eisen aan materiaalkeuze en-kleur en gevelgeleding het beeldkwaliteitsplan ‘Oost Boswinkel beeldkwaliteitsplan deelgebied Ons Huis’ opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022,
  besluit:
  1. De Nota “Wijzigingen” en de Nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen” vast te stellen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de Raad kenbaar hebben gemaakt, hiervan in kennis te stellen en mede te delen of de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan;
  2. Het bestemmingsplan “Oost Boswinkel” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153. R20190028-003, gewijzigd vastte stellen;
  3. Wijziging 126 van de Welstandsnota (beeldkwaliteitsplan “Oost Boswinkel”) vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan “Oost Boswinkel” vast te stellen.
  5. Voor de kosten van de particuliere exploitatie (excl. bijdrage ruimtelijke ontwikkeling) ter hoogte van € 562.000 een krediet beschikbaar te stellen. Dit krediet te dekken uit de met de exploitant overeengekomen exploitatiebijdrage en de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting aan te brengen.

 23. 6.11

  De Raad ontvangt twee keer per jaar een tussenrapportage. De 1e tussenrapportage komt uit rond april en de 2e tussenrapportage in september. De rapportage geeft inzicht en overzicht in de financiële verwachting over 2022. Op basis van deze rapportage verwachten we voorlopig een positief resultaat van 2,5 miljoen euro voor 2022. Er zijn twee hoofdredenen voor dit positieve resultaat. We ontvangen meer geld uit het gemeentefonds en we ontvangen compensatie voor misgelopen inkomsten door corona in 2021 van de Rijksoverheid.


  Het tekort van 11,6 miljoen euro in de begroting 2022 hebben we opgelost door dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Door het verwachte positieve resultaat van 2,5 miljoen hebben we minder geld uit de algemene reserve nodig in 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022,
  besluit:
  1. De 2e tussenrapportage 2022 vast te stellen inclusief opgenomen beslispunten (bijlage 2 van de tussenrapportage);
  2. Kennis te nemen van de effecten van de septembercirculaire voor 2022;

 24. 7
  Interpellatie
 25. 7.1

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  BBE (10), CDA (3), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (1), VOLT (2), VVD (3)
  tegen
  CU (2)