Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 27 april 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.04.23

  In de Stedelijke commissie, kamer Bestuur en Middelen, van 15 april 2024 is het voorstel herziening verstrekte achtergestelde lening FC Twente besproken. Hierbij kwam de uitvoering van de motie 'Divers en gezond FC Twente' van 8 april 2019 van de PvdA aan de orde. Ook is toegezegd informatie te verschaffen over de afspraken over de door de gemeente gemaakte advieskosten voor de financiering van FC Twente. Hierbij wordt de raad geïnformeerd over beide punten.

 2. 2024.04.23

  In 2022 werd PFAS aangetroffen in de bodem onder De Bleekerij in Boekelo. De PFAS is afkomstig van Textielbedrijf Texoprint, dat het gebruikte voor haar productie. De Bleekerij is gebouwd vanaf 2008. Toen is een bodemonderzoek uitgevoerd en verontreinigde grond werd schoon gemaakt, maar in die tijd was er nog geen aandacht voor PFAS.
  Inmiddels weten we meer over de schadelijke gevolgen die PFAS kan hebben. Daarom heeft het ministerie van I&W alle gemeenten gevraagd onderzoek te doen naar verspreiding van PFAS. Daaruit kwam naar voren dat ook in Enschede PFAS in de bodem zit, onder andere in De Bleekerij in Boekelo. Extra onderzoek maakte duidelijk dat in de tuinen van 70 woningen zoveel PFAS zit dat wij deze willen saneren.Door de tuinen met te hoge PFAS-gehaltes tot een meter diep af te graven, ontstaat weer een veilige woonomgeving voor de bewoners.Om de kosten van de sanering te kunnen betalen, heeft het Rijk ons een subsidie van € 9.280.000,-- toegekend.

 3. 2024.04.23

  Op 12 april 2021 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan “Usseler Es West” (gewijzigd) vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt niet meer uitgegaan van de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de Usseler es, maar krijgt het gebied in hoofdzaak agrarische- en natuurlijke bestemmingen. Tegen dit vaststellingsbesluit is door 1 belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 1 november 2023 heeft zij met betrekking tot het ingestelde beroep uitspraak gedaan. De Raad van State heeft het bestemmingsplan op onderdelen vernietigd en de Gemeenteraad opgedragen om voor de vernietigde onderdelen, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan “Herstelbesluit Usseler Es West” is daarvan het resultaat. In essentie komt het erop neer dat de door de indiener van het beroep gewenste woonbestemming aan zijn perceel terecht niet is toegekend en de bestemming ‘Natuur’ aan de orde blijft. Wel wordt een aantal randzaken planologisch aangepast, zoals toegestane toegangswegen, parkeervoorziening en tuinen.

 4. 2024.04.24

  Openbaar, vanaf woensdag 24 april 13:00 uur! Dit in verband met het eerst informeren van betrokkenen!


  In 2023 kreeg bijna 1 op de 6 kinderen (leeftijd tot en met 17 jaar) in Enschede jeugdzorg. Dit aantal neemt jaar na jaar toe. We maken ons daar zorgen over. We willen er graag voor zorgen dat minder jeugdigen afhankelijk zijn van jeugdzorg. Het oplopend aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft, de stijgende kosten en de stijgende kosten per jeugdige met een hulpvraag zorgen voor steeds grotere financiële tekorten. We willen toe naar een samenleving waar zoveel mogelijk kinderen gezond, veilig en kansrijk op kunnen groeien. In de strategie ‘Onze jeugd, Onze zorg’ staan 47 maatregelen om dit te bereiken. Dat zijn onder meer: zorgen dat kinderen zo veel mogelijk thuis kunnen opgroeien. Passende hulp geven aan gezinnen die meerdere problemen tegelijk ervaren, zodat die problemen niet te groot worden. Werken aan “stevige”
  wijkteams die samen met onder meer huisartsen en jeugdbeschermers nagaan of en welke jeugdzorg nodig is. Goed luisteren naar kinderen en hun ouders.

 5. 2024.04.25

  Door personeelsgebrek bij de GGD is er (tijdelijk) onvoldoende capaciteit om alle inspecties uit te voeren zoals in het programma was vastgelegd. Het College maakt nu de keuze om een deel van het programma niet uit te voeren. Het deel dat het college mogelijk niet uitvoert valt onder de lichtste categorie. Het college maakt daarin verantwoorde keuzes op basis van risicogestuurd toezicht waarbij de veiligheid en gezondheid van de kinderen blijft geborgd. De GGD doet er in ieder geval alles aan om het programma wel te halen. Maar gezien de krapte in de arbeidsmarkt mogen we niet het onmogelijke verwachten.

 6. 2024.04.25

  Saxion heeft een onderzoek uitgevoerd naar "twee momenten met betrekking tot de casus Ardesch". De twee vragen waren:


  Vraag 1: Is achteraf gezien het besluit van de gemeente Enschede om te stoppen met de betalingsregeling met de heer Ardesch voldoende onderbouwd door de gemeente in haar communicatie richting de heer Ardesch?


  Vraag 2: Is achteraf duidelijk vast te stellen waarom de gemeente is afgeweken van het zwaarwegende advies van de klachtencommissaris om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden en kan worden aangetoond dat dit besluit in samenspraak met de heer Ardesch tot stand is gekomen?


  In de brief reageert het college op het door Saxion uitgevoerde onderzoek. Het college kan zich in de conclusies en aanbevelingen vinden.

 7. 2024.04.26

  Op maandag 22 april is tijdens de stedelijke commissie, kamer fysiek een beeldvormende presentatie gegeven. Dit betrof de resultaten van het locatieonderzoek nieuw bedrijventerrein (fase 2).
  Om de bijlagen aan te kunnen bieden aan de raad is geheimhouding vereist.