Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 27 januari 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.01.23

  Tijdens de actualiteitenraad van 8 juni 2023 werden er door verschillende fracties vragen gesteld over de handel in CO2 rechten bij de inkoop van aardgas. Via dit bestuursvoorstel beantwoordt het college de nog openstaande vragen in de vorm van een raadsbrief.

 2. 2024.01.23

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. Kort geleden is de nieuwe verordening Jeugdhulp gemeente Enschede 2024 vastgesteld. Door veranderingen in de verordening konden aanpassingen in de beleidsregels niet achterblijven. De nieuwe beleidsregels sluiten daarmee aan op de nieuwe ontwikkelingen en meest recente jurisprudentie.

 3. 2024.01.23

  Ter versterking van het Landgoed Hof te Boekelo is er een landschapsplan opgesteld. Dit landschapsplan uit 2017 met aanvulling erop geeft weer welke ontwikkelingen nodig zijn voor versterking van het landgoed. Ook zijn in dit landschapsplan beschreven welke investeringen al zijn en worden uitgevoerd. Het landgoed Hof te Boekelo bestaat uit verschillende erven met een omvang van circa 130 ha, die bedrijfseconomisch één landgoedbedrijf vormen.


  De ontwikkeling is gericht op meerdere locaties op het landgoed. Voor de versterking van het landgoed is een extra woning met bijgebouw nodig. De woning komt aan de Kwinkelerweg, tegenover perceel Kwinkelerweg 351. Tevens is het nodig ter plaatse en ten dienste van het landschapsontvangstcentrum ‘Boerderij ‘n Plas’, het hart van het landgoed, een bijgebouw van 100 m² juridisch planologisch mogelijk te maken en wordt een bestaande fietsenstalling van 25 m2 planologisch betrokken bij het landschapscentrum.
  Als compensatie draagt de initiatiefnemer zorg voor het omvormen van 6 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur met boominplant. Andere investeringen in de ruimtelijke kwaliteit zijn naast de landschappelijke inpassing van de erven waar de ontwikkeling plaatsvindt, het slopen van landschapontsierende gebouwen op een 3-tal percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 270 m2. Daarnaast zijn er in het verleden en in aanloop naar het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan meerdere ruimtelijke investeringen gepleegd als restauratie van de bestaande (cultuurhistorische waardevolle) boerderijen en het versterken van het landschap door aanleg bloemenweide en vervaging oude laanbomen.


  Het initiatief is beoordeeld op basis van de Visie Landelijk Gebied, Gids Buitenkans 2014 met weegschaalmethode en Gids Buitenkans 2022 als maatwerkinitiatief.

 4. 2024.01.24

  We werken al enige tijd aan de Omgevingsvisie. De strategische lange termijn visie op de fysieke leefomgeving van Enschede. Inmiddels werken we in fase drie aan het opleveren van het Toekomstbeeld Enschede. Dit Toekomstbeeld is het ruimtelijk kader voor de uiteindelijke Omgevingsvisie die we eind 2024 opleveren. Het Toekomstbeeld laten we vaststellen door de Raad.
  Een eerder voorstel aan de raad om het toekomstbeeld vast te stellen is in november 2023 ingetrokken. Er bleken nog te veel vragen en bespreekpunten te zijn. Daarom zijn er de afgelopen periode meerdere informele bijeenkomsten met de Raad geweest. Met deze brief informeren we de raad over het vervolgproces.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de brief aan de raad over proces Omgevingsvisie.

 5. 2024.01.25

  Er is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de plannen voor de Huiskamer van de Stad. Hierin was plek voor Kaliber, Metropool, de Twentse Schouwburg en de Bibliotheek. Het college heeft op 21 september 2023 een positief besluit genomen over het collegevoorstel Huiskamer van de Stad. Met als doel dit voorstel voor te leggen aan de raad ter besluitvorming. Twee dagen later heeft het college dit voorstel ingetrokken. Dit omdat één van de partners aangaf zich niet te kunnen vinden in het financieringsvoorstel. De Raad is hierover 22 september 2023 per brief geïnformeerd.
  In de stadsdeelcommissie Centrum 17 oktober 2023 hebben raadsleden aangegeven dat het goed is om een pas op de plaats te maken wanneer het gaat om vervolgstappen rondom het huisvestingsvraagstuk van de vier partijen. De Raad heeft naar aanleiding van deze stadsdeelcommissie het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de betrokken partijen. Deze gesprekken hebben inmiddels plaats gevonden. Voor de vervolgstappen vindt het college het belangrijk om gezamenlijk richting te bepalen zowel inhoudelijk als procesmatig. Hierover wil het college graag in gesprek met raad. Op basis van de bespreekpunten in de brief wil het college in gesprek met de raad tijdens de stadsdeelcommissie Centrum van 13 februari 2024.

 6. 2024.01.25

  De Raad te informeren middels bijgevoegde brief.

 7. 2024.01.25

  In september is er een einde gekomen aan het project Huiskamer van de Stad waarin plek zou zijn voorKaliber, Metropool, de Twentse Schouwburg en de Bibliotheek. De leden van de stadsdeelcommissie Centrum hebben in de stadsdeelcommissie Centrum van 17 oktober 2023 het college gevraagd met een voorstel te komen voor de afhandeling van de financiële consequenties hiervan. De betrokken partijen hebben de afgelopen jaren de nodige voorbereidingskosten gemaakt voor de planvorming. Bijvoorbeeld advieskosten voor het maken van bouwkundige- en installatietechnische ontwerpen en juridische kosten voor de samenwerkingsovereenkomst. Met dit voorstel worden de door hen gemaakte kosten gecompenseerd.