Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 13 juli 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.07.09

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over (1) het naar voren halen van de Integrale Aanpak Mantelzorg van 2028 naar 2024 en (2) de inzet van de SPUK-GALA middelen voor mantelzorg. Voor de Integrale Aanpak Mantelzorg wordt onderzocht hoe dit onderwerp (inclusief het betrekken van de raad) kan landen in en/of verbonden aan het beleidskader Sociale Basis (vierde kwartaal 2024) en het beleidskader Wmo (derde kwartaal 2025).Voor de inzet van de SPUK-GALA mantelzorg zijn in het tweede kwartaal van 2024 gesprekken gevoerd met mantelzorgers en uitvoeringsorganisaties. Op basis van de opgehaalde informatie wordt in het derde kwartaal van 2024 besloten hoe de middelen ingezet gaan worden.

 2. 2024.07.09

  Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld zodat gemeenten een ‘lokale aanpak isolatie’ voor woningisolatie kunnen vormgeven. Met dit geld kunnen particuliere woningeigenaren ondersteund worden bij het isoleren van hun woning. Woningeigenaren van een woning met energielabel D of slechter èn een WOZ waarde van maximaal 303.000 euro (peildatum 2022) komen in aanmerking voor een tegoedbon voor isolatie van 1.250 euro. Voordat de regeling opengesteld kan worden, moet nog een aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Vervolgens kan de regeling eind 2024 opengesteld worden.

 3. 2024.07.09

  De tweede voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2021-2025 geeft een overzicht van de inzet en resultaten van de aanpak laaggeletterdheid over de periode 2022-2023.Samen met relevante partners in het netwerk gaven we volop uitvoering aan de activiteiten die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2021-2025, de Nota Kansrijk Enschede 2023-2033 en het project Ikletterop. We zetten ons gezamenlijk in om kinderen én volwassenen alle kansen te geven om hun basisvaardigheden te ontwikkelen. Deze inzet is succesvol. Enschedese schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties investeren veel in het versterken van basisvaardigheden. En de impact van taaltrajecten in Twente is goed in vergelijking met andere trajecten uit het land. Onze blijvende inzet op het verminderen van laaggeletterdheid is volop actueel en noodzakelijk. Het College is zich hier van bewust en continueert daarom met kracht de uitvoering van het opstelde programma.

 4. 2024.07.10

  Stichting Jarabee is een strategische jeugdhulpaanbieder in Twente. In 2023 bood Jarabee jeugdhulp aan meer dan 1500 Twentse jeugdigen. Jarabee levert cruciale jeugdhulp, zoals pleegzorg, crisiszorg en verblijfsvoorzieningen en heeft in januari 2023 aan gemeenten kenbaar gemaakt dat zij onderdelen van de gecontracteerde zorg niet langer kostendekkend kunnen uitvoeren. Hierdoor is een zeer kwetsbare liquiditeit ontstaan met een ernstig risico met betrekking tot de continuïteit van zorg en de dekking van het Twentse zorglandschap. Jarabee heeft een herstel en continuïteitsplan opgesteld. De 14 Twentse gemeenten hebben op basis van de beoordeling van de plannen besloten de huidige bevoorschotting nog eens te verlengen met een jaar tot 31 december 2025 en de verrekening uit te stellen naar januari 2026.

 5. 2024.07.11

  Enschede is een stad waarin iedereen mee kan doen, ongeacht achtergrond, inkomen, leeftijd of
  beperking. Waar nodig met hulp uit de omgeving of vanuit de gemeente. We willen ervoor zorgen dat inwoners de ondersteuning zo veel mogelijk in hun eigen buurt of wijk kunnen vinden.
  Maar hoe blijven we een sociale stad waar iedereen meetelt en kan meedoen? Hoe gaan we om met de stijgende vraag naar zorg, ondersteuning en voorzieningen? Hoe kunnen we inwoners die hulp nodig hebben, die hulp blijven bieden?
  Voor een antwoord op deze vragen beginnen we in de wijk Boswinkel – de Braker met een proef. In deze buurt gaat het wijkteam op een andere manier werken; eenvoudiger, toegankelijker, met minder papierwerk en meer gericht op directe hulp aan de inwoner. Wijkteammedewerkers gaan inwoners vaker zelf helpen. We willen inwoners met een team met vaste gezichten direct ondersteunen en begeleiden, zonder dat er eerst een indicatie moet worden aangevraagd en een intake met een zorgaanbieder nodig is.

 6. 2024.07.12

  De afgelopen maanden heeft Decisio onderzocht of de gemeente voordelen kan behalen door de schoonmaakdienstverlening in eigen beheer te nemen. De conclusie die uit dit onderzoek naar voren kwam is dat inbesteden leidt tot hogere kosten en mogelijk negatieve effecten op de kwaliteit van dienstverlening en werktevredenheid van medewerkers. Om die reden is het college voornemens de schoonmaakdienstverlening aan te besteden per 1-2-2025. De voorbereidingen hiervoor starten na de zomervakantie.

 7. 2024.07.13