Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 28 januari 2023

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2023.01.23

  Demonstratie Supporters Vereniging FC Utrecht en Stichting True Support verboden.

 2. 2023.01.23

  In 2021 zijn de Regionale Woonagenda’s vastgesteld. Eén voor Twente en één voor West-Overijssel. De Woonagenda’s bevatten de basis voor de afspraken, die nu in de Woondeals zijn uitgewerkt. Ook hiervan verschijnen twee versies: één voor Twente en één voor West-Overijssel.
  In de Woondeal Twente maken we met het Rijk, provincie Overijssel nadere afspraken over de regionale opgave, bouwlocaties/sleutelprojecten, betaalbaarheid en duurzame en toekomstbestendige bouw. Zo spreken Rijk, provincie en de Twentse gemeenten onder andere af dat tot en met 2030 minimaal 14.100 woningen in Twente worden gebouwd, dat 30% van deze woningen sociale huur is en 40% van deze woningen middenhuur tot 1000 euro of goedkope koop is. Daarnaast maken we afspraken over hoe we de bouw van deze woningen mogelijk maken en hoe ze dit op een duurzame, toekomstbestendige manier gaan doen. Ook spreken we af dat gemeenten groeien naar een woningvoorraad die bestaat uit gemiddeld 30% sociale huur. De haalbaarheid van deze afspraken is niet vanzelfsprekend. Daarom worden er een aantal kritische succesfactoren genoemd die de mate van haalbaarheid en de randvoorwaarden duiden.

 3. 2023.01.24

  Enschede voert samen met Almelo en Hengelo al enige tijd een lobbytraject richting het Rijk, voor meer middelen voor het verduurzamen van woningen van slechte energetische kwaliteit. De Raad is per brief over de stand van zaken geïnformeerd.

 4. 2023.01.24

  Het Enschedees Jongerenberaad geeft sinds de oprichting in juni 2015 gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en aan de scholen. Het Jongerenberaad is niet politiek. De leden komen van middelbare scholen en van het mbo en vinden het interessant om over maatschappelijke vraagstukken mee te denken. Sinds de oprichting heeft het Jongerenberaad 44 adviezen gegeven.

 5. 2023.01.24

  De eerste plannen waarbij ondernemers zelf de markt gaan organiseren stelde de gemeenteraad vast in 2012. De raad stemde toen in met de visie op de warenmarkten. Sind 2012 organiseren de marktondernemers de markten steeds vaker zelf. Daarbij gaat het om de markt in Enschede-Zuid, de dinsdagmarkt op het Van Heekplein en de markt in Glanerbrug. Dit verloopt prima.

  Het college van B&W heeft in 2020 onderzocht wie volgens de marktondernemers de zaterdagmarkt zou moeten organiseren: de gemeente of de ondernemers zelf. De meeste marktondernemers willen dit graag zelf doen. Ze hebben daarvoor in 2021,  uit 15 kandidaten (marktondernemer) een bestuur gekozen van 7 personen. Het is de bedoeling dat dit bestuur de zaterdagmarkt op het Van Heekplein, de biologische markt aan de Langestraat en een paar extra markten gaat organiseren.

  Om de verzelfstandiging mogelijk te maken is het nodig dat de gemeenteraad enkele besluiten neemt. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor een aantal regels te wijzigingen of in te trekken.

 6. 2023.01.24

  Het treasurystatuut dient eenmaal per 4 jaren te worden herzien. Bij deze wordt het Treasurystatuut 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad, ter vervanging van het Treasurystatuut 2018. Het treasurystatuut bevat de kaders voor de uitvoering, besluitvorming en verantwoording over de activiteiten binnen de treasuryfunctie van de gemeente Enschede. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het aantrekken van financiering, het uitzetten van garanties en leningen ten behoeve van de maatschappelijke taak en de inrichting van het liquiditeitenbeheer en betalingsverkeer.
  Daarnaast zijn de beleidsregels publieke taak garanties en leningen aangescherpt. De regels worden ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

 7. 2023.01.24

  Er is een plan ingediend voor het realiseren van een twee-onder-één-kap-woning op een braakliggend perceel in Glanerbrug, tussen de woning Zwarteweg 130 en het spoor. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan, omdat er geen bouwvlak aanwezig is. Het bestemmingsplan "Zwarteweg, naast nr. 130" maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.

 8. 2023.01.24

  Om het Kennispark als toplocatie in Twente te versterken, investeert de gemeente met andere partijen, waaronder de HMO, in de gebiedsontwikkeling. Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en daarbij te voorzien in de benodigde parkeerplaatsen moet een extra bouwkavel worden gerealiseerd voor de door HMO te exploiteren gebouwde parkeervoorziening. Omdat de daarvoor benodigde grond nog niet is opgenomen in de grondexploitatie Kennispark, is een (planinhoudelijke) wijziging van de grondexploitatie Kennispark nodig.

 9. 2023.01.25

  Door de heer G. Tillema D'66 zijn vragen gesteld over vuurwerk en het standpunt van de burgemeester hierop. De burgemeester heeft deze vragen beantwoord.

 10. 2023.01.25

  Waar je wieg staat, mag niet je kansen bepalen
  Gelijke kansen voor kinderen en jongeren vragen om een ongelijke aanpak. De komende jaren wordt daarom extra geld geïnvesteerd op plekken waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in “plusarrangementen” voor groepen kansarme(re) leerlingen. Belangrijk is ook om het beste personeel in te zetten op scholen waar dat het hardst nodig is.
  Dat hebben de gemeente Enschede en onderwijspartners afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Die vormt de leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en onderwijs- en kinderopvanginstellingen in de periode 2023-2026. Het college van B en W gaf dinsdag 24 januari groen licht voor dit plan.
  Groepsgerichte aanpak
  Bij een plusarrangement spreken scholen en/of kinderopvanginstellingen met de gemeente af op welke plekken iets extra’s nodig is en hoe ze daarin willen voorzien. Dat gebeurt aan de hand van een school-klas-kind-analyse. Het gaat hier om een groepsgerichte aanpak voor leerlingen en ouders/opvoeders die in een vergelijkbare situatie zitten. Voorbeelden van plusarrangementen zijn de al bestaande Onderwijs Jeugdhulparrangementen, waarbij jeugdhulp op scholen zelf is georganiseerd, en de ‘huiskamers’ waar de jeugd na schooltijd terecht kan.
  Deze investeringen in het onderwijs moeten bijdragen aan gelijke(re) kansen voor kinderen. Bestrijding van kansenongelijkheid heeft prioriteit bij het gemeentebestuur. Dat wil een trendbreuk bewerkstelligen. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2019 het initiatief genomen.
  Enschede hoort tot een van de gemeenten waar je de minste kans hebt om armoede achter je te laten. Een op de 5 kinderen groeit op in een gezin dat minder stimulerend en/of veilig is. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bedroeg het risico op een onderwijsachterstand in Enschede in 2020 20 procent. In gemeenten met een vergelijkbare omvang was dat 15 procent.

 11. 2023.01.26

  Het college heeft een discussienotitie opgesteld over kansengelijkheid. De notitie is een vervolg op de strategie kansengelijkheid die in december 2020 is opgesteld. Met de notitie biedt het college een eerste aanzet voor de uitwerking tot een 10-jarenplan zoals gevraagd door de raad. Het college schetst een leidend principe (ongelijk investeren voor gelijke kansen) en focust in eerste instantie op onderwijs. Ook zijn enkele maatregelen genoemd op het gebied van gezondheid en werk & inkomen.
  In de notitie worden ook diverse maatregelen genoemd, variërend van het versterken van de ondersteuning in de fase van -9 maanden tot 2 jaar van het kind, het versterken van het taalonderwijs aan ouders als aanvulling op het onderwijs aan hun kinderen, het ontwikkelen van extra arrangementen (bijvoorbeeld na-schools aanbod) op een aantal locaties en een gerichte aanpak voor bepaalde groepen jong-volwassenen. Aan de hand van de discussienotitie kan de raad een richtinggevend debat voeren over kansengelijkheid. Het college zal de notitie daarna uitwerken tot een definitief stuk met de bedoeling bij de Zomernota een goed beeld te hebben van de eventuele structurele financiële implicaties van de gezamenlijke ambities.