Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 17 juli 2023

16:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  00:03:07 - 00:03:33 - Hans de Ruiter
  00:03:46 - 00:04:20 - Gertjan Tillema
  00:04:36 - 00:05:15 - Hidde Heutink
  00:05:34 - 00:07:00 - Niels van den Berg
  00:07:05 - 00:07:34 - Hidde Heutink
  00:07:43 - 00:08:07 - Mart van Lagen
  00:08:08 - 00:08:21 - Gertjan Tillema
  00:08:47 - 00:09:06 - Malkis Jajan
 3. 3
  Actualiteitenraad - er zijn geen vragen ingediend
 4. 5
  BESPREEKPUNTEN
 5. 5.1

  De Gebiedsagenda Broekheurne is het resultaat van een intensief gebiedsproces met de bewoners, bedrijven en grondeigenaren in de Broekheurne. De opdracht komt van de buurtkring Broekheurne, Stawel én de gemeente Enschede. Zij hebben gevraagd om een integrale Gebiedsagenda voor de Broekheurne op te stellen waarin meerjarige maatregelen zoals projecten en werkzaamheden op het gebied van landbouw, natuur, landschap, recreatie , opwek en leefkwaliteit zijn opgenomen, waaronder het inpassen van een zonneveld. Tijdens het opstellen van de Gebiedsagenda heeft de provincie Overijssel een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in voorbereiding genomen met eisen voor natuur, klimaat en water. Die zijn verwerkt in de Gebiedsagenda. De Gebiedsagenda geeft aan hoe de Broekheurne zich gaat ontwikkelen én welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Die zijn gebundeld in de thema’s Leefkwaliteit & recreatie, Landbouw, natuur & landschap en Duurzame energie.


  De Gebiedsagenda is opgesteld in intensief overleg met de partijen in de Broekheurne. De gebiedsregisseur heeft dat proces georganiseerd en in stappen de Gebiedsagenda opgesteld. De Gebiedsagenda is geen eindpunt van het gebiedsproces, maar het begin van de uitvoering. Die krijgt de komende jaren vorm.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2023,  besluit:


  1. In te stemmen met de Gebiedsagenda Broekheurne en de daarbij behorende Maatregelenbundel.


  2. Elke TJ boven de 88 TJ aan vermogen zon op land die uiterlijk in 2030 in de Broekheurne is opgesteld in mindering te brengen van een eventuele doelstelling voor duurzame opwek in de Broekheurne na 2030. Ook de opbrengst van mestvergisting zal meetellen voor de doelstelling na 2030.


  3. In te stemmen met het van start gaan van de realisatiefase:
  a. het voorbereiden van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de voornaamste financiers van de Gebiedsagenda;
  b. het inrichten van de uitvoeringsorganisatie;
  c. het in voorbereiding nemen van de maatregelen uit de Gebiedsagenda;
  d. met ruimte voor het verwerken van nieuwe inzichten vanuit het gebied (co-creatie) en voor het inspelen op wijzigende externe omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van netcapaciteit en financiering en op de besluitvorming over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (taakstellende opgaven, Transitiefonds).

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  Gebiedsagenda Broekheurne
  00:10:30 - 00:12:09 - Gertjan Tillema
  00:12:28 - 00:12:33 - Alberto Blömer
  00:12:37 - 00:14:57 - Alberto Blömer
  00:15:14 - 00:16:26 - Morgan Brejaart
  00:16:45 - 00:17:46 - Robin Wessels
  00:17:48 - 00:18:01 - Alberto Blömer
  00:18:01 - 00:18:21 - Robin Wessels
  00:18:25 - 00:18:51 - Alberto Blömer
  00:18:51 - 00:20:31 - Robin Wessels
  00:20:45 - 00:21:57 - Mart van Lagen
  00:22:14 - 00:24:12 - Judith Hofte
  00:24:27 - 00:25:14 - Herman Brouwer
  00:25:31 - 00:27:08 - Barry Overink
  00:27:08 - 00:27:19 - Herman Brouwer
  00:27:20 - 00:27:27 - Barry Overink
  00:27:27 - 00:27:46 - Herman Brouwer
  00:27:47 - 00:28:10 - Barry Overink
  00:28:10 - 00:28:22 - Gertjan Tillema
  00:28:23 - 00:28:30 - Barry Overink
  00:28:30 - 00:28:58 - Mart van Lagen
  00:28:59 - 00:29:38 - Barry Overink
  00:29:38 - 00:30:03 - Mart van Lagen
  00:30:04 - 00:32:36 - Barry Overink
  00:32:42 - 00:32:44 - Alberto Blömer
  00:32:47 - 00:32:51 - Barry Overink
  00:32:56 - 00:33:18 - Alberto Blömer
  00:33:18 - 00:34:17 - Barry Overink
  00:34:31 - 00:34:59 - Alberto Blömer
  00:34:59 - 00:35:32 - Barry Overink
  00:35:36 - 00:36:28 - Henri de Roode
  00:36:29 - 00:37:20 - Barry Overink
  00:37:36 - 00:40:13 - Niels van den Berg
  00:40:16 - 00:41:02 - Gertjan Tillema
  00:41:02 - 00:41:43 - Niels van den Berg
  00:42:02 - 00:42:12 - Judith Hofte
  00:42:13 - 00:42:24 - Niels van den Berg
  00:42:26 - 00:42:54 - Judith Hofte
  00:42:54 - 00:43:18 - Niels van den Berg
  00:43:21 - 00:43:32 - Herman Brouwer
  00:43:32 - 00:45:04 - Niels van den Berg
  00:45:04 - 00:45:55 - Mart van Lagen
  00:45:56 - 00:47:09 - Niels van den Berg
  00:47:13 - 00:47:29 - Mart van Lagen
  00:47:29 - 00:47:30 - Mart van Lagen
  00:47:31 - 00:48:23 - Niels van den Berg
  00:48:24 - 00:48:58 - Barry Overink
  00:48:58 - 00:49:30 - Niels van den Berg
  00:49:37 - 00:49:42 - Niels van den Berg
  00:49:48 - 00:50:18 - Niels van den Berg
  00:50:20 - 00:50:30 - Mart van Lagen
  01:02:38 - 01:03:03 - Mart van Lagen
  01:03:24 - 01:03:37 - Robin Wessels
  01:03:39 - 01:03:57 - Mart van Lagen
  01:03:57 - 01:04:16 - Mart van Lagen
  01:04:16 - 01:04:37 - Robin Wessels
  01:04:53 - 01:05:20 - Mart van Lagen
  01:05:22 - 01:05:58 - Henri de Roode
  01:05:58 - 01:06:27 - Mart van Lagen
  01:06:31 - 01:06:37 - Henri de Roode
  01:06:39 - 01:07:05 - Barry Overink
  01:07:18 - 01:07:53 - Gertjan Tillema
  01:08:07 - 01:09:37 - Niels van den Berg
  01:09:37 - 01:10:21 - Barry Overink
  01:10:34 - 01:10:46 - Barry Overink
  01:10:50 - 01:11:36 - Niels van den Berg
  01:11:37 - 01:12:05 - Gertjan Tillema
  01:12:08 - 01:12:15 - Henri de Roode
  01:12:49 - 01:13:10 - Barry Overink
  01:14:15 - 01:14:48 - Robin Wessels
  01:14:53 - 01:15:15 - Judith Hofte
  01:15:16 - 01:15:22 - Gertjan Tillema
  01:15:24 - 01:15:36 - Herman Brouwer
  01:15:37 - 01:15:49 - Mart van Lagen
 6. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  CDA (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
 7. 5.3

  Openbaar, vanaf 22 juni 12:00


  De gemeente Enschede geeft ieder jaar heel veel geld uit en krijgt ook heel veel geld binnen. In totaal gaat het om 800 miljoen euro. Dat geld wordt aan heel veel zaken uitgegeven: van wegen tot armoede bestrijding en van planvorming rond woningbouw tot uitkeringen. De inkomsten komen voor een groot gedeelte van het rijk. Ook het rijk verandert ieder jaar wetten en regels waardoor de bijdrage aan de gemeenten veranderen. In deze zeer complexe situatie moet de gemeente er ook voor zorgen dat zij ook voor de volgende jaren over voldoende geld beschikt om de stad te kunnen beheren, subsidies en uitkeringen te doen en investeringen te plegen. In de zomernota stelt de raad de financiële speelruimte voor de komende jaren vast. Na de zomer komt dan de begroting voor het eerst volgende jaar aan bod.  Voor 2024 en 2025 is sprake van een sluitende begroting waarbinnen ook ruimte is gevonden om met prioritaire beleidsonderwerpen aan de slag te gaan. Zo wordt geïntensiveerd op kansengelijkheid, ons groenambitieplan, evenementenbeleid, cultuur en verkeersveiligheid. Ook kiezen we ervoor budget vrij te maken voor maatschappelijke voorzieningen als de ijsbaan en de huiskamer van de stad. Aanvullend blijven we inzetten op investeringsprojecten die al op de strategische investeringsagenda stonden en voegen er ook enkele nieuwe projecten aan toe. Verder heeft het college in lijn met het coalitieakkoord besloten de OZB niet met het actuele inflatiepercentage te verhogen maar in plaats daarvan een gemiddelde inflatie van de afgelopen jaren te hanteren. Het college ziet richting de begroting 2024 geen noodzaak om in te zetten op nieuwe bezuinigingen.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)

  Besluit

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2023, met inachtneming van de aangenomen amendementen D, B en C d.d. 18 juli 2023,


  besluit:


  1. De zomernota gewijzigd vast te stellen.


  2. Kennis te nemen van het periodieke bericht over het interbestuurlijke toezicht.


  3. In de begroting te komen met concrete voorstellen, beleidskeuzes en acties, met waar nodig bijbehorende budgetten, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de in de strategische analyse beschreven externe ontwikkelingen en maximaal op koers te kunnen komen met onze doelstellingen.


  4. Het bedrag bestemd voor “700 jaar Enschede” in het jaar 2024 te verhogen van €150.000 naar €210.000; waarbij deze verhoging van €60.000 wordt gereserveerd voor de restauratie, terugkeer en plaatsing van de TET Tram 1 en dit te dekken uit het positieve saldo middenkader 2024 of uit de algemene reserve.


  5. De zomernota als volgt te wijzigen:
  * Rij 22 “Samenwerking kennisinstellingen – inzet student-ambtenaren” in de tabel op pagina 40 onder “Bijlage1: toelichting niet meegenomen onderwerpen” te verwijderen en deze verwijderde rij in zijn geheel toe te voegen op pagina 24 in de tabel onder “3.4 Prioriteiten” als nieuwe rij 20;
  * Binnen de nieuwe rij 20 op pagina 24 de “S” van structureel in deze zomernota voor 2023 te vervangen door de “I” van incidenteel en in de reeks de jaren 2026 en 2027 vooralsnog op 0 te zetten;
  * Een toelichting voor de nieuwe rij 20 op te nemen op pagina 29 met als tekst “Sinds 2017 werkt de gemeente Enschede, als eerste gemeente in Nederland, zeer succesvol samen met studentenambtenaren.
  Studentambtenaren zijn studenten die als afgevaardigden namens het WO en HBO, en sinds 2023 ook namens het MBO als brugfunctie dienen tussen het onderwijs, studentenleven en de gemeente. De studenten weten goed wat er speelt en denken actief mee over beleid voor de gemeente om de binding tussen studenten en Enschede groter te maken, talentbehoud te stimuleren en Enschede als stad aantrekkelijker te maken voor studenten. Recent hebben de studentambtenaren hun nieuwe werkprogramma 2023-2027 gelanceerd. Speerpunten voor de studentenambtenaren de komende jaren zijn: studentenparticipatie, voorzieningen, carrièremogelijkheden, huisvesting, internationalisering en welzijn. Als gemeente willen wij de studentambtenaren de kans geven de komende jaren dit werkprogramma uit te voeren. Daarom zetten we in op structurele middelen tot minstens 2028.”
  * De paragraaf “22. Samenwerking kennisinstellingen - inzet studentambtenaren” op pagina 45 te schrappen.

  Moties

  Onderwerp
  Agenda Vrijetijdseconomie
  Behoud Stichting 55+
  Communicatie in crisissituaties via Mastodon
  controle op raadsinstrumenten
  Crossboss Helmerhoek
  Direct Duidelijk en visualisaties in zomernota, begroting en gemeenterekening
  Grip op Digitale Zaken - Integraal beleid 'Digitaal Enschede' op basis van publieke waarden
  handgeld Citymarketing
  Maatschappelijke partijen verleiden voor maatschappelijk vastgoed.
  Meer statushouders sneller aan het werk
  Minder Extra managers
  OV toegankelijk voor minima
  pilot grofvuil ophalen in 2024 starten
  Tijdelijk hergebruik ING pand
  Toeristenbelasting benutten om te investeren
  Volkspark Central Park
  Voorschot voor restauratie particuliere monumentale en karakteristieke panden

  Toezeggingen Raad en Actualiteiten

  Onderwerp
  toezeggingen bij zomernota 2023
  toezeggingen bij zomernota 2023
  toezeggingen bij zomernota 2023
  toezeggingen bij zomernota 2023
 8. 5.3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 9. 5.3.aa

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 10. 5.3.b

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  CU (2)
 11. 5.3.bb

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), Volt (2)
 12. 5.3.c

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
 13. 5.3.cc

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CDA (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (10), CU (2), D66 (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), Volt (2)
 14. 5.3.d

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (1)
 15. 5.3.dd

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  CDA (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2), VVD (4)
  tegen
  BBE (10), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), Volt (2)
 16. 5.3.e

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 17. 5.3.ee

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), SP (2), VVD (4)
 18. 5.3.f

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 19. 5.3.ff

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  BBE (10), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (3), VVD (4)
 20. 5.3.g

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), Partij voor de Dieren (1)
 21. 5.3.gg

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
 22. 5.3.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 23. 5.3.hh

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
 24. 5.3.i

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), GroenLinks (3), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1)
 25. 5.3.j

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), GroenLinks (3), PvdA (3), SP (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), Volt (2)
 26. 5.3.k

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1)
 27. 5.3.l

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1)
 28. 5.3.m

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  D66 (3), Forum voor Democratie (1)
 29. 5.3.n

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  D66 (3), VVD (4)
 30. 5.3.o

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  PVV (2)
 31. 5.3.p

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  D66 (3), Partij voor de Dieren (1), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PvdA (3), PVV (2), VVD (4)
 32. 5.3.q

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 33. 5.3.r

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), Forum voor Democratie (1), PVV (2), VVD (4)
 34. 5.3.s

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  CDA (3), Forum voor Democratie (1), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2)
  tegen
  BBE (10), CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
 35. 5.3.t

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  BBE (10), CDA (3), Forum voor Democratie (1), SP (2), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  CU (2), D66 (3), EA (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2)
 36. 5.3.u

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  VVD (4)
 37. 5.3.v

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  BBE (10), D66 (3), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), Volt (2), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), CU (2), EA (1), Forum voor Democratie (1), PVV (2), SP (2)
 38. 5.3.w

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 39. 5.3.x

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  D66 (3), EA (1), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), PVV (2), SP (2), VVD (4)
 40. 5.3.y

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PVV (2), SP (2), Volt (2)
  tegen
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), PvdA (3), VVD (4)
 41. 5.3.z

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BBE (10), CDA (3), CU (2), D66 (3), EA (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (1), PvdA (3), PVV (2), SP (2), Volt (2), VVD (4)
 42. 6
  Schorsing