Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 4 maart 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 5.a

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  BBE (10), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  CDA (3), CU (2), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
 6. 5.a.1

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  BBE (10), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
 7. 5.b

  In de gemeente Enschede is het momenteel niet mogelijk een referendum te houden. Op basis van de Gemeentewet kan de raad besluiten tot het vaststellen van een referendumverordening. Hiermee wordt het uitvoeren van een referendum juridisch mogelijk, als daar in de toekomst behoefte aan is.

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  BBE (10), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  CDA (3), CU (2), GroenLinks (4), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het initiatiefvoorstel van de heer Heutink (PVV), met inachtneming van de aangenomen amendementen A en B d.d. 4 maart 2024,


  besluit:


  De Referendumverordening Enschede 2024 gewijzigd vast te stellen:
  - Artikel 13 “Geldigheid van de uitslag” te schrappen;
  - Artikel 16 “Status van het referendum en ontwerp raadsbesluit” te schrappen;
  - Artikel 21 “Uitzonderingen op deze verordening” te schrappen;
  - In Artikel 7.1 het volgende deel te schrappen: “Bij het vaststellen van de datum waarop het referendum wordt gehouden wordt tevens beslist of de uitslag van het referendum gevolgd zal worden en raadsleden zich bij wijze van politieke zelfbinding gebonden te zullen achten aan de uitslag.”
  - Artikel 8.2 “Bij een referendum op initiatief van de kiesgerechtigden wordt aan de kiesgerechtigden de vraag voorgelegd of zij voor of tegen het ontwerp raadsbesluit of delen daarvan zijn.” te wijzigen naar:
  “Aan de kiesgerechtigden wordt de vraag voorgelegd of zij vóór of tegen het ontwerp raadsbesluit of delen daarvan zijn.”;
  - Artikel 19 “Na inwerkingtreding van deze verordening wordt de werking van deze verordening na afloop van iedere raadsperiode geëvalueerd.” te wijzigen naar: “Na inwerkingtreding van deze verordening worden de werkwijze en de resultaten op de beoogde doelstelling van deze verordening na afloop van
  iedere raadsperiode geëvalueerd."

 8. 6
  Bespreekpunten
 9. 6.1

  Enschede verandert, het aantal inwoners groeit en de stad groeit mee. We willen ruimte bieden aan nieuw en bestaand talent. Daarnaast hebben we ook te maken met een veranderend klimaat en willen we de stad groener en leefbaarder maken.
  Er zijn vier strategische opgaven geformuleerd voor onze stad (inclusief, groen & duurzaam, aantrekkelijk en open Enschede). Al deze ontwikkelingen en opgaven vragen om ruimte.Denk aan: ruimte voor woningen, werken, groen, water, energie en sociale voorzieningen. Hoe kunnen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten? Wat vinden we daarbij belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Dat is straks te lezen in de Omgevingsvisie.


  Gemeente Enschede stelt de Omgevingsvisie op in vier fasen. Fase 1, over de identiteit en ruimtelijke kwaliteiten van Enschede, is in maart 2022 afgerond. In fase 2 zijn de ambities en opgaven voor Enschede uitgewerkt. In januari 2023 is deze fase afgerond. In de huidige fase 3 is alle opbrengst uit fase 1 en 2 vertaald naar een toekomstbeeld voor de stad.


  Als verdere voorbereiding op de Omgevingsvisie stellen we de gemeenteraad voor om het document Toekomstbeeld Omgevingsvisie vast te stellen als ruimtelijk inhoudelijk kader voor de Omgevingsvisie.
  Het vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Bij dit toekomstbeeld horen ook beleidsuitspraken. Deze beleidsuitspraken zijn het gevolg van een integrale benadering van bestaand beleid, onze strategische opgaven, (landelijke) ontwikkelingen, participatie en het doorlopen van het proces om te komen tot een Omgevingseffectrapport.

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024, met inachtneming van de aangenomen amendementen C en D d.d. 4 maart 2024,


  besluit:


  1. Het document Toekomstbeeld Omgevingsvisie, kader voor de fysieke leefomgeving gewijzigd vast te stellen:


  - punt 4, pagina 3 te wijzigen in:
  4.a. Wij kiezen voor zuinig ruimtegebruik en ontwikkelen de internationale corridorstad met bronpunten en buurten met vitale ontmoetingsplekken voor jong en oud en houden rekening met de dubbele vergrijzing in onze
  stad.
  4.b. Hierbij laten we ruimte voor initiatieven vanuit de stad die mogelijk niet exact in bovenstaand profiel passen maar wel een bijdrage leveren aan de stad die we willen zijn.
  4.c. Ook bieden we ruimte aan stadsvernieuwing ter verbetering en versterking van de wijken.


  - punt 4, pagina 39 te wijzigen in:
  4. Duurzaam omgaan met ruimte en voorraden;
  a. Inbreiding voor binnenstedelijke projecten en uitbreiding waar mogelijk aan de randen van de stad.
  b. Meervoudig ruimtegebruik voor enkelvoudig ruimtegebruik.

 10. 6.1.a

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
 11. 6.1.b

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), SP (1), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (1), Volt (2)
 12. 6.1.c

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), SP (2)

  Moties

  Onderwerp
  Verkenning optie kanaal wonen
 13. 6.2

  In september is er een einde gekomen aan het project Huiskamer van de Stad waarin plek zou zijn voorKaliber, Metropool, de Twentse Schouwburg en de Bibliotheek. De leden van de stadsdeelcommissie Centrum hebben in de stadsdeelcommissie Centrum van 17 oktober 2023 het college gevraagd met een voorstel te komen voor de afhandeling van de financiële consequenties hiervan. De betrokken partijen hebben de afgelopen jaren de nodige voorbereidingskosten gemaakt voor de planvorming. Bijvoorbeeld advieskosten voor het maken van bouwkundige- en installatietechnische ontwerpen en juridische kosten voor de samenwerkingsovereenkomst. Met dit voorstel worden de door hen gemaakte kosten gecompenseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 februari 2024, met inachtneming van het aangenomen amendement E d.d. 4 maart 2024,
  besluit:


  1. Het krediet van € 9.214.419, dat met het raadsbesluit van 21 juni 2021 verleend is voor het project Huiskamer van de Stad, in te trekken.


  2. De subsidie van 10 keer€ 75.000, die op 12 maart 2018 verleend is aan de Twentse Schouwburg voor de aanpassing van de entree beschikbaar te houden binnen de in te stellen bestemmingsreserve “aanpassing entree Muziekkwartier”. Inclusief de indexering die heeft plaatsgevonden is het totaalbedrag nu: € 801.985. Voor het beschikbaar houden van deze middelen binnen de bestemmingsreserve worden de volgende acties verricht:
  a. het terugvorderen van € 375.000 inclusief indexering van de Twentse Schouwburg die reeds beschikt is in de jaren 2019 - 2023
  b. de € 75.000 euro die voor de jaren 2024-2028 opgenomen is in de begroting inclusief indexering vrij te laten vallen en beschikbaar te houden en te doteren aan de bestemmingsreserve “aanpassing entree Muziekkwartier”


  3. Het bedrag van € 265.000, dat met het raadsvoorstel van 21 juni 2021 beschikbaar is gesteld voor de aanpassing van het Wilminkplein, toe te voegen aan de bestemmingsreserve “aanpassing entree Muziekkwartier”.


  4. Een bestemmingsreserve “aanpassing entree Muziekkwartier” in te stellen.


  5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting aan te brengen.


  6. De in het kader van de Huiskamer van de Stad gemaakte en nog te verwachten kosten a € 1.944.276,- te compenseren en dit ten laste te brengen van het product Cultuur Evenementen en Citymarketing (CEC):
  • Twentse Schouwburg: gemaakte kosten € 1.698.276, reductie m2 Kaliber, € 246.000  7. Het terugvorderen van de € 1 miljoen, die aan de Twentse Schouwburg beschikbaar was gesteld met het raadsbesluit van 21 juni 2021 met als doel het overbruggen van de eerste periode na de verbouwing tot dat de
  exploitatie op niveau is. En deze middelen toe te voegen aan het product CEC omdat het project Huiskamer van de Stad stil is komen te liggen. Om daarmee een deel van het tekort te dekken, dat ontstaat bij het product CEC
  door de kosten van de onder punt 6 genoemde € 1.944.276,- te compenseren vanuit het product CEC. Dit tekort wordt geaccepteerd en mag niet leiden tot bijsturing in de bestaande plannen en budgetten van CEC.


  8. Het, met de begroting 2024-2028 beschikbaar gestelde, jaarlijkse bedrag van € 400.000 beschikbaar te houden voor het huisvestingsvraagstuk van culturele instellingen. En:
  a. Deze over te hevelen van het product Vastgoedbedrijf naar het product Cultuur, Evenementen en Citymarketing, omdat het niet alleen huisvestingsvraagstukken betreffen die gekoppeld zijn aan gemeentelijk
  vastgoed.
  b. Over het beschikbaar houden van deze middelen in de zomernota 2024 een nieuwe afweging te maken.

 14. 6.2.a

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  BBE (10), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), VVD (4)
 15. 6.3

  In september 2022 is de gemeente Enschede begonnen met het maken van nieuw cultuurbeleid. Door middel van uitvoerige participatie met culturele instellingen, creatieve professionals en andere belanghebbenden is in de loop van 2023 vormgegeven aan een beleid dat aansluit bij de energie en ambities van de Enschedese cultuursector en de doelstellingen en opgaven van de gemeente. De uitgangspunten die als basis dienen voor het nieuwe cultuurbeleid zijn uitgewerkt in een Nota van Uitgangspunten (15 mei 2023); de Zomernota (15 juni 2023) en de Cultuurnota De Kunst van Cultuur(4 december 2023). Op basis van deze beleidsnota wordt nu de laatste stap in dit beleidsproces gezet, waarin vorm wordt gegeven aan de subsidieregelingen die het culturele organisaties en professionals mogelijk maken om een start te maken met hun ambitieuze plannen, zodat deze vanaf het jaar 2025 tot en met 2028 ten uitvoer kunnen worden gebracht.
  De subsidieverordening die aan deze regelingen ten grondslag ligt wordt in dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. De subsidieverordening is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken, elk met hun eigen karakter, doeleinden en doelgroepen:


  - Handgeldloket;
  - Culturele Activiteiten;
  - Vierjarensubsidie groot;
  - Vierjarensubsidie klein;
  - Culturele Platformorganisaties.


  In totaal wordt een bedrag van 3.776.000 euro beschikbaar gesteld om in de periode van 2025-2028 een financiële impuls te geven aan de Cultuursector, die aansluit bij de uitgangspunten uit de Uitgangspuntennota Cultuur en het beleid dat is uitgewerkt in de Kunst van Cultuur. Cultuurnota Enschede. Daarvan gaat in totaal 170.000 euro naar het Handgeldloket; 620.000 euro naar Culturele Activiteiten; en 2.986.000 euro naar de Vierjarensubsidieregelingen voor culturele instellingen en culturele platformorganisaties.
  Het bedrag van 3.776.000 euro dat beschikbaar wordt gesteld voor de Subsidieverordening Cultuur Enschede 2025 is een onderdeel van het bedrag van 4.290.000 euro, dat in de Zomernota van 15 juni 2023 ten gunste van nieuw cultuurbeleid beschikbaar is gesteld. Daarnaast is door herschikking van reeds bestaande budgetten een bedrag van 220.000 euro vrijgemaakt om invulling te geven aan nieuw beleid. Deze middelen komen voort uit de regeling ‘Culturele Activiteiten 2014’, door de herziening van de huidige programmabegroting en een vrijgevallen bedrag uit de vastgoed begroting. Daarmee komt het totaal beschikbare bedrag voor nieuw cultuurbeleid over de komende 4 jaar op 4.510.000 euro.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024, met inachtneming van het aangenomen amendement F d.d. 4 maart 2024,


  besluit:


  1. De als bijlage 1 aan dit voorstel toegevoegde Subsidieverordening Cultuur Enschede 2025 gewijzigd vast te stellen, waaronder de daarin opgenomen subsidieplafonds met een totaalbedrag van 2.986.000 euro,
  verdeeld over de subsidiehoofdstukken: Vierjarensubsidie Groot voor een bedrag van 2.000.000 euro, Vierjaren Klein voor een bedrag van 776.000 euro en Culturele Platforms voor een bedrag van 210.000 euro;
  2. Aan artikel 24, artikel 33 en artikel 42 van de Subsidieverordening Cultuur Enschede 2025 toe te voegen:
  f. literatuur.
  3. De programmasubsidies voor de culturele instellingen die tot de Enschedese basisinfrastructuur behoren en met naam op de programmabegroting staan (Bibliotheek Enschede, Concordia, De Museumfabriek, Kaliber Kunstenschool, Poppodium Metropool, Rijksmuseum Twenthe, Symfonieorkest Phion, Theater
  Sonnevanck, Tetem kunstruimte, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede) om te vormen tot vierjaren subsidies;
  4. Kennis te nemen van het in bijlage 2 aan dit voorstel toegevoegde memo met betrekking tot de implementatie van de amendementen op de Cultuurnota;
  5. Een bestemmingsreserve “Cultuurnota” in te stellen (bijlage 3);
  6. In te stemmen met het doteren van een bedrag van 455.000 euro in 2024 en het onttrekken van een bedrag van 455.000 euro in 2028 binnen de bestemmingsreserve “Cultuurnota”, ter egalisatie van de jaarlasten in het kader van de uitvoering van de cultuurnota in lijn met de daarvoor gebudgetteerde
  bedragen in deze periode;
  7. In te stemmen met de hieraan gerelateerde begrotingswijziging (bijlage 4).

 16. 6.3.a

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  CDA (3), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CU (2), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (4)
 17. 6.3.b

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 18. 7
  Hamerstukken
 19. 7.1

  Ter versterking van het Landgoed Hof te Boekelo is er een landschapsplan opgesteld. Dit landschapsplan uit 2017 met aanvulling erop geeft weer welke ontwikkelingen nodig zijn voor versterking van het landgoed. Ook zijn in dit landschapsplan beschreven welke investeringen al zijn en worden uitgevoerd. Het landgoed Hof te Boekelo bestaat uit verschillende erven met een omvang van circa 130 ha, die bedrijfseconomisch één landgoedbedrijf vormen.


  De ontwikkeling is gericht op meerdere locaties op het landgoed. Voor de versterking van het landgoed is een extra woning met bijgebouw nodig. De woning komt aan de Kwinkelerweg, tegenover perceel Kwinkelerweg 351. Tevens is het nodig ter plaatse en ten dienste van het landschapsontvangstcentrum ‘Boerderij ‘n Plas’, het hart van het landgoed, een bijgebouw van 100 m² juridisch planologisch mogelijk te maken en wordt een bestaande fietsenstalling van 25 m2 planologisch betrokken bij het landschapscentrum.
  Als compensatie draagt de initiatiefnemer zorg voor het omvormen van 6 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur met boominplant. Andere investeringen in de ruimtelijke kwaliteit zijn naast de landschappelijke inpassing van de erven waar de ontwikkeling plaatsvindt, het slopen van landschapontsierende gebouwen op een 3-tal percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 270 m2. Daarnaast zijn er in het verleden en in aanloop naar het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan meerdere ruimtelijke investeringen gepleegd als restauratie van de bestaande (cultuurhistorische waardevolle) boerderijen en het versterken van het landschap door aanleg bloemenweide en vervaging oude laanbomen.


  Het initiatief is beoordeeld op basis van de Visie Landelijk Gebied, Gids Buitenkans 2014 met weegschaalmethode en Gids Buitenkans 2022 als maatwerkinitiatief.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  GroenLinks (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2024,


  besluit:
  1. Het bestemmingsplan “Landgoed Hotte Boekelo” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153. R20190029-003, gewijzigd vastte stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan “Landgoed Hotte Boekelo” vast te stellen.

 20. 7.2

  De gemeente Enschede heeft in 2023 nieuw evenementenbeleid geschreven. De uitgangspunten van dit beleid zijn uiteengezet in de Nota van Uitgangspunten Evenementen, die op 15 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om deze uitgangspunten te verwezenlijken en het Enschedese evenementenlandschap een financiële impuls te geven, zijn financiële middelen beschikbaar gesteld in de Zomernota die op 15 juni 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van de Nota van Uitgangspunten en de financiële middelen die voor nieuw evenementenbeleid zijn vrijgemaakt, is de Enschedese Evenementennota geschreven onder de titel: _Samen Vieren, Samen Groeien._In deze nota wordt nader uiteengezet op welke manier de gemeentelijke ambities en doelstellingen ten aanzien van het Enschedese evenementenlandschap gerealiseerd kunnen worden. De Evenementennota is op 4 december door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij zijn een tweetal amendementen aangenomen met betrekking tot ‘gratis drinkwater’ en de ‘toegankelijkheid van evenementen’.


  Een belangrijk onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid betreft de verdeling van beschikbare subsidiemiddelen onder Enschedese evenementenorganisatoren. Om deze middelen effectief te verdelen en ten goede te laten komen aan de ambities en doelstellingen zoals beschreven in de Evenementennota worden nieuwe subsidieregelingen in het leven geroepen. De subsidieverordening die aan deze regelingen ten grondslag ligt, wordt in dit voorstel aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.


  De subsidieverordening is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken, elk met hun eigen karakter, doelstellingen en gebruikers:
  · Beeldbepalende en (middel)grote evenementen;
  · Studentenevenementen;
  · Sportevenementen.


  In totaal wordt een bedrag van 5.991.000 euro beschikbaar gesteld om in de periode van 2025-2028 een financiële impuls te geven aan de Evenementensector. Een bedrag van 3.542.000 euro wordt geserveerd voor de De Subsidieverordening Evenementen Enschede 2025 met daarin de hoofdstukken Beeldbepalende en (middel)grote evenementen, Studentenevenementen en Sportevenementen; een bedrag van 2.449.000 euro wordt op de programmabegroting gereserveerd voor de samenwerkingsverbanden ‘Bruisende Binnenstad’ en ‘Sport & Vitaliteit’. Met nieuwe subsidieregelingen wordt uitvoering gegeven aan het beleid zoals geformuleerd in de Uitgangspuntennota Evenementen en de Evenementennota _Samen Vieren, Samen Groeien._Dit bedrag is onderdeel van het totaalbedrag van 6.866.000 euro dat in de Zomernota van 2023 voor de periode 2025-2028 is gereserveerd ten gunste van nieuw evenementenbeleid.
  Voor twee pijlers binnen het nieuwe evenementenbeleid wordt subsidie niet uitgekeerd via subsidieregelingen, maar via de programmabegroting van de gemeente Enschede. Het betreft daarbij de vierjarige evenementenprogramma's die in het teken staan van een Bruisende Binnenstad en Sport- en Vitaliteit. Deze partijen stellen een meerjarenprogramma op dat in het teken staat van respectievelijk een bruisende binnenstad en een beeldbepalend sportevenementenprogramma van eigen bodem (bijlagen 3, 4 en 5). Om in het kader van deze evenementenprogramma’s subsidie toe te kennen, worden beide samenwerkingsorganisaties op de programmabegroting geplaatst.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024,


  besluit:
  1. De als bijlage 1 aan dit voorstel toegevoegde Subsidieverordening Evenementen Enschede 2025 vast te stellen, met de daarin opgenomen subsidieplafonds verdeeld over Beeldbepalende evenementen voor
  een bedrag van 1.992.000 euro, en (Middel)grote evenementen vooreen bedrag van 1.040.000 euro;
  2. Te besluiten om het samenwerkingsverband in het kader van 'Bruisende Binnenstad’ op te nemen in de programmabegroting Cultuur, Evenementen en Citymarketing vooreen subsidiebedrag van 1.265.000 euro;
  3. Te besluiten om het samenwerkingsverband in het kader van 'Sport en Vitaliteit' op te nemen in de programmabegroting Cultuur, Evenementen en Citymarketing vooreen subsidiebedrag van 1.184.000 euro;
  4. Kennis te nemen van het in bijlage 2 aan dit voorstel toegevoegde memo met betrekking tot de implementatie van de amendementen op de Evenementennota;

 21. 7.3

  Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord 2023 is opgemerkt dat het bouwvlak ter plaatse van het Medisch Spectrum Twente niet in overeenstemming is met voorheen geldende bestemmingsplan (MST 2009).


  Het voorliggende bestemmingsplan betreft een technische reparatie en herstelt de planologische bouwmogelijkheden, zoals ze voor het vaststellen van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord waren toegestaan.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  GroenLinks (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Reparatieplan MST 2023” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP20135-003, vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan “Reparatieplan MST 2023” vast te stellen.

 22. 7.4

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal locaties de realisatie van totaal 18 grondgebonden woningen mogelijk. Beide plangebieden liggen aan de Blekerstraat en worden ontwikkeld door dezelfde initiatiefnemer.


  Op het perceel aangeduid als locatie Blekerstraat 83 worden 4 halfvrijstaande woningen gerealiseerd. Het naastgelegen pand op Blekerstraat 83A krijgt een bestemming overeenkomstig het huidige gebruik, namelijk een bedrijfsbestemming ten behoeve van opslag.


  Het plan voor Blekerstraat 61 bestaat uit de realisatie van 14 grondgebonden woningen.
  De 14 woningen worden in 2 blokken van 7 woningen tegenover elkaar aan weerszijde van de ontsluitingsweg gerealiseerd. De woningen zullen uitgevoerd worden als rijenwoningen met 2 bouwlagen en kap.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024,


  besluit:
  1. Het bestemmingsplan “Blekerstraat locaties 61 en 83” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20112-003, gewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan “Blekerstraat locaties 61 en 83” vast te stellen.

 23. 7.5

  De gemeente Enschede werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Denk aan de Stadsbank, Omgevingsdienst Twente, Samen Twente etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling.


  Dit is ook het moment om eventueel extra controle-instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van de wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Samen Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024,


  besluit:


  1. De Gemeenschappelijke Regeling Samen Twente te wijzigen;
  2. Toestemming te verlenen aan het College om de nieuwe regeling aan te gaan.

 24. 7.6

  Openbaar, ja maar muv bijlagen 4 en 5!


  Het Abraham Ledeboerpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het toezicht op het beheer en onderhoud is opgedragen aan een Commissie van Toezicht. In verband met ontstane vacatures worden nieuwe leden gezocht. De Commissie bestaat uit ten minste vijf leden. De portefeuillehouder stelt voor mevrouw G. Valk en de heer H. Ledeboer te benoemen als haar nieuwe leden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2024,


  besluit:


  De heer H. Ledeboer en mevrouw G. Valk te benoemen als lid van de Commissie van Toezicht op het Abraham Ledeboerpark.

 25. 7.7

  Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een bijdrage (suppletie-uitkering) ontvangen voor de kosten rond het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Enschede komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit deze regeling van maximaal 68% van de kosten. Het gaat om reeds gemaakte kosten, in dit geval in de periode 2022-2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024,


  besluit:


  Om de gemaakte kosten in 2022 en 2023 voor het opsporen en ruimen van explosieven a € 580.858,52 (excl.
  Btw) in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vooreen suppletie-uitkering in
  het kader van de Bommenregeling 2024. Het gaat om de volgende projecten:


  Ledeboerterrein                                          €490.127,11
  Stokhorstvijver                                            €     8.329,60
  Vliegveldterrein (vernietigingslocatie)     €   12.879,99
  F35 Spoordijkstraat                                    €    69.521,82

 26. 7.8

  Vanaf het verslagjaar 2023 is er een verandering opgetreden in de rechtmatigheidscontrole. Het college van burgemeester en wethouders legt nu zelf verantwoording af over de rechtmatigheid en niet langer de accountant.


  Op 5 april 2023 heeft de raad een gewijzigde financiële verordening vastgesteld. De wijzigingen hielden verband met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording, waarbij de modelverordening van de VNG is gebruikt. De aangepaste kadernota van november 2023 en recente toelichting van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vragen om kleine aanpassingen van artikel 11 van de financiële verordening. Deze aanpassingen gaan over de interpretatie van budgetafwijkingen in het kader van het uitoefenen van het budgetrecht door de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024,


  besluit:


  1. De Verordening tot wijziging van de Financiële verordening gemeente Enschede 2023 vast te stellen.

 27. 7.9

  Enschede treft maatregelen die moeten bijdragen aan een aantrekkelijk en bereikbaar Enschede. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar een besluit genomen om geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van diverse projecten in 2024. Het genomen besluit was echter nog niet compleet. Dat wordt nu rechtgezet.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2024,


  besluit:


  als onderdeel van de jaarschijf 2024 kredietaanvraag mobiliteit (EUR 15.229.139) vast te stellen: d. een bedrag van EUR 220.000 uit de overige bijdrages van derden

 28. 8

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Procederen tot de hoogste rechter
 29. 8.1

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 30. 8.2

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  CDA (3), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2), VVD (4)
 31. 8.3

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  BBE (10), CU (2), PvdA (4), SP (2), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), Volt (2)

  Moties

  Onderwerp
  Regie op behalen doelen uit de Energievisie