Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 11 juli 2022

16:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal Stadhuis

Agendapunten

In de 1e tussenrapportage is de prognose voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2022 weergegeven. Op basis van deze rapportage wordt geen significante wijziging in het resultaat van 2022 verwacht. De begroting 2022 is sluitend gemaakt door 11,6 miljoen euro uit de algemene reserve te halen. Door de neutrale prognose voor 2022 hoeft hier geen wijziging in aangebracht te worden.

De afgelopen jaren én de komende jaren is er een vergrote vraag naar meer (sociale en middeldure) huurwoningen in Enschede. Deze vraag komt door de toegenomen krapte in de gehele woningmarkt. De grootste krapte is deze in sociale huurwoningen en koopwoningen. De gemiddelde zoektijden voor een woning stijgt snel. Door sterke prijsstijgingen in koopwoningen staat de doorstroming naar bereikbare koopwoningen en middeldure huurwoningen bijna stil. Versnelling in de woningbouw is -vanwege procedures- lastig. Daarom biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om als innovatief en duurzaam experiment tijdelijke woningen door middel van een verkorte procedure sneller te bouwen en langer dan 10 jaar te laten staan. Hierdoor is het ook financieel maakbaar.
De gemeente Enschede meldt zich bij deze aan voor de innovatieve en duurzame experimenten voor tijdelijke woningbouw.

De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een vitaal, leefbaar en mooi landelijk gebied (10.000ha). De Visie landelijk gebied (juli 2021) beschrijft de ambities van de gemeente met drie keer een ‘B’. Bescherming van landschap en natuur; Benutten met gevarieerd gebruik voor landbouw, wonen en recreatie; Buren, zodat stad en land samen sterker staan. De Gids Buitenkans (2022) bouwt daarop voort met regels die deze ambities concreet maken. De regels zijn direct toe te passen voor iedereen met een plan of initiatief voor bijvoorbeeld bouwen in het buitengebied. De Gids helpt eigenaren, bewoners en bedrijven om na te gaan of het initiatief kansrijk is.
Met de Gids kunnen initiatiefnemers een plan ontwikkelen dat past binnen het beleid. Zij kunnen zelf de inschatting maken of het initiatief tot een vergunning kan leiden. Of dat het anders moet. Denk bijvoorbeeld aan meer aandacht voor de landschappelijke inpassing, de sloop van oude gebouwen etc. De gemeente gebruikt de regels uit de Gids bij de formele beoordeling van plan. Hoofdvraag is of het plan van de initiatiefnemer (een bewoner, eigenaar of bedrijf) past bij het algemeen belang, zoals van natuur en landschap? De beleidsregels van de Gids geven richting aan het gesprek daarover tussen initiatiefnemer en gemeente.
De Gids kent vier grote regelingen voor bouwen en slopen: Rood voor Rood, Sloopregistratie, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Rood voor Groen. Verder bevat de Gids regels per thema. Dat zijn regels over wonen, landbouw, niet-agrarisch werken, natuur, zorg, recreatie, landgoederen, bos en energie. De Gids dekt niet alle denkbare plannen. Voor initiatieven waar de regels geen uitkomst bieden vindt ‘maatwerk’ plaats. Dan zijn er geen uitgewerkte regels en wordt per geval bekeken of het plan past binnen de beleidskaders en ambities van de Visie landelijk gebied. De Gids schetst voor alle initiatieven welke stappen een plan moet doorlopen van initiatief tot goedkeuring van medewerking van de gemeente.
De Gids Buitenkans bestaat sinds 2008 en is eerder herzien in 2014. De herziening in 2022 is nodig om de regels aan te passen aan het nieuwe beleid van de Visie landelijk gebied uit 2021. Ook verandert de landelijke wetgeving met de komst van de Omgevingswet in 2023. De nieuwe versie van de Gids past uitgangspunten van die wet toe: balans in beschermen

Cromhoff gaat iets nieuws toevoegen aan Enschede: een gevarieerd grootstedelijk woon- en werkmilieu aan de Singel én in een unieke groene setting. Maar daarop vooruitlopend gaan we de komende jaren Cromhoff al klaar maken om direct te kunnen starten, zodra de ontwikkelingsplannen zijn goedgekeurd. Denk aan het slopen van verouderde (delen van ) gebouwen, het opknappen van bestaande cultuurhistorische panden/hallen, het opschonen van het terrein, het saneren van gronden, de start van de aanleg van groen en water etc. Maar ook willen we door middel van placemaking en tijdelijk gebruik het gebied nu al organisch laten groeien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Al eerder heeft de Provincie aangegeven mee te willen investeren in Enschede in deze fase van Cromhoff.

Openbaar, muv bijlagen 8, 9 en 12

Er is door woningcorporatie Ons Huis en Dura Vermeer het plan ingediend om op een momenteel braakliggend terrein tussen Ledeboerstraat en Spelbergsweg, maximaal 120 woningen te realiseren. Het gaat hierbij om gestapelde woningen aan de Ledeboerstraat en grondgebonden woningen aan de Spelbergsweg. Het binnenterrein zal als ‘stadstuin’ worden ingericht. Voor deze ontwikkeling is het bestemmingsplan “Ledeboerterrein” ontworpen.
Voor de gewenste beeldkwaliteit (welstand) in het plangebied, is het beeldkwaliteitsplan “Stadstuin Ledeboer” opgesteld. Hierin zijn welstandscriteria opgenomen waaraan een in te dienen bouwplan dient te voldoen. Middels wijziging 118 van de welstandsnota gaan de in dit beeldkwaliteitsplan genoemde welstandscriteria voor het “Ledeboerterrein” gelden.

Centrumkwadraat is een bundeling van gebieden rondom het spoor in het centrum van Enschede. Hier werkt de gemeente aan een duurzame centrumontwikkeling. Met wonen en werken in een dynamisch gebied met het gevoel van de binnenstad, nabij het station en alle gemakken die een stad heeft te bieden. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Centrumkwadraat.
Dit krijgt nu een vervolg aan de zuidzijde van de Molenstraat door het gebied te transformeren tot een aantrekkelijke woon- en werklocatie. In dit plangebied zullen maximaal 317 woningen worden gebouwd. Op de locatie van ’t Bölke komen maximaal 101 woningen met horeca en kantoren op de begane grond en eerste verdieping. De historische gevel van de Molenstraat 12 wordt in de plannen ingepast. In het Pakhuiskwartier is ruimte voor 215 woningen, waarvan maximaal 125 sociale huurwoningen (studentenhuisvesting). Op de hoek Wenninkgaarde/Molenstraat is ruimte voor kantoren. In dit deelgebied staan zes waardevolle bomen die of worden ingepast of verplaatst. Ook de Niermansgang 2a hoort bij dit plangebied. De bestemming van dit pand verandert van bedrijf naar wonen met een aanduiding voor de functie dienstverlening.
Het bestemmingsplan voor dit deelgebied (‘t Bölke, Pakhuiskwartier en Niermansgang 2a) wordt aan de Raad voorgelegd voor gewijzigde vaststelling. Het bestemmingsplan biedt een kader voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden.
Nastreven van het gewenste stedenbouwkundig beeld vindt plaats bij toetsing van de omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan, waarbij naast de gebruikelijke ruimtelijke kaders als maatvoering en bouwvlak voor het deelgebied Pakhuiskwartier ook gestuurd wordt met een stedenbouwkundige beleidsregel.
De geldende welstandsidentiteit sluit in tegenstelling tot het deelgebied ‘t Bölke onvoldoende aan op de ruimtelijke visie voor het Pakhuiskwartier. Als gevolg hiervan is voor het verbinden van eisen aan materiaalkeuze en-kleur en gevelgeleding het beeldkwaliteitsplan ‘Pakhuiskwartier’ opgesteld, dat als wijziging 121 van de Welstandsnota in procedure is gebracht.
Met de totstandkoming van het bestemmingsplan is onder andere akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt dat de voorkeurswaarden uit de Wet geluidshinder worden overschreden. Met een hogere grenswaardenprocedure wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.

Openbaar: ja, muv bijlage 9: Niet-geanonimiseerde versie Nota Beantwoording Zienswijzen (niet voor publicatie)!

Het bestemmingsplan voor het Boddenkamp-Schuttersveld 2006 is in 2011 onherroepelijk geworden. Voor
Boddenkamp heeft al een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden. Voor Schuttersveld dient nog een
actualisering plaats te vinden. De actualisatie hiervoor is in ontwerp opgesteld en kan ter inzage worden gelegd. In dit
bestemmingsplan is veelal de regeling van het vigerende bestemmingsplan overgenomen. Uitzondering hierop is een
aanpassing van hetgeen is toegestaan op het Schuttersveld conform het retailbeleid (detailhandel voor in en om huis)
en een paar aanpassingen op perceelsniveau of door veranderende wet- en regelgeving/veranderde inzichten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en naar aanleiding daarvan is 1 zienswijze ontvangen. Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

De gemeente is voornemens om medewerking te verlenen aan een initiatief/plan om het plangebied Bolhaarslaan 20 in Enschede te ontwikkelen tot een woongebied. Het betreft een locatie in de wijk Bolhaar waar tot voor kort een wasserij was gevestigd die geheel wordt omgeven door woningen en groen. Het plan bestaat uit de sloop van de bedrijfsbebouwing en het realiseren van een woonhof met maximaal 18 grondgebonden woningen. De bestaande groenstructuren blijven behouden en worden versterkt. Om dit mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan in procedure gebracht.

In dit voorstel is door het college besloten om de raad de nieuwe begrotingsindeling met bijbehorende producten, strategische opgaven, doelstellingen en indicatoren voor te leggen. De Gemeenteraad stelt deze nieuwe indeling bij aanvang van de Raadsperiode voor de gehele Raadsperiode vast. Basis voor de herijking van de begroting is onder andere de aanzet tot het koersdocument. Hierin staat beschreven welke koers de gemeente Enschede de afgelopen vier jaar heeft gevaren met betrekking tot de vijf strategische opgaven en waar Enschede nu staat.

De gemeenteraad heeft besloten om subsidieaanvragen voor evenementen te toetsen aan de hand van criteria afkomstig uit het evenementenbeleid. De rangschikking die uit deze toetsing volgt bepaalt de volgorde waarop subsidie toegekend wordt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Hierdoor wordt het voor aanvragers en toetsers duidelijker waarop getoetst wordt en hoe het budget verdeeld wordt. De onderdelen waarop aanvragen getoetst worden zijn: Enschede op de kaart; maatschappelijke waarde; professionele bedrijfsvoering & organisatie; en toekomstbestendigheid.

Sinds een aantal jaren zien we een toename in de ontwikkeling van complexen van kleinschalige units, opslag- / garageboxen op bedrijfslocaties en bedrijventerreinen. Deze ontwikkeling kent mogelijk een aantal negatieve gevolgen. Zo is de bijdrage van deze units en boxen aan de werkgelegenheid vaak klein terwijl de uitstraling voor de omgeving negatief kan zijn. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte in Enschede en daarom wil de gemeente regels gaan stellen aan dat soort initiatieven. Om te voorkomen dat aan initiatieven meegewerkt moet worden voordat deze regels klaar zijn, neemt de gemeente een zogeheten voorbereidingsbesluit.

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar Ondersteuning Huishouden. De Rekenkamercommissie Enschede constateert dat het merendeel van de cliënten tevreden is over de Ondersteuning Huishouden. Het bieden van deze ondersteuning is voor de gemeente wel steeds duurder geworden.
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep om te indiceren op uren heeft bij zowel cliënten, zorgaanbieders als bij de gemeente tot verwarring geleid. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen om deze verwarring op te lossen en ervoor te zorgen dat cliënten zeker weten op welke hulp ze kunnen rekenen.
Op basis van het onderzoek trekt de Rekenkamercommissie conclusies en worden aanbevelingen gedaan. Die worden met dit raadsvoorstel aan de raad aangeboden.

Het college is blij met de resultaten van het onderzoek van de rekenkamer naar de ondersteuning huishouden. Uit het onderzoek blijkt dat de cliënten naar tevredenheid worden ondersteund en zo langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. Dat bevestigt ook dat het huidige beleid en uitvoering voor veel inwoners tot een passende oplossing leidt.
De aanbevelingen die worden aangereikt omarmt het college.
Het college gaat, samen met inwoners en partners in de wijkwijzers onderzoeken op welke wijze we inwoners actiever kunnen begeleiden om de passende ondersteuning te vinden. Dat sluit aan bij de investeringen die reeds worden gedaan in het versterken van de sociale basis en in maatregelen voor bevorderen van positieve gezondheid.
Om te zorgen dat inwoners en aanbieders over dezelfde informatie beschikken heeft het college besloten om de komende contracten voor ondersteuning huishouden inspanningsgericht in te kopen en afscheid te nemen van de resultaatsgerichte financiering.
De aanbeveling over de groei van de vraag naar ondersteuning thuis, de kostenontwikkelingen en andere ontwikkelingen, zoals extramuralisering en het tijdig in beeld brengen van de financiële effecten op de begroting neemt het college ter harte.