Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 1 juli 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Moties

  Onderwerp
  Meer ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Bespreekpunten
 6. 5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 7. 5.1

  Het op orde hebben van een goed openbaar vervoersnetwerk is essentieel om Enschede bereikbaar te houden. Zeker wanneer het inwonertal toeneemt. Het beschikken over een manier om je te verplaatsen vermindert de kans om afgezonderd te raken van de maatschappij (sociale exclusie). Een toegankelijk en betaalbaar OV zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook draagt het bij aan verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Het is bovendien een CO2 neutrale vorm van vervoer en draagt daarmee bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.


  We beschrijven in deze (hernieuwde) visie hoe we van ‘traditioneel OV’ naar Publieke Mobiliteit gaan. Het gaat hierbij om vormen van mobiliteit die we gedeeld kunnen gebruiken. Soms hetzelfde vervoermiddel op hetzelfde moment, zoals de bus of de trein. Soms hetzelfde vervoermiddel op verschillende momenten, zoals de deelauto of -fiets. In deze visie geven we aan hoe we de samenhang van deze vervoersmiddelen voor ons zien in Enschede.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024, met inachtneming van het aangenomen amendement A d.d. 1 juli 2024,


  besluit:


  1. De OV-visie ‘van Openbaar vervoer naar Publieke mobiliteit’ gewijzigd vast te stellen.


  2. De teksten en ambities van de OV-visie op de onderstaande punten aan te passen:
  a. De mate waarin de bebouwde kommen in Enschede door stads- en/of streekbuslijnen worden ontsloten dient minimaal op het huidige niveau te blijven, namelijk zodat driekwart van de bewoners een reguliere bushalte binnen 400 meter loopafstand heeft en 90% van de inwoners binnen 600 meter; Met reguliere bushalte wordt hier bedoeld: een halte die via een vaste dienstregeling wordt bediend en waar je zonder vooraf te moeten reserveren kunt instappen.
  b. 'Flexibele' vormen van publieke mobiliteit (waaronder deelmobiliteit en Twents Flex) zijn in principe bedoeld als aanvulling op het netwerk van reguliere stads- en streekbuslijnen, niet ter vervanging
  hiervan.
  c. In geval het onmogelijk blijkt de ambities onder a. en/of b. overeind te houden, bijvoorbeeld als gevolg
  van Rijksbezuinigingen, vraagt het college tijdig de gemeenteraad om haar mening, zodat ze deze kan inbrengen en verdedigen in gesprekken met o.a. provincie, rijk en vervoerders omtrent het OV in en rond onze gemeente.

  Moties

  Onderwerp
  Toegankelijke bus en op tijd rijden bus
  Veiligheidsparagraaf in OV visie
 8. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  CDA (3)
 9. 5.1.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 10. 5.2

  Openbaar, ja, m.u.v. vertrouwelijke bijlagen. Geheim: ja, de bijlagen 6,7 en 8


  In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Koersdocument voor de ontwikkeling van het Eschmarkerveld vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het ontwikkelen van een groene, gezonde en gemengde wijk. Om de bouw van deze wijk mogelijk te maken neemt de gemeente nu besluiten over het bestemmingsplan, de grondexploitatie en alle benodigde investeringen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen als ontwerp bestemmingsplan. Er zijn tijdens deze termijn zienswijzen ingediend. Deze hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn door de gemeente zelf wijzigingen doorgevoerd om het plan aan te scherpen en te verbeteren.
  In het projectgebied wil de gemeente 800 nieuwe woningen laten bouwen. Daarnaast komt er veel ruimte voor groen en waterberging en wordt de fietssnelweg F35 door het gebied gelegd. Voor 750 van de 800 woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De noordkant van Dolphia, waar in 2006 woningen zijn gesloopt en waar ruimte is voor ongeveer 50 woningen, maakt onderdeel uit van het plangebied.
  Het Eschmarkerveld heeft een oppervlakte van ongeveer 33 hectare en ligt tussen het dorp Glanerbrug en Enschede. Het gebied is voor het Rijk, de provincie en de gemeente een belangrijke woningbouwlocatie. Er wordt een divers woningaanbod gebouwd. De tenminste de helft van alle woningen valt in het betaalbare segment. Ook is er ruimte in de plannen voor maatschappelijke en dienstverlenende functies zoals een huisarts. Voor het project Eschmarkerveld heeft de gemeente al subsidies ontvangen vanuit het Rijk. De provincie Overijssel draagt bij aan de realisatie van de fietssnelweg. Deze subsidies maken het mogelijk om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren op het Eschmarkerveld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei en 11 juni 2024, met inachtneming van het aangenomen amendement C d.d. 1 juli 2024,


  besluit:


  1. De grondexploitatie Eschmarkerveld vast te stellen


  2. Hiervoor een krediet te verstrekken van € 48.059.476,- en deze te dekken uit:
  a. Geprognotiseerde grondopbrengsten ter grootte van € 40.043.734,-
  b. Bijdrage van het Rijk in het kader van de Woningbouwimpuls ter grootte van € 2.538.055,-
  c. Bijdrage van het Rijk in het kader van Host City ter grootte van € 1.620.000,-
  d. Geprognotiseerde opbrengststijgingen ter grootte van € 3.944.900,-;  3. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage x “Grondexploitatie Eschmarkerveld”, bijlage x “Toelichting grondexploitatie Eschmarkerveld” en bijlage x “begrotingswijziging” bij dit voorstel vanwege artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. Artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
  4. In te stemmen met het ophogen van het investeringsproject F35-Eschmarkerveld en hiervoor aanvullend krediet te verstrekken van € 1.465.295 en deze te dekken uit:


  a. een bedrag van € 1.203.295 uit provinciale subsidie vanuit het uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024/2025
  b. een bedrag van € 262.000,- te activeren ten laste van het product verkeersinfrastructuur en beleid.
  5. In te stemmen met het openen van het investeringsproject Beekzone Eschmarkerveld en de kosten van € 1.398.000 te dekken uit :


  a. De reeds vastgestelde middelen vanuit het Water en Klimaat Adaptatieplan ter grootte van €1.398.000;
  6. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging;


  7. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan zoals opgenomen in de bijlage ‘Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Eschmarkerveld’
  8. In te stemmen met de nota ‘Parkeernorm Boswonen’ waarmee afgeweken wordt van de Parkeernormennota 2017 voor de gronden binnen een gedeelte van ‘Boswonen’.
  9. In te stemmen met het vaststellen van de beleidsregel ‘ontwikkeling landgoed de Dommert’;
  10. Het bestemmingsplan "Eschmarkerveld 2023"overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00247-0003 gewijzigd vast te stellen;
  11. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan "Eschmarkerveld 2023";
  12. In het stedenbouwkundig Masterplan de volgende tekst op pagina 43 van het stedenbouwkundig Masterplan en alle gerelateerde stukken conform aan te passen:


  " De afvalinzameling zal, indien mogelijk, op centraal gelegen punten plaatsvinden middels ondergrondse containers. Deze oplossing is het meest doeltreffend op locaties waar de bebouwingsdichtheid wat hoger is ten opzichte van andere delen in Eschmarkerveld”


  Te vervangen door:
  “Afvalinzameling van grondgebonden woningen op het Eschmarkerveld zal via minicontainers (Otto’s) plaatsvinden. Voor hoogbouw waar mini containers (Otto’s) niet mogelijk zijn worden ondergrondse containers geplaatst”.

  Moties

  Onderwerp
  Ruimte voor parkeren op het Eschmarkerveld
 11. 5.2.a

  Het raadsvoorstel voor onder meer het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Eschmarkerveld 2023’ is op 28 mei jl. aan de raad gestuurd. Gebleken is dat hierin per abuis een beslispunt ontbreekt om de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. Dit beslispunt is alsnog toegevoegd aan het raadsvoorstel. Met toepassing van deze wet wordt een eventuele beroepsprocedure versneld. Hierdoor loopt realisatie van het Eschmarkerveld minder vertraging op als er één of meerdere partijen in beroep gaan.

 12. 5.2.b

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  BBE (9), CDA (3), D66 (3), EA (1), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  CU (2), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2)
 13. 5.2.c

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2)
 14. 5.2.d

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  EA (1)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 15. 5.3

  In oktober 2023 heeft het College van B&W namens de gemeente Enschede een subsidieaanvraag ingediend voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In december 2023 is de gemeente Enschede per brief geïnformeerd dat de aanvraag is toegekend. De subsidie kan als onderdeel van de integrale wijkaanpak Hanenberglanden worden gebruikt voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad met het doel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt Hanenberglanden te verbeteren.


  Omdat de subsidieaanvraag onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad over de benodigde cofinanciering is ingediend zal de raad nog enkele besluiten moeten nemen.


  Het college stelt de gemeenteraad daarom voor in te stemmen met de benodigde financiële middelen voor het project VHF Hanenberglanden en cofinanciering van de gemeente Enschede. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden om definitief aanspraak te kunnen maken op de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds voor Hanenberglanden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  1. De uitvoering van het project Volkshuisvestingsfonds Hanenberglanden;
  2. De bekostiging (12 miljoen euro) van dit project en deze te dekken uit:
  • de Volkshuisvestingsfondssubsidie (7,3 miljoen euro);
  • de eigen bijdrages van de woningeigenaren (875.655 euro);
  • het restant van de subsidie Regeling reductie energiegebruik (417.000 euro);
  • de bestaande middelen uit het product Stedelijke ontwikkeling voor de Wijkaanpak Zuid (3,4 miljoen euro).
  3. De wijzigingen zoals hierboven opgenomen in de gemeentebegroting aan te brengen.

 16. 5.3.a

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  EA (1), SP (1)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (1), Volt (2), VVD (4)
 17. 5.b

  - actuele motie D66 “Orde op zaken in het stadhuis”
  - actuele motie BBE “Meer ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)”
  - actuele motie PVV “Spreiding bij wegaanlegprojecten”

  Moties

  Onderwerp
  Orde op zaken in het stadhuis
 18. 5.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 19. 5.b.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 20. 6
  Hamerstukken
 21. 6.1

  Ruimte is schaars, ook voor opwek van duurzame energie. Daarom onderzoeken we, samen met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en vijf andere gemeenten of we zonnepanelen kunnen plaatsen in de bermen van de rijkswegen N35/A35 en A1. Alleen de bermen is niet voldoende om het exploitabel te maken dus we kijken, letterlijk, iets breder.
  Na een eerste verkenningsrapport in 2022 hebben we eind 2023 een participatietraject doorlopen en daarbij gesproken met omwonenden. Mede op basis van die inbreng is nu gekozen voor acht gemeentelijke grondlocaties langs de A35 die in aanmerking komen gebruikt te worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Het betreft zowel rijksgronden als gemeentelijke gronden.


  Binnen dit project werken we samen met de gemeenten Wierden, Hellendoorn, Almelo, Borne en Hengelo, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincie Overijssel. Enexis heeft een adviserende rol binnen het project.
  Op dit moment is de SOK ondertekend, de scope voorlopig vastgesteld en wordt er gewerkt aan de planologische procedure. De provincie heeft een Voorontwerp Projectbesluit opgesteld. Dit Voorontwerp is bedoeld om de gemeenteraden een kans te geven om te reageren op de inhoud. Nadat de reacties van de gemeentes zijn verwerkt in het Projectbesluit kan de procedure vervolgd worden. Wanneer er een mandaat verleend wordt aan de wethouder Duurzaamheid, kan hij de positie van Enschede in het Projectbesluit, namens het college en de raad, bewaken.


  Deze consultatieronde is bedoeld om de raad een mogelijkheid te geven om advies uit te brengen met betrekking tot het Voorontwerp Projectbesluit. Bij de totstandkoming van het Voorontwerp Projectbesluit is ambtelijk meermaals afgestemd met de Provincie (en de opstellers namens hen), Rijkswaterstaat en de andere betrokken gemeenten. Wij hebben een inhoudelijke reactie voorbereid in het officiële reactieformulier van de provincie (bijlage 1). De inhoud van het Projectbesluit en de voorgestelde aanmerkingen hierop maken wij middels dit voorstel inzichtelijk aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024,


  besluit:


  In te stemmen met de door het College van B&W opgestelde reactie op het door de Provincie opgestelde Voorontwerp Projectbesluit Duurzaamheidsroute A35 en deze vast te stellen als de officiële reactie van de gemeente Enschede.

 22. 6.2

  Burgemeester en wethouders hebben besloten de heer J. Hassink tijdelijk te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De huidige plaatsvervangend voorzitter kan door langdurige ziekte zijn werkzaamheden niet uitoefenen.
  Burgemeester en wethouders hebben ook besloten de Nadere Regels Selectiecriteria voor aanwijzing van een beschermd gemeentelijk monument vast te stellen. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de regels voor het aanwijzen van beschermde gemeentelijke monumenten in de Verordening Kwaliteit Leefomgeving 2023. De geldende regels zijn in de praktijk niet actueel genoeg meer om alle belangen bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument goed te kunnen wegen.
  Burgemeester en wethouders hebben verder besloten de gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede vast te stellen. De verordening regelt de instelling en werkwijze van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze adviescommissie adviseert over omgevingskwaliteit in het algemeen en over het uiterlijk van bouwwerken (welstand), waaronder specifiek ook monumenten en cultuurhistorisch karakteristieke gebouwen en structuren. Nu de nieuwe adviescommissie met zijn werkzaamheden is gestart blijkt in de praktijk dat in de verordening niet goed is geregeld dat de bestaande werkwijze zoveel mogelijk wordt voortgezet. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om de huidige verordening in te trekken en te vervangen door een gewijzigde verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024,


  besluit:


  1. De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit te wijzigen overeenkomstig bijgevoegde bijlage, met als datum van inwerkingtreding 8 juli 2024.

 23. 6.3

  Het college heeft de raad voorgesteld te besluiten de prijsgrens voor de opkoopbescherming in de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 te verhogen naar 353.000,--. Voorheen waren dit koopwoningen met een WOZ-waarde tot 288.000,--. De prijsgrens wordt aangepast, zodat meer woningen onder de opkoopbescherming vallen. Dit acht het college nodig vanwege de schaarste naar goedkope koopwoningen in Enschede.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2022,


  besluit:


  1. De maximale WOZ-waarde voor beschermde woonruimte zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 sub b van de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 te verhogen en vast te stellen op 353.000,--.
  2. De tabel in artikel 2 op de toelichting op de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 aan te passen met de nieuwe prijsgrens van 2024.

 24. 6.4

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Den aan de Stadsbank, de Omgevingsdienst Twente, etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijk regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze de keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten
  alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024,


  besluit:


  1. De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente te wijzigen.
  2. Toestemming te verlenen aan het College om de nieuwe regeling aan te gaan.

 25. 6.b.3

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  CDA (3), PVV (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (9), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
 26. 7.1

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), PVV (2), VVD (4)