Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 9 maart 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.03.05

  Op 14 februari 2024 zijn door de heer M. Brejaart (FvD) schriftelijke vragen (artikel 35) gesteld over ‘Russisch roulette met omwonenden AZC’. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

 2. 2024.03.05

  Het college stemt in met de huidige stand van zaken van de Wet open overheid (Woo). Dit houdt in dat we de stand van zaken periodiek delen via de jaarrekening en bij de begroting en daarnaast eventueel op extra momenten. Aan het merendeel van de aanbevelingen uit het rapport Wet open overheid hebben we al invulling gegeven. We zijn nog bezig met enkele aanbevelingen zoals het publiceren van de Wet open overheid verzoeken en besluiten.

 3. 2024.03.05

  Op 9 februari ontving het college via de voorzitter van de Twentse Regietafel Asiel een bericht van de Commissaris van de Koning. Daarin vraagt de commissaris te verkennen hoe gemeenten in kunnen gaan op de oproep van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om versneld extra opvangplekken te realiseren vanwege de urgente situatie in de asielopvang. De druk op de asielopvang is namelijk nog steeds erg hoog. Een deel van deze druk ontstaat omdat de doorstroom van statushouders uit het AZC naar een (definitieve) woonruimte naar gemeenten onvoldoende plaatsvindt. Statushouders houden daarmee als het ware bedden bezet in de asielopvang, die ook nodig zijn voor de nieuwe instroom van asielzoekers. Het college wordt gevraagd om te besluiten tot het inzetten van de Hotel- en Accommodatie regeling (HAR), zodat aan Enschede gekoppelde statushouders sneller in de gemeente gehuisvest kunnen worden en daarmee opvangplekken in de asielopvang sneller vrijkomen voor asielzoekers.


  Daarnaast wordt voorgesteld dat het college met een brief aan de Commissaris van de Koning laat weten dat Enschede haar aandeel levert door 550 asielzoekers op te vangen, zoals is afgesproken met de gemeenteraad. Daarnaast laat het college in de brief weten dat er extra wordt ingezet op het versneld huisvesten van statushouders via de HAR-regeling en dat wordt onderzocht of een doorstroomlocatie gerealiseerd kan worden.


  Tot slot wordt voorgesteld om deze informatie, samen met informatie over andere ontwikkelingen op het gebied van de opvang en huisvesting van vluchtelingen, te delen met de gemeenteraad door middel van een brief.

 4. 2024.03.05

  Het college heeft besloten een pilot te starten van maximaal 10 solitaire tiny houses in de bebouwde kom. Deze tiny houses kunnen tijdelijk worden geplaatst achter of bij een eigen woning, bijvoorbeeld voor een kind of een ouder die graag nabij wil of moet wonen. Geïnteresseerde inwoners die een mogelijk initiatief hebben worden uitgenodigd een vooroverleg in te dienen.

 5. 2024.03.05

  Op 24 juli 2023 is de noodopvang voor asielzoekers geopend op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementen (VTE). Met de komst van de noodopvang is afgesproken dat het COA het gemeentebestuur ieder kwartaal informeert over de stand van zaken op de opvang. Dit is de tweede kwartaalrapportage, over de periode van 25 oktober 2023 tot 24 januari 2024. In deze rapportage staat onder meer informatie over de capaciteit en bezetting op de opvang, de programma's en activiteiten die worden aangeboden, en over de veiligheid in en rondom de locatie. Het college stuurt deze rapportage van het COA ter kennisname toe aan de gemeenteraad.

 6. 2024.03.05

  In Enschede hebben we grote ambities als het gaat om het bouwen van (betaalbare) woningen. Tegelijkertijd is de wereld om ons heen volop in beweging en zijn de huidige marktomstandigheden complex. Dat vraagt om nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling waarbij flexibele woonconcepten en modulaire bouw een belangrijke rol spelen. Eén van de oplossingen om snel te kunnen bouwen is door middel van modulaire verplaatsbare woningen met een tijdelijke vergunning. Wanneer de termijn van de vergunning afloopt, kan de situatie zich voordoen dat de woning moet worden verplaatst naar een andere locatie. De Rijksoverheid en het college van B&W van de gemeente Enschede zien dit probleem en willen daar wat aan doen. Partijen hebben begin december 2023 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om samen met de Enschedese woningbouwcorporaties Host City te laten landen in Enschede. Het principe van Host City bestaat uit het toevoegen van 500 woningen. Deze bestaat uit de toevoeging van 300 permanente modulair gebouwde woningen in de sociale huur, middenhuur of betaalbare koop in de zogenaamde vaste kern. Daarnaast worden in de zogenaamde flexibele schil gefaseerd 200 kavels beschikbaar gesteld (vier clusters van elk 50 kavels). Hier worden tijdelijk vergunde sociale huurwoningen geplaatst elders uit Nederland waarvan de vergunning op de oorspronkelijke plek is verlopen en verlenging of verplaatsing ter plaatse niet mogelijk of gewenst is. In ruil hiervoor ontvangt de gemeente een financiële bijdrage vanuit het rijk. Deze bijdrage is deels bedoeld om de kosten van het beschikbaar stellen en maken van de 200 kavels te dekken. Voor het overige worden deze gelden geïnvesteerd in de stad. Daarmee is de doelstelling drieledig: het versnellen van de woningbouw door de financiële impuls die Enschede krijgt, het stimuleren en verder ontwikkelen van modulaire woningbouw en het op gang brengen van een carrousel van flexibele woningbouw. Zowel in de vaste kern als de flexibele schil gaat het om woningen die moeten voldoen aan de wet- en regelgeving voor permanente woningbouw. Naast de SOK wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld met de Enschedese woningbouwcorporaties met daarin een aantal aanvullende procesafspraken. Daarmee is het volledige pakket aan afspraken compleet en kan de uitvoering voorbereid worden.

 7. 2024.03.05

  De Verordening jeugdhulp 2024 is op 18 december 2023 vastgesteld. Hierbij is een motie aangenomen, genaamd ‘Jeugdwetverordening bevestiging van aanvraag’.
  Deze motie is gericht op mogelijke onduidelijkheden, waardoor (rechts)onzekerheid van inwoners kan ontstaan. Een bevestiging van een duidelijke aanvraag in het kader van jeugdhulp binnengekomen via de wijkteams en heldere communicatie worden als oplossingen aangedragen.


  Hoe dit in de praktijk uitgewerkt wordt, is in een raadsinformatiebrief gevat. Hiermee is de motie afgehandeld.

 8. 2024.03.08

  De raad heeft ruim een half jaar geleden de nota Kansrijk Enschede 2023-2033 vastgesteld. Daarin is een pakket aan maatregelen benoemd. Op verzoek van de raad geeft het College in een brief een update over de uitvoering van maatregelen die in de nota zijn genoemd.