Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 21 juni 2022

12:00 - 17:00

Agendapunten

In de 1e tussenrapportage is de prognose voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2022 weergegeven. Op basis van deze rapportage wordt geen significante wijziging in het resultaat van 2022 verwacht. De begroting 2022 is sluitend gemaakt door 11,6 miljoen euro uit de algemene reserve te halen. Door de neutrale prognose voor 2022 hoeft hier geen wijziging in aangebracht te worden.

Openbaar, muv bijlage

College van B&W heeft besloten de heer Hans Magdelijns te benoemen als vast lid van de gemeentelijke monumentencommissie. Enschede heeft voor de advisering over monumenten een onafhankelijke monumentencommissie ingesteld. Door het vertrek van de heer Harrien van Dijk als lid van de deze commissie is een vacature ontstaan. Het Oversticht, dat onze monumentencommissie in het kader van de Erfgoedwet faciliteert, heeft voorgesteld de heer Hans Magdelijns als nieuw lid van de monumentencommissie voor te dragen. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring vult hij de leemte op die is ontstaan met het vertrek van de heer van Dijk.

Wanneer een uitkeringsgerechtigde een medebewoner in huis heeft, die een bijdrage levert in de kosten voor de vaste lasten kan dit als middel (inkomen) worden gezien. Dit is zo geregeld in de Participatiewet. Omdat het begrijpelijk is dat een uitkeringsgerechtigde de kosten voor vaste lasten met een medebewoner deelt, zijn beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels geeft een uitkeringsgerechtigde de ruimte en duidelijkheid om de kosten voor de vaste lasten te delen, zonder dat de ontvangen bijdrage van een medebewoner als middel (inkomen) worden aangemerkt. Daarnaast dragen deze beleidsregels bij aan een uniforme werkwijze voor de organisatie. In de beleidsregels voor vrijlating inkomsten (kostendelende) medebewoners leggen we vast welk bedrag een uitkeringsgerechtigde mag ontvangen zonder dat het wordt gekort op de uitkering. De hoogte van de vrijlating is vastgesteld op € 250,- per maand zonder dat dit wordt gekort op de uitkering. Dit was al de bestaande uitvoeringspraktijk. Door het vaststellen van de beleidsregels schept het college helderheid voor de uitkeringsgerechtigde en wordt het nu geformaliseerd in vastgestelde beleidsregels door het college.

Op 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020 vastgesteld. Tegen dit besluit is door twee appellanten beroep aangetekend bij de Raad van State. Met een brief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken en het vervolgproces.

De gemeente voert ieder jaar onderzoek uit om te weten hoe de ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet door de inwoners van Enschede wordt ervaren. De uitkomsten over het jaar 2021 zijn beschikbaar. De uitkomsten geven aan dat een groot deel van de inwoners de ondersteuning als positief en helpend ervaren. We blijven inzetten op het organiseren van laagdrempelige wijkwijzers die inwoners helpen beter zijn of haar weg te vinden. Daarnaast willen we de onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekendheid gaan geven.

Openbaar: het agendaformulier is openbaar, maar de bijlagen bij het bestuursvoorstel zijn geheim omdat in de exploitatieovereenkomst financiële gemeentelijke informatie is verwerkt, die op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo niet openbaar behoeft te worden gemaakt.

Naast het bestaande Aquadrome wordt door Sportaal B.V. een nieuw zwembad gerealiseerd. Het nieuwe zwembad zal bestaan uit een instructiebad en een wedstrijdbad met bijbehorende technische voorzieningen, zoals technische ruimten, kleed- en doucheruimten. De gemeenteraad heeft op 21 juni 2021 besloten tot het verstrekken van een garantstelling ten behoeve van het nieuw te bouwen zwembad, met een maximale looptijd van 40 jaar. Deze garantstelling stelt Sportaal in de gelegenheid het nieuwe zwembad voor eigen rekening en risico te realiseren. Naar verwachting kan in 2023 worden gestart met de bouw van het zwembad. De ingebruikname van het nieuwe zwembad zal naar verwachting in 2024 plaatsvinden. Daarna zal het bestaande Aquadrome worden gesloopt.

Nav een onderzoek van de Commissie Menselijke Maat heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad heeft aangegeven hoe ze de de aanbevelingen van de commissie willen uitvoeren. Een onderdeel daarvan is het voeren van een gesprek te voeren over de klachtenafhandeling. Het college wil dit gesprek faciliteren en heeft daarom een brief vastgesteld waarin de huidige wijze waarop klachten worden afgehandeld nogmaals worden uitgelegd, waarom het zo is georganiseerd en wat mogelijke alternatieven zijn.

Er is in 2021 een landelijk onderzoek geweest naar de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Vooral de afhandeling van Wob verzoeken is bestudeerd. De gemeentelijke rekenkamercommissie heeft hier aan mee gedaan en een drietal aanbevelingen uitgehaald voor Enschede, die zien op de opvolger van de Wob namelijk de Wet open overheid (Woo):
1. Kijk 1 jaar na invoering van de Woo waar de gemeente staat en wat er van de intenties uit december 2021 terecht is gekomen.
2. Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt afhandeling verzoeken.
3. Zorg voor een betere registratie archivering van Woo-verzoeken, meer transparantie over de afhandeling ervan en zorg voor een vindbare vermelding op website en openbaarmaking van verstrekte informatie.
Het college geeft met dit besluit aan richting gemeenteraad dat zij alle aanbevelingen overneemt en werk maakt van de Open overheid.

Het Fonds Wederopbloei is in 2020 ingesteld door de Raad. Doel van het fonds is om initiatieven te ondersteunen die de inwoners veerkrachtig uit de Coronacrisis helpt. De stadsjury heeft voor deze derde ronde  aanvragen beoordeeld. In totaal ontvangen 23 initiatieven een subsidie. Er wordt een totaalbedrag uitgekeerd van € 110.823. Het gaat om een diversiteit aan initiatieven. De initiatieven die zijn beoordeeld lopen uiteen van festival van en voor bezoekers, sportactiviteiten voor jongeren, ondersteuning van een traject voor robotisering van rolstoelen, een kunstzinnig en maatschappelijk project voor jongeren in de stadsdelen, organiseren van meer ouderenontmoetingen en tenslotte een theaterproject in Glanerbrug samen met de muziekvereniging en alle basisscholen.

De volgende subsidieronde sluit op 1 september a.s.. Initiatiefnemers kunnen nu al hun aanvraag indienen. Informatie is te vinden op de gemeentelijke website.

Het college heeft een raadsbrief opgesteld over randvoorwaarden asielopvang ten behoeve van de stedelijke commissie van 4 juli 2022.

In dit voorstel is door het college besloten om de raad de nieuwe begrotingsindeling met bijbehorende producten, strategische opgaven, doelstellingen en indicatoren voor te leggen. De Gemeenteraad stelt deze nieuwe indeling bij aanvang van de Raadsperiode voor de gehele Raadsperiode vast. Basis voor de herijking van de begroting is onder andere de aanzet tot het koersdocument. Hierin staat beschreven welke koers de gemeente Enschede de afgelopen vier jaar heeft gevaren met betrekking tot de vijf strategische opgaven en waar Enschede nu staat.

De gemeenteraad heeft besloten om subsidieaanvragen voor evenementen te toetsen aan de hand van criteria afkomstig uit het evenementenbeleid. De rangschikking die uit deze toetsing volgt bepaalt de volgorde waarop subsidie toegekend wordt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Hierdoor wordt het voor aanvragers en toetsers duidelijker waarop getoetst wordt en hoe het budget verdeeld wordt. De onderdelen waarop aanvragen getoetst worden zijn: Enschede op de kaart; maatschappelijke waarde; professionele bedrijfsvoering & organisatie; en toekomstbestendigheid.

Sinds een aantal jaren zien we een toename in de ontwikkeling van complexen van kleinschalige units, opslag- / garageboxen op bedrijfslocaties en bedrijventerreinen. Deze ontwikkeling kent mogelijk een aantal negatieve gevolgen. Zo is de bijdrage van deze units en boxen aan de werkgelegenheid vaak klein terwijl de uitstraling voor de omgeving negatief kan zijn. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte in Enschede en daarom wil de gemeente regels gaan stellen aan dat soort initiatieven. Om te voorkomen dat aan initiatieven meegewerkt moet worden voordat deze regels klaar zijn, neemt de gemeente een zogeheten voorbereidingsbesluit.