Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 29 juni 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.06.24

  Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college. Dat kan over verschillende onderwerpen gaan. Het college stelt de antwoorden vast in een vergadering. De vragen die dit keer zijn gesteld gaan over het dossier Veelaanvragers/Klachtencommissaris.

 2. 2024.06.24

 3. 2024.06.25

  Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de subsidieverordening “Onderwijs en ontwikkelkansen voor jongeren van 0 tot 18 jaar 2019” aan te passen. Dit is nodig om een juridische grondslag te creëren voor het verdelen van subsidies in het kader van de rol die de gemeente Enschede heeft als centrumgemeente met betrekking tot het voorkomen van voortijdig schooluitval. Enschede ontvangt voor de uitvoering hiervan financiële middelen van het rijk. Een deel van deze middelen wordt via subsidies doorgegeven aan andere Twentse gemeenten. Het actuele beleidsmatige kader hiervoor is vastgelegd in “De Twentse belofte''. De rol die Enschede heeft als centrumgemeente is een structurele, wettelijke taak. Daarnaast worden er een paar actualisaties op details van de verordening voorgesteld.

 4. 2024.06.26

  Het Ministerie van VWS heeft een aantal uitkeringen gebundeld in een specifieke uitkering Gezond en ActiefLeven Akkoord (voortaan SPUK GALA). De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Voorliggend voorstel is een uitwerking van de aanpak voor Eenzaamheid, dit is 1 van de 15 thema's uit SPUK GALA. In dit voorstel wordt de aanpak Eenzaamheid voor de komende jaren toegelicht. Hiertoe wordt een bestedingsvoorstel gedaan voor de beschikbare SPUK GALA middelen voor de periode 2024-2025. Gevraagd wordt hiervoor een incidentele subsidie toe te kennen aan Alifa voor 2024-2025.

 5. 2024.06.27

  Openbaar, muv bijlage!


  De gemeentebegroting wordt ieder jaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een
  belangrijk document waarin de raad de financiële ruimte vastlegt voor de verschillende acties in het komend jaar. Het kost ook veel werk en tijd om de begroting te maken. Daarom legt het college de belangrijkste stappen vast in een planning.

 6. 2024.06.27

  Vanwege de diversiteit en hoeveelheid aan taken beschikt de gemeente over veel gevoelige persoonsgegevens van inwoners. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt als onafhankelijke toezichthouder binnen onze organisatie toezicht op het zorgvuldige gebruik van deze gegevens.
  Inwoners die het niet eens zijn met een besluit kunnen bezwaar indienen, en als zij zich niet goed behandeld voelen door een ambtenaar of bestuurder, kunnen ze een klacht indienen. Voor de behandeling van bezwaarschriften maakt de gemeente gebruik van een onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften, terwijl klachten bij de gemeentelijke Klachtencommissaris (KC) terechtkomen. De FG, de Commissie Bezwaarschriften en de Klachtencommissaris hebben hun jaarverslagen over 2023 gepresenteerd. Deze verslagen bevatten niet alleen cijfers, maar ook waardevolle lessen voor het gemeentebestuur en de organisatie. Het college van B&W heeft in een brief aangegeven wat ze van deze verslagen hebben geleerd en hoe ze de signalen zullen gebruiken om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

 7. 2024.06.27

  Ja, muv bijlagen 2 en 3!


  Sinds 2021 onderzoeken we samen met FC Twente, Pro F en Ocon de mogelijkheden voor de realisatie van een topsportcampus Diekman. Op deze locatie willen we een trainingscomplex van FC Twente realiseren met daarbij een Sportmedisch datacentrum waar kennis op het gebied van het verbeteren van sportprestaties, het bevorderen van gezondheid op basis van data-analyse opgedaan en gedeeld wordt en ook in de praktijk wordt gebracht. Deze ontwikkeling biedt gelijk de kans om een aantal doelstellingen uit ons klimaatbeleid te implementeren in het gebied. We geven de groenstructuur in het gebied een stevige impuls en leggen een bovenplanse duurzame wateropvang en -afvoer aan die waterstromen tussen de verschillende gebieden met elkaar verbindt. Ook de parkeerplaatsen en de openbare ruimte tussen de topsportcampus, het zwembad en de Diekmanhal richten we opnieuw in zodat het een aantrekkelijk gebied wordt met goede entrees naar de verschillende gebouwen. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente een krediet beschikbaar van € 8,9 mln.

 8. 2024.06.28

  Openbaar: ja, vanaf 28 juni 2024 na informeren huurders en vrijwilligers Ni-Je Terphoes


  In lijn met de in 2019 vastgestelde ambtelijke huisvestingsvisie hebben we de afgelopen jaren ingezet op het afstoten van de servicecentra in de stadsdelen. Daarvoor in de plaats zijn en worden meer passende voorzieningen in de wijken en stadsdelen gecreëerd. Deze wijkvoorzieningen bieden ruimte aan medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners, zodat zij de mogelijkheid hebben hun werk dichtbij de inwoners en met elkaar te doen. Met de ontwikkeling van de wijkvoorzieningen wordt het wijkgericht werken versterkt; de locaties zijn zichtbaar en toegankelijk voor de wijkbewoners en bieden de mogelijkheid voor laagdrempelige ontmoeting en lichte ondersteuning. Met De Boei (Pathmos) en de Magneet (Wesselerbrink) is de afgelopen jaren vormgegeven aan deze meer passende wijkvoorzieningen. Voorzieningen die midden in de wijk staan en waar wijkbewoners terecht kunnen voor ontspanning, educatie en ondersteuning en ontmoeting. Met de realisatie van het Kompas (Deppenbroek) en een toekomstige voorziening in Oost is er straks in alle stadsdelen een aanbod gecreëerd. Naast deze hoofdlocaties zijn er ook kleinere (aangehuurde) satellietlocaties die dezelfde functie hebben. Naast bijvoorbeeld De Helmer (Helmerhoek) en de Dorpskamer (Glanerbrug) wordt daar nu het Ni-je Terphoes (Boswinkel) aan toegevoegd. Al deze voorzieningen worden vanuit de gemeente geëxploiteerd conform daarvoor opgestelde uitvoeringsregels.