Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 24 juni 2023

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2023.06.20

  In de 1e tussenrapportage is de prognose voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2023 weergegeven. De begroting 2023 is in evenwicht en sluitend zonder een beroep te doen op de algemene reserve.
  Op basis van deze rapportage wordt een negatief resultaat van 1,6 mln. verwacht in 2023.

 2. 2023.06.20

  Op de Molenstraat is de intensiteit met 80% gedaald ten opzichte van vóór de aanleg van de knip bij de Hengelosestraat, de ovatonde en het vernieuwde kruispunt Molenstraat / Oldenzaalsestraat. De ovatonde speelt een belangrijke rol in deze daling van het aantal gemotoriseerd verkeer en de werking van de fietsstraat Molenstraat.


  Het aantal geregistreerde ongevallen op de ovatonde ligt lager ten opzichte van de oude situatie. Destijds waren er jaarlijks gemiddeld 3,6 geregistreerde ongevallen nu ligt dat gemiddelde op 1.


  Dagelijks zijn er 300 tot 400 kerende bewegingen op de ovatonde. Voorheen zijn deze keerbewegingen ontmoedigd middels verhoogde eilandjes op tactische locaties. Deze schrikken onvoldoende af. De vele keerbewegingen verslechteren de verkeersveiligheid op de ovatonde.


  Het verder ontmoedigen van de keerbewegingen is fysiek niet mogelijk. Ook is structureel handhaven geen optie. Wanneer de situatie blijft zoals die nu is verwachten we een langzame toename van het aantal keerbewegingen.

 3. 2023.06.20

  Kinderopvang moet veilig zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van de regels voor de kinderopvang. De regels liggen vast in de Wet kinderopvang (Wko).
  De GGD Twente voert in opdracht van de gemeente inspecties uit bij kinderopvanglocaties. De GGD Twente rapporteert hierover aan de gemeente. Als het nodig is, handhaaft de gemeente.
  Jaarlijks stelt het college van B en W het jaarverslag vast over het toezicht op en de handhaving van de regels voor de kinderopvang. Daartoe is de gemeente verplicht.
  De gemeente moet dit rapport voor 1 juli indienen bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).
  Het jaarverslag vermeldt dat de GGD in 2022 231 van de 277 kinderopvanglocaties bezocht. Het beeld over de kwaliteit van de opvang is positief. Verder heeft de gemeente haar toezichthoudende taak in de kinderopvang op orde.
  De GGD adviseerde 21 keer om te handhaven. Hierop heeft de gemeente handhaving ingezet en zijn de tekortkomingen opgelost.
  Meer informatie over het toezicht en handhaving kinderopvang in de gemeente Enschede leest u in het Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang Enschede 2022.

 4. 2023.06.20

  De gemeente Enschede heeft een vernieuwde subsidie verordening: Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE).Het SBE is een middel om de aantrekkingskracht van de binnenstad te verhogen.De subsidie in de binnenstad kan worden aangevraagd voor:
  1. Gevelverbetering;
  2. Verhogen van de aantrekkingskracht van het straatbeeld;
  3. Verhogen van belevingswaarde zodat ontmoeting wordt gestimuleerd;
  4. Proeftuin: experimenteren met technologie en innovatie.


  De bestaande subsidieregeling is, als actie vanuit het Actieplan Binnenstad, uitgebreid. In de vernieuwde regeling is het gebied groter, het budget hoger en het aantal onderwerpen waar subsidie aan wordt verleend uitgebreid.

 5. 2023.06.21

  Soms is de situatie thuis voor kinderen ingewikkeld en hebben ze behoefte om even één of enkele dagen ergens anders op adem te komen. Of de situatie in een gezin is zodanig dat het voor ouders en kinderen niet mogelijk is samen iets leuks te gaan doen. In die situaties kan informele gezinsondersteuning een oplossing bieden. Een vrijwilliger komt het gezin ondersteunen of kinderen kunnen terecht bij een gastgezin. De gemeenteraad heeft in november 2022 het college gevraagd te onderzoeken of ook in Enschede deze mogelijkheid beschikbaar kan komen.
  Humanitas Twente en Alifa bieden al opvoedondersteuning door een vrijwilliger in het gezin. Humanitas Twente gaat aanvullend hierop onder de naam ‘Kind aan Huis’ informele gezinssteun in de vorm van gastgezinnen bieden.


  Hiermee verstevigt de gemeente de basis waarin inwoners de zorg en ondersteuning ontvangen die nodig is en waar kinderen zoveel als mogelijk in hun eigen omgeving kunnen opgroeien.

 6. 2023.06.22

  Openbaar, vanaf 22 juni 12:00


  De gemeente Enschede geeft ieder jaar heel veel geld uit en krijgt ook heel veel geld binnen. In totaal gaat het om 800 miljoen euro. Dat geld wordt aan heel veel zaken uitgegeven: van wegen tot armoede bestrijding en van planvorming rond woningbouw tot uitkeringen. De inkomsten komen voor een groot gedeelte van het rijk. Ook het rijk verandert ieder jaar wetten en regels waardoor de bijdrage aan de gemeenten veranderen. In deze zeer complexe situatie moet de gemeente er ook voor zorgen dat zij ook voor de volgende jaren over voldoende geld beschikt om de stad te kunnen beheren, subsidies en uitkeringen te doen en investeringen te plegen. In de zomernota stelt de raad de financiële speelruimte voor de komende jaren vast. Na de zomer komt dan de begroting voor het eerst volgende jaar aan bod.  Voor 2024 en 2025 is sprake van een sluitende begroting waarbinnen ook ruimte is gevonden om met prioritaire beleidsonderwerpen aan de slag te gaan. Zo wordt geïntensiveerd op kansengelijkheid, ons groenambitieplan, evenementenbeleid, cultuur en verkeersveiligheid. Ook kiezen we ervoor budget vrij te maken voor maatschappelijke voorzieningen als de ijsbaan en de huiskamer van de stad. Aanvullend blijven we inzetten op investeringsprojecten die al op de strategische investeringsagenda stonden en voegen er ook enkele nieuwe projecten aan toe. Verder heeft het college in lijn met het coalitieakkoord besloten de OZB niet met het actuele inflatiepercentage te verhogen maar in plaats daarvan een gemiddelde inflatie van de afgelopen jaren te hanteren. Het college ziet richting de begroting 2024 geen noodzaak om in te zetten op nieuwe bezuinigingen.

 7. 2023.06.23

  Op maandag 19 juni 2023 vond het debat over het raadsvoorstel ‘Motie Asielzoekers’ in de stedelijke commissie Sociaal plaats. Naar aanleiding van dit debat, en nieuwe documenten die het College ontving van de Staatssecretaris en de Commissaris van de Koning, is er een nieuw raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. Een meerderheid van de gemeenteraad in Enschede stemde 20 maart 2023 in met de motie ‘Onder voorwaarden meewerken aan asielopvang’. De gemeenteraad stelt met deze motie bereid te zijn om onder voorwaarden maximaal 550 asielzoekers op te vangen in Enschede. Het college kreeg de opdracht van de gemeenteraad om in gesprek te gaan over de gestelde voorwaarden met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en het COA. Het college ging op basis daarvan de afgelopen weken gesprekken aan met de Staatssecretaris, de Commissaris van de Koning en het COA. . Dit heeft geresulteerd in een aantal afspraken en toezeggingen. Met deze opbrengst is het nu aan de gemeenteraad om aan te geven of ze willen meewerken aan de opvang van asielzoekers en of aan de motie is voldaan. Ook krijgt de gemeenteraad gelegenheid om iets van de afspraken te vinden.