Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 13 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker

Agendapunten

 1. De gemeente heeft samen met het bureau "We love the city" een gebiedsvisie opgesteld voor Rigtersbleek. We zien kansen om op termijn het bedrijventerrein Rigtersbleek te transformeren, te verdichten en te vergroenen. Nu is het een enigszins verborgen bedrijventerrein maar in de toekomst zien we mogelijkheden hier een levendig gebied te maken waar je kan werken, wonen en recreëren. Deze visie op Rigtersbleek is een start om invulling te geven aan de verstedelijksopgave vanuit de visie op de SHE (Spoorzone Hengelo Enschede). Deze visies vormen samen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.Transformatie van een bedrijventerrein naar een levendige buurt waar gewerkt en gewoond kan worden is een proces van lange adem. Er zijn nog veel stappen te zetten en hordes te nemen maar deze visie is de eerste stap om het proces op gang te brengen.

 2. Openbaar, muv bijlagen 4 en 6!


  Het ontwerpbestemmingsplan ‘aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet'heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan: een aantal regels uit een groot aantal geldende
  bestemmingsplannen binnen de gemeente worden vervangen door nieuwe regels.


  Met het bestemmingsplan worden alle wijzigingsbevoegdheden uit de geldende bestemmingsplannen
  die in het parapluplan zijn opgenomen verwijderd. Ook worden er een aantal afwijkingsbevoegdheden die in het bestemmingsplan staan verwijderd en wordt er één afwijkingsbevoegdheid toegevoegd.
  Op 1 januari jl. is de Omgevingswet in werking getreden. De afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden worden
  verwijderd omdat de regels niet meer toepasbaar zijn onder de Omgevingswet of omdat deze niet meer actueel zijn.

 3. De gemeente Enschede ondersteunt inwoners die niet rond kunnen komen met hun inkomen. Dat doen we samen met een aantal maatschappelijke organisaties. De gemeente wil dat alle kinderen gewoon mee kunnen doen op school en met sport en cultuur. De wens is dat kinderen in Enschede opgroeien zonder de geldzorgen van hun ouders.
  De gemeente onderzocht of inwoners met een laag inkomen genoeg geld hebben om van te leven. Uit het onderzoek blijkt dat echtparen met kinderen op de middelbare school het moeilijk hebben. Dit geldt ook voor alleenstaanden. Ook onderzocht de gemeente of inwoners alle mogelijkheden voor ondersteuning gebruiken. In Enschede gaat dit best goed, maar het kan beter.
  De gemeente Enschede gaat door met het huidige beleid van ‘Rondkomen met je inkomen‘. Ze gaat de komende jaren ervoor zorgen dat nog meer inwoners ondersteuning krijgen. Daar gaat de gemeente extra geld aan uitgeven. Van €105.000 in 2024 naar €397.500 in 2027.

 4. De Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark is in 2004 opgericht door de Vereniging Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark, de Vereniging De Binnenbocht en de gemeente.
  Doel van de stichting is de coördinatie en uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het Euregio Bedrijvenpark. Bij oprichting van de stichting waren veel kavels nog niet uitgegeven en heeft de stichting toegevoegde waarde gehad in het zorgdragen voor de openbare ruimte.


  Nu het merendeel van de kavels is uitgegeven, blijkt in de praktijk dat verschillen in de inrichting van de openbare ruimte tussen de 2 delen van de verenigingen van het Euregio Bedrijvenpark groot zijn. Zij willen dan ook graag het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op hun eigen deel van het Euregio Bedrijvenpark zelf regelen, los van elkaar. Beide gebieden hebben ook een eigen Vereniging Parkmanagement, naast de overkoepelende stichting. Daarom vraagt het bestuur van de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark de raad toestemming om de stichting te ontbinden. Op die manier kunnen beide verenigingen zelfstandig verder en kunnen zij de openbare ruimte op hun deel zelf beheren en onderhouden.

 5. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om een plan vast te stellen. Dit plan heet ‘Ontwikkelagenda Economie’. In dat plan staat wat de gemeente Enschede de komende tijd gaat doen om het voor ondernemers gemakkelijker te maken om producten te maken, te verkopen en hun klanten te helpen. Daarbij gaat om allerlei soorten ondernemingen. Bijvoorbeeld bedrijven die technische producten make. En om bedrijven die van nieuwe uitvindingen producten maken, zodat de wereld beter en schoner wordt. Slimme en handige (jonge) mensen van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en het ROC Twente kunnen daar goed bij helpen. Het gaat ook om fijne winkels en supermarkten in de buurt. En om ondernemingen die ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun vrije tijd fijn kunnen doorbrengen. Het college wil ook dat de binnenstad van Enschede nog aantrekkelijker wordt.


  Enschede wil bedrijven dus helpen het (nog) beter te doen. Daarbij is het ook belangrijk dat deze bedrijven zuinig zijn met energie en weinig afval hebben. Waarbij het afval dat overblijft opnieuw gebruikt kan worden. In het voorstel staan ook plannen om meer ruimte te krijgen voor bedrijven. Want die is er niet genoeg. Met de ontwikkelagenda wil het college van B&W er ook voor zorgen dat inwoners in Enschede en de regio werk hebben en houden, waardoor ze gelukkiger worden.

 6. Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonneveld met energieopslagsysteem aan de Klein Boekelerveldweg. De omvang van het zonneveld bedraagt circa 1,8 hectare (bruto). Het zonneveld is aangevraagd voor de duur van 25 jaar. De aanleg van het zonneveld past niet binnen het bestemmingsplan. Het college wil de realisatie van het zonneveld met energieopslagsysteem mogelijk maken. In de Energievisie is de ambitie opgenomen om het aandeel hernieuwbare energie in de periode 2021-2030 toe te laten nemen met minimaal 8 procent. De realisatie van het zonneveld draagt hieraan bij.De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 7. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg 399” liggen de percelen die beter bekend zijn als erve Johannahoeve. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat onder andere twee woningen in het kader van Rood voor Rood kunnen worden gebouwd. Een inpandige woning wordt gerealiseerd in een karakteristieke schuur. Een voormalige bedrijfswoning wordt verbouwd tot twee woningen. Tevens wordt een klein zonnepanelenveld gerealiseerd in het kader van de eigen energiebehoefte.

 8. Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal gemeentelijke kavels een realisatie van totaal 20 grondgebonden woningen mogelijk.
  Locatie 1 ligt op de hoek van Oostburgweg en Lage Bothofstraat, waar 8 woningen worden voorzien met een groenvoorziening.


  Locatie 2 ligt ter plaatse een speelvoorziening (skatebaan) halverwege de Franklinstraat. In twee blokken van 6 woningen, worden er hier totaal 12 woningen gerealiseerd. De skatebaan zal hiervoor moeten wijken. In overleg met de wijkraad zal een nieuwe speelvoorziening in de wijk terugkeren.

 9. Op 16 februari 2024 heeft de gemeente Enschede besloten om op een perceel gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat te Enschede een voorkeursrecht te vestigen. Dit betrof de vestiging voor de duur van maximaal drie maanden op basis van een collegebesluit.


  Het collegebesluit en het daarbij behorende ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het collegebesluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of het indienen van zienswijzen. Er zijn geen bezwaarschriften ontvangen en geen zienswijzen ingediend.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om op hetzelfde perceel een voorkeursrecht te vestigen zodat het voorkeursrecht haar gelding behoudt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan worden vastgesteld.

 10. 1
  Opening
 11. 2
  Vaststellen van de agenda
 12. 3

 13. 4
  Benoemingen
 14. 5

 15. 6
  Bespreekpunten
 16. 6.1

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost” maakt de realisatie van een recreatiepark van 290 recreatiewoningen mogelijk aan het Rutbeek. Omdat het plan voor het recreatiepark op onderdelen wordt aangepast (minder recreatiewoningen van 290 naar 250, maar iets groter van een capaciteit van 6 naar 8 en 10 personen) ten opzichte van eerdere plannen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld (bestemmingsplan “Recreatiepark Rutbeek”). Dit nieuwe bestemmingsplan maakt een recreatiepark met maximaal 250 recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Het park zal vanaf de Hegebeekweg ontsloten worden. De Hegebeekweg zal daarom deels verhard worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 27 zienswijzen ingediend, waarvan één zienswijze door 120 personen is ondertekend.

 17. 6.2

  Openbaar, muv bijlage 3!


  In april 2019 stemde de gemeente in met het herstructureringsplan van FC Twente. Het plan is geslaagd in haar opzet. Het faillissement van FC Twente is voorkomen door onder meer de kwijtschelding van 5 miljoen euro door de gemeente. De club staat er financieel weer goed voor en daarmee heeft gemeente meer zekerheid dat de verplichtingen vanuit de verstrekte leningen en garantie worden nagekomen. Onderdeel van het herstructureringsplan is dat een deel van de door de gemeente verstrekte lening aan FC Twente is omgezet naar een renteloze achtergestelde lening. De afspraken voor de aflossing van deze achtergestelde lening zijn vastgelegd in de overeenkomst overtollige middelen. FC Twente heeft een verzoek gedaan voor wijziging van deze afspraken waarbij de lening niet langer achtergesteld is en in plaats daarvan sprake is van vaste aflossingen per jaar. De looptijd van deze lening wordt daarnaast ook ingekort. Verder wijzigen de huidige afspraken tussen gemeente en club niet. Het college stemt in met het verzoek van FC Twente nu de gemeente zekerheid krijgt op de terug te ontvangen gelden mede als gevolg van de sterk verbeterde financiële situatie van FC Twente. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook in te stemmen.

 18. 6.3

  Het college heeft besloten de routekaart Waardevol oud worden in Enschede ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  Nederland vergrijst. Naar verwachting is in 2040 in Enschede ruim één op de vier bewoners 65 jaar of ouder. Dit heeft effect op allerlei terreinen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een toename van de zorgvraag van inwoners en een grotere behoefte aan drempelloze woningen.
  Met de routekaart geeft het college de gemeenteraad inzicht in de huidige- en toekomstige opgaven binnen diverse beleidsterrein die ontstaan als gevolg van de vergrijzing. De routekaart Waardevol oud worden zelf bevat geen inhoudelijke keuzes. Wel geeft deze routekaart inzicht in de mogelijkheden om de komende jaren bij te sturen. De besluitvorming van de gemeenteraad op die afzonderlijke documenten bepaalt hoe Enschede zich voorbereidt op de vergrijzing.

 19. 6.4

  1. De gewijzigde verordening Adviesraad voor het sociaal domein 2024 vast te stellen;
  2. De verordening Adviesraad voor het sociaal domein vastgesteld op 29 maart 2021 in te trekken.

 20. 7

  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 is door de raad op 4 december 2023 vastgesteld. Na een paar maanden werken met de Omgevingswet, bleken er enkele (technische) fouten in de legesverordening te zitten. Deze fouten zijn nu hersteld door de legesverordening gewijzigd vast te stellen. Zo betaal je nu minder leges wanneer je een besluit van de gemeente wilt dat vaststelt dat iets vergunningsvrij is. Ook betaal je minder leges wanneer je een conceptverzoek dat je hebt ingediend weer wilt intrekken. Daarnaast is er een artikel aan de legesverordening toegevoegd. In dit artikel is geregeld dat wanneer je per ongeluk een onjuiste activiteit hebt aangevraagd en je deze aanvraagt direct intrekt, je hiervoor geen leges hoeft te betalen. De vorige legesverordening voorzag daar niet in.

 21. 7

  Openbaar, muv CV!  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit ten minste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van een lid, is een nieuw lid gezocht. De raad wordt voorgesteld (zoals voorgedragen door de commissie van beheer) om de heer Jalink te benoemen tot lid van Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.

 22. 7

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘reparatie bouwregels bijbehorende bouwwerken bestemmingsplannen’ heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Dit houdt in dat een aantal regels uit de nu geldende bestemmingsplannen die gaan over bijbehorende bouwwerken worden vervangen door nieuwe regels.


  Het gaat met name om het aanpassen en verbeteren van de regels voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij en op woningen. Het gaat om het repareren van de regels voor uitbreidingen van een hoofdgebouw of wooneenheid, zoals het realiseren van een dakopbouw, een uitbreiding van woonkamer of keuken, of dakkapel. In de huidige situatie is voor het aanbouwen van deze bouwwerken binnen het bouwvlak voor een woning vaak een afwijking nodig, omdat deze dan als bijbehorend bouwwerk moeten worden aangemerkt. Een bijbehorend bouwwerk heeft andere bouwregels dan een hoofdgebouw.
  Zou de woning echter in zijn geheel nieuw worden gebouwd, dan past zo’n bouwplan binnen de regels van het bestemmingsplan. Want dan zijn de regels voor het hoofdgebouw van toepassing.
  Dit lossen we met het bestemmingsplan op, waardoor er geen verschil meer is tussen situaties van verbouw en nieuwbouw.


  Door aanpassing van de regels zijn er minder (onbedoelde) afwijkingen van het bestemmingsplan nodig voor het bouwen van deze bouwwerken.
  De bouwmogelijkheden worden met de aangepaste regels niet verruimd of beperkt maar wel verduidelijkt. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Er zijn er wel een aantal wijzigingen in de regels gedaan, zodat het bestemmingsplan beter leesbaar en toetsbaar is.

 23. 7

  Zorgaanbieder Stichting Surplus is eigenaar van de percelen Usselerrietweg 46 en 50 in Enschede. Op nummer 50 is de Forelderij gevestigd. Op deze locatie werd jarenlang een forellenvijver met ondersteunende horeca en pluktuin geëxploiteerd. Inmiddels is gestopt met de exploitatie van de forellenvijvers en is het plan om de horeca voort te zetten als lunchroom, restaurant en incidenteel voor feesten en partijen (reguliere horeca).
  Daarnaast is het plan om 14 zogeheten paradijsvogelwoningen, gelegen op Usselerrietweg 46, permanent toe te staan. In deze paradijsvogelwoningen (=zorgwoningen) wonen onder 24/7 begeleiding mensen met vaak verschillende psychisch sociale beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen.
  De paradijsvogelwoningen zijn in 2017 gerealiseerd als pilot voor een periode van 10 jaar, middels een tijdelijke omgevingsvergunning. Gebleken is dat de rustige, prikkelarme en groene omgeving geschikt is als stabiele woonplek voor de doelgroep. Het permanent vastleggen van deze functie in het bestemmingsplan is gewenst. Om deze redenen is een bestemmingsplan opgesteld, waarin een passende juridisch-planologische regeling is opgenomen voor zowel de locatie van de paradijsvogelwoningen als de horeca, pluktuin en visvijvers. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. Deze heeft aanleiding gegeven de regels van het bestemmingsplan aan te passen.

 24. 7
  Hamerstukken
 25. 7

  Het college heeft de raad voorgesteld te besluiten de prijsgrens voor de opkoopbescherming in de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 te verhogen naar 353.000,--. Voorheen waren dit koopwoningen met een WOZ-waarde tot 288.000,--. De prijsgrens wordt aangepast, zodat meer woningen onder de opkoopbescherming vallen. Dit acht het college nodig vanwege de schaarste naar goedkope koopwoningen in Enschede.

 26. 7

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Veiligheidsregio Twente is één van deze gemeenschappelijke regelingen. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om zo grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.