Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 1 juli 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3
  Kennisnemen van het verslag van de raadsvergadering van 10 juni 2024
 4. 4

 5. 5
  Bespreekpunten
 6. 5.1

  Het op orde hebben van een goed openbaar vervoersnetwerk is essentieel om Enschede bereikbaar te houden. Zeker wanneer het inwonertal toeneemt. Het beschikken over een manier om je te verplaatsen vermindert de kans om afgezonderd te raken van de maatschappij (sociale exclusie). Een toegankelijk en betaalbaar OV zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook draagt het bij aan verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Het is bovendien een CO2 neutrale vorm van vervoer en draagt daarmee bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.


  We beschrijven in deze (hernieuwde) visie hoe we van ‘traditioneel OV’ naar Publieke Mobiliteit gaan. Het gaat hierbij om vormen van mobiliteit die we gedeeld kunnen gebruiken. Soms hetzelfde vervoermiddel op hetzelfde moment, zoals de bus of de trein. Soms hetzelfde vervoermiddel op verschillende momenten, zoals de deelauto of -fiets. In deze visie geven we aan hoe we de samenhang van deze vervoersmiddelen voor ons zien in Enschede.

 7. 5.2

  Openbaar, ja, m.u.v. vertrouwelijke bijlagen. Geheim: ja, de bijlagen 6,7 en 8


  In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Koersdocument voor de ontwikkeling van het Eschmarkerveld vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het ontwikkelen van een groene, gezonde en gemengde wijk. Om de bouw van deze wijk mogelijk te maken neemt de gemeente nu besluiten over het bestemmingsplan, de grondexploitatie en alle benodigde investeringen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen als ontwerp bestemmingsplan. Er zijn tijdens deze termijn zienswijzen ingediend. Deze hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn door de gemeente zelf wijzigingen doorgevoerd om het plan aan te scherpen en te verbeteren.
  In het projectgebied wil de gemeente 800 nieuwe woningen laten bouwen. Daarnaast komt er veel ruimte voor groen en waterberging en wordt de fietssnelweg F35 door het gebied gelegd. Voor 750 van de 800 woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De noordkant van Dolphia, waar in 2006 woningen zijn gesloopt en waar ruimte is voor ongeveer 50 woningen, maakt onderdeel uit van het plangebied.
  Het Eschmarkerveld heeft een oppervlakte van ongeveer 33 hectare en ligt tussen het dorp Glanerbrug en Enschede. Het gebied is voor het Rijk, de provincie en de gemeente een belangrijke woningbouwlocatie. Er wordt een divers woningaanbod gebouwd. De tenminste de helft van alle woningen valt in het betaalbare segment. Ook is er ruimte in de plannen voor maatschappelijke en dienstverlenende functies zoals een huisarts. Voor het project Eschmarkerveld heeft de gemeente al subsidies ontvangen vanuit het Rijk. De provincie Overijssel draagt bij aan de realisatie van de fietssnelweg. Deze subsidies maken het mogelijk om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren op het Eschmarkerveld.

 8. 5.3

  Ruimte is schaars, ook voor opwek van duurzame energie. Daarom onderzoeken we, samen met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en vijf andere gemeenten of we zonnepanelen kunnen plaatsen in de bermen van de rijkswegen N35/A35 en A1. Alleen de bermen is niet voldoende om het exploitabel te maken dus we kijken, letterlijk, iets breder.
  Na een eerste verkenningsrapport in 2022 hebben we eind 2023 een participatietraject doorlopen en daarbij gesproken met omwonenden. Mede op basis van die inbreng is nu gekozen voor acht gemeentelijke grondlocaties langs de A35 die in aanmerking komen gebruikt te worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Het betreft zowel rijksgronden als gemeentelijke gronden.


  Binnen dit project werken we samen met de gemeenten Wierden, Hellendoorn, Almelo, Borne en Hengelo, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincie Overijssel. Enexis heeft een adviserende rol binnen het project.
  Op dit moment is de SOK ondertekend, de scope voorlopig vastgesteld en wordt er gewerkt aan de planologische procedure. De provincie heeft een Voorontwerp Projectbesluit opgesteld. Dit Voorontwerp is bedoeld om de gemeenteraden een kans te geven om te reageren op de inhoud. Nadat de reacties van de gemeentes zijn verwerkt in het Projectbesluit kan de procedure vervolgd worden. Wanneer er een mandaat verleend wordt aan de wethouder Duurzaamheid, kan hij de positie van Enschede in het Projectbesluit, namens het college en de raad, bewaken.


  Deze consultatieronde is bedoeld om de raad een mogelijkheid te geven om advies uit te brengen met betrekking tot het Voorontwerp Projectbesluit. Bij de totstandkoming van het Voorontwerp Projectbesluit is ambtelijk meermaals afgestemd met de Provincie (en de opstellers namens hen), Rijkswaterstaat en de andere betrokken gemeenten. Wij hebben een inhoudelijke reactie voorbereid in het officiële reactieformulier van de provincie (bijlage 1). De inhoud van het Projectbesluit en de voorgestelde aanmerkingen hierop maken wij middels dit voorstel inzichtelijk aan de raad.

 9. 5.4

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Den aan de Stadsbank, de Omgevingsdienst Twente, etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijk regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze de keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten
  alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 10. 5.5

  In oktober 2023 heeft het College van B&W namens de gemeente Enschede een subsidieaanvraag ingediend voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In december 2023 is de gemeente Enschede per brief geïnformeerd dat de aanvraag is toegekend. De subsidie kan als onderdeel van de integrale wijkaanpak Hanenberglanden worden gebruikt voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad met het doel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt Hanenberglanden te verbeteren.


  Omdat de subsidieaanvraag onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad over de benodigde cofinanciering is ingediend zal de raad nog enkele besluiten moeten nemen.


  Het college stelt de gemeenteraad daarom voor in te stemmen met de benodigde financiële middelen voor het project VHF Hanenberglanden en cofinanciering van de gemeente Enschede. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden om definitief aanspraak te kunnen maken op de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds voor Hanenberglanden.

 11. 5.b

  - actuele motie D66 “Orde op zaken in het stadhuis”
  - actuele motie BBE “Meer ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)”
  - actuele motie PVV “Spreiding bij wegaanlegprojecten”

 12. 6
  Hamerstukken
 13. 6.1

  Burgemeester en wethouders hebben besloten de heer J. Hassink tijdelijk te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De huidige plaatsvervangend voorzitter kan door langdurige ziekte zijn werkzaamheden niet uitoefenen.
  Burgemeester en wethouders hebben ook besloten de Nadere Regels Selectiecriteria voor aanwijzing van een beschermd gemeentelijk monument vast te stellen. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de regels voor het aanwijzen van beschermde gemeentelijke monumenten in de Verordening Kwaliteit Leefomgeving 2023. De geldende regels zijn in de praktijk niet actueel genoeg meer om alle belangen bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument goed te kunnen wegen.
  Burgemeester en wethouders hebben verder besloten de gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede vast te stellen. De verordening regelt de instelling en werkwijze van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze adviescommissie adviseert over omgevingskwaliteit in het algemeen en over het uiterlijk van bouwwerken (welstand), waaronder specifiek ook monumenten en cultuurhistorisch karakteristieke gebouwen en structuren. Nu de nieuwe adviescommissie met zijn werkzaamheden is gestart blijkt in de praktijk dat in de verordening niet goed is geregeld dat de bestaande werkwijze zoveel mogelijk wordt voortgezet. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om de huidige verordening in te trekken en te vervangen door een gewijzigde verordening.

 14. 6.2

  Het college heeft de raad voorgesteld te besluiten de prijsgrens voor de opkoopbescherming in de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 te verhogen naar 353.000,--. Voorheen waren dit koopwoningen met een WOZ-waarde tot 288.000,--. De prijsgrens wordt aangepast, zodat meer woningen onder de opkoopbescherming vallen. Dit acht het college nodig vanwege de schaarste naar goedkope koopwoningen in Enschede.