Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 6 maart 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal Stadhuis

Agendapunten

 1. Mensenhandel is een groot, veelal onzichtbaar, maatschappelijk probleem. Het gaat bij mensenhandel om de (beoogde) uitbuiting van mensen. Dat betekent dat een slachtoffer wordt gedwongen dingen te doen, waar de mensenhandelaar aan verdient. Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente.

  Voor alle gemeenten geldt dat zij een Aanpak Mensenhandel moeten hebben. In Twente is voor een gezamenlijke aanpak gekozen. Mensenhandel overstijgt de gemeentegrenzen en door regionaal en integraal samen te werken met de partners binnen de domeinen Zorg, Veiligheid en Straf bereiken we meer dan alleen.

  De aanpak van mensenhandel is erop gericht slachtofferschap te voorkomen en slachtoffers de hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Tegelijkertijd proberen we Twente zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor mensenhandelaren door daders te frustreren. Daarom zetten we in op preventie, signalering en bewustwording, door deskundigheidsbevordering en publiekscampagnes. En vinden we het belangrijk om de aard en omvang van mensenhandel goed in beeld te brengen.

  Het Kenniscentrum Mensenhandel Twente heeft sinds 1 mei 2021 een centrale rol in de aanpak van mensenhandel in Twente. We zijn blij dat we dit samen hebben kunnen vormgeven.

 2. Openbaar, muv de bijlagen!

  Woningbouwcorporatie Domijn en de gemeente Enschede werken samen aan de herstructurering van de wijk Varvik-Diekman. Een groot deel van de woningen van deze naoorlogse wijk is namelijk verouderd. 190 technisch verouderde woningen worden gesloopt en maken plaats voor 170 nieuwe en duurzame woningen. Daarnaast verduurzaamt Domijn 80 beneden-bovenwoningen, zodat deze sociale huurwoningen weer jaren meekunnen en klaar zijn voor een duurzame toekomst.

  De nieuw te bouwen woningen zijn voor het overgrote deel bestemd als sociale huurwoning. Er komen in dit segment 130 eengezinswoningen en 16 studio’s voor jongeren tot 23 jaar. Daarnaast worden er 22 eengezinswoningen gebouwd in het middensegment. Dit is goed voor de diversiteit in de wijk. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De openbare ruimte wordt groter en groener, met volop ruimte voor klimaat adaptieve maatregelen. De herstructurering van Varvik-Diekman is dus goed voor het klimaat, de woonlasten en de leefbaarheid in de wijk.

  In tegenstelling tot veel andere projecten is afgesproken dat Domijn alle werkzaamheden initieert, coördineert en aanstuurt. De gemeente toetst de plannen en geeft advies. De gemeente blijft formeel opdrachtgever voor het werk in de openbare ruimte. Maar zet de uitvoering hiervan volledig weg bij Domijn. Voor de herstructurering van Varvik-Diekman is een bestemmingsplanwijziging nodig. Door een exploitatieovereenkomst aan te gaan met Domijn is het kostenverhaal verzekerd. En kan de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten. Zo maken we Varvik-Diekman samen met Domijn klaar voor de toekomst.

 3. Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een bijdrage (suppletie-uitkering) ontvangen voor de kosten rond het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Enschede komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit deze regeling van maximaal 68% van de kosten. Het gaat om reeds gemaakte kosten, in dit geval in de periode 2021 - 2022.

 4. De gemeenteraad heeft besloten voor welke mobiliteitsprojecten in 2023 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030.  Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
  De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
  - Aanleg F35 naar Oldenzaal
  - Start uitvoering verkeersplan Lonneker
  - Start uitvoering verkeersplan Noordwest Enschede
  - Verdere uitrol deelmobiliteitshubs
  - Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel.

 5. Op basis van artikel 15 van de ‘Financiële verordening gemeente Enschede’ stelt de raad één keer in de vier jaar een nota lokale heffingen vast. De nota beschrijft de actuele kaders voor het beleid. In deze nota wordt o.a. ingegaan op de wettelijke kaders en het begrip lokale heffingen, wat zijn dit en welke worden binnen de gemeente Enschede geheven. Ook wordt per heffing toegelicht wat de grondslag van de heffing is, de kostendekkendheid en welke ontwikkelingen er zijn.

 6. In het landelijk gebied is veel aan de hand. De gemeente wil daar samen met inwoners en bedrijven aan werken. Dat doen we per gebied. Want elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. De uitkomst moet passen bij de mensen en kenmerken van het gebied. En bij de opgaven die de gemeente voor het gebied ziet. Rijk en provincie stellen ook eisen, zoals voor stikstof en waterkwaliteit. Daarom is de gebiedsaanpak een ingewikkelde puzzel.
  In de Broekheurne loopt al een gebiedsproces. Daar doen we ervaring op met de aanpak. Het College wil deze aanpak ook in de andere landelijke gebieden volgen. De gemeente is daarover het gesprek gestart met buurtkringen en dorpsraden. De bijlage bij het Raadsvoorstel geeft een overzicht met de stand van zaken per gebied.
  In de gebiedsaanpak komen alle opgaven en belangen uit het gebied aan bod. De mensen uit het gebied beslissen samen met de gemeente over het op te stellen plan. Dat noemen we co-creatie. Het College legt vooraf belangrijke uitgangspunten voor aan het gebied en aan de Stadsdeelcommissie, waarin het gebied ligt. Dan gaat het gebied aan de slag en wordt een gebiedsagenda opgesteld. De Stadsdeelcommissie wordt gevraagd om te toetsen of de met het gebied opgestelde gebiedsagenda binnen de vooraf meegegeven uitgangspunten past. Daarna volgt behandeling in de Gemeenteraad. En dan worden de maatregelen uit de Gebiedsagenda uitgewerkt en uitgevoerd.

 7. De eerste plannen waarbij ondernemers zelf de markt gaan organiseren stelde de gemeenteraad vast in 2012. De raad stemde toen in met de visie op de warenmarkten. Sind 2012 organiseren de marktondernemers de markten steeds vaker zelf. Daarbij gaat het om de markt in Enschede-Zuid, de dinsdagmarkt op het Van Heekplein en de markt in Glanerbrug. Dit verloopt prima.

  Het college van B&W heeft in 2020 onderzocht wie volgens de marktondernemers de zaterdagmarkt zou moeten organiseren: de gemeente of de ondernemers zelf. De meeste marktondernemers willen dit graag zelf doen. Ze hebben daarvoor in 2021,  uit 15 kandidaten (marktondernemer) een bestuur gekozen van 7 personen. Het is de bedoeling dat dit bestuur de zaterdagmarkt op het Van Heekplein, de biologische markt aan de Langestraat en een paar extra markten gaat organiseren.

  Om de verzelfstandiging mogelijk te maken is het nodig dat de gemeenteraad enkele besluiten neemt. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor een aantal regels te wijzigingen of in te trekken.

 8. Een dochter die het geld van haar hulpbehoevende moeder stiekem gebruikt voor zichzelf. Een man die zijn vrouw continu streng controleert. Een moeder die haar zoon slaat.
  Het zijn voorbeelden van huiselijk geweld en kindermishandeling die dagelijks voorkomen in Nederland. De helft van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Gemeenten en organisaties in Twente werken samen om deze onveilige situaties te herkennen, te stoppen en te voorkomen. Daar moeten we ons blijvend voor inzetten. Daarom is deze regiovisie gemaakt.
  In deze regiovisie (2023 - 2026) beschrijven we wat we de komende 4 jaar willen bereiken en wat er nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Dit noemen we de Twentse Aanpak.

  Onze gezamenlijke ambitie: zorgen voor meer bewustwording van de gevolgen en omvang van huiselijk geweld, vroeg signaleren, preventie, het stoppen van geweld, duurzame en effectieve oplossingen, het verstevigen van de gezamenlijke aanpak en het stimuleren van lokale initiatieven.

  Inwoners kunnen helpen bij de aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling. Zij kunnen bijvoorbeeld hun zorgen delen of advies vragen bij het regionaal meldpunt Veilig Thuis Twente. Onze boodschap is: laten we omkijken naar elkaar, zodat het (huiselijk) geweld stopt. Alleen samen kunnen we de cirkel van geweld doorbreken.

 9. In dit agendaformulier stelt het college de gemeenteraad voor om het nog aantrekkelijker te maken voor ondernemers om te werken aan een duurzamer en groener Kennispark Twente.

  In 2020 heeft de gemeenteraad regels vastgesteld zodat ondernemers op Kennispark Twente subsidie kunnen krijgen voor vergroening. Deze regels maakten het voor hen mogelijk tot 50 procent subsidie te krijgen voor het vergroenen van de buitenruimte op Kennispark. Ook konden ze een bijdrage krijgen om te laten  onderzoeken hoe duurzaam hun (huur)pand op dit moment is. Het geld voor die subsidiedies komt van het Rijk.

  Deze beide verordeningen zijn inmiddels niet meer geldig. Tegelijkertijd is vergroening en verduurzaming op Kennispark van groot belang. En er is nog genoeg geld beschikbaar om daar mee door te gaan. Daarvoor is het nodig dat de raad de versoepelde subsidieregels vast stelt.

 10. Net als nagenoeg alle andere ijsbanen in Nederland verkeert de IJsbaan Twente in zwaar weer. Dat is al lange tijd het geval. Ondanks een extra bijdrage van de gemeente zag de huidige exploitant zich genoodzaakt haar contract per 1 april 2023 te beëindigen. Intussen is mede door stijging van de energieprijzen het probleem alleen maar groter geworden. Het college wil zich echter tot het uiterste inspannen om de ijsbaan voor Twente te behouden.
  Dat vraagt om een structurele oplossing met aanvullende inkomsten ten opzichte van de huidige exploitatie. Daar is onderzoek voor nodig dat tijd vraagt. Om dat onderzoek überhaupt mogelijk te maken is, ook zonder concreet zicht op de structurele oplossing, een financiële overbrugging noodzakelijk. Zonder die overbrugging zal de ijsbaan in ieder geval in seizoen 2023-2024, en mogelijk permanent, gesloten blijven.

 11. Het treasurystatuut dient eenmaal per 4 jaren te worden herzien. Bij deze wordt het Treasurystatuut 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad, ter vervanging van het Treasurystatuut 2018. Het treasurystatuut bevat de kaders voor de uitvoering, besluitvorming en verantwoording over de activiteiten binnen de treasuryfunctie van de gemeente Enschede. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het aantrekken van financiering, het uitzetten van garanties en leningen ten behoeve van de maatschappelijke taak en de inrichting van het liquiditeitenbeheer en betalingsverkeer.
  Daarnaast zijn de beleidsregels publieke taak garanties en leningen aangescherpt. De regels worden ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

 12. Er is een plan ingediend voor het realiseren van een twee-onder-één-kap-woning op een braakliggend perceel in Glanerbrug, tussen de woning Zwarteweg 130 en het spoor. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan, omdat er geen bouwvlak aanwezig is. Het bestemmingsplan "Zwarteweg, naast nr. 130" maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.

 13. Om het Kennispark als toplocatie in Twente te versterken, investeert de gemeente met andere partijen, waaronder de HMO, in de gebiedsontwikkeling. Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en daarbij te voorzien in de benodigde parkeerplaatsen moet een extra bouwkavel worden gerealiseerd voor de door HMO te exploiteren gebouwde parkeervoorziening. Omdat de daarvoor benodigde grond nog niet is opgenomen in de grondexploitatie Kennispark, is een (planinhoudelijke) wijziging van de grondexploitatie Kennispark nodig.

 14. Vanaf april 2019 zijn we gestart met maatschappelijke activiteiten bij een aantal sportverenigingen, onder de verzamelnaam “Kracht van Verenigingen”. De verenigingen zetten in op een sterk netwerk in de wijk en zorgen ervoor dat ook inwoners die wat ondersteuning nodig hebben, bij de vereniging terecht kunnen. Op dit moment krijgen vier verenigingen hier een subsidie voor. We hebben de ontwikkelingen bij de verenigingen de afgelopen periode goed gevolgd. We vinden dat Rigtersbleek, Victoria en Tubanters hebben laten zien dat hun aanpak maatschappelijk en financieel voldoende oplevert. We gaan de Raad voorstellen om de aanpak bij deze verenigingen structureel voort te zetten. Avanti heeft z’n aanpak herzien en is onlangs met een nieuw plan gestart.

 15. Openbaar, maar na informeren van de vertegenwoordigers van de Joodse gemeente

  De gemeente Enschede wil onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en de naoorlogse periode. Hierbij zal extra aandacht zijn voor het afnemen van eigendommen van Joodse inwoners en andere vervolgden tijdens de bezetting en wat daarmee is gebeurt na de bevrijding. Het gaat daarbij met name om de rol van de gemeente Enschede zelf. Het onderzoek is een promotieonderzoek, een onderzoek aan een universiteit waarna bij succesvolle afronding de onderzoeker promoveert tot doctor. Het onderzoek wordt begeleidt door het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Aan het eind van het onderzoek is er een boek dat geschreven is voor een breed publiek. Het onderzoek naar Enschede kan bijdragen aan onze geschiedschrijving en die van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek gaat vier jaar duren.

 16. De verkeerssituatie in Noordwest Enschede vraagt om verbetering. In de mobiliteitsvisie staat dat verbetering van de leefbaarheid in de wijk noodzakelijk is. Recent is dit in het coalitieakkoord onderstreept. Ruimte om het verkeer dat nu door de wijk rijdt, naar de overvolle singels te verleiden is er niet. Daarom is gezocht naar maatregelen om de verkeerssituatie binnen de wijk te verbeteren.

  Tijdens de spitsen is het erg druk op de Roessinghsbleekweg/ Lyceumlaan door woon-werkverkeer: zowel auto’s als fietsers. Taxibusjes van en naar het Roessingh en fietsverkeer naar de verschillende scholen versterken dit. In het wijkverkeersplan Noordwest is een maatregelenpakket om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in noordwest Enschede te verbeteren. Met het maatregelenpakket zetten we in op een betere spreiding van het autoverkeer in de spitsen over het gebied. Dit doen we door een deel van de Lyceumlaan in te richten als eenrichtingsverkeer. Hierdoor rijdt een deel van het autoverkeer via de Beethovenlaan en de Mozartlaan. Daarnaast verbeteren we fietsverbindingen door de fietser tijdens de spitsen een alternatief te bieden voor de Roessinghbleekweg, het auto- en fietsverkeer op de Mozartlaan te scheiden en de inrichting van diverse fietsstraten waaronder Pierenkampweg, Kottendijk, een deel van Park de Kotten, Dr. Zamenhoflaan en Viermarkenweg. Ook het Slagmanpad knappen we op en verbreden we.

  Het wijkverkeersplan is na een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen in afstemming met bewoners, bedrijven, scholen en sportverenigingen. Dit geeft een goed beeld van de verkeersproblemen die worden ervaren in de wijk. Na vaststelling van het maatregelenpakket door de gemeenteraad starten we met de uitvoering. Ook dit doen we in nauwe afstemming met betrokkenen.

 17. 1
  Opening
 18. 2
  Vaststellen van de agenda
 19. 3
  Kennisnemen van het verslag
 20. 4
  BESPREEKPUNTEN
 21. 5
  HAMERSTUKKEN
 22. 5.1

  Aan de Allemansveldweg 150 bevindt zich een paardenhouderij/manege. De eigenaar heeft verzocht om een herziening van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan "Allemansveldweg 150" heeft als doel een minicamping te realiseren bij de bestaande paardenhouderij/manege. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 23. 5.2

  In 2019 is het bestemmingsplan “Haaksbergerstraat 1045” vastgesteld. Hiermee werd het mogelijk om een paardenkliniek op het perceel Haaksbergerstraat 1045 te realiseren. Bij dat bestemmingsplan was inrichtingsplan bijgevoegd. Dat inrichtingsplan was met een voorwaardelijke verplichting verbonden met de planregels. Bij de uitvoering van het bestemmingsplan bleek dat een andere inrichting van het terrein zorgt voor een betere bedrijfsvoering. Om een andere inrichting op het terrein toe te staan, is het nodig om het bestemmingsplan te herzien. Het bestemmingsplan “Haaksbergerstraat 1045 herziening 1” voorziet in het andere inrichtingsplan, waarmee een betere en efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt.

 24. 6
  Sluiting