Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 3 februari 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.01.30

  Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een bijdrage (suppletie-uitkering) ontvangen voor de kosten rond het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Enschede komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit deze regeling van maximaal 68% van de kosten. Het gaat om reeds gemaakte kosten, in dit geval in de periode 2022-2023.

 2. 2024.01.30

  Enschede verandert, het aantal inwoners groeit en de stad groeit mee. We willen ruimte bieden aan nieuw en bestaand talent. Daarnaast hebben we ook te maken met een veranderend klimaat en willen we de stad groener en leefbaarder maken.
  Er zijn vier strategische opgaven geformuleerd voor onze stad (inclusief, groen & duurzaam, aantrekkelijk en open Enschede). Al deze ontwikkelingen en opgaven vragen om ruimte.Denk aan: ruimte voor woningen, werken, groen, water, energie en sociale voorzieningen. Hoe kunnen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten? Wat vinden we daarbij belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Dat is straks te lezen in de Omgevingsvisie.


  Gemeente Enschede stelt de Omgevingsvisie op in vier fasen. Fase 1, over de identiteit en ruimtelijke kwaliteiten van Enschede, is in maart 2022 afgerond. In fase 2 zijn de ambities en opgaven voor Enschede uitgewerkt. In januari 2023 is deze fase afgerond. In de huidige fase 3 is alle opbrengst uit fase 1 en 2 vertaald naar een toekomstbeeld voor de stad.


  Als verdere voorbereiding op de Omgevingsvisie stellen we de gemeenteraad voor om het document Toekomstbeeld Omgevingsvisie vast te stellen als ruimtelijk inhoudelijk kader voor de Omgevingsvisie.
  Het vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Bij dit toekomstbeeld horen ook beleidsuitspraken. Deze beleidsuitspraken zijn het gevolg van een integrale benadering van bestaand beleid, onze strategische opgaven, (landelijke) ontwikkelingen, participatie en het doorlopen van het proces om te komen tot een Omgevingseffectrapport.

 3. 2024.01.30

  In september 2022 is de gemeente Enschede begonnen met het maken van nieuw cultuurbeleid. Door middel van uitvoerige participatie met culturele instellingen, creatieve professionals en andere belanghebbenden is in de loop van 2023 vormgegeven aan een beleid dat aansluit bij de energie en ambities van de Enschedese cultuursector en de doelstellingen en opgaven van de gemeente. De uitgangspunten die als basis dienen voor het nieuwe cultuurbeleid zijn uitgewerkt in een Nota van Uitgangspunten (15 mei 2023); de Zomernota (15 juni 2023) en de Cultuurnota De Kunst van Cultuur(4 december 2023). Op basis van deze beleidsnota wordt nu de laatste stap in dit beleidsproces gezet, waarin vorm wordt gegeven aan de subsidieregelingen die het culturele organisaties en professionals mogelijk maken om een start te maken met hun ambitieuze plannen, zodat deze vanaf het jaar 2025 tot en met 2028 ten uitvoer kunnen worden gebracht.
  De subsidieverordening die aan deze regelingen ten grondslag ligt wordt in dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. De subsidieverordening is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken, elk met hun eigen karakter, doeleinden en doelgroepen:


  - Handgeldloket;
  - Culturele Activiteiten;
  - Vierjarensubsidie groot;
  - Vierjarensubsidie klein;
  - Culturele Platformorganisaties.


  In totaal wordt een bedrag van 3.776.000 euro beschikbaar gesteld om in de periode van 2025-2028 een financiële impuls te geven aan de Cultuursector, die aansluit bij de uitgangspunten uit de Uitgangspuntennota Cultuur en het beleid dat is uitgewerkt in de Kunst van Cultuur. Cultuurnota Enschede. Daarvan gaat in totaal 170.000 euro naar het Handgeldloket; 620.000 euro naar Culturele Activiteiten; en 2.986.000 euro naar de Vierjarensubsidieregelingen voor culturele instellingen en culturele platformorganisaties.
  Het bedrag van 3.776.000 euro dat beschikbaar wordt gesteld voor de Subsidieverordening Cultuur Enschede 2025 is een onderdeel van het bedrag van 4.290.000 euro, dat in de Zomernota van 15 juni 2023 ten gunste van nieuw cultuurbeleid beschikbaar is gesteld. Daarnaast is door herschikking van reeds bestaande budgetten een bedrag van 220.000 euro vrijgemaakt om invulling te geven aan nieuw beleid. Deze middelen komen voort uit de regeling ‘Culturele Activiteiten 2014’, door de herziening van de huidige programmabegroting en een vrijgevallen bedrag uit de vastgoed begroting. Daarmee komt het totaal beschikbare bedrag voor nieuw cultuurbeleid over de komende 4 jaar op 4.510.000 euro.

 4. 2024.01.30

  De gemeente Enschede heeft in 2023 nieuw evenementenbeleid geschreven. De uitgangspunten van dit beleid zijn uiteengezet in de Nota van Uitgangspunten Evenementen, die op 15 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om deze uitgangspunten te verwezenlijken en het Enschedese evenementenlandschap een financiële impuls te geven, zijn financiële middelen beschikbaar gesteld in de Zomernota die op 15 juni 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van de Nota van Uitgangspunten en de financiële middelen die voor nieuw evenementenbeleid zijn vrijgemaakt, is de Enschedese Evenementennota geschreven onder de titel: _Samen Vieren, Samen Groeien._In deze nota wordt nader uiteengezet op welke manier de gemeentelijke ambities en doelstellingen ten aanzien van het Enschedese evenementenlandschap gerealiseerd kunnen worden. De Evenementennota is op 4 december door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij zijn een tweetal amendementen aangenomen met betrekking tot ‘gratis drinkwater’ en de ‘toegankelijkheid van evenementen’.


  Een belangrijk onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid betreft de verdeling van beschikbare subsidiemiddelen onder Enschedese evenementenorganisatoren. Om deze middelen effectief te verdelen en ten goede te laten komen aan de ambities en doelstellingen zoals beschreven in de Evenementennota worden nieuwe subsidieregelingen in het leven geroepen. De subsidieverordening die aan deze regelingen ten grondslag ligt, wordt in dit voorstel aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.


  De subsidieverordening is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken, elk met hun eigen karakter, doelstellingen en gebruikers:
  · Beeldbepalende en (middel)grote evenementen;
  · Studentenevenementen;
  · Sportevenementen.


  In totaal wordt een bedrag van 5.991.000 euro beschikbaar gesteld om in de periode van 2025-2028 een financiële impuls te geven aan de Evenementensector. Een bedrag van 3.542.000 euro wordt geserveerd voor de De Subsidieverordening Evenementen Enschede 2025 met daarin de hoofdstukken Beeldbepalende en (middel)grote evenementen, Studentenevenementen en Sportevenementen; een bedrag van 2.449.000 euro wordt op de programmabegroting gereserveerd voor de samenwerkingsverbanden ‘Bruisende Binnenstad’ en ‘Sport & Vitaliteit’. Met nieuwe subsidieregelingen wordt uitvoering gegeven aan het beleid zoals geformuleerd in de Uitgangspuntennota Evenementen en de Evenementennota _Samen Vieren, Samen Groeien._Dit bedrag is onderdeel van het totaalbedrag van 6.866.000 euro dat in de Zomernota van 2023 voor de periode 2025-2028 is gereserveerd ten gunste van nieuw evenementenbeleid.
  Voor twee pijlers binnen het nieuwe evenementenbeleid wordt subsidie niet uitgekeerd via subsidieregelingen, maar via de programmabegroting van de gemeente Enschede. Het betreft daarbij de vierjarige evenementenprogramma's die in het teken staan van een Bruisende Binnenstad en Sport- en Vitaliteit. Deze partijen stellen een meerjarenprogramma op dat in het teken staat van respectievelijk een bruisende binnenstad en een beeldbepalend sportevenementenprogramma van eigen bodem (bijlagen 3, 4 en 5). Om in het kader van deze evenementenprogramma’s subsidie toe te kennen, worden beide samenwerkingsorganisaties op de programmabegroting geplaatst.

 5. 2024.01.30

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal locaties de realisatie van totaal 18 grondgebonden woningen mogelijk. Beide plangebieden liggen aan de Blekerstraat en worden ontwikkeld door dezelfde initiatiefnemer.


  Op het perceel aangeduid als locatie Blekerstraat 83 worden 4 halfvrijstaande woningen gerealiseerd. Het naastgelegen pand op Blekerstraat 83A krijgt een bestemming overeenkomstig het huidige gebruik, namelijk een bedrijfsbestemming ten behoeve van opslag.


  Het plan voor Blekerstraat 61 bestaat uit de realisatie van 14 grondgebonden woningen.
  De 14 woningen worden in 2 blokken van 7 woningen tegenover elkaar aan weerszijde van de ontsluitingsweg gerealiseerd. De woningen zullen uitgevoerd worden als rijenwoningen met 2 bouwlagen en kap.

 6. 2024.01.30

  Vanaf het verslagjaar 2023 is er een verandering opgetreden in de rechtmatigheidscontrole. Het college van burgemeester en wethouders legt nu zelf verantwoording af over de rechtmatigheid en niet langer de accountant.


  Op 5 april 2023 heeft de raad een gewijzigde financiële verordening vastgesteld. De wijzigingen hielden verband met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording, waarbij de modelverordening van de VNG is gebruikt. De aangepaste kadernota van november 2023 en recente toelichting van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) vragen om kleine aanpassingen van artikel 11 van de financiële verordening. Deze aanpassingen gaan over de interpretatie van budgetafwijkingen in het kader van het uitoefenen van het budgetrecht door de raad.

 7. 2024.01.31

  De gemeente Enschede wil of gaat een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. De ambitie van de Rijksoverheid is dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is met als tussendoel is 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Net als onze nationale regering en ook de Europese Unie is de gemeente Enschede doordrongen van de urgentie van deze opgave. Om als gemeentelijke organisatie invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie, is het Koersdocument Circulaire Economie opgesteld. In 2024 gaat de gemeente starten met de aanbevelingen die in dit koersdocument worden gedaan, met als doel om de komende twee jaar circulariteit aan te jagen op het gebied van inkoop, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling.

 8. 2024.01.31

  De gemeente Enschede werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Denk aan de Stadsbank, Omgevingsdienst Twente, Samen Twente etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling.


  Dit is ook het moment om eventueel extra controle-instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van de wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Samen Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 9. 2024.02.02

  De opgave om de begroting en organisatie in balans te brengen is een gezamenlijke opgave van de raad, het college en de gemeentelijke organisatie. Het college voelt de urgentie om te komen met scenario’s voor fundamentele keuzes naar de raad die bijdragen aan herstel van de balans. En het belang om de raad op een goede manier mee te nemen en de ruimte te bieden om mee te denken in de stappen die gezet worden om tot deze scenario's te komen. Daarom informeert het college met deze brief de raad over de planning van het traject Begroting & Organisatie in Balans en komt het college terug op de aandachtspunten, vragen en overwegingen die de commissie Bestuur en Middelen heeft meegegeven op 15 januari 2024.