Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 12 juli 2022

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. In Twente werken de gemeenten al langere tijd samen op verschillende terreinen. Dat doen ze ook met partners als het onderwijs en ondernemers. In de afgelopen jaren gebeurde dit aan de hand van meerjarige investeringsprogramma's waaronder de Agenda voor Twente en de regiodeal. De huidige Agenda voor Twente eindigt dit jaar. De Twenteboard waarin de partijen samenwerken zijn gestart met het opstellen van een nieuwe investeringsagenda voor de periode 2023-2027. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd en betrokken.

 2. De gemeente Enschede en de Provincie Overijssel hebben een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren naar de gebiedsontwikkeling Technology Base. De evaluatie vormt de basis voor de te maken keuzes voor de verdere gebiedsontwikkeling van Technology Base en exploitatie van Twente Airport. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede ontvangen het evaluatierapport, de second opinion daarop en het rapport met een ontwikkelperspectief voor Twente Airport alvast ter kennisname. Na de zomer gaan de beide colleges in gesprek met Raad en Staten over de conclusies en aanbevelingen en de resterende opgave in de gebiedsontwikkeling Technology Base.

 3. De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Gezondheid. Het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging van de veertien gemeenten vergadert periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Van Houdt brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op agenda staan.

 4. Er is een nieuw actieplan gereed voor de binnenstad van Enschede. Dit plan is in samenwerking met partners en inwoners door de gemeente Enschede geschreven. Met dit actieplan willen we de binnenstad versterken. Naast winkelen en horeca heeft de binnenstad van de toekomst ook een aantrekkelijk aanbod om te wonen, werken, creëren, ontmoeten en verblijven. Voor de uitvoering van het plan stelt het college voor om voor de periode 2023 – 2026 alvast 2,1 miljoen beschikbaar stellen. In de behandeling van de programmabegroting 2023 wordt door de gemeenteraad besloten of dit bedrag er komt. Het actieplan wordt nu verder uitgewerkt zodat bij de zomernota 2023 over aanvullende middelen kan worden besloten voor de periode vanaf 2024.

  Het actieplan bevat vele acties die het college de komende vijf jaar samen met partners wil oppakken. We willen de binnenstad aantrekkelijker maken met meer groen, een meer divers winkel- en horeca-aanbod, broedplaatsen een plek geven en technologie, innovaties en creativiteit meer zichtbaar maken in de binnenstad. Ook willen we de verschillende delen van de stad beter verbinden, zowel onderling als met interessante plekken net buiten de binnenstad. Het college wil werken aan een stad waar het prettig is om te verblijven en waar iedereen zich thuis- en veilig voelt. De stad moet daarbij goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

  Ook inwoners van Enschede hebben meegedacht over de stad via stemvanEnschede.nl. De top 10 ideeën staan in het plan.

 5. Openbaar, pas als betrokkenen zijn geïnformeerd

  Op 5 juli 2021 heeft de Raad het college middels een motie opgedragen te komen met een lijst met mogelijke alternatieven voor het verhogen van onze lokale verdiencapaciteit. Dit om hiermee meer financiële ruimte te creëren voor onze stad en haar inwoners. De aanleiding hiervoor was de constatering dat de inkomsten van de gemeente Enschede voor het overgrote gedeelte afhankelijk zijn van het gemeentefonds en subsidies. Dat maakt Enschede gevoelig voor schommelingen in het gemeentefonds. Tevens zijn middelen vanuit het Rijk nogal eens gelabeld en zijn eigen heffingen vaak doelbelastingen waardoor de gemeente niet altijd de vrijheid heeft om deze middelen in te zetten op eigen ambities. Door opties voor het vergroten van de eigen verdiencapaciteit te onderzoeken kan mogelijk financiële ruimte worden gegenereerd om te werken aan eigen ambities zonder dat daar direct bezuinigingen tegenover moeten staan. Bij deze brief vindt u het rapport van het onderzoek dat is uitgevoerd op het complete werkveld van de gemeente. De voorgedragen alternatieven dienen als inspiratie voor de nieuwe Raad om te bepalen waar uitgebreid onderzoek naar te laten doen in het kader van het verhogen van de eigen verdiencapaciteit.

 6. Met een nieuw college van B&W worden ook opnieuw nevenfuncties vastgesteld. Hierbij kunt u denken aan een bestuursfunctie binnen een gemeenschappelijke regeling zoals bv de Omgevingsdienst Twente of de rol van aandeelhouder in gemeentelijke bedrijven zoals bv. de Twentse Schouwburg. Dit zijn zogenaamde onbezoldigde (niet-betaalde) ambtshalve nevenfuncties. Daarnaast heeft het college ook besproken en kenbaar gemaakt of en welke andere nevenfuncties zijn overgenomen van voorgangers of nu worden aanvaard. Hier is een overzicht van gemaakt en dit wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd en op de gemeentelijke website gepubliceerd.

 7. Er gelden wettelijke regels voor het aanbieden van voorschoolse educatie aan peuters. Enschede hanteerde sinds 2015 naast de wettelijke regels een aantal aanvullende kwaliteitsregels. Deze zogenoemde “nadere regels voor VVE-arrangementen” zijn inmiddels overgenomen in de landelijke wetgeving door middel van het Besluit Basisvoorwaarden Kwaliteit Voorschoolse Educatie. Het College besluit daarom tot intrekking van de nadere regels. Dit betekent ook dat het reguliere toezicht van de GGD op de naleving van de wettelijke eisen ook de thema’s van de nadere regels afdekt. Additionele controle door de GGD is niet meer nodig.

 8. De initiatiefnemers willen twee nieuwe woningen realiseren op het erf aan de Ganzebosweg 250 en zullen de bestaande landschapsontsierende bedrijfsgebouwen slopen en het erf opnieuw inrichten.

  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming en eventuele aanpassingen in het openbaar gebied. Ook zijn er afspraken nodig over de inrichting van het erf en de instandhouding daarvan.

  Die afspraken zijn vastgelegd in een rood-voor-rood overeenkomst welke tevens als exploitatieovereenkomst fungeert.

 9. Nadat het nieuwe college is gevormd is het nodig om de portefeuilleverdeling definitief vast te stellen. Dat doet het college zelf. Al eerder zijn de door de coalitiepartijen op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de verdeling van de portefeuilles. In een eerste oprichtingsvergadering van het voltallige college is dit gebruikelijk. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over enkele huishoudelijke zaken zoals het vastleggen van momenten waarop colleges werken aan het team, hoe om te gaan met de pers, de wenselijkheid en mogelijkheid bespreken van werkbezoeken, presentaties vanuit de ambtelijke organisatie.

 10. De gemeentebegroting wordt ieder jaar ter vast stelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een belangrijk document waarin de raad de financiële ruimte vastlegt voor de verschillende acties in het komend jaar. Het kost ook veel werk en tijd om de begroting te maken. Daarom legt het college de belangrijkste stappen vast in een planning.

 11. Fraaie laanbomen op landgoederen gaan dood door verdroging. Is daar iets aan te doen? Past een klein zonneveld in het waardevolle landschap? Wat is nodig om het dure beheer van landgoederen te blijven betalen? Proeftuin Opgewekt zoekt voor deze en andere vragen een antwoord. De Proeftuin bestaat uit een gebied met landgoederen. Voor dat gebied maken de landgoederen, andere eigenaren en bewoners samen een plan voor de toekomst.

  Het Oversticht en Overijssels Particulier Grondbezit hebben de gemeente Enschede gevraagd om mee te doen aan een Proeftuin in Enschede-Noord. In dat gebied liggen veel landgoederen, waarvan vier van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel sluit zich aan. Ook de gemeente Enschede steunt de Proeftuin.

  De initiatiefnemers vragen voor de Proeftuin geld aan bij het Rijk en de provincie Overijssel (Erfgoeddeal). De gemeente Enschede zegt € 40.000 toe. Zodra de toezeggingen in september binnen zijn, start de Proeftuin. Eerst met een planfase van ongeveer een jaar. Daarna volgt de uitvoering van maatregelen. Om de uitvoering op gang te helpen is € 140.000 voor Enschede beschikbaar. Verder draagt de Proeftuin kennis over aan andere gebieden.

 12. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Regiovisie moties ingediend waarin het College opgedragen wordt een nadere uitwerking aan de raad voor te leggen en een spoorboekje op te stellen waarlangs de voortgang besproken wordt.
  Regionaal wordt volop gewerkt aan een meerjarige samenwerkingsagenda en een inkoopstrategie Jeugdhulp met in achtneming van de leidende principes uit de Regiovisie en de maatregelen van het Rijk om de Jeugdzorg te hervormen.
  Het College stelt voor om in het najaar de voortgang periodiek verder te bespreken. Ook stelt het College voor de aanpak van wachtlijsten in het najaar te bespreken.

 13. Eind juni is het sociaal jaarverslag 2021 verschenen. Met bijgaande brief wordt dit jaarverslag aan de raad aangeboden.

 14. Elk kwartaal legt het rentecomité verantwoording af aan het college over de gedane transacties. In het 1e kwartaal van 2022 zijn de limieten voor het opnemen van netto-vlottende schuld, vaste schuld en doen van uitzettingen niet overschreden.

 15. Het college heeft de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2023-2026 vastgesteld. Daarin is het actuele financiële kader opgenomen en zijn de uitgangspunten opgenomen waarmee het college de begroting 2023-2026 uit zal werken.