Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 1 juni 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.05.28

  Openbaar, ja, m.u.v. vertrouwelijke bijlagen. Geheim: ja, de bijlagen 6,7 en 8


  In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Koersdocument voor de ontwikkeling van het Eschmarkerveld vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het ontwikkelen van een groene, gezonde en gemengde wijk. Om de bouw van deze wijk mogelijk te maken neemt de gemeente nu besluiten over het bestemmingsplan, de grondexploitatie en alle benodigde investeringen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen als ontwerp bestemmingsplan. Er zijn tijdens deze termijn zienswijzen ingediend. Deze hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn door de gemeente zelf wijzigingen doorgevoerd om het plan aan te scherpen en te verbeteren.
  In het projectgebied wil de gemeente 800 nieuwe woningen laten bouwen. Daarnaast komt er veel ruimte voor groen en waterberging en wordt de fietssnelweg F35 door het gebied gelegd. Voor 750 van de 800 woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig. De noordkant van Dolphia, waar in 2006 woningen zijn gesloopt en waar ruimte is voor ongeveer 50 woningen, maakt onderdeel uit van het plangebied.
  Het Eschmarkerveld heeft een oppervlakte van ongeveer 33 hectare en ligt tussen het dorp Glanerbrug en Enschede. Het gebied is voor het Rijk, de provincie en de gemeente een belangrijke woningbouwlocatie. Er wordt een divers woningaanbod gebouwd. De tenminste de helft van alle woningen valt in het betaalbare segment. Ook is er ruimte in de plannen voor maatschappelijke en dienstverlenende functies zoals een huisarts. Voor het project Eschmarkerveld heeft de gemeente al subsidies ontvangen vanuit het Rijk. De provincie Overijssel draagt bij aan de realisatie van de fietssnelweg. Deze subsidies maken het mogelijk om kwaliteit en betaalbaarheid te combineren op het Eschmarkerveld.

 2. 2024.05.28

  Op 10 juni behandelt de gemeenteraad de Gemeenterekening 2023. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de heer J.A.M. de Kruijf (lid Rekenkamer gemeente Enschede) dit document beoordeeld. Hij heeft zijn bevindingen in een rapportage verwerkt en aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze brief geeft het college een reactie hierop.

 3. 2024.05.28

  Burgemeester en wethouders hebben besloten de heer J. Hassink tijdelijk te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. De huidige plaatsvervangend voorzitter kan door langdurige ziekte zijn werkzaamheden niet uitoefenen.
  Burgemeester en wethouders hebben ook besloten de Nadere Regels Selectiecriteria voor aanwijzing van een beschermd gemeentelijk monument vast te stellen. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de regels voor het aanwijzen van beschermde gemeentelijke monumenten in de Verordening Kwaliteit Leefomgeving 2023. De geldende regels zijn in de praktijk niet actueel genoeg meer om alle belangen bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument goed te kunnen wegen.
  Burgemeester en wethouders hebben verder besloten de gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Enschede vast te stellen. De verordening regelt de instelling en werkwijze van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze adviescommissie adviseert over omgevingskwaliteit in het algemeen en over het uiterlijk van bouwwerken (welstand), waaronder specifiek ook monumenten en cultuurhistorisch karakteristieke gebouwen en structuren. Nu de nieuwe adviescommissie met zijn werkzaamheden is gestart blijkt in de praktijk dat in de verordening niet goed is geregeld dat de bestaande werkwijze zoveel mogelijk wordt voortgezet. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om de huidige verordening in te trekken en te vervangen door een gewijzigde verordening.

 4. 2024.05.28

  In oktober 2023 heeft het College van B&W namens de gemeente Enschede een subsidieaanvraag ingediend voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In december 2023 is de gemeente Enschede per brief geïnformeerd dat de aanvraag is toegekend. De subsidie kan als onderdeel van de integrale wijkaanpak Hanenberglanden worden gebruikt voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad met het doel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt Hanenberglanden te verbeteren.


  Omdat de subsidieaanvraag onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad over de benodigde cofinanciering is ingediend zal de raad nog enkele besluiten moeten nemen.


  Het college stelt de gemeenteraad daarom voor in te stemmen met de benodigde financiële middelen voor het project VHF Hanenberglanden en cofinanciering van de gemeente Enschede. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden om definitief aanspraak te kunnen maken op de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds voor Hanenberglanden.

 5. 2024.05.29

  Raadsleden kunnen aan het college vragen stellen zowel mondeling als schriftelijk. Over hoe dat moet zijn afspraken gemaakt. Het college stelt de antwoorden op vragen vast in haar vergadering. Fractie Enschede Anders heeft vragen gesteld over een rapport veelaanvragers (heeft betrekking op mensen die een uitkering aanvragen) en de rol van de klachtencommissaris hierbij.

 6. 2024.05.29

  De gemeente Enschede is samen met de provincie Overijssel eigenaar van het oude militaire vliegveld in Enschede. Deze samenwerking noemen we ‘Gemeenschappelijke Regeling Technology Base’.


  Begin april heeft deze gemeenschappelijke regeling een nieuwe begroting naar de gemeenteraad en Provinciale Staten gestuurd. Daarin staat hoe hoog de uitgaven en inkomsten (ongeveer) zijn in de jaren die nog komen. Maar die begroting klopt niet meer helemaal omdat er rond Twente Airport iets nieuws is gebeurd.


  Op 11 april heeft Twente Airport namelijk een brief gekregen uit Den Haag. Daarin staat dat de landingsbaan aan het begin en het eind te smal is. Daarom moet daar extra asfalt bijkomen. Anders mogen wat grotere vliegtuigen (met één gangpad) niet meer opstijgen vanaf Twente Airport. Dat zou slecht zijn voor het vliegveld: er komt dan veel minder geld binnen.


  Op 23 mei heeft het bestuur van Twente Airport daarom besloten dat dit extra asfalt er heel snel moet komen. Dat kost natuurlijk geld maar levert ook geld op. Door dit besluit verandert de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Daarom heeft de gemeenschappelijke regeling een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat hoe de begroting voor de komende jaren verandert.


  Het college van B&W heeft daarover een aparte brief naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin staat dat het een verstandig besluit van de GR is om extra asfalt aan te leggen. Dit is goed voor de toekomst van Twente Airport.

 7. 2024.05.30