Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 11 oktober 2022

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Het Fonds Wederopbloei is in 2020 ingesteld door de Raad. Doel van het fonds is om initiatieven te ondersteunen die de inwoners veerkrachtig uit de Coronacrisis helpt. Inmiddels heeft de vierde ronde plaatsgevonden. Er zijn 21 initiatieven ingediend. De stadsjury heeft voor deze vierde ronde aanvragen beoordeeld en uiteindelijk 4 aanvragen gehonoreerd. Rode draad in de gehonoreerde initiatieven is het verbinden van mensen. Bij één initiatief gaat het daarbij specifiek om jongeren, bij de anderen in de breedte. Een bijzondere vermelding voor een initiatief dat zich richt op duurzaam en circulair hergebruiken van kleding en textiel. Dat is natuurlijk een mooie link met het verleden.

 2. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Gezondheid, SamenTwente. Het bestuur dat bestaat uitvertegenwoordiging van de veertien gemeenten vergadert periodiek.
  De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Van Houdt brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op agenda staan.

 3. -

  De gemeente heeft onlangs een vaststellingovereenkomst gesloten met de IJsbaan Twente B.V. Daarmee is de exploitatie van de ijsbaan door IJsbaan Twente B.V / PCH groep per 1 april 2023 beëindigd. Seizoen oktober 2022 - maart 2023 wordt nog volledig gedraaid. Om een besluit te nemen over de toekomst van de ijsbaan wordt met een brief aan de raad voorgesteld het inhoudelijke debat over de toekomst van de ijsbaan en de financiële gevolgen daarvan te voeren bij de behandeling van de begroting 2023-2026 in november. Het open houden van de ijsbaan vergt een forse financiële bijdrage en houdt in dat het exploitatiekort van 618.000 euro gedekt moet zijn. Daarom vindt het college het van belang om de raad nauw te betrekken bij de afweging van de maatschappelijk, sportieve en economische effecten versus de benodigde financiën.
  In het coalitieakkoord is opgenomen dat zonder cofinanciering vanuit andere (overheids)partijen het open houden van de ijsbaan moeilijk wordt. Het college stelt zich op het standpunt dat hiervoor een evenredige bijdrage kan worden verlangd van de 13 regiogemeenten en/of de provincie Overijssel. Dat verzoek is onlangs gedaan door het college en hier wordt de komende weken uitsluitsel over verwacht.
  In de brief aan de raad worden 3 scenario’s geschetst.

  1. Voorzetting van de exploitatie van de ijsbaan per 1 april 2023 voor de langere termijn;
  2. Sluiting van de ijsbaan per 1 april 2023
  3. Voorzetting van de ijsbaan per 1 april 2023 voor de duur van 1 jaar met bijdragen van de provincie en regiogemeenten.
   Het college heeft de voorkeur voor scenario 3. In de brief aan de raad licht het college haar voorkeur verder toe.
 4. -

  Het college heeft ten behoeve van het organiseren van passende hulp voor jeugdigen met de meest complexe en of vastgelopen problematiek het convenant RET vastgesteld en heeft wethouder Van Houdt gemandateerd om het convenant op 14 okt te ondertekenen.

 5. -

  Burgemeester en Wethouders van Enschede bieden de Raad het voorstel aan over de ‘Evaluatie Technology Base’ In dit voorstel staat de reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport van Berenschot over de gebiedsontwikkeling Technology Base. Het college beoogt op basis van het raadsvoorstel met de Gemeenteraad het gesprek te voeren over te maken keuzes voor de resterende opgave in de gebiedsontwikkeling (bedrijvenpark en luchthaven). Het college stelt de Raad voor de conclusies en aanbevelingen van Berenschot te omarmen en deze richtinggevend te laten zijn voor de resterende opgave van Technology Base.

 6. -

  Gemeente Enschede wil inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen meer laten meepraten, meedenken en meebeslissen over wat er gebeurt in Enschede. De gemeenteraad stelde dit op 7 maart 2022 vast in de participatieverordening. Wat nog ontbrak, waren praktische handleidingen: hoe pak je het aan?
  Het college stelt hiervoor nu twee handleidingen vast. De eerste voor medewerkers van de gemeente, waarin duidelijk wordt hoe je de participatie in je project vormgeeft. De tweede handleiding is voor gemeenteraadsleden. Deze handleiding beschrijft de verschillende rollen en bevoegdheden van de gemeenteraad bij inwonersparticipatie. Voor inwoners die willen weten hoe ze kunnen participeren, komt er informatie op enschede.nl.

 7. -

  Gemeente Enschede, De Woonplaats en Stichting Jongerenhuisvesting Twente gaan een intentieovereenkomst aan.
  Deze overeenkomst noemt de doelstellingen en kaders waaronder deze versnelde realisatie van huurwoningen mogelijk is. Verder worden in de intentieovereenkomst de processtappen genoemd die nodig zijn om te komen tot een definitief programma en een definitief ontwerp van de te realiseren huurwoningen op 4 eerder bepaalde locaties. Daarnaast zijn financiële kaders geschetst die moeten leiden tot een Samenwerkingsovereenkomst en een grondexploitatie.

 8. -

  Het voorliggende bestemmingsplan beoogt voor het plangebied “Boekelosestraat 257" een actuele planologisch-juridische regeling te geven. Het onderhavige bestemmingsplan legt het bestaande gebruik vast. Het garagebedrijf is beëindigd en de voormalige bedrijfswoning zal planologisch als reguliere woning bestemd worden. De gronden die bestemd waren voor garagebedrijven zullen worden omgezet naar een woonbestemming. De gronden die bestemd zijn voor agrarisch gebruik zullen gehandhaafd blijven.

 9. -

  Openbaar, vanaf 18 november 2022 i.v.m. Officiële bekendmaking i.a.v. weth. Van den Berg tijdens LPB Congres 2022 in Eindhoven

  In november 2023 is Enschede gastheer voor het jaarlijks congres van het Landelijk Platform voor Buurt- en wijkgericht werken (LPB). Het LPB bestaat al 28 jaar en is een netwerkorganisatie waarvan meer dan 100 Nederlandse gemeenten lid zijn die kennis en ontwikkelingen rondom het gebiedsgericht werken met elkaar uitwisselen. Enschede is een van de leden van het eerste uur en een van de koplopers in Nederland op gebiedsgericht werken: Samenlevingsgericht werken. Het jaarlijks congres in november met 350-400 betalende bezoekers is een van de belangrijkste activiteiten van het LPB. Om het congres van 2023 goed voor te bereiden moet op korte termijn worden gestart.

 10. -

  Twee keer per jaar, in april en oktober, wordt de projectenrapportage “Projectview” geactualiseerd en aan de gemeenteraad aangeboden. In de voorliggende rapportage wordt gerapporteerd over de periode 1 januari 2022 tot en met 1 oktober 2022.
  Tot nu toe bevatte Projectview enkel informatie over de voortgang van projecten waarin we als gemeente voor eigen rekening en risico de grondexploitatie voeren (actief grondbeleid). In Enschede worden echter ook vele projecten door particuliere ontwikkelaars gerealiseerd. De rol van de gemeente is daarbij meestal beperkt tot het verlenen van planologische medewerking en het verhalen van kosten (facilitair grondbeleid). Deze projecten hebben wij nu ook aan Projectview toegevoegd.
  In onze grondexploitaties houden we voor dit jaar en volgend jaar al rekening met extra kostenstijgingen als gevolg van mondiale economische ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra kostenstijgingen die we eerder, ten tijde van de actualisatie van de grondexploitaties, nog niet konden voorzien. Op dit moment zien we in de grondexploitatie-projecten dat de ramingen voor civiele werken (kosten aannemers) door de stijgende prijzen van energie, grondstoffen en lonen snel door de marktontwikkelingen worden ingehaald. Zoals aangeven bij de projectenrapportage van april, hebben wij het effect van deze prijsstijgingen op de jaarschijf 2022 nu globaal becijferd. Het gaat daarbij om circa € 0,9 miljoen. Overigens zijn bij het MPG 2022, ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit voor het Grondbedrijf, alle grondexploitaties doorgerekend met een verzwaard slecht weer scenario. In dit scenario worden ook de gevolgen van bovengemiddelde kostenstijging, zoals die zich nu dus voordoet, meegenomen.
  Ook voor de jaren 2023 en verder verwachten wij een inflatiepercentage dat boven het langjarig gemiddelde van ca. 2% zal uitkomen. Ter onderbouwing van de parameter kostenstijging in de gemeentelijke grondexploitaties hebben wij, voor de Notitie van Uitgangspunten herziening grondexploitaties welke voorafgaand aan de herziening van het Meerjaren Programma Grondexploitaties in december aan uw raad ter vaststelling wordt aangeboden, extern advies gevraagd. Mede op basis van dit advies zullen de grondexploitaties worden herzien en de meerjarige ramingen geactualiseerd. Op dat moment is er tevens meer inzicht in de financiële effecten op de langere termijn.

 11. -

  Het college heeft de Gemeentebegroting 2023-2026 in concept gereed en aan de raad toegestuurd voor besluitvorming. In opdracht van de raad heeft Dr. J.A.M. de Kruijf een Quickscan van de begroting gemaakt. De raad krijgt daarmee een beter beeld van de begroting en waar ze op moet letten. Het college heeft de Quickscan gelezen en een aantal verduidelijkende opmerkingen geplaatst. De raad behandelt de Gemeentebegroting in haar vergadering van 31 oktober en 1 november (sSedelijke commissie) en besluit hierover op 7 en 8 november in de raadsvergadering.

 12. -

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de strooikaart voor de gladheidbestrijding in de komende winter vastgesteld. Op de strooikaart staan alle wegen en fietspaden aangegeven waarop de gemeente gladheidbestrijding laat uitvoeren. De uitvoering van de gladheidbestrijding volgens de strooikaart zorgt onder winterse omstandigheden voor veiligheid van de weggebruiker en voor bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer.
  In de strooikaart voor de komende winter zijn een aantal wijzigingen aangebracht door onder andere routewijzigingen van het openbaar vervoer. Hierdoor zijn enkele weggedeeltes uit de strooiroute gehaald. Het gaat om bepaalde delen van de Wethouder Nijhuisstraat, Jan van Gooyenstraat, Nicolaas Maesstraat, Hazendijk, Ganzebosweg en de Hollinkweg. De nieuwe busroute loopt over wegen die al in de strooikaart zijn opgenomen.

 13. -

  Openbaar, maar de bijlagen bij het bestuursvoorstel worden niet actief openbaar gemaakt, omdat de inhoud ervan de financiële en economische positie van de gemeente betreft (artikel 5.2 Woo)

  Met de realisatie van het appartementencomplex Het Lagerhuis in Roombeek wordt de herontwikkeling van het voormalige Grolsch terrein afgerond. In 2018 zijn Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. en de gemeente daartoe een ontwikkelovereenkomst aangegaan met als doel de ontwikkeling van het appartementencomplex Het Lagerhuis als een icoon van duurzaamheid in Enschede. Deze verkoop- en realisatieovereenkomst is een direct gevolg van de ontwikkelovereenkomst en stelt Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. in staat Het Lagerhuis te realiseren. De start van de bouw van Het Lagerhuis is voorzien voor einde 2022. Met Het Lagerhuis worden 41 (koop-)appartementen (wooneenheden) aan de stad toegevoegd.