Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 25 maart 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

 4. 4.a

  Op grond van de Referendumverordening Enschede 2024 en gelet op de Gemeentewet besluit de raad een Referendumcommissie in te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  besluit:


  1. Op grond van de Referendumverordening Enschede 2024 en gelet op de Gemeentewet een Referendumcommissie in te stellen.

 5. 4.b

  De raad wordt verzocht bij acclamatie te benoemen tot tijdelijk lid van de Referendumcommissie:
  * Drs. Suzan Mathijssen
  * Prof. Dr. René Torenvlied
  * Mr. Wouter van de Wetering

 6. 5

 7. 6
  Bespreekpunten
 8. 6.1

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Woonvisie 2024 vast te stellen. In de Woonvisie vindt u beleid op het gebied van woningbouw, de woningvoorraad, betaalbaarheid, aandachtsgroepen, leefbaarheid en verduurzaming. De paragrafen over aandachtsgroepen en ouderen vormen samen de gemeentelijke Woonzorgvisie.


  Elk jaar vindt een Woondebat plaats om de voortgang van het woonbeleid te bespreken. In 2023 is met de raad afgesproken om de Woonvisie een ‘grote update’ te geven. Hiermee wordt geanticipeerd op de wet Versterking regie volkshuisvesting waarin de verplichting tot een Volkshuisvestelijk programma wordt aangekondigd. Dit programma zal in 2026 de Woonvisie gaan vervangen. In deze Woonvisie wordt hierop voorbereid door alle verplichte thema’s op te nemen. Ook is de externe omgeving veranderd. Op het moment dat de vorige Woonvisie (2019) is vastgesteld, was er sprake van krimp van de bevolkingsomvang. In plaats daarvan is er nu krapte in alle woningmarktsegmenten en groeiende bevolkingsprognoses. Deze veranderende omgeving vraagt om een nieuw woonbeleid dat daarop anticipeert.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (3)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2024,


  besluit:


  1. De Woonvisie 2024 vast te stellen.
  2. De vorige versie van de Woonvisie uit 2023 (kenmerk: gmb-2023-185059) te laten vervallen.

  Moties

  Onderwerp
  Enschede Centraal!
  Onderbouwen realisatie bouwplan
  Samenwonen stimuleren
  Stikstof bedreiging voor Woonvisie
  Toegankelijk bouwen
  Voorrang voor senioren bij doorstroming!
 9. 6.1.a

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)
  tegen
  EA (1), Partij voor de Dieren (1)
 10. 6.1.b

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), VVD (2)
 11. 6.1.c

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1)
 12. 6.1.d

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2), VVD (3)
 13. 6.1.e

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (3)
  tegen
  BBE (9), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)
 14. 6.1.f

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (3)
 15. 6.1.g

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  BBE (9), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (3)
  tegen
  CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2)
 16. 6.1.h

  Stemuitslag

  voor 28%
  tegen 72%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), Volt (2), VVD (3)
 17. 6.1.i

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), EA (1), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
 18. 7
  Hamerstukken
 19. 7.1

  Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg 255 liggen de percelen die beter bekend zijn als het landgoed "De Hooge Boekel". Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat een beheerschuur en een garage kunnen worden gebouwd.
  Deze bebouwing kan gerealiseerd worden op basis van de Gids Buitenkans. Aangezien hier sprake is van bouwen in het NatuurNetwerk Nederland (NNN)-gebieden vindt er compensatie plaats.
  Ook wordt een klein zonnepanelenveld van maximaal 500 m2 ten behoeve van de energiebehoefte van het landhuis aangelegd. Dit zonnepanelenveld voldoet ook aan het provinciaal beleid.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)
  tegen
  Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 februari 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Hoge Boekelerweg 255", met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00220-0003, ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 20. 7.2

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van een reguliere woning in het buitengebied mogelijk ter plaatse van een bestaande recreatiewoning op het perceel Weerseloseweg 352.


  Het perceel maakt onderdeel uit van een historisch landgoed ’t Slöttelmös. De ontwikkeling ziet toe op herstel en beheer van het landgoed. Daarnaast wordt ingezet op ecologische verbetering door het omzetten van circa 2 hectare agrarische gronden naar nieuwe natuur, maar draagt het initiatief ook bij aan de waterhouding van het landgoed en omgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 februari 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Weerseloseweg 352” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20127-003, vast te stellen;
  2. Wijziging 133 van de Welstandsnota voor het beeldkwaliteitsplan “Woning en schuur Landgoed 't Slöttelmös”, vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het bestemmingsplan “Weerseloseweg 352” vast te stellen.

 21. 7.3

  Aan de Hengelosestraat 700 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad in 2017 een bestemmingsplan vastgesteld. Een belangrijk deel van de voorgenomen plannen op het landgoed is inmiddels uitgevoerd. Voor een deel van de plannen zijn de ontwerpen, mede vanwege nieuwe inzichten, verder gedetailleerd. Het betreft de zwembadomgeving en beheergebouw, de omgeving tennisbaan/padelbaan met paviljoen en de zonneheuvel en beek/wetlands. Om de beoogde wijzigingen mogelijk te maken is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Hengelosestraat 700” met de daarbij behorende
  toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20129-0003 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 22. 7.4

  Het bestemmingsplan “Geerdinkszijdeweg 99” zorgt ervoor dat het woonhuis met bijbehorend erf plus bijgebouwen op dit adres de bestemming “Wonen” krijgen en het overige deel van het perceel de bestemming “Agrarisch”.
  De eigenaren hebben aangegeven behoefte te hebben aan legalisatie van het particuliere (niet agrarische) gebruik van het woonhuis en het bijbehorende woonerf plus de bijgebouwen.
  De Geerdinkszijdeweg 99 ligt in een gedeelte van het buitengebied waar nog een oud bestemmingsplan geldt met planregels die niet bruikbaar zijn voor de huidige situatie.
  Daarom is nu het moment gekomen voor een actueel bestemmingsplan dat de woning, de bijgebouwen en de overige grond van het perceel een juiste bestemming geeft.
  Een aantal gebouwen op dit adres zal worden gesloopt en het perceel zal worden ingericht volgens een inrichtingsplan dat als bijlage is gevoegd aan dit bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan "Geerdinkszijdeweg 99", met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20125-0003, ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 23. 7.5

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een bijzondere begraafplaats op landgoed De Badhut. De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel Inrichting bijzondere begraafplaatsen. De aanvraag voldoet niet aan de minimale eisen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van het beleid af te wijken. Het college stelt aan de raad voor de aanvraag af te wijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2024,


  besluit:


  De aanvraag voor aanleg van een bijzondere begraafplaats op landgoed De Badhut af te wijzen.

 24. 7.6

  De wet verplicht de gemeenteraad om een gedragscode te maken voor de leden van de gemeenteraad, maar ook voor de wethouders en de burgemeester. In die gedragscodes staat hoe zij zelf vinden dat ze zich moeten gedragen en hoe ze met elkaar om willen gaan. Verder is in de protocollen beschreven hoe raadsleden en wethouders kunnen omgaan met hun twijfels over of iets wel of niet integer handelen is. In het Agressieprotocol staat hoe raadsleden, wethouders en de burgemeester moeten omgaan met agressief gedrag tegen hen. In dit raadsvoorstel staan de afspraken waaraan raadsleden, wethouders en de burgemeester zich moeten houden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Enschede,


  gelezen het voorstel van het presidium,


  besluit vast te stellen:


  1. Gedragscode gemeenteraadsleden Enschede 2024
  2. Gedragscode wethouders Enschede 2024
  3. Gedragscode burgemeester Enschede 2024
  4. Protocol niet-integer en grensoverschrijdend gedrag gemeenteraadsleden Enschede 2024
  5. Protocol niet-integer en grensoverschrijdend gedrag wethouders en burgemeester Enschede 2024
  6. Agressieprotocol politieke ambtsdragers Enschede 2024

 25. 8

  Moties

  Onderwerp
  Automaatje
 26. 8.1

  - actuele motie Volt “Tijdige evaluatie participatieverordening”;
  - actuele motie Volt “ Europese vlag in raadszaal”;
  - actuele motie BBE “behoud Enschedees materieel erfgoed”;

  Moties

  Onderwerp
  Tijdige evaluatie participatieverordening

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Behoud Enschedees materieel erfgoed
 27. 8.1.a

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), Forum voor Democratie (1), PVV (2)

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Tijdige evaluatie Participatieverordening
 28. 8.1.b

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2), VVD (3)
 29. 8.2
  Actuele moties
 30. 8.2.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (9), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), Volt (2), VVD (3)
  tegen
  Forum voor Democratie (1), PVV (2)
 31. 8.2.b

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (3)