Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 7 maart 2022

18:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:27 - 00:04:02 - B.J. Sanders
 2. 2

  00:02:27 - 00:04:02 - B.J. Sanders
  00:21:19 - 00:23:43 - M.I. Jeliazkova
  00:24:41 - 00:25:32 - J.C.R. van Houdt
  00:25:51 - 00:26:23 - J.B. Diepemaat
  00:26:41 - 00:27:21 - J. Nods
  00:27:34 - 00:28:01 - M.I. Jeliazkova
  00:28:05 - 00:29:01 - J. Nods
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 5
  BESPREEKPUNTEN
 5. 5.0.a

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  CDA (3), EA (1), PVV (2), SP (3), DPE (1), GL (4), GV (1)
  tegen
  BBE (7), CU (2), D66 (5), PvdA (4), VVD (4)
 6. 5.0.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (3), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Moties

  Onderwerp
  Aan de slag met de Menselijke Maat
 7. 5.1

  Kennispark is een belangrijke motor van de Twentse economie. Het blijkt ook een motor te zijn die blijft ronken in economisch mindere tijden en tijdens de huidige coronaperiode. Om deze positie vast te houden en te versterken willen ondernemers, Universiteit Twente (UT), gemeente en provincie verder investeren in het gebied.
  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om ruim 10 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van het Business- en Sciencepark (B&S-park). Dit park ligt direct tegenover de Universiteit Twente. Het kent op dit moment een relatief eenzijdig profiel van met name de functie ‘werken’.
  Eerder, in 2018, stelden ondernemers, Universiteit Twente en de gemeente de koers vast om het B&S-park en de UT-campus tot één geheel samen te smeden. Daarvoor is het nodig het B&S een sterker ‘gezicht’ te geven en beter te verbinden met de UT. Met als doel een werkomgeving te realiseren waarmee de regio gemakkelijker talent aantrekt en vasthoudt. Want zonder talent geen innovatie, geen nieuwe werkgelegenheid en minder oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken. In het stedenbouwkundig plan en mobiliteitsplan uit 2019 heeft de gemeente deze koers uitgewerkt in concrete plannen voor het gebied. Deze plannen bieden duidelijkheid over de ruimte voor (nieuwe) ontwikkelingsprojecten.
  Om deze plannen te kunnen uitvoeren is geld nodig van ondernemers, investeerders en overheden. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor ruim 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor gerichte investeringen in het (openbare) gebied. Daarmee geeft het college duidelijkheid aan ondernemers en vastgoedpartijen over wat zij wil bijdragen aan het omvormen van het gebied tot een toekomstbestendig sciencepark. Uiteindelijk leiden de gemeentelijke investeringen tot een veelvoud van investeringen door de marktsector in vastgoed op Kennispark. Daardoor ontstaat alle ruimte voor nieuwe en groeiende ondernemingen. En die zorgen op hun beurt weer voor directe en indirecte banen voor alle opleidingsniveaus.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (4), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2022,
  besluit:

  1. In te stemmen met uitvoering van fase 1 van het Investeringsplan Kennispark
   a. Hiervoor krediet vast te stellen ter grootte van €6.583.000 (prijspeil 2025) met een looptijd van 6 jaar voor de realisatie van het parkeergebouw aan de Hengelosestraat
   b. Dit krediet te dekken uit de exploitatie van het parkeergebouw door het Parkeerbedrijf Enschede, met een te verwachten positief eindresultaat van €2.700.000, na een aanvankelijk aanloopverlies van €1.900.000.
   c. Over te gaan tot de investering in het parkeergebouw aan de Hengelosestraat op het moment dat een omgevingsvergunning is verleend voor het eerste bedrijfsgebouw aan de Hengelosestraat.
   d. Een aanvullend krediet van €285.000,- beschikbaar te stellen voor de kwaliteitsimpuls Institutenweg en de daarbij horende kapitaalslasten van €33.000,- per jaar te dekken uit het budget kapitaallasten zoals dat bij de Strategischhe Investeringsagenda is vastgesteld.
  2. De aangepaste grondexploitatie B&S inclusief toelichting vast te stellen en te hernoemen naar “Kennispark”, voor deze grondexploitatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter grootte van €2.697.821, bestaande uit de totale kosten (€18.962.641) minus de eerder verstrekte kredieten van totaal (€16.264.820) en dit aanvullende krediet te dekken uit de verwachte grondopbrengsten(stijging);
  3. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit voorstel te weten de notitie “Verkenning parkeerconcept Kennispark”, de notitie “aanvullende toelichting bij het parkeergebouw Kennispark” en de toelichting op de grondexploitatie te bekrachtigen, vanwege artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. Artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van bestuur.
  4. De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Doelgroepenbeleid bij wonen op het Kennispark
  Duurzame mobiliteit
  Een toegankelijk Kennispark voor iedereen
  Monitoring ontwikkelingen Kennispark
  Versmalling Hengelosestraat
  01:30:32 - 01:34:58 - R.R. Kreeft
  01:35:30 - 01:40:12 - B. Overink
  01:40:13 - 01:40:46 - J.E.L. Futselaar
  01:40:46 - 01:40:47 - B. Overink
  01:40:47 - 01:40:49 - J.E.L. Futselaar
  01:40:49 - 01:40:54 - B. Overink
  01:40:54 - 01:41:02 - J.E.L. Futselaar
  01:41:02 - 01:41:32 - R. Wessels
  01:41:32 - 01:42:32 - B. Overink
  01:42:37 - 01:42:55 - R. Wessels
  01:42:55 - 01:43:13 - B. Overink
  01:43:13 - 01:43:25 - R. Wessels
  01:43:25 - 01:43:50 - B. Overink
  01:43:53 - 01:44:53 - D Dönmez
  01:44:55 - 01:45:14 - B. Overink
  01:45:15 - 01:45:17 - D Dönmez
  01:45:19 - 01:45:21 - B. Overink
  01:45:21 - 01:45:53 - A.G.A. Blömer
  01:45:53 - 01:45:54 - B. Overink
  01:45:54 - 01:45:55 - A.G.A. Blömer
  01:45:55 - 01:47:08 - B. Overink
  01:47:09 - 01:47:42 - A.G.A. Blömer
  01:47:42 - 01:48:15 - B. Overink
  01:48:24 - 01:48:59 - E.G. Versteeg
  01:49:00 - 01:49:11 - B. Overink
  01:49:11 - 01:49:14 - E.G. Versteeg
  01:49:40 - 01:52:09 - D Dönmez
  01:52:36 - 01:57:21 - J.E.L. Futselaar
  01:57:21 - 01:57:30 - J.E.L. Futselaar
  01:57:30 - 01:57:39 - B. Overink
  01:57:39 - 01:58:10 - J.E.L. Futselaar
  01:58:10 - 01:58:12 - J.E.L. Futselaar
  01:58:19 - 02:01:16 - G. Visser-Voorn
  02:01:34 - 02:05:07 - H. de Roode
  02:05:07 - 02:05:10 - H. de Roode
  02:05:10 - 02:05:13 - H. de Roode
  02:05:15 - 02:05:40 - A.G.A. Blömer
  02:06:03 - 02:08:50 - R. Wessels
  02:08:54 - 02:10:07 - B. Overink
  02:10:07 - 02:10:43 - R. Wessels
  02:10:43 - 02:10:57 - B. Overink
  02:11:12 - 02:12:56 - A.G.J. ten Vergert
  02:13:10 - 02:15:02 - M.I. Jeliazkova
  02:15:43 - 02:21:48 - J. Nods
  02:21:48 - 02:22:22 - D Dönmez
  02:22:22 - 02:23:00 - J. Nods
  02:23:00 - 02:23:34 - D Dönmez
  02:23:34 - 02:25:43 - J. Nods
  02:25:43 - 02:25:44 - J. Nods
  02:25:44 - 02:25:45 - B. Overink
  02:25:45 - 02:25:47 - J. Nods
  02:25:47 - 02:25:48 - J. Nods
  02:25:48 - 02:26:37 - B. Overink
  02:26:37 - 02:26:57 - J. Nods
  02:26:57 - 02:26:58 - B. Overink
  02:26:58 - 02:27:16 - J. Nods
  02:27:16 - 02:27:49 - B. Overink
  02:27:49 - 02:31:49 - J. Nods
  02:31:49 - 02:33:35 - G. Visser-Voorn
  02:33:35 - 02:34:40 - J. Nods
  02:34:40 - 02:36:28 - G. Visser-Voorn
  02:36:28 - 02:36:41 - J. Nods
  02:36:52 - 02:37:02 - J. Kerkwijk
  02:37:02 - 02:37:03 - J. Kerkwijk
  02:38:09 - 02:38:18 - G. Visser-Voorn
  02:39:46 - 02:40:05 - R. Wessels
  02:40:18 - 02:40:31 - J.G.A. Nijhuis
  02:40:35 - 02:40:36 - J.G.A. Nijhuis
  02:41:12 - 02:41:28 - J.G.A. Nijhuis
 8. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  EA (1), DPE (1), GV (1)
  tegen
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (4), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), GL (4)
 9. 5.1.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (4), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)
 10. 5.1.c

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (4), EA (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (4), DPE (1), GV (1)
  tegen
  SP (3), GL (4)
 11. 5.1.d

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (4), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)
  tegen
  EA (1)
 12. 5.1.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (4), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)
 13. 5.1.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (4), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)
 14. 5.2

  De gemeente Enschede gaat op zoek naar mogelijke locaties voor een nieuw bedrijventerrein van tussen de 20 en 40 hectare (netto) in Enschede. Een nieuwe locatie is nodig om bedrijven te kunnen voorzien van uitbreidingsruimte en daarmee de ambitie van 10.000 extra arbeidsplaatsen in Enschede waar te kunnen maken.
  Zonder nieuwe locatie denkt Enschede met de huidige ontwikkelingen in 2027 uitverkocht te zijn en bedrijven niet meer aan een nieuwe bedrijfskavel te kunnen helpen. Het risico daarvan is dat bedrijven uit Enschede verhuizen of mogelijk zelfs helemaal uit de regio vertrekken. Nu al signaleert de gemeente een tekort aan kavels die aansluiten bij de behoefte uit de markt. Kavels voor wat grotere bedrijven zijn al een langere tijd bijna niet meer voor handen en in de praktijk zijn alle beschikbare en bouwrijpe kavels voor reguliere bedrijven in optie of gereserveerd.
  Wanneer naar verwachting volgend jaar de Oostkrans Usseler Es beschikbaar komt, geeft dat op korte termijn even lucht maar voor de lange termijn is er meer nodig om de ambities van de stad van ruimte te kunnen voorzien. De zoekopdracht die de raad aan het college geeft moet inzicht geven of er voor de langere termijn ook locaties zijn die als bedrijventerrein ontwikkeld kunnen worden. Deze uitkomsten kunnen dan worden meegenomen in de integrale ontwikkelvisie op de stad.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)
  tegen
  EA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2021,
  besluit:

  1. Het college opdracht te geven te starten met de zoekopdracht en locatieverkenning ten behoeve van een nieuw bedrijventerrein in Enschede
  2. Vast te stellen dat we uit gaan van een omvang van tussen de 20 en 40 hectare netto bedrijventerrein
  3. Mogelijke locaties te toetsen aan het ruimtelijke programma van eisen zoals beschreven in bijlage 4

  Moties

  Onderwerp
  Bedrijventerreinen
  Bedrijventerreinen sneller uitbreiden
  02:44:27 - 02:44:41 - Y.A. Hümmels
  02:53:49 - 02:55:09 - G. Visser-Voorn
  02:55:14 - 02:55:57 - G.J.S. Tillema
  02:55:57 - 02:57:07 - G. Visser-Voorn
  02:57:07 - 02:57:21 - G.J.S. Tillema
  02:57:21 - 02:57:26 - G. Visser-Voorn
  02:57:26 - 02:58:02 - A.G.J. ten Vergert
  02:58:02 - 02:59:08 - G. Visser-Voorn
  02:59:08 - 02:59:35 - A.G.J. ten Vergert
  02:59:35 - 02:59:37 - G. Visser-Voorn
  03:00:05 - 03:01:39 - A.K. Boersma
  03:01:52 - 03:02:33 - A.G.J. ten Vergert
  03:02:34 - 03:02:59 - A.K. Boersma
  03:03:02 - 03:03:17 - B. Overink
  03:03:17 - 03:03:27 - A.K. Boersma
  03:03:27 - 03:04:12 - B. Overink
  03:04:13 - 03:04:52 - A.K. Boersma
  03:04:53 - 03:05:19 - B. Overink
  03:05:21 - 03:05:22 - A.K. Boersma
  03:05:29 - 03:06:33 - R. Wessels
  03:06:35 - 03:07:12 - G. Visser-Voorn
  03:07:14 - 03:07:42 - A.K. Boersma
  03:07:44 - 03:07:59 - G. Visser-Voorn
  03:07:59 - 03:08:16 - A.K. Boersma
  03:08:16 - 03:08:17 - G. Visser-Voorn
  03:08:19 - 03:09:13 - H. de Roode
  03:09:13 - 03:09:18 - A.K. Boersma
  03:09:18 - 03:09:27 - H. de Roode
  03:09:28 - 03:09:38 - A.K. Boersma
  03:09:38 - 03:09:55 - H. de Roode
  03:10:07 - 03:11:57 - G.J.S. Tillema
  03:11:57 - 03:12:53 - R. Wessels
  03:12:53 - 03:13:46 - G.J.S. Tillema
  03:13:46 - 03:14:12 - R. Wessels
  03:14:12 - 03:15:04 - G.J.S. Tillema
  03:15:04 - 03:15:14 - R. Wessels
  03:15:14 - 03:15:16 - G.J.S. Tillema
  03:15:20 - 03:15:28 - J.W. Elferink
  03:15:28 - 03:15:30 - G.J.S. Tillema
  03:15:30 - 03:16:28 - J.W. Elferink
  03:16:28 - 03:17:26 - G.J.S. Tillema
  03:17:56 - 03:18:42 - J.W. Elferink
  03:18:56 - 03:19:31 - P. van Ek
  03:19:47 - 03:23:43 - B. Overink
  03:23:47 - 03:24:42 - R. Wessels
  03:24:42 - 03:25:42 - B. Overink
  03:25:42 - 03:26:15 - R. Wessels
  03:26:15 - 03:26:31 - B. Overink
  03:26:34 - 03:26:36 - G. Visser-Voorn
  03:26:37 - 03:26:38 - G. Visser-Voorn
  03:26:45 - 03:27:22 - G. Visser-Voorn
  03:27:22 - 03:28:24 - B. Overink
  03:28:26 - 03:28:46 - G. Visser-Voorn
  03:28:46 - 03:29:20 - B. Overink
  03:29:37 - 03:31:03 - A.G.J. ten Vergert
  03:31:22 - 03:34:23 - J.B. Diepemaat
  03:34:23 - 03:34:45 - R. Wessels
  03:34:45 - 03:36:16 - J.B. Diepemaat
  03:38:48 - 03:39:04 - J.G.A. Nijhuis
  03:39:08 - 03:39:15 - H. de Roode
 15. 5.2.a

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  EA (1), PVV (2), SP (3), DPE (1), GL (4)
  tegen
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), PvdA (4), VVD (4), GV (1)
 16. 5.2.b

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)
  tegen
  BBE (7), CDA (4)
 17. 5.2.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)
  tegen
  EA (1)
 18. 5.3

  Openbaar, muv bijlagen 3, 4 en 5


  Het huidige verwerkings- en leveringscontract voor restafval en GFT-afval loopt af per 1 juli 2022. In de aandeelhoudersvergadering van 2 december 2021 is door de aandeelhouders ingestemd met een nieuw verwerkings- en leveringscontract met Twence ingaande 1 juli 2022. Het college van B&W stemt in met het voorliggende contract en vraagt de raad om ook hiermee in te stemmen. Ook brengt het college de raad op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe tarieven en het herziene dividendbeleid die gelijk ingaan met het nieuwe contract, dus vanaf 1 juli 2022. Dit nieuwe beleid levert geen financieel nadeel op voor de afvalstoffenheffing en de gemeentebegroting.

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  BBE (7), CU (2), D66 (5), PvdA (4), SP (3), VVD (4), GL (4)
  tegen
  CDA (4), EA (1), PVV (2), DPE (1), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021, met inachtneming van het aangenomen amendement E d.d. 7 maart 2022,
  besluit:

  1. Een nieuw leverings- en verwerkingscontract voor huishoudelijke afvalstoffen met Twence aan te gaan vanaf 1 juli 2022.
  2. Kennis te nemen van de vastgestelde tarieven en het dividendbeleid die ingaan vanaf 1 juli 2022.
  3. De financiële effecten van het nieuwe ‘tarieven en dividendbeleid’ te verwerken in de Zomernota 2022.
  4. Te besluiten tot het - op basis van artikel 25 lid 3 Gemeentewet - bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen bij het raadsvoorstel tot 5 jaar na afloop van het contract.
  5. Een nadere uitwerking te maken van het benutten van de vrije capaciteit van de sorteerinstallatie in Münster en dit te betrekken bij een integraal voorstel inzake afvalbeleid z.s.m.
  03:41:38 - 03:43:14 - G. Visser-Voorn
  03:43:30 - 03:45:14 - M.G.B. Teutelink
  03:45:17 - 03:45:32 - M van Lagen
  03:45:32 - 03:45:36 - M.G.B. Teutelink
  03:45:36 - 03:45:37 - M van Lagen
  03:45:37 - 03:45:42 - M.G.B. Teutelink
  03:45:42 - 03:46:01 - M.G.B. Teutelink
  03:46:23 - 03:47:53 - A.G.A. Blömer
  03:48:06 - 03:49:27 - H. de Roode
  03:49:31 - 03:49:48 - M van Lagen
  03:49:50 - 03:50:22 - H. de Roode
  03:50:25 - 03:51:38 - J. Kort
  03:51:38 - 03:52:39 - H. de Roode
  03:52:39 - 03:52:56 - J. Kort
  03:53:14 - 03:53:53 - M van Lagen
  03:54:15 - 03:55:17 - J. Nods
  03:55:17 - 03:56:01 - A.G.A. Blömer
  03:56:09 - 03:56:35 - M van Lagen
  03:56:39 - 03:59:00 - J. Nods
  03:59:16 - 04:03:23 - J.C.R. van Houdt
  04:03:23 - 04:04:19 - G. Visser-Voorn
  04:04:20 - 04:05:06 - J.C.R. van Houdt
  04:05:06 - 04:06:12 - G. Visser-Voorn
  04:06:22 - 04:06:35 - G. Visser-Voorn
  04:06:49 - 04:07:05 - H. de Roode
  04:07:09 - 04:07:32 - M.G.B. Teutelink
  04:07:32 - 04:08:19 - J. Nods
  04:08:19 - 04:08:20 - M.G.B. Teutelink
  04:08:20 - 04:08:24 - J. Nods
  04:08:24 - 04:08:57 - G. Visser-Voorn
  04:09:03 - 04:09:34 - M.G.B. Teutelink
  04:18:21 - 04:18:57 - M.G.B. Teutelink
  04:19:06 - 04:19:31 - G.J.S. Tillema
  04:19:45 - 04:20:43 - J.G.A. Nijhuis
  04:21:51 - 04:22:05 - J.G.A. Nijhuis
  04:23:40 - 04:23:47 - J. Kort
  04:25:08 - 04:25:14 - M van Lagen
  04:25:20 - 04:25:24 - G. Visser-Voorn
 19. 5.3.a

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  CDA (4), EA (1), PVV (2), SP (3), DPE (1), GV (1)
  tegen
  BBE (7), CU (2), D66 (5), PvdA (4), VVD (4), GL (4)
 20. 5.3.b

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GV (1)
  tegen
  GL (4)
 21. 5.4

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  CDA (4), CU (2), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), DPE (1), GL (4), GV (1)
  tegen
  BBE (7), D66 (5), VVD (4)

  Moties

  Onderwerp
  Versnelde uitbetaling tegemoetkoming energielasten
 22. 5.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Moties

  Onderwerp
  Integraal onderwijshuisvestingsplan weer terug naar de Raad
 23. 6

  05:06:00 - 05:06:29 - Y.A. Hümmels
 24. 6.1

  De participatieverordening is tot stand gekomen onder regie van de raadscommissie Enschede Akkoord samen met inwoners. Participatie wordt steeds belangrijker. En goede participatie is maatwerk. De afspraken moeten voor iedereen duidelijk zijn en goed uit te leggen. Gemeente Enschede nodigt inwoners uit om mee te denken, mee te werken of mee te beslissen over de plannen van de gemeente. De keuze voor het participatieniveau is afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast stimuleert zij inwoners om zélf ideeën aan te dragen die de stad mooier, duurzamer, socialer of veiliger kunnen maken. In de participatieverordening leggen we vast welke uitgangspunten, spelregels en afspraken we daarbij gebruiken. Zodat we bewuste keuzes kunnen maken over de omvang, het niveau en de vorm van participatie. Er zit enorm veel kracht in onze stad. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen mee, regelen zaken zelf in de straat, wijk of vereniging of werken samen met de gemeente. De gemeente leert ook steeds meer van haar inwoners en partners; soms nemen we het voortouw, maar steeds vaker laten we zaken in goed vertrouwen los. Bij participatie streven we naar inclusiviteit. Iedereen die dat wil moet het kunnen volgen en kunnen aansluiten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022,
  besluit:
  1. De Participatieverordening Enschede 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Inspraakverordening Enschede 2006.
  2. Na 2 jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren.

 25. 6.2

  De gemeente Enschede kent diverse reserves met een eigen specifiek bestedingsdoel. Deze reserves dienen te voldoen aan instellingscriteria die opgenomen zijn in de financiële verordening. Gebleken is dat bij diverse reserves informatie ontbrak om aan de verordening te voldoen. Daarom heeft het college besloten om de Raad voor te stellen ontbrekende informatie met betrekking tot deze reserves aan te vullen en de reserves opnieuw in te stellen. Daarnaast stelt het college de raad voor om reserves samen te voegen en op te heffen. De reserves die opgeheven worden zijn nagenoeg leeg waardoor vrijwel geen geld beschikbaar komt voor alternatieve besteding.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021,
  besluit:
  1. Vanwege administratief/technische redenen de reserves uit bijlage 3 (opnieuw) in te stellen inclusief de aangebrachte (administratieve) verbeteringen;
  a. De aangepaste spelregels met betrekking tot de reserve Flankerend Beleid (RES 037) vast te stellen (bijlage 4 – RES037 en bijlage 6).
  b. De wijziging van reserve Sociaal Fonds naar investeringsreserve Sociaal Domein vast te stellen (bijlage 4 – RES541).
  2. Te besluiten om 21 reserves samen te voegen tot 4 en om 6 reserves op te heffen.

 26. 6.3

  Het college van B&W heeft in 2020 diverse maatregelen genomen ter ondersteuning van de samenleving tijdens de coronacrisis. Één van die maatregelen was geen precario in rekening te brengen over 2020 bij belastingplichtige ondernemers. Aangezien de coronamaatregelen ook in 2021 aanhouden, heeft het college besloten om ook over 2021 geen precario in rekening te brengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2022,
  besluit:
  Geen precario in rekening te brengen over geheel 2021 voor terrassen, uitstallingen, standplaatsen en borden boven openbare gemeentegrond, aangezien belastingplichtige ondernemers financieel nadeel ondervinden als gevolg van coronamaatregelen en de eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting vast te stellen.

 27. 6.4

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Enschede voor om voor het jaar 2021, net als over het jaar 2020, de ondernemers op de markt extra te ondersteunen vanwege de coronasituatie. Het college heeft de gemeenteraad in een apart voorstel gevraagd geen precario in rekening te brengen over 2021 voor terrassen, uitstallingen, standplaatsen en borden boven openbare gemeentegrond. Daar komt nu een voorstel bij voor kwijtschelding van marktgelden. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel betekent dit een directe lastenverlichting voor de marktondernemers met ruim 200.000 euro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022,
  besluit:

  1. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 over 2021 af te zien van de heffing van marktgelden (voor de zaterdagmarkt).
  2. De verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2021 in te trekken met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.
   De gederfde opbrengsten van 200.000 euro te verwerken in de concept-jaarrekening 2021
 28. 6.5

  De gemeenteraad heeft besloten voor welke mobiliteitsprojecten in 2022 geld beschikbaar is. Met deze projecten blijft Enschede werken aan het zorgen voor goede leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen is in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030 afgesproken.
  Een aantal belangrijke projecten voor komend jaar:
  - Het verder verbeteren van de doorstroming op de singel;
  - Investeren in een betere ontsluiting van Enschede-Oost;
  - Het aanleggen van de doorfietsroutes op de Perikweg en Keppelerdijk;
  - Investeren in verkeersveiligheid op diverse punten in de stad;
  - Het vastleggen van afspraken hoe we in de stad omgaan met deelvervoer (scooters, auto’s fietsen);
  - Het aanleggen van een netwerk van mobipunten voor deelvervoer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022,
  besluit:

  1. De kredietaanvraag mobiliteit 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de doorkijk 2023 - 2025 (bijlage 2).
  2. Opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de mobiliteitsprojectenlijsten 2022 (bijlage 1).
  3. Het voor de jaarschijf 2022 benodigde bedrag van in totaal EUR 11.601.500,-- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit:
   a. een bedrag van EUR 1.071.000 ten laste van de reserve mobiliteit;
   b. een bedrag van EUR 8.835.500 te activeren ten laste van het product verkeersinfrastructuur en beleid;
   c. een bedrag van EUR 1.695.000 uit reeds toegekende Provinciale en Rijks- subsidies;
   en de gemeentebegroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (bijlage 4).
  4. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van in totaal EUR 1.192.466 van de lopende projecten waarvoor het krediet 3 jaar geleden is aangevraagd te handhaven zodat uitvoering van deze projecten kan worden voortgezet (bijlage 3).
 29. 6.6

  Om wateroverlast en droogte problemen te beperken, worden aan nieuwbouwplannen eisen gesteld aan de hoeveelheid regenwater die op eigen terrein moet worden geborgen. Die eisen zijn met het vaststellen van het “Water- en Klimaatadaptatieplan” met ingang van 1 januari 2022 strenger geworden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een overgangstermijn tot 1 januari 2024 in te stellen voor plannen waarover in het verleden andere afspraken zijn gemaakt. Binnen de overgangstermijn zijn de eerder gemaakte afspraken over de hoeveelheid regenwater dat op eigen terrein moet worden geborgen van toepassing.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 2022,
  besluit:

  1. Als uitvoering van het Water- en Klimaatadaptatieplan deze uit te breiden met een overgangsregeling met een geldigheidsduur tot 1 januari 2024, voor plannen en projecten waar in het verleden afspraken over zijn vastgelegd om een waterbergingsnorm van 20 of 40 mm per m² verhard oppervlak te realiseren.
  2. Deze overgangsregeling toe te passen in bestemmingsplannen of omgevingsplanwijziging, mits uiterlijk 31 december 2023 een ontvankelijke aanvraag voor het starten van een planologische procedure is ingediend.
  3. In bestemmingsplannen/omgevingsplanwijzigingen waar op grond van de overgangsregeling in het Water- en Klimaatadaptatieplan een waterbergingsnorm van 20 of 40 mm wordt opgenomen, voor het realiseren van uitbreidingen en verbouwingen vanaf 3 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan/ omgevingsplanwijziging, een waterbergingsnorm van 55 mm per m² verhard oppervlak op te leggen.
  4. Met partijen waarmee afspraken zijn gemaakt over een waterberging van 20 of 40 mm per m² verhard oppervlak, te bespreken waar kansen en mogelijkheden liggen om een hogere waterbergingsnorm te realiseren.
 30. 6.7

  Voor het adres Zoglandweg 10 heeft de gemeente het bestemmingsplan “Zoglandweg 10” gemaakt. De eigenaren van dit voormalige boerenerf hebben een verzoek gedaan om het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” voor dit adres te herzien.
  De eigenaren willen gebruik maken van de Rood voor Rood regeling uit de Gids Buitenkans. Het plan bestaat uit de sloop van 853 m2 aan landschapsontsierende bebouwing op het erf, het verwijderen van de erfverharding en het inrichten van het plangebied, op zo’n manier dat er een kwaliteitsverbetering voor de omgeving ontstaat. Voor de inrichting van het totale bestemmingsvlak is een erfinrichtingsplan opgesteld.
  Ter compensatie van deze totale kwaliteitsverbetering willen de eigenaren een nieuwe (tweede) woning in de vorm van een zogenaamde “schuurwoning” realiseren op de plek waar één van de veestallen heeft gestaan. Met dit bestemmingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden vastgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 2022,
  besluit:

  1. het bestemmingsplan "Zoglandweg 10", overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00230-0003 vast te stellen.
 31. 6.8

  Een van de instrumenten die de gemeenteraad heeft om het college opdrachten te geven zijn zogenoemde moties. De aangenomen moties worden in een digitaal systeem gemonitord. Het college geeft in bijgevoegd overzicht een stand van zaken van de aangenomen moties en indien van toepassing een voorstel om af te doen. De raad wordt gevraagd het afdoeningsvoorstel vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2021,
  besluit:
  1. Vaststellen van het afdoeningsvoorstel moties
  2. Na vaststelling de moties af te laten doen door de raadsgriffie in Ibabs

 32. 6.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie d.d. 8 oktober 2021,
  besluit:
  1. De conclusies uit het rekenkamerrapport "Op weg naar een compacte en flexibele organisatie? Conclusies en
  aanbevelingen naar aanleiding van het rekenkameronderzoek naar de CFO" over te nemen:
  1a. Conclusies over CFO:

  • De CFO-operatie werd ingehaald door de decentralisaties, marktontwikkelingen en
   conjunctuurverbeteringen.
  • De financiële taakstellingen van de CFO zijn gerealiseerd.
  • Hoewel de CFO in financiële zin is gerealiseerd, is de formatie-afname is niet zo groot als
   beoogd.
  • De ambtelijke organisatie is in omvang in 2019 vergelijkbaar als bij de start van de CFO-operatie in
   2013. Daarbij is de bezetting van de ambtelijke formatie afgenomen en die voor inhuur/zzp
   toegenomen.
  • De ambtelijke organisatie is niet perse flexibeler geworden.
  • De CFO-operatie heeft geen duidelijke eindmarkering gekend.
  • Bij de CFO-operatie is in de praktijk vooral op budget gestuurd, waarbij formatiecijfers secundair
   waren.
  • Door het ontbreken van een eindmarkering en een sterke sturing op budget is geen eenduidig beeld
   over de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen te geven.
  • De kwalitatieve indicatoren laten een vrij constant beeld zien van de kwaliteit van de
   gemeentelijke dienstverlening, ook voor de uitbestede taken.
  • Werknemers ervaren een hogere werkdruk door het groeien naar een compacte en flexibele
   organisatie, in combinatie met de realisatie van gestelde ambities.
  • De gemeente werkt niet met een vastgestelde formatie, maar met een vastgestelde loonsom
   (formatiebudget) en wijkt hiermee af van de in andere gemeentes gangbare werkwijze.
   1b. Overige conclusies:
  • Ambtelijke en bestuurlijke ambities bleven in de onderzoeksperiode onveranderlijk hoog, terwijl de
   beschikbare middelen voor deze ambities gelijk bleven of afnamen door bezuinigingen en
   taakstellingen.
  • Het takenpakket van de gemeente is in de onderzoeksperiode gegroeid terwijl dit met een
   vergelijkbare hoeveelheid medewerkers moest worden uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft het Rijk
   bezuinigingen doorgevoerd.
  • Hoewel dit niet direct blijkt uit de ‘harde’ dienstverleningsindicatoren, zijn er zijn veel signalen uit de
   gesprekken met de organisatie dat de dienstverlening, intern overleg en de menselijke maat onder
   flinke druk zijn komen te staan doordat er veel werk moest worden verricht door weinig mensen.
  • In de onderzochte periode heeft de gemeente veel verandertrajecten en bijbehorende taakstellingen
   ingezet, zonder expliciet terug te kijken of doelstellingen zijn behaald en of aanpassing van beleid
   noodzakelijk is. De reflectie op een grootschalig verandertraject zoals de CFO ontbreekt.
  • Knelpunten in verantwoordingsrapportages worden niet altijd gekoppeld aan
   bezuinigingstaakstellingen, zodat niet duidelijk is of ze uit deze taakstellingen voortkomen, of het
   gevolg zijn van nieuwe taken of nieuw beleid.
   2. Het college op te dragen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport "Op weg
   naar een compacte en flexibele organisatie? Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het
   rekenkameronderzoek naar de CFO ":
   2a. Aanbevelingen voortvloeiend uit de CFO-operatie
  • Ontwikkel een strategische personeelsplanning om onder andere het generatiegat te dichten en om
   na te denken over de (toekomstige) opbouw van het personeelsbestand.
  • Overweeg een benchmarkonderzoek, om een zuivere vergelijking mogelijk te maken van de formatie,
   bezetting en inhuurkosten als percentage van de loonsom en apparaatskosten en de verhouding
   met de werklast in de gemeente.
  • Zorg bij grootschalige veranderingstrajecten voor terugkoppelings- relflectiemomenten.
   Ontwikkel weldoordachte monitorsystemen voor dergelijke trajecten (ex durante evaluaties),
   maak dit een onderdeel van de P&C-cyclus en communiceer tussentijdse uitkomsten met de
   direct betrokkenen.
   2b. Overige aanbevelingen
  • Rapporteer consequent, eenduidig, regelmatig en duidelijk aan de gemeenteraad over
   projecten en beleid.
  • Zorg bij elk traject voor een vast gezicht/aanspreekpunt in de ambtelijke organisatie.
  • Voorkom voor zover mogelijk te veel wisselingen in het project management en zorg voor een
   projectorganisatie met voldoende kennis, ervaring en executiekracht.
  • Markeer niet alleen het begin maar ook het eind van verandertrajecten. Communiceer niet alleen
   helder over de aanleiding en doelen van trajecten maar maak ook kenbaar wanneer een traject
   als beëindigd wordt beschouwd. Dit schept duidelijkheid.
  • Administreer projectinformatie en -data op consistente wijze, zodat gegevens vergelijkbaar blijven.
  • Het is tegelijkertijd van belang dat de administratie meegroeit met ontwikkelingen in de organisatie
   en niet in oude systemen en gewoonten blijft hangen.
  • Leg bij het opvoeren van knelpunten in rapportages uit of deze voortkomen uit eerdere
   bezuinigingstaakstellingen, of dat het gaat om nieuwe taken en knelpunten.
  • Houd bij een bezuinigingstraject voor ogen wat de gevolgen van een keuze zijn (bijvoorbeeld
   ambitieniveau, takenpakket) en wees daar duidelijk over.
   2c. Aanvullende aanbevelingen rekenkamercommissie
   In aanvulling op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van Berenschot, die hiervoor zijn weergegeven,
   wil de rekenkamer nog twee aanbevelingen meegeven:
  • Probeer in beeld te krijgen hoeveel zzp’ers en hoeveel inhuurkrachten er zijn en waar in de organisatie zij
   zitten.
  • Breng de leeftijdsopbouw over de hele organisatie in beeld, verdeeld naar hoge, midden- en lage functies
   – zodat te zien is waar knelpunten zitten.
 33. 6.10

  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het welzijnsbeleid in de gemeente Enschede. De rekenkamercommissie heeft conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die middels dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DPE (1), GL (4), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie d.d. 16 maart 2021,
  besluit:
  1. De conclusies uit het rekenkamerrapport "Welzijnsbeleid draait goed, maar kraakt ook" over te nemen:

  1. Doelmatigheid (efficiëntie) van het welzijnsbeleid is moeilijk aan te tonen.
  2. De maatregelen die worden genomen lijken over het algemeen doeltreffend (effectief)
  3. De ambitie om in 2020 minder geld te besteden aan de 2e-lijnszorg is niet gehaald, ook de toekomstige ambitie lijkt nog erg ver weg
  4. Er zijn veel partijen betrokken bij de organisatie en uitvoering van het welzijnsbeleid
  5. De organisatie en uitvoering van het welzijnsbeleid is versnipperd
  6. Het is belangrijk om in het beleid en de uitvoering onderscheid te maken tussen collectief en individueel welzijn
  7. De gemeente gaat sterk uit van het vermogen en de wil van burgers om zelf en samen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welzijn
   2. Het college op te dragen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport "Welzijnsbeleid draait goed, maar kraakt ook":
  8. Formuleer doelstellingen in welzijnsbeleid – en in sociaal beleid in het algemeen – Smart.
  9. Wees in beleid en uitvoering bewust van en realistisch over de mate van zelf- en samenredzaamheid die je van inwoners kunt verwachten.
  10. Bevorder een gezamenlijk tussen gemeente en welzijnsorganisaties gedragen fundamentele visie op welzijnswerk, waarbij ruimte is voor aanpassing aan de behoeften in specifieke wijken.
  11. Stel realistische ambities over de verdeling van uitgaven over de 0e, 1e en 2e-lijnszorg.
  12. Zorg voor een goede bekendheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van de plekken waar inwoners terecht kunnen voor hun welzijn.
 34. 7
  Sluiting