Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 17 februari 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.02.12

  In de begroting 2024 hebben we een loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 3,9% toegepast. In de praktijk bleek afgelopen najaar dat dit op diverse plekken niet afdoende leek te zijn. Aangezien de noodzaak om als gemeente zelf financieel bij te moeten sturen hoog is kunnen wij geen extra indexatie toe gaan passen bij gesubsidieerde instellingen. Algemene indruk is dat instellingen binnen hun eigen bedrijfsvoering en inhoudelijk programma keuzes moeten maken om uit te komen met de budgetten die de gemeente verstrekt. Om instellingen met deze transitie naar structurele maatregelen te ondersteunen willen wij nader onderzoeken met welke incidentele transitievergoeding per instelling deze noodzakelijke beweging (verder) op gang te brengen. Onze verwachting is dat we rond maart hierop terug kunnen komen.

 2. 2024.02.13

  Met de intrede van de nieuwe Wet gemeenschappelijk regelingen, die op 1 juli 2022 in werking is gegaan, is de invoering van een kaderbrief één van de instrumenten voor gemeenteraden om meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen te krijgen voorafgaand aan de begroting. Door middel van toezending van de Kaderbrief 2025 aan de raad wordt deze tijdig geïnformeerd over de ontwikkelingen en richtlijnen voor de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van GBTwente.

 3. 2024.02.13

  Met de intrede van de nieuwe Wet gemeenschappelijk regelingen, die op 1 juli 2022 in werking is gegaan, is
  de invoering van een kadernotitie één van de instrumenten voor gemeenteraden om meer sturing en grip op
  gemeenschappelijke regelingen te krijgen voorafgaand aan de begroting.
  Door middel van toezending van de Kadernotitie 2025 aan de raad wordt deze tijdig geïnformeerd over de
  ontwikkelingen en richtlijnen voor de Primitieve begroting 2025 van Veiligheidsregio Twente

 4. 2024.02.13

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een bijzondere begraafplaats op landgoed De Badhut. De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel Inrichting bijzondere begraafplaatsen. De aanvraag voldoet niet aan de minimale eisen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van het beleid af te wijken. Het college stelt aan de raad voor de aanvraag af te wijzen.

 5. 2024.02.13

  Raadsleden hebben verschillende mogelijkheden om het college te controleren. Dat kan o.a. door schriftelijke vragen te stellen. Mevrouw Linda Wissink (Volt) heeft een aantal vragen gesteld over de communicatie naar EU-onderdanen zonder Nederlandse nationaliteit die in Enschede wonen en na een eenmalige registratie mogen stemmen in Nederland op donderdag 6 juni 2024 voor de Europese Parlementsverkiezingen.

 6. 2024.02.13

  Aan de Hengelosestraat 700 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad in 2017 een bestemmingsplan vastgesteld. Een belangrijk deel van de voorgenomen plannen op het landgoed is inmiddels uitgevoerd. Voor een deel van de plannen zijn de ontwerpen, mede vanwege nieuwe inzichten, verder gedetailleerd. Het betreft de zwembadomgeving en beheergebouw, de omgeving tennisbaan/padelbaan met paviljoen en de zonneheuvel en beek/wetlands. Om de beoogde wijzigingen mogelijk te maken is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld.

 7. 2024.02.13

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Woonvisie 2024 vast te stellen. In de Woonvisie vindt u beleid op het gebied van woningbouw, de woningvoorraad, betaalbaarheid, aandachtsgroepen, leefbaarheid en verduurzaming. De paragrafen over aandachtsgroepen en ouderen vormen samen de gemeentelijke Woonzorgvisie.


  Elk jaar vindt een Woondebat plaats om de voortgang van het woonbeleid te bespreken. In 2023 is met de raad afgesproken om de Woonvisie een ‘grote update’ te geven. Hiermee wordt geanticipeerd op de wet Versterking regie volkshuisvesting waarin de verplichting tot een Volkshuisvestelijk programma wordt aangekondigd. Dit programma zal in 2026 de Woonvisie gaan vervangen. In deze Woonvisie wordt hierop voorbereid door alle verplichte thema’s op te nemen. Ook is de externe omgeving veranderd. Op het moment dat de vorige Woonvisie (2019) is vastgesteld, was er sprake van krimp van de bevolkingsomvang. In plaats daarvan is er nu krapte in alle woningmarktsegmenten en groeiende bevolkingsprognoses. Deze veranderende omgeving vraagt om een nieuw woonbeleid dat daarop anticipeert.

 8. 2024.02.13

  Het college heeft, samen met de andere gemeenten in Zuid Oost Twente (Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente), een zienswijze ingediend op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG). Dit NPLG geeft inhoudelijke kaders mee voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) van Overijssel. Dit PPLG geeft op haar beurt weer kaders voor de gebiedsprogramma's, waarvan Zuid Oost Twente er één is.
  In hun zienswijze vragen de gemeenten in Zuid Oost Twente aan het rijk om het werken van onderop mogelijk te maken en aandacht te hebben voor de organisatiestructuur van de uitvoering. Verder vragen de gemeenten om de aandacht vooral te richten op de doorgaande bedrijven. De gemeenten vinden de structurerende keus die het rijk wil maken voor overgangsgebieden geen goede keus. Tenslotte vragen de gemeenten aan het rijk om gebruik te maken van de energie die er nu al is binnen het gebied Zuid Oost Twente en deze energie te ondersteunen door tijdig te zorgen voor voldoende uitvoeringscapaciteit en voldoende financiële middelen om voortvarend met de uitvoering door te gaan en aan de slag te gaan.

 9. 2024.02.13

  Omdat het in de wereld onveiliger wordt gaat het Rijk meer geld uitgeven aan het leger. Het leger gaat de komende jaren groeien en sterker worden. Daarvoor is meer ruimte nodig: voor militaire oefeningen, voor opslag (van munitie en andere spullen), voor vliegen en oefenen met drones en nog veel meer.


  Er is echter niet zomaar extra ruimte beschikbaar. Het Rijk moet samen met provincies en gemeenten een voorstel maken wat waar mogelijk is. Het Rijk gaat daar de komende jaren aan werken. Over hoe ze dat gaat doen heeft het Rijk in december 2023 een plan gemaakt. Iedereen die daar iets van vindt mag daarop reageren. (Dat noemen we een zienswijze indienen).


  Voor Enschede gaat het vooral om het gebruik van de oude vliegbasis (Technology Base) voor oefeningen met militaire vrachtdrones. Het vliegveld heeft daar een zienswijze over ingediend waarin ze schrijft dat het vliegveld daarvoor ruimte heeft. Ook de provincie heeft een zienswijze ingediend. Burgemeester en Wethouders vinden het daarom niet nodig ook nog zelf met een reactie te komen.


  Daarover heeft ze een brief gestuurd aan de raad. In die brief informeren ze de raad ook over de zienswijzen die de provincie en het vliegveld (Technology Base) hebben ingediend.

 10. 2024.02.14

  In het Actieprogramma Voetganger laten we zien hoe we werken aan het voorzieningenniveau voor de voetganger in Enschede. Doel is dat we Enschede voor hen nog aantrekkelijker maken. Dat doen we door te focussen op locaties waar we het belangrijk vinden dat er goede voetgangersvoorzieningen zijn. Denk aan de omgeving van scholen, wijkwinkelcentra en OV-haltes. In het actieprogramma stellen we daarnaast uitgangspunten vast die we graag op alle voetgangerspaden in Enschede terugzien. Onze voetgangersvoorzieningen moeten toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen, zodat de keuze om te lopen eenvoudiger wordt. Bovendien bevorderen we daarmee de leefbaarheid van onze stad. Want als meer mensen gaan lopen wordt de druk op het verkeer lager en verbetert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De uitgangspunten leggen we vast in ontwerpprincipes. Daarmee zorgen we ervoor dat we bij het inrichten van de weg extra eisen kunnen stellen aan ruimte voor de voetganger. Ook zetten we ons in om inwoners en gasten in de stad te stimuleren om te lopen. Dat doen we onder andere door meer in te zetten op vergroening.

 11. 2024.02.14

  Landelijk is er in veel sectoren sprake van personeelstekorten. Ook de aanbieders voor ondersteuning huishouden hebben hier last van. Aanbieders houden ons actief op de hoogte over de ruimte die ze hebben en de knelpunten die ze in de uitvoering ervaren. We zijn voortdurend met aanbieders in gesprek over dit onderwerp. In de contracten staat beschreven welke stappen we kunnen zetten als een aanbieder structureel tekortschiet. In het uiterste geval kan een contract ontbonden worden. In de komende jaren verwachten we door de vergrijzing dat meer inwoners ondersteuning nodig hebben. Dit zien we nu al terug in het aantal meldingen. Tegelijkertijd groeit het personeelstekort in de zorg. Ook bij onze wijkteams speelt een tekort aan personeel. Hierdoor loopt de wachttijd bij nieuwe meldingen op. We onderzoeken hoe we iedereen passende hulp kunnen blijven bieden. De raad wordt met een brief geïnformeerd.

 12. 2024.02.14

  Met de ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2025 informeert de gemeenschappelijke regeling (GR) SamenTwente ons over de ontwikkelingen voor de lange termijn. Trends en concrete gebeurtenissen of veranderingen die gevolgen hebben voor de uitvoering en daarmee de begroting van de GR SamenTwente. Deze brief is een startpunt van het proces van de begroting 2025. De uiteindelijke cijfermatige effecten en besluitvorming volgen in april 2024.

 13. 2024.02.14

  Op 16 januari j.l. heeft het provinciebestuur het beleid voor windenergie aangepast en openbaar gemaakt. Het gaat om een vernieuwd plan voor de provinciale energiestrategie (PPE), het bijbehorende rapport over de effecten op de omgeving (OER), de natuurtoets, en een aangepaste regelgeving voor de omgeving met specifieke instructies voor windenergie. Deze documenten zijn beschikbaar voor inzage van 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024, en iedereen kan gedurende die tijd zijn of haar mening geven.


  Het college wil graag reageren op dit voorgestelde beleid, omdat de basisprincipes ervan niet overeenkomen met het beleid dat de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld met betrekking tot windenergie. Dit voorstel vraagt het bestuur om akkoord te gaan met het indienen van een reactie. Deze reactie wordt ondersteund door een update van het lokale Milieu Effect Rapportage, in opdracht van het college opgesteld en bijgevoegd bij dit voorstel. De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen via een informatieve brief.

 14. 2024.02.15

  In onze gemeente leven allerlei soorten dieren. Onze inwoners houden huisdieren en in ons buitengebied leven koeien, paarden, varkens en kippen. We beschikken over kinder- en stadsboerderijen én er komen allerlei soorten dieren voor in het wild. Ze maken naast onze inwoners deel uit van onze samenleving. En naast levensvreugde, zorgen ze tegelijkertijd voor overlast.
  In het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen trots op Enschede” is aangegeven dat dit college ‘werk maakt van een nota Dierenwelzijn’. Daaromis de afgelopen periode gesproken met verschillende belanghebbenden en partners over de inhoud van de nota, onze (wettelijke) verplichtingen rondom het werken met dieren maar ook onze wensen en ambities rondom dieren(welzijn).


  Het doel van de nota is tweeledig.
  Enerzijds willen we helderheid scheppen in rollen en verantwoordelijkheden. Onze wettelijke taak rondom dierenwelzijn is namelijk beperkt. Daarnaast bestaan er meerdere (landelijke) partijen die taken uitvoeren die dieren(welzijn) raken. Op sommige onderwerpen die onze dieren, of daarmee onze inwoners, raken hebben we niet of nauwelijks invloed. Doel van deze nota is daarom om overzicht te geven in taken op zowel gemeente- als landelijk niveau.
  Anderzijds willen we met deze nota het welzijn van dieren in Enschede, maar ook het bewustzijn hiervan onder onze inwoners, vergroten door in te zetten op een drietal speerpunten rondom dierenwelzijn.

 15. 2024.02.16

  Enschede treft maatregelen die moeten bijdragen aan een aantrekkelijk en bereikbaar Enschede. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar een besluit genomen om geld beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van diverse projecten in 2024. Het genomen besluit was echter nog niet compleet. Dat wordt nu rechtgezet.