Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 13 mei 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

 4. 4

  De raad wordt gevraagd om mevr. Maschja Baas bij acclamatie te benoemen tot voorzitter van stadsdeelcommissie Zuid.

 5. 5

 6. 6
  Bespreekpunten
 7. 6.2

  Openbaar, muv bijlage 3!


  In april 2019 stemde de gemeente in met het herstructureringsplan van FC Twente. Het plan is geslaagd in haar opzet. Het faillissement van FC Twente is voorkomen door onder meer de kwijtschelding van 5 miljoen euro door de gemeente. De club staat er financieel weer goed voor en daarmee heeft gemeente meer zekerheid dat de verplichtingen vanuit de verstrekte leningen en garantie worden nagekomen. Onderdeel van het herstructureringsplan is dat een deel van de door de gemeente verstrekte lening aan FC Twente is omgezet naar een renteloze achtergestelde lening. De afspraken voor de aflossing van deze achtergestelde lening zijn vastgelegd in de overeenkomst overtollige middelen. FC Twente heeft een verzoek gedaan voor wijziging van deze afspraken waarbij de lening niet langer achtergesteld is en in plaats daarvan sprake is van vaste aflossingen per jaar. De looptijd van deze lening wordt daarnaast ook ingekort. Verder wijzigen de huidige afspraken tussen gemeente en club niet. Het college stemt in met het verzoek van FC Twente nu de gemeente zekerheid krijgt op de terug te ontvangen gelden mede als gevolg van de sterk verbeterde financiële situatie van FC Twente. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook in te stemmen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2024,


  besluit:


  1. Kennis te nemen van het op 27 maart 2024 ingediende verzoek van FC Twente ’65 B.V. (hierna te noemen FC Twente) om de in het verleden gemaakte afspraken te herzien inzake de aflossing van de achtergestelde lening vanuit overtollige middelen.
  2. Te besluiten om de huidige afspraken met FC Twente over de aan haar verstrekte achtergestelde lening als volgt te wijzigen:


  a. De overeenkomst van achtergestelde geldlening wordt beëindigd en daarvoor in de plaats en daarmee gelijktijdig wordt een nieuwe overeenkomst van geldlening met FC Twente aangegaan.
  b. De restant hoofdsom van 5,177 miljoen euro per 1 juni 2024 van de achtergestelde lening wordt in de nieuwe overeenkomst van geldlening omgezet naar een opeisbare lening die niet meer achtergesteld is op concurrente schuldeisers;
  c. De onder b. genoemde restant hoofdsom wordt voldaan met een jaarlijkse (vaste) aflossing van € 345.155,- gedurende 15 jaren waarbij de laatste aflossing plaats zal vinden op 31 december 2038.
  d. Aan FC Twente wordt de mogelijkheid gegeven aanvullend vervroegde aflossingen te doen. Bij het betalen van een vervroegde aflossing door FC Twente wordt niet de einddatum van 31 december 2038 aangepast, maar wordt deze in mindering gebracht op de jaarlijkse verschuldigde aflossingen gedurende de restant looptijd van de nieuwe overeenkomst van geldlening.
  3. In lijn met de besluiten onder punt 2, ook te besluiten tot:


  a. Het beëindigen van de overeenkomst met betrekking tot onder meer de overtollige middelen van 28 mei 2019 met FC Twente ’65 B.V, Stichting FC Twente ’65, FC Twente Stadion B.V., Noabers FC Twente B.V., FC Twente Ambassadeurs B.V. en de oud-bestuurders.
  b. De onderdelen uit de overeenkomst met betrekking tot onder meer de overtollige middelen van 28 mei 2019, die nog van belang zijn voor de gemeente overhevelen naar de te wijzigen Voorwaardenovereenkomst versie 9 mei 2019.
  c. In de te wijzigen Voorwaardenovereenkomst versie 9 mei 2019 een bepaling op te nemen waarin FC Twente wordt verplicht om de afspraken uit de overeenkomst onder a. tussen de gemeente en de overige partijen te handhaven en met de overige partijen contractueel vast te leggen.
  4. Aan de besluiten onder 2 en 3 de volgende cumulatieve voorwaarden te verbinden:


  a. De herziening van de gezamenlijke afspraken ten aanzien van de overtollige middelen, voldoet naar het oordeel van de adviseurs staatssteun aan de Europeesrechtelijke bepalingen inzake staatssteun.
  b. De gemeentelijke toezichthouder geeft een positief oordeel over de herziening van de afspraken.
  c. FC Twente betaalt een eenmalige fee van € 15.000,- aan de gemeente voor de behandelingskosten van de wijziging van de achtergestelde lening.
  d. De gemeente krijgt inzicht in de gesloten definitieve overeenkomsten tussen FC Twente en Noabers FC Twente B.V., Ambassadeurs FC Twente B.V. en de oud-bestuurders, zodat vastgesteld kan worden:
  i. in hoeverre FC Twente heeft voldaan aan de verplichting als genoemd onder punt 3c;
  ii. in hoeverre de afspraken tussen FC Twente en de genoemde partijen zijn herzien conform de informatie die FC Twente in haar verzoek van 27 maart 2024 met de gemeente heeft gedeeld.


  5. De door het college opgelegde geheimhouding op basis van artikel 87 e.v. van de Gemeentewet ten aanzien van het in de bijlage 3 opgenomen document in acht te nemen.


  6. Het college opdracht te geven in het kader van de verdere uitvoering van dit voorstel de noodzakelijke aanpassingen van overeenkomsten en overige documenten door te voeren.

 8. 6.2.a

 9. 6.2.b

 10. 6.3

  Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om een plan vast te stellen. Dit plan heet ‘Ontwikkelagenda Economie’. In dat plan staat wat de gemeente Enschede de komende tijd gaat doen om het voor ondernemers gemakkelijker te maken om producten te maken, te verkopen en hun klanten te helpen. Daarbij gaat om allerlei soorten ondernemingen. Bijvoorbeeld bedrijven die technische producten make. En om bedrijven die van nieuwe uitvindingen producten maken, zodat de wereld beter en schoner wordt. Slimme en handige (jonge) mensen van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en het ROC Twente kunnen daar goed bij helpen. Het gaat ook om fijne winkels en supermarkten in de buurt. En om ondernemingen die ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun vrije tijd fijn kunnen doorbrengen. Het college wil ook dat de binnenstad van Enschede nog aantrekkelijker wordt.


  Enschede wil bedrijven dus helpen het (nog) beter te doen. Daarbij is het ook belangrijk dat deze bedrijven zuinig zijn met energie en weinig afval hebben. Waarbij het afval dat overblijft opnieuw gebruikt kan worden. In het voorstel staan ook plannen om meer ruimte te krijgen voor bedrijven. Want die is er niet genoeg. Met de ontwikkelagenda wil het college van B&W er ook voor zorgen dat inwoners in Enschede en de regio werk hebben en houden, waardoor ze gelukkiger worden.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2024,


  besluit:


  1. De Ontwikkelagenda Economie 2024 vast te stellen en daarmee te kiezen voor economische versterking van Enschede als:
  · stad van Technologie, Innovatie en Creativiteit (TIC);
  · verzorgende (eu)regionale hoofdstad;
  · stad met voldoende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen.

 11. 6.4

  Het college heeft besloten de routekaart Waardevol oud worden in Enschede ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  Nederland vergrijst. Naar verwachting is in 2040 in Enschede ruim één op de vier bewoners 65 jaar of ouder. Dit heeft effect op allerlei terreinen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een toename van de zorgvraag van inwoners en een grotere behoefte aan drempelloze woningen.
  Met de routekaart geeft het college de gemeenteraad inzicht in de huidige- en toekomstige opgaven binnen diverse beleidsterrein die ontstaan als gevolg van de vergrijzing. De routekaart Waardevol oud worden zelf bevat geen inhoudelijke keuzes. Wel geeft deze routekaart inzicht in de mogelijkheden om de komende jaren bij te sturen. De besluitvorming van de gemeenteraad op die afzonderlijke documenten bepaalt hoe Enschede zich voorbereidt op de vergrijzing.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2024, met inachtneming van het aangenomen amendement A d.d. 13 mei 2024,


  besluit:


  1. De routekaart Waardevol oud worden in Enschede gewijzigd vast te stellen.
  2. Het onderwerp Integrale aanpak Mantelzorg op pagina 7 van het document “Waardevol oud worden in Enschede Routekaart 2024-2040” nu opgenomen in de planning voor 2028 naar voren te halen en nog dit jaar, 2024, te behandelen.


  3. Het college de opdracht te geven de routekaart uit te voeren en het thema vergrijzing verder uit te werken in de bijlagen genoemde raadsvoorstellen.

  Moties

  Onderwerp
  75+ Huisbezoeken
 12. 6.4.a

 13. 6.4.b

 14. 6.5

  1. De gewijzigde verordening Adviesraad voor het sociaal domein 2024 vast te stellen;
  2. De verordening Adviesraad voor het sociaal domein vastgesteld op 29 maart 2021 in te trekken.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2024, met inachtneming van het aangenomen amendement B d.d. 13 mei 2024,


  besluit:


  1. De gewijzigde verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2024 gewijzigd vast te stellen:
  - In artikel 4 lid 1, na de eerste volzin, de volgende tekst toe te voegen: “Als het aantal leden 9 of minder bedraagt, informeert het college de Raad hierover.“
  - In artikel 4 lid 1 de tekst “Het college kan een ander aantal leden vaststellen” te verwijderen.


  De verordening voor Adviesraad voor het Sociaal Domein vastgesteld op 29 maart 2024 in te trekken

 15. 6.5.a

 16. 7
  Hamerstukken
 17. 7.10

  Openbaar, muv CV!  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit ten minste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van een lid, is een nieuw lid gezocht. De raad wordt voorgesteld (zoals voorgedragen door de commissie van beheer) om de heer Jalink te benoemen tot lid van Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2024,


  besluit:


  De heer Jalink te benoemen tot lid van Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark

 18. 7.1

  Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg 399” liggen de percelen die beter bekend zijn als erve Johannahoeve. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat onder andere twee woningen in het kader van Rood voor Rood kunnen worden gebouwd. Een inpandige woning wordt gerealiseerd in een karakteristieke schuur. Een voormalige bedrijfswoning wordt verbouwd tot twee woningen. Tevens wordt een klein zonnepanelenveld gerealiseerd in het kader van de eigen energiebehoefte.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Hoge Boekelerweg 399", met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP000241-0003, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 19. 7.11

  Zorgaanbieder Stichting Surplus is eigenaar van de percelen Usselerrietweg 46 en 50 in Enschede. Op nummer 50 is de Forelderij gevestigd. Op deze locatie werd jarenlang een forellenvijver met ondersteunende horeca en pluktuin geëxploiteerd. Inmiddels is gestopt met de exploitatie van de forellenvijvers en is het plan om de horeca voort te zetten als lunchroom, restaurant en incidenteel voor feesten en partijen (reguliere horeca).
  Daarnaast is het plan om 14 zogeheten paradijsvogelwoningen, gelegen op Usselerrietweg 46, permanent toe te staan. In deze paradijsvogelwoningen (=zorgwoningen) wonen onder 24/7 begeleiding mensen met vaak verschillende psychisch sociale beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen.
  De paradijsvogelwoningen zijn in 2017 gerealiseerd als pilot voor een periode van 10 jaar, middels een tijdelijke omgevingsvergunning. Gebleken is dat de rustige, prikkelarme en groene omgeving geschikt is als stabiele woonplek voor de doelgroep. Het permanent vastleggen van deze functie in het bestemmingsplan is gewenst. Om deze redenen is een bestemmingsplan opgesteld, waarin een passende juridisch-planologische regeling is opgenomen voor zowel de locatie van de paradijsvogelwoningen als de horeca, pluktuin en visvijvers. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. Deze heeft aanleiding gegeven de regels van het bestemmingsplan aan te passen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024,


  besluit:


  1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de zienswijzereactienota zoals opgenomen in de bijlage ‘Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen’.
  2. het bestemmingsplan "Usselerrietweg 46 – 50” met de daarbij behorende regels, toelichting, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20115-0003 gewijzigd vast te stellen.

 20. 7.12

  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 is door de raad op 4 december 2023 vastgesteld. Na een paar maanden werken met de Omgevingswet, bleken er enkele (technische) fouten in de legesverordening te zitten. Deze fouten zijn nu hersteld door de legesverordening gewijzigd vast te stellen. Zo betaal je nu minder leges wanneer je een besluit van de gemeente wilt dat vaststelt dat iets vergunningsvrij is. Ook betaal je minder leges wanneer je een conceptverzoek dat je hebt ingediend weer wilt intrekken. Daarnaast is er een artikel aan de legesverordening toegevoegd. In dit artikel is geregeld dat wanneer je per ongeluk een onjuiste activiteit hebt aangevraagd en je deze aanvraagt direct intrekt, je hiervoor geen leges hoeft te betalen. De vorige legesverordening voorzag daar niet in.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2024,


  besluit:


  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 gewijzigd vast te stellen.

 21. 7.13

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Veiligheidsregio Twente is één van deze gemeenschappelijke regelingen. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om zo grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024,


  besluit:


  1. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente te wijzigen;
  2. Toestemming te verlenen aan het College om de nieuwe regeling aan te gaan.

 22. 7.14

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie,


  besluit:


  1. de Ambtsinstructie voor de griffier gemeente Enschede 2024 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de “Instructie voor de griffier van de gemeente Enschede” zoals vastgesteld bij raadsbesluit op 5 juli 2012;
  2. het Functiehuis raadsgriffie gemeenteraad Enschede 2024 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Functiehuis Raadsgriffie zoals vastgesteld bij raadsbesluit op 15 april 2013 (stuknummer 16611).

 23. 7.2

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal gemeentelijke kavels een realisatie van totaal 20 grondgebonden woningen mogelijk.
  Locatie 1 ligt op de hoek van Oostburgweg en Lage Bothofstraat, waar 8 woningen worden voorzien met een groenvoorziening.


  Locatie 2 ligt ter plaatse een speelvoorziening (skatebaan) halverwege de Franklinstraat. In twee blokken van 6 woningen, worden er hier totaal 12 woningen gerealiseerd. De skatebaan zal hiervoor moeten wijken. In overleg met de wijkraad zal een nieuwe speelvoorziening in de wijk terugkeren.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Franklinstraat en Oostburgweg” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20119-003, gewijzigd vast te stellen;
  2. De nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen” vast te stellen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de Raad kenbaar hebben gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen of de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan "Franklinstraat en Oostburgweg” vast te stellen.

 24. 7.3

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonneveld met energieopslagsysteem aan de Klein Boekelerveldweg. De omvang van het zonneveld bedraagt circa 1,8 hectare (bruto). Het zonneveld is aangevraagd voor de duur van 25 jaar. De aanleg van het zonneveld past niet binnen het bestemmingsplan. Het college wil de realisatie van het zonneveld met energieopslagsysteem mogelijk maken. In de Energievisie is de ambitie opgenomen om het aandeel hernieuwbare energie in de periode 2021-2030 toe te laten nemen met minimaal 8 procent. De realisatie van het zonneveld draagt hieraan bij.De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2024,


  besluit:


  1. medewerking te verlenen aan een projectafwijkingsbesluit voor de realisatie van een zonneveld met energieopslagsysteem aan de Klein Boekelerveldweg door voor te nemen een verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  2. de onder 1 bedoelde voorgenomen verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend.

 25. 7.4

  De Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark is in 2004 opgericht door de Vereniging Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark, de Vereniging De Binnenbocht en de gemeente.
  Doel van de stichting is de coördinatie en uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het Euregio Bedrijvenpark. Bij oprichting van de stichting waren veel kavels nog niet uitgegeven en heeft de stichting toegevoegde waarde gehad in het zorgdragen voor de openbare ruimte.


  Nu het merendeel van de kavels is uitgegeven, blijkt in de praktijk dat verschillen in de inrichting van de openbare ruimte tussen de 2 delen van de verenigingen van het Euregio Bedrijvenpark groot zijn. Zij willen dan ook graag het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op hun eigen deel van het Euregio Bedrijvenpark zelf regelen, los van elkaar. Beide gebieden hebben ook een eigen Vereniging Parkmanagement, naast de overkoepelende stichting. Daarom vraagt het bestuur van de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark de raad toestemming om de stichting te ontbinden. Op die manier kunnen beide verenigingen zelfstandig verder en kunnen zij de openbare ruimte op hun deel zelf beheren en onderhouden.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024,


  besluit:


  1. Toestemming te verlenen aan het bestuur van de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark om de stichting te ontbinden.
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde financiële afwikkeling van de genoemde stichting.

 26. 7.5

  Openbaar, muv bijlagen 4 en 6!


  Het ontwerpbestemmingsplan ‘aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet'heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan: een aantal regels uit een groot aantal geldende
  bestemmingsplannen binnen de gemeente worden vervangen door nieuwe regels.


  Met het bestemmingsplan worden alle wijzigingsbevoegdheden uit de geldende bestemmingsplannen
  die in het parapluplan zijn opgenomen verwijderd. Ook worden er een aantal afwijkingsbevoegdheden die in het bestemmingsplan staan verwijderd en wordt er één afwijkingsbevoegdheid toegevoegd.
  Op 1 januari jl. is de Omgevingswet in werking getreden. De afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden worden
  verwijderd omdat de regels niet meer toepasbaar zijn onder de Omgevingswet of omdat deze niet meer actueel zijn.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2024,


  besluit:


  1. De nota ‘samenvatting en beantwoording zienswijze bestemmingsplan ‘aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet'’, vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet' met de daarbij behorende regels, toelichting, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP202126-0003 gewijzigd vast te stellen.

 27. 7.7

  De gemeente heeft samen met het bureau "We love the city" een gebiedsvisie opgesteld voor Rigtersbleek. We zien kansen om op termijn het bedrijventerrein Rigtersbleek te transformeren, te verdichten en te vergroenen. Nu is het een enigszins verborgen bedrijventerrein maar in de toekomst zien we mogelijkheden hier een levendig gebied te maken waar je kan werken, wonen en recreëren. Deze visie op Rigtersbleek is een start om invulling te geven aan de verstedelijksopgave vanuit de visie op de SHE (Spoorzone Hengelo Enschede). Deze visies vormen samen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.Transformatie van een bedrijventerrein naar een levendige buurt waar gewerkt en gewoond kan worden is een proces van lange adem. Er zijn nog veel stappen te zetten en hordes te nemen maar deze visie is de eerste stap om het proces op gang te brengen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2024,


  besluit:


  Wij stellen u voor te besluiten:
  1. De gebiedsvisie Rigtersbleek vast te stellen.
  2. Deze gebiedsvisie samen met de visie op de SHE als basis te gebruiken voor de verdere uitwerking van de transformatie van Rigtersbleek.

 28. 7.8

  Op 16 februari 2024 heeft de gemeente Enschede besloten om op een perceel gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat te Enschede een voorkeursrecht te vestigen. Dit betrof de vestiging voor de duur van maximaal drie maanden op basis van een collegebesluit.


  Het collegebesluit en het daarbij behorende ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het collegebesluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of het indienen van zienswijzen. Er zijn geen bezwaarschriften ontvangen en geen zienswijzen ingediend.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om op hetzelfde perceel een voorkeursrecht te vestigen zodat het voorkeursrecht haar gelding behoudt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan worden vastgesteld.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024,


  besluit:


  1. Ingevolge artikel 9.1, eerste lid, sub c, van de Omgevingswet op een perceel gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat te Enschede een voorkeursrecht te vestigen, voor de duur van 3 jaar, als perceel waarop de artikelen 9.1, eerste lid, sub c, 9.4, derde lid, 9.7 tot en met 9.10, 9.12 tot en met 9.21 van de Omgevingswet en artikel 7.1, eerste lid, van het Omgevingsbesluit van toepassing zijn, met de aantekening dat op dit perceel niet eerder een voorkeursrecht is gevestigd. Aan het perceel wordt de niet-agrarische functie of moderniseringslocatie toegedacht ‘Wonen met de daarbij behorende maatschappelijke, recreatieve voorzieningen, en commerciële kantoren’, die afwijkt van het huidige gebruik. Het perceel is gelegen in het centrum van Enschede, schuin tegenover het centraal station, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met kenmerk 240131-1 en perceellijst, waarop is vermeld het perceel waarop het voorkeursrecht is gevestigd, de grootte ervan, alsmede de naam van de eigenaar, een en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 30 januari 2024;
  2. Dat het hiervoor bij 1. genoemde perceel nog niet is opgenomen in een omgevingsplan, omgevingsvisie of programma;
  3. Toepassing te geven aan artikel 3:40, 3:41 lid 1 en 3:45 Awb door dit raadsbesluit voor een ieder ter inzage te leggen gedurende zes weken vanaf 15 mei 2024. Deze ter inzage legging bekend te maken in het gemeenteblad van 15 mei 2024, Huis aan Huis Enschede van 22 mei 2024 en via www.officielebekendmakingen.nl en de betrokken eigenaar bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) vestiging van het voorkeursrecht. De betrokken belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om gedurende de termijn van ter inzage legging bezwaar te maken tegen het raadsbesluit en een verzoek tot voorlopige voorziening in te stellen;
  4. Dat dit raadsbesluit in werking treedt op 14 mei 2024 (dit is de dag dat het voorkeursrecht geregistreerd wordt in het openbaar register van het kadaster) en van rechtswege vervalt binnen drie jaar na dagtekening van dit raadsbesluit of zoveel eerder als een omgevingsplan, omgevingsvisie of programma is vastgesteld;
  5. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de vestiging van het voorkeursrecht ingevolge de Omgevingswet noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zoals onder meer de registratie van het voorkeursrecht in het openbaar register van het kadaster (SYVAS) en het doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepschriftprocedures en/of overige rechtsgedingen.

 29. 7.9

  De gemeente Enschede ondersteunt inwoners die niet rond kunnen komen met hun inkomen. Dat doen we samen met een aantal maatschappelijke organisaties. De gemeente wil dat alle kinderen gewoon mee kunnen doen op school en met sport en cultuur. De wens is dat kinderen in Enschede opgroeien zonder de geldzorgen van hun ouders.
  De gemeente onderzocht of inwoners met een laag inkomen genoeg geld hebben om van te leven. Uit het onderzoek blijkt dat echtparen met kinderen op de middelbare school het moeilijk hebben. Dit geldt ook voor alleenstaanden. Ook onderzocht de gemeente of inwoners alle mogelijkheden voor ondersteuning gebruiken. In Enschede gaat dit best goed, maar het kan beter.
  De gemeente Enschede gaat door met het huidige beleid van ‘Rondkomen met je inkomen‘. Ze gaat de komende jaren ervoor zorgen dat nog meer inwoners ondersteuning krijgen. Daar gaat de gemeente extra geld aan uitgeven. Van €105.000 in 2024 naar €397.500 in 2027.

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2024,


  besluit:


  1. De tussentijdse evaluatie van het beleid uit de kadernota ‘Rondkomen met je inkomen‘vast te stellen
  2. Als gevolg van de evaluatie voor het bereiken van meer kinderen (naar 3.650) de subsidie te verhogen aan Stichting Leergeld Enschede met €105.000 voor 2024;
  3. Beslissing over de overige beleidsaanpassingen en de financiële dekking plaats te laten vinden bij de zomernota (integrale afweging) en onder voorbehoud daarvan in te stemmen met de volgende beleidsaanpassingen als gevolg van deze evaluatie:
  3a: De subsidie te verhogen aan Stichting Leergeld Enschede met €205.000 (in 2027) voor het vergroten van het bereik in de jaren 2025-2027 naar 3.850 kinderen;
  3b: De subsidie te verhogen aan Stichting Leergeld Enschede met €132.500 (in 2027) om meer kinderen lid te laten worden van sport- of culturele verenigingen via Stichting Leergeld Enschede in de jaren 2025-2027 (verhogen van het bereik naar 1.600 kinderen in 2027);
  3c: Jaarlijks de bedragen te indexeren van de Individuele Inkomenstoeslag vanaf 2025 met hetzelfde indexeringspercentage als de jaarlijkse gemeentebegroting en de verordening hierop aan te passen.
  3d: Het bereik van de Individuele Inkomenstoeslag te vergroten in de jaren 2025-2027 naar 2.600 huishoudens (kosten: €60.000 in 2027)
  4. De met de beleidsaanpassingen samenhangende kosten van €397.500 (in 2027) te dekken uit het product Inkomensondersteuning (zie tabel 1). Gezien het krappe budgettaire kader vanaf 2025, vindt definitieve besluitvorming over dit beleid en het bijbehorende extra beslag op de financiën plaats bij de Zomernota (in mei-juli).
  5. In te stemmen met het voortzetten en het beëindigen van de initiatieven uit de kadernota ‘Rondkomen met je inkomen‘ (zie tabel 2).

 30. 8.a

  Moties

  Onderwerp
  Nota Dierenwelzijn
 31. 8.b

 32. 8.c

  Moties

  Onderwerp
  Enschede schoonste stad van Europa