Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 10 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Voorzitter
R.W. Bleker
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

 4. 4

  De raad wordt voorgesteld mevr. Narda Teke Bozkurt bij acclamatie te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.

 5. 4.a

 6. 5

 7. 6
  Bespreekpunten
 8. 6.1

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost” maakt de realisatie van een recreatiepark van 290 recreatiewoningen mogelijk aan het Rutbeek. Omdat het plan voor het recreatiepark op onderdelen wordt aangepast (minder recreatiewoningen van 290 naar 250, maar iets groter van een capaciteit van 6 naar 8 en 10 personen) ten opzichte van eerdere plannen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld (bestemmingsplan “Recreatiepark Rutbeek”). Dit nieuwe bestemmingsplan maakt een recreatiepark met maximaal 250 recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Het park zal vanaf de Hegebeekweg ontsloten worden. De Hegebeekweg zal daarom deels verhard worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 27 zienswijzen ingediend, waarvan één zienswijze door 120 personen is ondertekend.

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  BBE (9), CU (2), PvdA (4), VVD (4)
  tegen
  CDA (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), VOLT (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024, met inachtneming van het aangenomen amendement B d.d. 10 juni 2024,


  besluit:


  1. geen plan- of projectmilieueffectrapport op te stellen voor het bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek, nu er geen aanzienlijke milieueffecten optreden gelet op de inhoud van de m.e.r.-beoordelingsnotitie Rutbeek Enschede, d.d. 11 maart 2024, die ook als bijlage van de toelichting van het bestemmingsplan is gevoegd.


  2a. de Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek vast te stellen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de Raad kenbaar hebben gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen of de ingediende zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.
  2b. het bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00175-0003 gewijzigd vast te stellen.
  2c. het Beeldkwaliteitsplan Rutbeek Enschede als wijziging nummer 103 van de Welstandsnota ongewijzigd vast te stellen.
  2d. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2. genoemde bestemmingsplan.


  3. indien niet binnen 48 maanden ( na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan) alle benodigde vergunningen en eventuele andere benodigde toestemmingen ten behoeve van de uitvoering van het gewijzigde bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek zijn aangevraagd neemt direct na het verlopen van genoemde termijn het college een voorbereidingsbesluit en legt het college binnen de termijn van het voorbereidingsbesluit een voorstel tot wijziging van het omgevingsplan voor aan de raad met als doel dat verblijfsrecreatie op het Rutbeek niet meer mogelijk is, tenzij er sprake is van overmacht. De omgevingsplanwijziging voorziet in de functie natuur/groen of (al dan niet extensieve) dagrecreatie.


  4. als binnen 48 maanden na onherroepelijk worden van de verleende vergunning (en eventuele andere benodigde toestemmingen) geen activiteiten (zoals bedoelt in artikel 5.40 lid 2 onder b omgevingswet) zijn verricht trekt het college de verleende vergunning(en) in en neemt het college onverwijld na intrekking een voorbereidingsbesluit en legt het college binnen de termijn van het voorbereidingsbesluit een voorstel tot wijziging van het omgevingsplan voor aan de raad met als doel dat verblijfsrecreatie op het Rutbeek niet meer mogelijk is, tenzij er sprake is van overmacht. De omgevingsplanwijziging voorziet in de functie natuur/groen of (al dan niet extensieve) dagrecreatie.


  5. Het college zal zorgdragen voor de kenbaarheid van inhoud van beslispunten 3 en 4 op dusdanige wijze dat voorzienbaarheid wordt gecreëerd in het kader van nadeelcompensatie.

  Moties

  Onderwerp
  Circulair en natuur inclusief bouwen (meegeven voor de toekomst)
  Overgangsbepaling referendumverordening van toepassing op raadsvoorstel “Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek
 9. 6.1.a

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  BBE (9), CU (2), PvdA (4), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  CDA (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
 10. 6.1.b

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  BBE (9), CDA (2), PVV (2), VVD (4)
  tegen
  CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
 11. 6.1.c

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), PvdA (4), SP (2), VOLT (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)
 12. 6.1.d

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  BBE (9), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  CDA (2), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), VVD (4)
 13. 6.1.e

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (2), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), VOLT (2), VVD (4)
 14. 6.2

  De komende jaren wacht ons een flinke financiële opgave. Dat komt vooral doordat het Rijk een forse korting op het gemeentefonds doorvoert. We sluiten het jaar 2023 af met een positief saldo van 19,2 miljoen euro, maar dit is vooral een gevolg van incidentele effecten. Het is geen oplossing voor structurele tekorten. Zo ontvingen we geld vanuit het Rijk dat niet begroot was en we kregen een hogere bijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Ook is 3,4 miljoen euro bedoeld voor de regionale arbeidsmarktaanpak. Dit geld is dus niet alleen bestemd voor Enschede als centrumgemeente, maar ook voor de andere regiogemeenten en het UWV. Tegenover deze incidentele voordelen staan forse structurele nadelen op jeugdhulp en WMO, waardoor onze financiële positie verder onder druk komt te staan.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2), VOLT (2)

  Besluit

  besluit:


  1. De Gemeenterekening 2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met:
  a. de bestemmingsvoorstellen voor een bedrag van 6,612 miljoen euro en dit bedrag te dekken uit het jaarrekeningresultaat van 21,033 miljoen euro
  b. een toevoeging van het saldo jaarrekeningresultaat van 14,421 miljoen euro aan de algemene reserve
  c. een reserve versterken welzijnswerk in te stellen
  3. In te stemmen met:
  a. toevoegingen van 68,1 miljoen euro en onttrekkingen van 66,7 miljoen euro in de reserves, resulterend in een toename van de reserves met 1,4 miljoen euro
  b. de reserve Landinrichting op te heffen

 15. 6.3

  In de begroting 2024 hebben we een loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 3,9% toegepast. In de praktijk blijkt dat dit op diverse plekken niet afdoende lijkt te zijn.Nu het onderzoek is afgerond stellen wij voor om voor 5 instellingen een incidentele transitievergoeding van1.305.295 euro beschikbaar te stellen om deze omschakeling te realiseren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024,


  besluit:


  1. In transitie naar structurele maatregelen voor 5 instellingen een budget beschikbaar te stellen van € 1.3 miljoen euro
  2. Voor 4 instellingen die hier niet toe in staat zijn structurele bekostiging te overwegen via de zomernota 2025 en tussenrapportage 2024/ten laste van het jaarrekeningresultaat.

 16. 6.4

  Het bestemmingsplan beoogt het landhuis Welna om te zetten van een kantoorbestemming naar een woonbestemming. Tegen dit plan zijn twee zienswijzen ingediend. De bezwaren richten zich tegen de ontsluiting van de landhuizen nrs. 5 en 10. Het plan wordt gewijzigd vastgesteld om tegemoet te komen aan de zienswijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024,


  besluit:


  1. De nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen vast te stellen en de indieners ervan op de hoogte te brengen;
  2. Het bestemmingsplan "Welnalaan 5" met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20113-0003 gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2 genoemde bestemmingsplan.

 17. 7
  Hamerstukken
 18. 7.1

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een circulaire parkeergarage aan het Capitool, ter hoogte van nummer 25. De aanvraag past niet in het bestemmingsplan. Het college wil het bouwplan mogelijk maken omdat deze voorziening belangrijk is voor de ontwikkeling van het gebied tot “Tech-area”. De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2024,


  besluit:


  1. medewerking te verlenen aan een projectafwijkingsbesluit ten behoeve van de bouw van een circulaire parkeergarage aan het Capitool ter hoogte van nummer 25, door een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  2. de onder 1. bedoelde ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, als er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend.

 19. 7.2

  Het station van Enschede is de belangrijkste toegang tot de stad. Om het station en het stationsgebied klaar te maken voor de toekomst is het noodzakelijk de stallingsvoorzieningen voor fietsers en auto’s te vergroten. Het Rijk heeft al in 2020 de ambitie uitgesproken om met de gemeente Enschede en de Provincie Overijssel een nieuwe fietsenstalling voor het station te willen onderzoeken. We zijn nu zover om met elkaar de volgende stap te zetten en de haalbaarheid te gaan toetsen.


  Een belangrijk onderdeel van de transformatie van het stationsgebied is het verminderen van autoverkeer op straat. In plaats daarvan worden automobilisten aangemoedigd om gebruik te maken van de gemeentelijke parkeergarages, waar parkeren goedkoper is dan op straat. Deze parkeergarages zijn gemakkelijk bereikbaar via hoofdwegen, zonder dat automobilisten het binnen-singel gebied hoeven te doorkruisen. In de mobiliteitsvisie is het huidige busstation als potentiële locatie voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangewezen.


  Deze plannen zijn niet alleen gericht op het accommoderen van groei, maar ook op het creëren van een levendige, bereikbare en duurzame omgeving waar bewoners en bezoekers zich thuis en welkom voelen en waarvoor parkeerplaatsen plaats hebben gemaakt.


  Een belangrijk onderdeel van de transformatie van het stationsgebied is het verminderen van autoverkeer op straat. In plaats daarvan worden automobilisten aangemoedigd om gebruik te maken van de gemeentelijke parkeergarages, waar parkeren goedkoper is dan op straat. Deze parkeergarages zijn gemakkelijk bereikbaar via hoofdwegen, zonder dat automobilisten het binnen-singel gebied hoeven te doorkruisen. In de mobiliteitsvisie is het huidige busstation als potentiële locatie voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangewezen.


  Deze plannen zijn niet alleen gericht op het accommoderen van groei, maar ook op het creëren van een levendige, bereikbare en duurzame omgeving waar bewoners en bezoekers zich thuis en welkom voelen en waarvoor parkeerplaatsen plaats hebben gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024,


  besluit:


  1. Een krediet beschikbaar te stellen om de haalbaarheid van een nieuwe ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling bij het station te onderzoeken voor:
  a. het haalbaarheidsonderzoek naar de ondergrondse parkeergarage € 366.000;
  b. het haalbaarheidsonderzoek naar een ondergrondse fietsenstalling in samenwerking met ProRail € 750.000,- ;


  2. Dit krediet te dekken uit:
  a) De toekomstige exploitatie van de nieuwe parkeergarage busstation
  b) De toekomstige exploitatie van de nieuwe stations fietsenstalling
  En:
  c) Bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen.

 20. 7.3

  Openbaar, muv bijlage 4!


  Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) bevat de financiële vertaling van alle ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen in het Grondbedrijf.Jaarlijks wordt voor al deze projecten op 31 december de balans opgemaakt. Het afgelopen jaar laat het navolgende beeld zien.


  De vraag naar koopwoningen is gestegen o.a. door de stabilisatie van de hypotheekrentes en de stijging van de inkomens. De grote vraag naar zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen zorgt voor druk op de woningmarkt wat leidt tot een opwaarts effect op de huizenprijzen. De bouwkosten stijgen minder hard doordat met name grondstoffen weer beter leverbaar zijn, ze blijven echter hoog, van een grote prijscorrectie is geen sprake. Naast de hoge bouwkosten zorgt de hogere rente voor een verminderde financierbaarheid van de bouwprojecten van beleggers. De marktpartijen zijn het afgelopen jaar dan ook terughoudend geweest met het in ontwikkeling brengen van nieuwe bouwprojecten. Dit in tegenstelling tot de Gemeente die probeert juist bouwprojecten te versnellen daar waar mogelijk. De grondverkopen voor woningbouw-kavels voor particulier opdrachtgeverschap verliepen conform prognose. Daar tegenover bleven grondverkopen voor projectmatige woningbouw achter en ook de verkoop van bedrijventerreinen zijn ook achter gebleven op de prognose, maar dit werd veroorzaakt doordat de uitgifte tijdelijk heeft stilgelegen i.v.m. aanpassing van de uitgiftevoorwaarden n.a.v. het Didam-arrest.
  Ondanks de ontwikkelingen van kosten en prijzen stonden in 2023 de opbrengsten van de grondexploitaties niet onder druk, met uitzondering van de opbrengsten voor projectmatige woningbouw. Het effect van de afnemende grondopbrengsten voor projectmatige bouw werd deels ook weer teniet gedaan door een incidentele interne bijdrageconform Raadsvoorstel “Versnelling sociale woonprojecten in Enschede” waardoor de financiële gevolgen op MPG totaalniveau in 2023 beperkt bleven.


  De diverse projecten in het MPG 2024 laten per saldo een totale verbetering zien van € 1,3 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze toeneemt tot € 27,0 miljoen positief per 31-12-2023. Naast de toegenomen Reserve Grondbedrijf zijn, ten opzichte van het MPG 2023, ook de risico’s van de grondexploitaties afgenomen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 3,1 miljoen, waarmee de vereiste weerstandscapaciteit per 1-1-2024 uitkomt op € 11,8 miljoen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024,


  besluit:


  1. Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2024 vast te stellen;
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage MPG 2024 deel 2, op grond van artikel 88, lid 2 Gemeentewet te laten voortduren tot evaluatiedatum 1-7-2029;
  3. De kredieten voor het MPG gewijzigd vast te stellen conform bijlage 1 tot en met 5 van deel 2 van het MPG 2024 en de (meerjaren) begroting hierop aan te passen.

 21. 7.4

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘reparatie bouwregels bijbehorende bouwwerken bestemmingsplannen’ heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Dit houdt in dat een aantal regels uit de nu geldende bestemmingsplannen die gaan over bijbehorende bouwwerken worden vervangen door nieuwe regels.


  Het gaat met name om het aanpassen en verbeteren van de regels voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij en op woningen. Het gaat om het repareren van de regels voor uitbreidingen van een hoofdgebouw of wooneenheid, zoals het realiseren van een dakopbouw, een uitbreiding van woonkamer of keuken, of dakkapel. In de huidige situatie is voor het aanbouwen van deze bouwwerken binnen het bouwvlak voor een woning vaak een afwijking nodig, omdat deze dan als bijbehorend bouwwerk moeten worden aangemerkt. Een bijbehorend bouwwerk heeft andere bouwregels dan een hoofdgebouw.
  Zou de woning echter in zijn geheel nieuw worden gebouwd, dan past zo’n bouwplan binnen de regels van het bestemmingsplan. Want dan zijn de regels voor het hoofdgebouw van toepassing.
  Dit lossen we met het bestemmingsplan op, waardoor er geen verschil meer is tussen situaties van verbouw en nieuwbouw.


  Door aanpassing van de regels zijn er minder (onbedoelde) afwijkingen van het bestemmingsplan nodig voor het bouwen van deze bouwwerken.
  De bouwmogelijkheden worden met de aangepaste regels niet verruimd of beperkt maar wel verduidelijkt. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Er zijn er wel een aantal wijzigingen in de regels gedaan, zodat het bestemmingsplan beter leesbaar en toetsbaar is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan ‘reparatie bouwregels bijbehorende bouwwerken bestemmingsplannen’ met de daarbij behorende regels, toelichting, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20137-0003 gewijzigd vast te stellen.

 22. 7.5

  Er is een plan ingediend voor het realiseren van drie grondgebonden woningen op het perceel Tweede Emmastraat 6. Het bestaande bedrijfspand wordt daarvoor gesloopt. De gemeente is bereid mee te werken aan deze ontwikkeling. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan, omdat het perceel de bestemming 'bedrijf' heeft. Het bestemmingsplan “Tweede Emmastraat 6” maakt de ontwikkeling planologisch mogelijk. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2024,


  besluit:


  1. Het bestemmingsplan “Tweede Emmastraat 6”, met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20128-0003 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan.

 23. 7.6

  Op 12 april 2021 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan “Usseler Es West” (gewijzigd) vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt niet meer uitgegaan van de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de Usseler es, maar krijgt het gebied in hoofdzaak agrarische- en natuurlijke bestemmingen. Tegen dit vaststellingsbesluit is door 1 belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 1 november 2023 heeft zij met betrekking tot het ingestelde beroep uitspraak gedaan. De Raad van State heeft het bestemmingsplan op onderdelen vernietigd en de Gemeenteraad opgedragen om voor de vernietigde onderdelen, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan “Herstelbesluit Usseler Es West” is daarvan het resultaat. In essentie komt het erop neer dat de door de indiener van het beroep gewenste woonbestemming aan zijn perceel terecht niet is toegekend en de bestemming ‘Natuur’ aan de orde blijft. Wel wordt een aantal randzaken planologisch aangepast, zoals toegestane toegangswegen, parkeervoorziening en tuinen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024,


  besluit:  1. Het bestemmingsplan “Herstelbesluit Usseler Es West” vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP20139-0003

 24. 7.7

  Gezondheid is een groot bezit. Maar een gezond leven leiden is niet makkelijk. Tal van factoren zijn daarop van invloed, waarop je zelf niet allemaal invloed hebt. Denk aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en leefomgeving. Het is de taak van de gemeente om haar inwoners daarbij te helpen. De urgentie om een preventief beleid te voeren om gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen wordt breed gevoeld. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en de toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Doel van ons beleid is “een gezond leven gemakkelijker maken”. In het beleidskader Gezond Enschede beschrijven we wat onze doelen en onze inzet zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024,,


  besluit:


  1. het beleidskader Gezond Enschede vast te stellen.

 25. 7.8

  Openbaar, vanaf woensdag 24 april 13:00 uur! Dit in verband met het eerst informeren van betrokkenen!


  In 2023 kreeg bijna 1 op de 6 kinderen (leeftijd tot en met 17 jaar) in Enschede jeugdzorg. Dit aantal neemt jaar na jaar toe. We maken ons daar zorgen over. We willen er graag voor zorgen dat minder jeugdigen afhankelijk zijn van jeugdzorg. Het oplopend aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft, de stijgende kosten en de stijgende kosten per jeugdige met een hulpvraag zorgen voor steeds grotere financiële tekorten. We willen toe naar een samenleving waar zoveel mogelijk kinderen gezond, veilig en kansrijk op kunnen groeien. In de strategie ‘Onze jeugd, Onze zorg’ staan 47 maatregelen om dit te bereiken. Dat zijn onder meer: zorgen dat kinderen zo veel mogelijk thuis kunnen opgroeien. Passende hulp geven aan gezinnen die meerdere problemen tegelijk ervaren, zodat die problemen niet te groot worden. Werken aan “stevige”
  wijkteams die samen met onder meer huisartsen en jeugdbeschermers nagaan of en welke jeugdzorg nodig is. Goed luisteren naar kinderen en hun ouders.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024,


  besluit:


  1. De Strategienota Duurzame Jeugdzorg: “Onze jeugd, onze zorg” vast te stellen.
  De incidentele benodigde investeringen te dekken uit de reserve “exploitatie-ontwikkeling en hervormingsagenda Jeugd”

 26. 7.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (9), CDA (2), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VOLT (2), VVD (4)

  Besluit

  gelezen het voorstel van Burger Belangen Enschede,


  besluit:


  1. De artikelen 3 en 4 van de Referendumverordening Enschede 2024 te laten vervallen.


  2. Aan het artikel 10 van de Referendumverordening Enschede 2024 toe te voegen de volgende leden:
  7. De raad en de referendumcommissie kunnen in geval van onduidelijkheden, onwerkbaarheden en
  onvoorziene omstandigheden in de toepassing van de Referendumverordening 2024, gemotiveerd
  afwijken van de termijnen zoals vermeld in artikel 5, 6 en 7 van de Referendumverordening 2024
  8. De referendumcommissie voert overleg met de indieners van een verzoek over een voorgenomen
  afwijking van de termijnen zoals bedoeld in het vorige lid
  9. De referendumcommissie draagt zorg voor een redelijke toepassing van dit artikel waarbij geen
  benadeling van de indieners van het verzoek noch van de gemeenteraad ontstaat
  10. De referendumcommissie informeert de gemeenteraad indien zij gebruik maakt van de mogelijkheden
  tot afwijking zoals bedoeld in lid 7


  3. Bovenstaande wijzigingen door te voeren in de Referendumverordening Enschede 2024, en die gewijzigde verordening voor beperkte tijd van kracht te laten zijn, tot aan moment van evaluatie van de gehele Referendumverordening Enschede 2024 uiterlijk in het vierde kwartaal van 2024.


  4. Deze wijzigingen te publiceren in het gemeenteblad zodat zij in werking treden op de dag na publicatie van dit besluit en daarmee onderdeel worden van de referendumverordening Enschede 2024. Deze situatie blijft bestaan totdat de raad haar opheft, zoals bij besluitvorming over een bijgestelde Referendumverordening na behandeling van de evaluatie (cf. art 17 van de Referendumverordening 2024), uiterlijk in het vierde kwartaal van 2024.


  5. Met onmiddellijke ingang een start te maken met de voorbereidingen van deze integrale evaluatie en de referendumcommissie te verzoeken zijn evaluatie zoals bedoeld in art 10 lid 2 onder d hierin leidend te laten zijn.


  6. Om vast te stellen dat de gemeenteraad in de verordening heeft vastgelegd dat hij bevoegd is om te besluiten over het houden van een raadgevend referendum, de dag van het referendum, de vraagstelling en het budget dat daar voor nodig is, onverlet de bevoegdheden van de referendumcommissie zoals in de verordening vastgelegd.

 27. 8
  Actuele moties
 28. 8.1

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (2), CU (2), PvdA (4), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 29. 8.2

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (1), PvdA (4), SP (2), VOLT (2)
  tegen
  BBE (9), CDA (2), CU (2), PVV (2), VVD (4)