Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 7 juni 2022

12:00 - 17:00

Agendapunten

De afgelopen jaren én de komende jaren is er een vergrote vraag naar meer (sociale en middeldure) huurwoningen in Enschede. Deze vraag komt door de toegenomen krapte in de gehele woningmarkt. De grootste krapte is deze in sociale huurwoningen en koopwoningen. De gemiddelde zoektijden voor een woning stijgt snel. Door sterke prijsstijgingen in koopwoningen staat de doorstroming naar bereikbare koopwoningen en middeldure huurwoningen bijna stil. Versnelling in de woningbouw is -vanwege procedures- lastig. Daarom biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om als innovatief en duurzaam experiment tijdelijke woningen door middel van een verkorte procedure sneller te bouwen en langer dan 10 jaar te laten staan. Hierdoor is het ook financieel maakbaar.
De gemeente Enschede meldt zich bij deze aan voor de innovatieve en duurzame experimenten voor tijdelijke woningbouw.

De gemeente heeft onderzocht of er een generieke oplossing is voor de overlast op het Euregio Bedrijvenpark (EBP).
Al jaren ontvangen we meldingen over overlast gevende situaties op het EBP. In vrijwel alle gevallen lijkt er sprake van eigenaren van bedrijfswoningen op het terrein of in enkele gevallen burgerwoningen aan de rand van het terrein die overlast ervaren van bedrijven/bedrijfsactiviteiten. Dan gaat het om diverse vormen van overlast: geluid, geur, trillingen, parkeren etc.
Iedere kwestie is altijd afzonderlijk behandeld en ondanks alle inspanningen geldt voor een aantal kwesties dat ze voortduren. Daarom is onderzocht of er een generiek scenario is om de overlast aan te pakken. Helaas blijkt dit niet het geval. Aan alle generieke scenario’s zitten te veel haken en ogen. Ofwel omdat het een tijdelijke oplossing is en we niet kunnen voorkomen dat er nieuwe overlastsituaties ontstaan. Of omdat het juridisch niet mogelijk is. Andere redenen zijn omdat we als overheid daarmee de rechtszekerheid van ondernemers of bewoners onaanvaardbaar aantasten. Of simpelweg omdat de financiële impact buitenproprotioneel is.
Wel zien we mogelijkheden in een gericht scenario waarbij we specifiek inzoomen op de ‘overlast gevende’ bedrijven en het soort overlast dat zij veroorzaken. Voordat we dit scenario uitwerken tot een concrete, gerichte aanpak, gaan we eerst met behulp van een onafhankelijk procesbegeleider de ideeën van bewoners en ondernemers op het EBP ophalen. Deze nemen we mee in de uitwerking.

Openbaar, ja maar vanaf 10 juni, eerst betrokkenen informeren!

Sinds 8 februari 2022 heeft Enschede een onafhankelijke adviescommissie Toegankelijkheid. De adviescommissie
werft normaliter zijn eigen leden en voorzitter en draagt deze voor bij het college. De voorzitter, Suzanne Egging, is per 5 april 2022 benoemd.
Na een wervingscampagne zijn 4 kandidaten geselecteerd om te worden voorgedragen als lid. Bij de selectie is veel aandacht besteed aan de samenstelling. Zodat de adviescommissie Toegankelijkheid een brede afspiegeling vormt van de doelgroep met verschillende achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.
De komende tijd wordt gewerkt aan het inwerken van de leden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten het bestemmingsplan ‘Terrassen Stadserf’ en wijziging 124 van de Welstandsnota (welstandsparagraaf ‘Terrassen Stadserf’) ter inzage te leggen als ontwerpplan. Met deze plannen wordt de in december 2021 vastgestelde Terrassenvisie Stadserf vertaald naar ruimtelijke regelgeving. Dat is nodig om initiatieven voor het bouwen van bouwwerken op terrassen te kunnen toetsen aan de in de Terrassenvisie Stadserf vastgelegde kaders voor de beeldkwaliteit en ruimtelijke uitstraling van de terrassen in het Stadserf. Tijdens het maken van het bestemmingsplan en de welstandsparagraaf heeft afstemming plaatsgevonden met de ondernemers en andere belanghebbenden in de binnenstad. Naar verwachting zullen het bestemmingsplan en de welstandsparagraaf in oktober 2022 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente is voornemers om medewerking te verlenen aan de bouw van 6 appartementen naast de voormalige pastorie aan de Scholten Reimerstraat te Lonneker. Het gaat om een initiatief voor de bouw van een woongebouw met 3 woonlagen.

Het bestemmingsplan beoogt de voormalige supermarktlocatie aan de Toekomststraat 90 te herontwikkelen tot woningbouwlocatie. Het bestaande hoekpand zal getransformeerd worden naar één benedenwoning en één bovenwoning en de om het hoekpand omringende bebouwing zal gesloopt worden en daarvoor in de plaats zullen zes nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd worden met daarbij bijbehorende voorzieningen. Het bestaande hoekpand zal als 'karakteristiek' aangeduid worden in het bestemmingsplan.

Nederland kampt met de financiële gevolgen van stijgende energie- en grondstofprijzen. De inflatie wordt steeds hoger. Niet alleen energie, maar ook benzine, boodschappen, klein gereedschap en meubelen worden duurder. Deze prijsstijgingen hebben een effect op het besteedbaar inkomen van alle Nederlanders. Het Rijk besloot eind vorig jaar om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan minima. Eerder werden producten als mondkapjes en sneltesten voor corona aangeboden om kosten te dempen voor mensen met een laag inkomen. Maar we zien dat de financiële krapte verder stijgt. Niet alleen bij minima, maar ook bij inwoners met een modaal inkomen.
De gemeenteraad heeft het college gevraagd om te komen met een beeld van de financiële situatie van inwoners in relatie tot de eenmalige energietoeslag en de effecten daarvan. Het is echter een breder en algemeen probleem van niet rond kunnen komen met het inkomen. Op dit moment laten de cijfers, waarover gemeente beschikt, de ontwikkeling van breed maatschappelijke en problematische financiële tekorten bij inwoners niet zien. De signalen van partners geven eveneens een wisselend en vaak individueel beeld. Maar er zijn wel zorgen over hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Het college stelt voor om op korte termijn met de raad in gesprek te gaan over Rondkomen met je inkomen in Enschede. Inclusief de energietoeslag en de (on)toereikendheid daarvan. Tegelijk stelt het college voor om kort na het zomerreces het meest actuele beeld en mogelijke oplossingsrichtingen met de raad te bespreken. Een scherper beeld is nodig om te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is. Denk aan intensiveringen of extra voorzieningen. Ondertussen is de gemeente alert. In schrijnende persoonlijke situaties, die via gemeente of maatschappelijke partners in beeld komen, maken we gebruik van de bestaande beleidsvrijheid om maatwerk toe te passen om inwoners waar nodig bij te staan.

Openbaar: ja, muv bijlage 9: Niet-geanonimiseerde versie Nota Beantwoording Zienswijzen (niet voor publicatie)!

Het bestemmingsplan voor het Boddenkamp-Schuttersveld 2006 is in 2011 onherroepelijk geworden. Voor
Boddenkamp heeft al een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden. Voor Schuttersveld dient nog een
actualisering plaats te vinden. De actualisatie hiervoor is in ontwerp opgesteld en kan ter inzage worden gelegd. In dit
bestemmingsplan is veelal de regeling van het vigerende bestemmingsplan overgenomen. Uitzondering hierop is een
aanpassing van hetgeen is toegestaan op het Schuttersveld conform het retailbeleid (detailhandel voor in en om huis)
en een paar aanpassingen op perceelsniveau of door veranderende wet- en regelgeving/veranderde inzichten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en naar aanleiding daarvan is 1 zienswijze ontvangen. Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Openbaar,  ja, vanaf 17 juni 2022.  Voor publicatie mogelijkheid tot het informeren raadsleden en dorps- en wijkraden!

In het Actieplan Samenlevingsgericht werken staat de ambitie dat we de betrokkenheid en invloed van inwoners willen vergroten door hen bij vraagstukken in de stad te betrekken én ruimte te bieden voor initiatieven. Zo versterken we de lokale democratie. Onderdeel daarvan is de opvolging van de huidige Regeling Wijkorganen uit 2008. Samen met wijk- en dorpsraden wil de gemeente onderzoeken welke nieuwe vormen van wijkvertegenwoordiging mogelijk zijn en welke afspraken daarbij horen. Dat proces gebeurt op basis van coproductie, waarbij iedereen evenveel inbrengt en het eindresultaat breed draagvlak heeft. Het doel is dat meer inwoners kunnen meedoen bij plannen en ideeën voor hun wijk of dorp.

Openbaar: ja, maar muv de Niet geanonimiseerde Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen!

Er is een plan ingediend om een landgoed op te richten op gronden in het buurtschap Twekkelo. De naam van het landgoed is ‘Hof te Twekkelo’. Dit gebied (ca. 22 hectare) bestaat uit een grotendeels aaneengesloten geheel van enkele beboste percelen en open landerijen in agrarisch gebruik, omzoomd met houtwallen. Het nieuwe landgoed ligt zowel in de gemeente Enschede en Hengelo. In Enschede betreft het gronden rondom erve Den Haimer (Haimersweg 225) en deels Grote Veldweg 50.
In het landschapsontwikkelingsplan Hof te Twekkelo zijn drie locaties waar de bestaande woningen worden gesloopt en op hetzelfde perceel met een grotere inhoud worden gebouwd. Hier komen een nieuwe ruime woonboerderij/landhuis en een schuurwoning. Als compensatie zorgt de initiatiefnemer voor meerdere ruimtelijke investeringen zoals het omvormen van ca. 8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur door de aanleg en het herstel van diverse landschapselementen zoals aanleg van poelen, het planten van fruitbomen op het erve Elkeman aan de Twekkelerweg 356, het versterken van een houtwal, het planten van een solitaire boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van een nieuw (openbaar) wandelpad. Naast het herstellen en toevoegen van landschapselementen wordt er op Erve Den Haimer een bestaande Rijksmonumentale schuur, een voormalige schuilkerk, gerestaureerd. Ook buiten het plangebied levert initiatiefnemer een kwalitatieve inspanning door de herinrichting van het dorpsplein in Usselo.
Op basis van het landgoedontwikkelplan is het bestemmingsplan Hof te Twekkelo opgesteld. Het betreft hier een intergemeentelijke gebiedsontwikkeling, waarvoor gelijktijdig ook in de gemeente Hengelo een bestemmingsplanherziening in procedure is gebracht. Voorwaarde om het landgoedplan te kunnen uitvoeren is dat beide bestemmingsplannen rechtskracht moeten hebben verkregen.
Het initiatief is beoordeeld op basis van de provinciale KGO-balans (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). Binnen het KGO-beleid van zowel de provincie Overijssel als de gemeente Hengelo staat het vereveningsprincipe centraal. Ook de Gids Buitenkans van de gemeente Enschede kent dit principe (weegschaal). Omdat het één, ondeelbaar plan betreft is ervoor gekozen om de KGO-methodiek voor het gehele plan van toepassing te verklaren.
Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving kunnen voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de Groene Omgeving, uitsluitend indien hier sociaal-economische en maatschappelijke redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van vervangen, verplaatsen en vergroten van enkele woningen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, in sloop van landschapsontsierende bebouwing en behoud van karakteristieke en monumentale bebouwing. Naast individuele belangen worden met dit plan ook maatschappelijke belangen gediend.
Met het voorliggende plan wordt ontwikkelingsruimte toegestaan in de vorm van het planologisch toestaan van grotere woonvolumes. Deze financiële meerwaarde is aanmerkelijk kleiner dan de investeringen in ruimtelijke kwaliteit (zoals de afwaardering van meer dan 8 hectare agrarische grond naar nieuwe natuur en het slopen van landschapsontsierende gebouwen). Naast ruimtelijk in balans, is de voorgenomen ontwikkeling daarmee ook financieel in balans.
De geldende welstandsidentiteit sluit onvoldoende aan op de ruimtelijke visie voor het Hof te Twekkelo. Daarom is voor het verbinden van eisen aan materiaalkeuze en-kleur en gevelgeleding het beeldkwaliteitsplan ‘Hof te Twekkelo’ opgesteld.

Een aantal (sport)verenigingen hebben kenbaar gemaakt een bredere maatschappelijke rol te willen spelen dan alleen het aanbieden van sportactiviteiten. In het kader van de transformatie van het sociaal domein heeft het college van B&W in december 2018 daarom -onder de titel 'Kracht van Verenigingen'- besloten om op vier plekken in de stad te onderzoeken of (sport-)verenigingen alternatieve activiteiten kunnen ontwikkelen, passend bij de vereniging, voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag. In 2019 is gestart op twee locaties (Victoria'28 in Enschede Zuid en Rigtersbleek in Enschede Noord). Het college heeft voor de periode van 3 jaar aan de coöperatie ontmoetingsclusters een incidentele subsidie verleend om een algemene voorziening te ontwikkelen voor kinderen met een lichte ondersteuningsvraag. Daaropvolgend is een subsidie verleend aan Avanti Wilskracht en de Tubanters om eveneens een algemene voorziening te realiseren. De verenigingen zijn op verschillende momenten gestart en bevinden zich dus in verschillende ontwikkelingsfases. In februari 2022 heeft het college besloten de onderzoeksperiode met een jaar te verlengen. In navolging daarvan wordt de incidentele subsidie aan de coöperatie ontmoetingsclusters met een jaar verlengd tot 1 april 2023.

Aan de Egberinksweg 90, in het buitengebied van de gemeente, bevindt zich een woonboerderij met een cultuurhistorisch waardevolle schuur. Op basis van gemeentelijk beleid voor Voormalige Agrarische Bebouwing (VAB) uit de Gids Buitenkans 2014 krijgt deze waardevolle schuur een woonfunctie waarbij de karakteristieke waarden van de schuur niet worden aangetast. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Om de transformatie van de waardevolle schuur naar een woning te realiseren wordt het bestemmingsplan herzien.

Aan de Lutje Esweg 9, in het buitengebied van de gemeente, bevindt zich een woonboerderij met een cultuurhistorisch waardevolle schuur. Op basis van gemeentelijk beleid voor Voormalige Agrarische Bebouwing (VAB) uit de Gids Buitenkans 2014 krijgt deze waardevolle schuur een woonfunctie waarbij de karakteristieke waarden van de schuur niet worden aangetast. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Om de transformatie van de waardevolle schuur naar een woning te realiseren wordt het bestemmingsplan gewijzigd.