Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 20 april 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.04.16

  In december 2024 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak rond het Bestemmingsplan Twenthe Midden. Dit plan en de daarbij horende besluiten zijn daarmee niet meer geldig. De raad heeft gevraagd om meer informatie over wat de Raad van State besloot en het advies van het adviesorgaan Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. In de brief die het college aan de raad stuurt staat deze informatie.

 2. 2024.04.16

  Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten in te stemmen met de regionale woonzorgvisie Twente. In deze visie is vastgelegd op welke wijze de Twentse gemeenten voldoende woonruimte en de benodigde hulp en ondersteuning voor ouderen en kwetsbare inwoners willen gaan realiseren. De schaarste op de woningmarkt en de groeiende vraag naar hulp en ondersteuning maakt het noodzakelijk om hierover in regionaal verband afspraken te maken.
  De regionale woonzorgvisie Twente vormt de basis voor gemeenten om op lokaal niveau concreet aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een woonzorgvisie. In Enschede is deze woonzorgvisie recentelijk al vastgesteld, als onderdeel van de woonvisie. De lokale woonzorgvisie van Enschede sluit aan op de regionale visie.

 3. 2024.04.16

  Op 16 februari 2024 heeft de gemeente Enschede besloten om op een perceel gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat te Enschede een voorkeursrecht te vestigen. Dit betrof de vestiging voor de duur van maximaal drie maanden op basis van een collegebesluit.


  Het collegebesluit en het daarbij behorende ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het collegebesluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of het indienen van zienswijzen. Er zijn geen bezwaarschriften ontvangen en geen zienswijzen ingediend.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om op hetzelfde perceel een voorkeursrecht te vestigen zodat het voorkeursrecht haar gelding behoudt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan worden vastgesteld.

 4. 2024.04.17

  Gemeente Enschede wil zonnepanelen bouwen boven de parkeerplaatsen bij de Grolsch Veste. Om deze zonnepanelen zo goed mogelijk te laten werken zijn grote batterijen nodig. Vanuit de Regio Deal Twente kan de gemeente Enschede een subsidie krijgen voor deze batterijen. Hiervoor is het nodig dat de gemeente Enschede in een officiële aankondiging – in de vorm van een intentieverklaring – aangeeft dat ze geld vrij wil maken voor de bouw van deze zonnepanelen. Die aankondiging wordt bij deze gedaan.