Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 31 januari 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal Stadhuis

Voorzitter
T.J.F.M. Bovens
Toelichting

Deze raadsvergadering vindt voor deelnemers fysiek plaats in de burgerzaal. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via de livestream.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:46 - 00:08:37 - Th.J.F.M. Bovens
 2. 2

 3. 3

  00:08:18 - 00:08:37 - Th.J.F.M. Bovens
  00:08:37 - 00:10:17 - Hetty Wolf
  00:10:17 - 00:12:05 - Th.J.F.M. Bovens
  00:12:05 - 00:12:16 - Jan Willem Elferink
  00:12:16 - 00:12:26 - Arjan Brouwer
  00:12:26 - 00:12:35 - Piet van Ek
  00:12:35 - 00:12:46 - Erwin Versteeg
  00:12:46 - 00:12:55 - Ayfer Koc
  00:12:55 - 00:13:19 - Yara Hummels
  00:13:19 - 00:13:37 - Marc Teutelink
  00:13:37 - 00:14:03 - Gertjan Tillema
  00:14:03 - 00:14:29 - Henri de Roode
  00:14:29 - 00:14:46 - Rene Kreeft
  00:14:46 - 00:15:07 - Enes Sariakce
  00:15:07 - 00:15:24 - Margriet Visser-Voorn
  00:15:24 - 00:15:41 - Hetty Wolf
  00:15:46 - 00:16:29 - Erwin Versteeg
  00:16:29 - 00:16:48 - Th.J.F.M. Bovens
  00:16:48 - 00:17:45 - Niels van den Berg
  00:17:45 - 00:18:40 - Th.J.F.M. Bovens
 4. 5
  BESPREEKPUNTEN
 5. 5.1

  Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten in regionaal verband een Regiovisie Jeugdhulp vaststellen. De 14 Twentse gemeenten hebben dit voor de regio Twente gedaan. In de Regiovisie Jeugdhulp Twente staat hoe aanbieders, professionals, betrokken inwoners en gemeenten in de komende jaren vanuit samenwerking jeugdhulp willen organiseren: door de sociale basis voor ondersteuning van jeugdigen en gezinnen naar een hoger plan te tillen, door normaliseren en preventie het zorgvolume te beperken en door het aan de voorkant realiseren van betere kennis en kunde de positie van de jeugdige en gezin te versterken. Het gezamenlijk maken van afspraken draagt bij aan het oplossen van de regionale knelpunten met als uiteindelijk doel een duurzaam kwalitatief en betaalbaar stelsel. Op deze wijze kunnen we aan inwoners de hulp bieden die nodig is, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.30 november 2021,
  besluit:
  1. De Regiovisie Jeugdhulp Twente vast te stellen.
  2. Het college opdracht te geven om met andere Twentse gemeenten en relevante betrokkenen te komen tot een regionale samenwerkingsagenda op basis van deze visie.

  Moties

  Onderwerp
  OJA op alle scholen onderzoeken
  Regiovisie Jeugdhulp Twente
  Samen sturen op betere jeugdhulp in Twente
  00:24:15 - 00:26:35 - Yara Hummels
  00:26:35 - 00:28:13 - Bart Peeters Weem
  00:28:13 - 00:30:08 - Annelies Futselaar
  00:30:08 - 00:31:22 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:31:38 - 00:36:13 - June Nods
  00:36:13 - 00:36:46 - Bart Peeters Weem
  00:36:46 - 00:36:54 - June Nods
  00:36:58 - 00:37:27 - Bart Peeters Weem
  00:37:27 - 00:39:51 - June Nods
  00:39:51 - 00:40:11 - Hadassa Meijer-Ytsma
  00:40:11 - 00:40:30 - June Nods
  00:40:30 - 00:41:36 - Margriet Visser-Voorn
  00:42:18 - 00:45:14 - Th.J.F.M. Bovens
 6. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)
 7. 5.1.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)
 8. 5.1.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (4), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)
 9. 5.2

  De gemeente Enschede heeft veel taken. Dat kan de gemeente niet in haar eentje uitvoeren. Daarom worden publieke taken ook door anderen gedaan, onze samenwerkingspartners. Denk aan gesubsidieerde instellingen, inkooprelaties, verbonden partijen of partijen die een lening daarvoor krijgen. Hoe we als gemeente om gaan met deze partners wordt voor een deel wettelijk bepaald maar ook door eigen beleid. Eens in de vier jaar wordt dit beleid geactualiseerd. Dat is nu weer gebeurd. De gemeente streeft nog meer dan eerder, vanuit Goed bestuur, in deze relatie naar een goede balans tussen samenwerken met die organisaties aan de opgaven van de stad, (financieel) beheer en informatievoorziening. Een aantal uitgangspunten is daaraan aangepast. Het belangrijkste is natuurlijk de uitvoering van beleid; hoe we met elkaar omgaan. Daar wordt dan ook vooral op ingezet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (3), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2021, met inachtneming van het aangenomen amendement A d.d. 31 januari 2022,
  besluit:
  1. De Notitie Samenwerken vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Leidraad Sourcen & regie.
  2. Het Beleidskader verbonden partijen 2021 gewijzigd vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Beleidskader verbonden partijen 2017.
  3. Het Beleidskader gesubsidieerde instellingen 2021 gewijzigd vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Beleidskader gesubsidieerde instellingen 2015.
  4. Waarbij de wijziging luidt: uitgangspunten aan het Beleidskader verbonden partijen 2021 en aan het Beleidskader gesubsidieerde instellingen 2021 toe te voegen:
  - Dat het college in zijn rol als aandeelhouder in een deelneming of als AB-lid bij gemeenschappelijke regelingen er op toe te ziet dat t.a.v. verbonden partijen het bezoldigingsbeleid conform de algemene bezoldigingsmaxima gelden waarbij in beginsel voor de externe inhuur dezelfde bezoldigingsmaxima geldt;
  - Dat het college in zijn rol als samenwerkingspartner t.a.v. gesubsidieerde instellingen stuurt op het bezoldigingsbeleid conform de algemene bezoldigingsmaxima waarbij in beginsel voor de externe inhuur dezelfde bezoldigingsmaxima geldt;
  - Dat het college in de subsidieverlening en verantwoording streng toeziet op de overheadkosten. Als naar het oordeel van het college bepaalde kosten niet bijdragen aan de verwezenlijking van de gesubsidieerde activiteiten, worden die uitgesloten van subsidiëring. En dit uitgangspunt ook te laten gelden voor salariskosten.
  - Dat vertrekregelingen van topmanagers van verbonden partijen van redelijke omvang mogen zijn en niet exorbitant hoog, in te brengen door onze gemeentelijk vertegenwoordiger in een AB-vergadering bij een gemeenschappelijke regeling of de aandeelhouder in een aandeelhoudersvergadering.

  00:44:03 - 00:45:14 - Th.J.F.M. Bovens
  00:45:14 - 00:47:36 - Ayfer Koc
  00:47:36 - 00:49:26 - Rene Kreeft
  00:49:26 - 00:51:18 - Hetty Wolf
  00:52:50 - 00:54:06 - June Nods
 10. 5.2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (3), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)
 11. 5.3

  Om de realisatie van een nieuwe moskee op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad van Enschede eerder het bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” vastgesteld. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is het plan niet geldend geworden. Raad van State gaf aan dat dit niet betekent dat er geen moskee op deze plek mag komen, maar dat de onderbouwing (vooral op gebied van verkeer) niet voldoende was. Om de ontwikkeling alsnog mogelijk te maken, hebben we daarom opnieuw een bestemmingsplanprocedure opgestart: bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk 2020”. Het plan “Moskee Kuipersdijk 2020” is op 15 december 2020 al eens in de gemeenteraad behandeld, maar is toen niet vastgesteld. Het moskeebestuur is succesvol tegen dit besluit in beroep gegaan bij de Raad van State. Het plan wordt nu nogmaals ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, inclusief een wijziging in de ontsluiting van de moskee. De nieuwe moskee bestaat hoofdzakelijk uit een gebedsruimte en andere bijeenkomstruimtes. Daarnaast bevat het gebouw een dienstwoning, een kleine winkel en mogelijkheid voor ondergeschikte horeca. Alle functies moeten verbonden zijn aan de hoofdfunctie van de moskee.

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  BBE (2), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), SP (3), DENK (1), GL (3)
  tegen
  BBE (5), CDA (4), PVV (2), VVD (4), DPE (1), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021, met inachtneming van het aangenomen amendement B d.d. 31 januari 2022,
  besluit:
  1. De "Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020" vastte stellen en de geheimhouding van de niet-anonieme versie van deze Nota, zoals opgenomen in bijlage 4 bij het raadsvoorstel, te bekrachtigen.
  2. Het bestemmingsplan "Moskee Kuipersdijk 2020” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.R20200005-0003 gewijzigd vast te stellen.
  Te zorgen voor, als onderdeel van het bestemmingsplan, een concreet plan waarmee parkeren voor bezoekers van de Moskee ten allen tijde goed geregeld is, zonder overlast te geven voor omwonenden en ondernemers etc.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2 genoemde bestemmingsplan.

  00:59:08 - 01:00:16 - Margriet Visser-Voorn
  01:00:16 - 01:01:34 - Marc Teutelink
  01:01:35 - 01:02:59 - Margriet Visser-Voorn
  01:02:59 - 01:03:42 - Robin Wessels
  01:03:42 - 01:04:12 - Margriet Visser-Voorn
  01:04:12 - 01:04:48 - Erwin Versteeg
  01:04:48 - 01:05:33 - Margriet Visser-Voorn
  01:05:33 - 01:06:32 - Marc Teutelink
  01:06:40 - 01:07:57 - Piet van Ek
  01:07:57 - 01:08:10 - Margriet Visser-Voorn
  01:08:18 - 01:09:07 - Enes Sariakce
  01:09:44 - 01:09:52 - Margriet Visser-Voorn
  01:10:58 - 01:15:32 - Marc Teutelink
  01:15:32 - 01:18:52 - Ton ten Vergert
  01:18:52 - 01:19:27 - Piet van Ek
  01:19:27 - 01:20:10 - Ton ten Vergert
  01:20:10 - 01:20:36 - Robin Wessels
  01:20:36 - 01:21:53 - Ton ten Vergert
  01:21:53 - 01:23:09 - Yara Hummels
  01:23:09 - 01:24:24 - Ton ten Vergert
  01:24:24 - 01:25:40 - Gertjan Tillema
  01:25:40 - 01:28:07 - Gertjan Tillema
  01:28:07 - 01:28:14 - Piet van Ek
  01:28:14 - 01:28:24 - Gertjan Tillema
  01:28:24 - 01:29:17 - Marc Teutelink
  01:29:17 - 01:31:04 - Jan Willem Elferink
  01:31:04 - 01:31:08 - Marc Teutelink
  01:31:08 - 01:33:57 - Gertjan Tillema
  01:33:57 - 01:36:03 - Erwin Versteeg
  01:36:21 - 01:38:59 - Robin Wessels
  01:38:59 - 01:41:02 - Joost Nijhuis
  01:41:02 - 01:42:45 - Enes Sariakce
  01:42:45 - 01:42:46 - Joost Nijhuis
  01:42:46 - 01:42:49 - Enes Sariakce
  01:42:49 - 01:45:53 - Joost Nijhuis
  01:45:53 - 01:46:54 - Robin Wessels
  01:46:54 - 01:47:15 - Joost Nijhuis
  01:47:30 - 01:49:04 - Henri de Roode
  01:49:04 - 01:49:12 - Joost Nijhuis
  01:49:23 - 01:49:43 - Piet van Ek
  01:49:43 - 01:50:42 - Yara Hummels
  01:51:09 - 01:54:14 - Jan Willem Elferink
  01:54:19 - 01:55:25 - Robin Wessels
  01:55:31 - 02:00:00 - Henri de Roode
  02:00:00 - 02:02:45 - Enes Sariakce
  02:02:45 - 02:03:07 - Marc Teutelink
  02:03:07 - 02:03:37 - Enes Sariakce
  02:03:56 - 02:04:52 - Arjan Brouwer
  02:04:52 - 02:07:07 - Erwin Versteeg
  02:07:43 - 02:21:18 - Niels van den Berg
  02:21:18 - 02:23:30 - Marc Teutelink
  02:23:30 - 02:25:27 - Erwin Versteeg
  02:25:27 - 02:26:34 - Margriet Visser-Voorn
  02:26:34 - 02:28:53 - Niels van den Berg
  02:28:53 - 02:29:13 - Marc Teutelink
  02:29:13 - 02:29:32 - Niels van den Berg
  02:29:40 - 02:30:01 - Margriet Visser-Voorn
  02:43:28 - 02:43:38 - Th.J.F.M. Bovens
  02:43:38 - 02:44:02 - Marc Teutelink
  02:44:02 - 02:44:36 - Gertjan Tillema
  02:44:50 - 02:45:09 - Robin Wessels
  02:45:09 - 02:45:24 - Yara Hummels
  02:45:24 - 02:46:24 - Piet van Ek
  02:46:27 - 02:46:53 - Henri de Roode
  02:46:53 - 02:47:04 - Enes Sariakce
  02:47:04 - 02:48:18 - Margriet Visser-Voorn
  02:48:21 - 02:48:58 - Niels van den Berg
  02:48:58 - 02:55:14 - Th.J.F.M. Bovens
 12. 5.3.a

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  BBE (7), CDA (1), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), SP (3), DENK (1), GL (3)
  tegen
  CDA (3), PVV (2), VVD (4), DPE (1), GV (1)
 13. 5.4

  In een financiële verordening regelen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders hoe ze met elkaar omgaan op het gebied van financiële onderwerpen. Wie besluit wanneer waaraan het geld wordt uitgegeven? En hoe wordt dat in de gaten gehouden? De financiële verordening bevat afspraken over hoe de raad zijn budgetrecht kan invullen en hoe het college zich aan de raad verantwoordt. Dit zodat de raad goed zicht en vat heeft op de besteding van het geld en er zorgvuldig met gemeenschapsgelden wordt omgegaan.
  Enschede is een ambitieuze en ondernemende stad. Bij het realiseren van opgaves en doelen loopt de gemeente ook risico’s. Dat zijn onzekere gebeurtenis waardoor realisatie van doelen in gevaar kan komen. Als zich risico’s voordoen kan dat naast maatschappelijke consequenties ook financiële gevolgen hebben. Gemeentes houden daarvoor financiële buffers, ook wel weerstandsvermogen, aan. Dat zijn middelen die achter de hand worden gehouden om de financiële effecten van risico’s op te kunnen vangen als die zich onverhoopt voordoen. In vergelijking met thuis: het aanhouden van een spaarpotje voor als de auto of wasmachine er een keer mee stopt. In de nota risicomanagement en weerbaarheid wordt uitgewerkt op welke wijze in Enschede het risicomanagement en weerbaarheid wordt toegepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (3), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021,


  gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, gehoord hebbende het advies van de rekeningencommissie, met inachtneming van het aangenomen amendement C d.d. 31 januari 2022,


  besluit:


  1. De geactualiseerde financiële verordening gewijzigd vast te stellen.
  2. De oude financiële verordening 2017 in te trekken.

  02:51:27 - 02:55:14 - Th.J.F.M. Bovens
  03:27:11 - 03:27:35 - Th.J.F.M. Bovens
  03:27:35 - 03:31:22 - Henri de Roode
  03:31:22 - 03:33:55 - Rene Kreeft
  03:34:33 - 03:36:09 - Henri de Roode
  03:36:09 - 03:37:08 - Ayfer Koc
  03:58:25 - 03:59:21 - Rene Kreeft
  03:59:21 - 04:01:39 - Marc Teutelink
  04:01:39 - 04:03:16 - Ayfer Koc
  04:03:16 - 04:04:39 - Margriet Visser-Voorn
  04:04:39 - 04:05:59 - Niels van den Berg
  04:05:59 - 04:07:01 - Th.J.F.M. Bovens
  04:07:01 - 04:09:51 - Henri de Roode
  04:09:51 - 04:10:59 - Robin Wessels
  04:10:59 - 04:13:16 - Ayfer Koc
  04:13:16 - 04:15:01 - Margriet Visser-Voorn
  04:15:01 - 04:16:37 - Rene Kreeft
  04:16:37 - 04:17:34 - Robin Wessels
  04:17:34 - 04:21:04 - June Nods
  04:21:20 - 04:21:58 - Marc Teutelink
  04:21:58 - 04:24:38 - Gertjan Tillema
  04:24:38 - 04:24:56 - Margriet Visser-Voorn
 14. 5.4.a

 15. 5.5

  De gemeente Enschede subsidieert verschillende initiatieven van inwoners, organisaties en verenigingen. De belangrijkste regels op basis waarvan subsidie wordt toegekend en de voorwaarden die zijn verbonden aan het verkrijgen van subsidie staan beschreven in de Algemene Subsidieverordening (Asv). Voor specifieke activiteiten kan een bijzondere subsidieverordening of subsidieregeling worden vastgesteld. De gemeente Enschede streeft naar een transparant en helder kader voor het verstrekken van subsidie aansluitend op de praktijk. De Asv is geactualiseerd en moet voor de komende jaren weer een duidelijk kader bieden waarbinnen subsidieaanvragen worden behandeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (7), CDA (4), CU (2), D66 (5), EA (1), PvdA (4), PVV (2), SP (3), VVD (3), DENK (1), DPE (1), GL (3), GV (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2022,
  besluit:
  1. de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022 (Asv 2022) vastte stellen.

  04:25:45 - 04:26:33 - Marc Teutelink
  04:26:33 - 04:27:57 - Rene Kreeft
  04:27:57 - 04:28:29 - June Nods
  04:28:29 - 04:29:49 - Rene Kreeft
  04:29:49 - 04:30:05 - Th.J.F.M. Bovens
 16. 6

  Moties

  Onderwerp
  Noordtak Betuwelijn
  04:30:46 - 04:31:12 - Margriet Visser-Voorn
 17. 6.1

  In de raadsvergadering van 25 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bevindingen en conclusies van het haalbaarheidsonderzoek Clustering van sportparken in de gemeente Enschede en in het verlengde hiervan ook met de herontwikkeling van Diekman Oost. Voor deze herontwikkeling is een bedrag van 1.200.000 euro nodig. Het projectplan Diekman Oost is inmiddels uitgewerkt in een ontwerp met bijhorende kostenoverzicht. De kosten bestaan uit: herinrichting van de velden, afkoop van opstallen van verenigingen. Nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van kleedkamers en clubhuizen, voor EFC PW 1885, EV&AC de Tubanters 1897, Sportclub Enschede (allen voetbal), ERC ’69 (rugby), Enschede Broncos (American Football), Twente ’05 (volleybal) en EHC ’95 (handbal) en Disc Devils Twente (ultimate frisbee). Van deze acht verenigingen wordt voor Sportclub Enschede op een ander sportpark naar een nieuw onderkomen gezocht. EFC PW 1885 verhuist naar het voormalige clubhuis van Zuid-Eschmarke en gaat deze op eigen kosten renoveren. Voor ERC ’69 wordt een nieuw clubhuis met kleedkamers gerealiseerd. De verwachting is dat in de zomer van 2023 de herinrichting van Diekman Oost gereed is.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2021,
  besluit:
  1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken rondom herontwikkeling Diekman Oost.
  2. Een bijdrage van 1.200.000 euro beschikbaar stellen om de herontwikkeling van Diekman oost te realiseren.
  3. De benodigde bijdrage van 1.200.000 euro te dekken uit de reserve strategische investeringsagenda onder voorbehoud van goedkeuring van de investeringsagenda door de raad op 20 december 2021.
  4. De gemeentebegroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen.

 18. 6.2

  De raad krijgt inzage in drie onderzoeksrapporten en wordt geïnformeerd over de organisatorische stand van zaken betreffende afdeling Handhaven Openbare Ruimte.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022,
  besluit:
  1. De geheimhouding op de bij dit raadsvoorstel horende bijlagen 1 t/m 8 over onderzoeksrapporten over de afdeling Handhaven Openbare Ruimte te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  2. Het aanbod van het college aan te nemen om in een (geheime) bijeenkomst met de woordvoerders de stukken, de ondernomen acties en de huidige stand van zaken door de portefeuillehouder en algemeen directeur/gemeentesecretaris mondeling te laten toelichten.

 19. 6.3

  Openbaar, muv 2 vertrouwelijke bijlagen!


  Woningcorporatie Domijn wil op het huidige parkeerterrein op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Hoge Bothofstraat een woongebouw met 202 woningen realiseren, hoofdzakelijk bedoeld voor ‘pas afgestudeerden’ (de doelgroep ‘talent’) en 'starters' op de woningmarkt. Hiermee wordt tevens een economisch belang gediend. Op de begane grondverdieping van het woongebouw is ruimte gereserveerd voor commerciële voorzieningen. Op het binnenterrein van dit carrévormige woongebouw is ruimte voor de realisatie van een fietsenberging en bergruimten. Om aan dit initiatief medewerking te kunnen verlenen is het bestemmingsplan “Parkeerterrein Performance Factory” ontworpen. Daarnaast wordt ten behoeve van de beoogde ontwikkeling de welstandsnota aangepast. Wijziging 117 van de welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteit- Ontwikkellocatie Performance Factory, hoek Oldenzaalsestraat-Hoge Bothofstraat” is hiervan het resultaat.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., 23 november 2021
  besluit:
  1. tot vaststelling van de Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan 'Parkeerterrein Performance Factory’;
  2. tot de (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan “Parkeerterrein Performance Factory" met de daarbij behorende toelichting, regels en verbeelding conform NL.IMR0.0153.BP00216-0003;
  3. tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan bouwen aan identiteit- Ontwikkellocatie Performance Factory, hoek Oldenzaalsestraat-Hoge Bothofstraat als wijziging 117 van de Welstandsnota Enschede vast te stellen.

 20. 6.4

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021,
  gelet op artikel 17 van de financiële verordening,
  gehoord hebbende het advies van de rekeningencommissie,
  besluit:
  1. Vast te stellen de geactualiseerde nota risicomanagement en weerbaarheid.
  2. De oude nota weerstandsvermogen en risicomanagement uit 2012 in te trekken.

 21. 6.5

  De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountantscontrole van de gemeenterekening. In dat kader heeft de Raad op 1 februari 2021 het controleprotocol 2020-2025 vastgesteld met nadere aanwijzingen voor de accountantscontrole. Het gaat dan om de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en het normenkader voor de financiële rechtmatigheidscontrole. De accountant stelt bij de controle van de jaarrekening vast dat de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met dit normenkader tot stand zijn gekomen. Dit normenkader wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe (financiële) wet- en regelgeving.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021,
  besluit:
  1. het normenkader rechtmatigheid voor de accountantscontrole van de gemeenterekening 2021 vast te stellen.

 22. 6.6

  In de kadernota ‘Rondkomen met je inkomen’ is opgenomen dat we jongmeerderjarigen van 18 tot 23 jaar een financieel steuntje in de rug willen geven. Dit sluit ook aan op het coalitieakkoord waarin het college uitspreekt dat kinderen en jongeren warme aandacht krijgen. Het college wil jongeren die het financieel gezien moeilijk hebben en niet kunnen deelnemen aan sociaal maatschappelijke activiteiten een jaarlijkse bijdrage in de kosten voor sociaal maatschappelijke participatie verstrekken. Om dit mogelijk te maken legt het college van Burgemeester en Wethouders de ‘Verordening Maatschappelijke Participatie jongmeerderjarigen Enschede 2022' aan de Raad ter besluitvorming voor.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021,
  besluit:
  1. De ‘Verordening Maatschappelijke Participatie jongmeerderjarigen Enschede 2022’ vast te stellen.

 23. 6.7

  De gemeente Enschede wil voorkomen dat onze gemeente te nat, te droog en te heet wordt. Daarom treft zij de komende jaren veel maatregelen. Omdat bijna 70 procent van het oppervlak in particuliere handen is, wil de gemeente dat ook zoveel mogelijk bewoners en bedrijven maatregelen gaan treffen. Om hen tegemoet te komen in de kosten is er subsidie beschikbaar voor bijvoorbeeld het verwijderen van stenen en tegels uit de tuin en dit te vervangen door groen, of voor het aanleggen van een groen dak. Deze verordening gaat in per 1 maart 2022 en eindigt op 31 december 2026.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021,
  besluit:
  1. De subsidieverordening “Groen Blauw Enschede” vast te stellen om zo de eerste stap in uitvoering van ons WeK te zetten, en op deze wijze klimaatadaptatie op particulier terrein te stimuleren.
  2. De onderlinge verdeling van het subsidiebudget, binnen de kaders van het vastgestelde Water- en Klimaatadaptatieplan, te mandateren naar het college.
  3. U jaarlijks (achteraf) door het college te laten informeren over eventuele herverdeling van het subsidiebudget.

 24. 6.8

  Alle veiligheidsregio's in Nederland willen samenwerken om samen ongevallen verzekeringen te kunnen alfsluiten. Daarvoor wil men een stichting risicobeheer veiligheidsregio's oprichten. Hiervoor wordt medewerking gevraagd aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021,
  besluit:
  Geen wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT) kenbaar maken ten aanzien van de aansluiting bij de stichting risicobeheer veiligheidsregio's.

 25. 6.9

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van het presidium van de Twenteraad,
  besluit:
  1. Als deelnemer toe te treden tot de bestuursovereenkomst gastheerschap Twenteraad en daarmee overeenkomstig het bepaalde in de bestuursovereenkomst het gastheerschap voor de Twenteraad, het presidium van de Twenteraad en het Twentse griffiersoverleg voor de raadsperiode 2022-2026 op te dragen aan de gemeente Rijssen-Holten;
  2. Ingaande 2022 het jaarlijks benodigde budget van € 0,08 per inwoner voor de raadsperiode 2022-2026 voor deelname aan de bestuursovereenkomst beschikbaar te stellen en in de begroting op te nemen.

 26. 6.10

  De rekenkamercommissie heeft meegedaan aan een quick scan naar rolopvatting van raadsleden en gebruik van het raadsinstrumentarium. De rekenkamercommissie heeft conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die middels dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,
  gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie d.d. 10 januari 2022,
  besluit:
  1. Kennis te nemen van de conclusies uit het rekenkamerrapport "Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de quick scan raadsinstrumentarium":
  1. Geënquêteerde en gesproken raadsleden vinden de volksvertegenwoordigende rol de
  belangrijkste voor een raadslid, maar besteden in de praktijk de meeste tijd aan kaderstellen.
  2. Het samenspel tussen de gemeenteraad en het college van B&W wordt door beide gremia beoordeeld als onvoldoende
  3. Geënquêteerde en gesproken raadsleden lijkt niet tevreden over de informatievoorziening vanuit het college.
  4. Eenvoudig in te zetten raadsinstrumenten worden in Enschede vaak gebruikt; instrumenten waar men meer tijd en energie in moet steken veel minder
  2. Kennis te nemen van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport "Conclusies en aanbevelingen naaraanleiding van de quick scan raadsinstrumentarium":
  1. Sta als raadslid stil bij de rollen die u hebt als raadslid en bepaal welke rolinvuHing voor u persoonlijk belangrijk is en handel hiernaar.
  2. Pak regelmatig de informatiepiramide (2017, Spelregels ter invulling van de
  informatievoorziening aan de gemeenteraad) en ga na of je verwachtingen en wensen
  als raad(slid) conform deze piramide zijn en of de informatievoorziening van het college
  conform deze piramide is.
  3. Betrek de resultaten van deze quick scan bij een eventuele bespreking van het advies
  van de presidium-werkgroep Schriftelijke vragen. Trek een dergelijk gesprek indien
  gewenst door naar het raadswerk in het algemeen.
  3. Het eindrapport van Necker van Naem "Quick scan inzet en werking raadsinstrumenten" mee te nemen in de overdracht richting de nieuwe raadsperiode

  .

 27. 7
  Sluiting