Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 8 juni 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.06.04

  Openbaar, muv bijlagen 3 en 4


  De Strategische Investeringsagenda is bedoeld om investeringen in de stad komende jaren en op de lange termijn mogelijk te maken. Hiermee geven we een impuls aan de leefbaarheid en leefkwaliteit in de stad en houden we Enschede aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als nieuwkomers. Als stad in het groen om duurzaam te wonen, werken en leven. De Strategische Investeringsagenda 2024 geeft een actuele beschrijving van de prioritaire gebiedsontwikkelingen en projecten die op dit moment gezamenlijk de agenda vormen. Hierbij wordt per project ingegaan op de bijdrage aan de opgaven van de stad, maar ook op de subsidiemogelijkheden en wordt een financiële doorkijk gegeven.

 2. 2024.06.04

  D'66 heeft Artikel 35 vragen gesteld over de JOGG-aanpak, naar aanleiding van het artikel in Binnenlands Bestuur. De vragen gaan onder andere over de bevindingen van het RIVM-onderzoek over het achterblijven van resultaten rondom overgewicht. Daarnaast wordt aan het College gevraagd hoe ze omgaat met de aanbevelingen om de JOGG-aanpak te intensiveren. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord door het College.

  Voorgesteld besluit

  De schriftelijke Artikel 35 vragen van D'66 middels bijgevoegd document te beantwoorden.

 3. 2024.06.04

  Het college van B&W is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de Wet kinderopvang. Dit bestaat uit het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), het uitvoeren van de wettelijk verplichte inspecties (door de GGD) bij kinderopvanglocaties en het handhaven wanneer er sprake is van tekortkomingen bij kinderopvanglocaties.


  In de Wet kinderopvang (Wko) en onderliggende regelgeving zijn kwaliteitseisen opgenomen waar de kinderopvang aan moet voldoen om kwalitatief goede en veilige kinderopvang mogelijk te maken.


  Meer informatie over het toezicht en handhaving kinderopvang in de gemeente Enschede leest u in de jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang Enschede 2023 en het jaarverslag.


  Het college van B&W stelt jaarlijks voor 1 juli de jaarverantwoording vast over het toezicht- en handhaving kinderopvang. Dit betreft het interbestuurlijk toezicht en is wettelijk verplicht. Uit de jaarverantwoording valt op te maken dat het college voldoet aan gestelde eisen. Deze jaarverantwoording is voor de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en gaat ter kennisgeving naar de gemeenteraad.

 4. 2024.06.04

  In 2023 zijn wij begonnen met de Aanpak Energiearmoede, om inwoners van Enschede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De aanpak tot nu toe is nu geëvalueerd, dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Zo wordt de inzet van de FIXbrigade, de bespaarcoaches en de Energie Ambassadeur verlengd en komt er een tweede ronde van de witgoedregeling. Ook is de doelgroep voor deze regeling anders gedefinieerd, zodat we gerichter kunnen communiceren en zo hopelijk meer huishoudens kunnen bereiken.

 5. 2024.06.04

  Het doel van de opdracht ‘impuls jongerenparticipatie’ is om te onderzoeken hoe we een brede groep jongeren structureel bereiken en betrekken bij gemeentelijke beleids- en besluitvorming. Door ook het perspectief van jongeren te krijgen op vraagstukken dragen we bij aan meer inclusieve beleids- en besluitvorming. Na een jaar van experimenteren, kunnen we concluderen dat de contouren om verder te kunnen bouwen staan. Om jongerenparticipatie structureel in te kunnen bedden, is het belangrijk dat we verder gaan met experimenteren en leren.

 6. 2024.06.05

  Openbaar, muv bijlagen 1, 2, 4, 6 en 7


  Ruimte is schaars, ook voor opwek van duurzame energie. Daarom onderzoeken we, samen met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en vijf andere gemeenten of we zonnepanelen kunnen plaatsen in de bermen van de rijkswegen N35/A35 en A1. Alleen de bermen is niet voldoende om het exploitabel te maken dus we kijken, letterlijk, iets breder.
  Na een eerste verkenningsrapport in 2022 hebben we eind 2023 een participatietraject doorlopen en daarbij gesproken met omwonenden. Mede op basis van die inbreng is nu gekozen voor acht gemeentelijke grondlocaties langs de A35 die in aanmerking komen gebruikt te worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Het betreft zowel rijksgronden als gemeentelijke gronden.


  Binnen dit project werken we samen met de gemeenten Wierden, Hellendoorn, Almelo, Borne en Hengelo, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincie Overijssel. Enexis heeft een adviserende rol binnen het project.
  Op dit moment is de SOK ondertekend, de scope voorlopig vastgesteld en wordt er gewerkt aan de planologische procedure. De provincie heeft een Voorontwerp Projectbesluit opgesteld. Dit Voorontwerp is bedoeld om de gemeenteraden een kans te geven om te reageren op de inhoud. Nadat de reacties van de gemeentes zijn verwerkt in het Projectbesluit kan de procedure vervolgd worden. Wanneer er een mandaat verleend wordt aan de wethouder Duurzaamheid, kan hij de positie van Enschede in het Projectbesluit, namens het college en de raad, bewaken.


  Deze consultatieronde is bedoeld om de raad een mogelijkheid te geven om advies uit te brengen met betrekking tot het Voorontwerp Projectbesluit. Bij de totstandkoming van het Voorontwerp Projectbesluit is ambtelijk meermaals afgestemd met de Provincie (en de opstellers namens hen), Rijkswaterstaat en de andere betrokken gemeenten. Wij hebben een inhoudelijke reactie voorbereid in het officiële reactieformulier van de provincie (bijlage 1). De inhoud van het Projectbesluit en de voorgestelde aanmerkingen hierop maken wij middels dit voorstel inzichtelijk aan de raad.

 7. 2024.06.05

  Het college informeert de raad periodiek over de stand van zaken van de clustering van sportparken.
  Inmiddels zijn de eerste ramingen bekend voor het realiseren van de 2 multifunctionele sportaccommodaties (Enschede-Zuid en Scheurserve) en voor de verhuizing van SV Sportlust Glanerbrug naar GVV Eilermark aan de Ekersdijk. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 24 mln. Dit bedrag bevat deels investeringen en deels kapitaalslasten en is opgenomen in de Investeringsagenda en de zomernota. Bij de behandeling van de Zomernota en de Investeringsagenda in juli maakt de raad dan een integrale afweging bij het reserveren van benodigde middelen.

 8. 2024.06.07

  Openbaar, muv bijlage 3


  Nadat in de zomer van 2023 duidelijk werd dat heropening van zwembad De Brug onhaalbaar was, onderzochten we de mogelijkheden voor een zwemvoorziening bij een MFSA, zoals in het coalitieakkoord als voorkeur is beschreven.
  Op 18 december 2023 zijn twee moties aangenomen. Het betrof de moties "Sporthal met zwemvoorziening bij MFSA Oost" en een "Multifunctionele accommodatie De Brug".


  In de afgelopen maanden is er door bureau AT Osborne een kostenraming gemaakt voor een sporthal met zwemvoorziening zoals in de motie is aangegeven. Op basis van deze raming en de huidige inzichten is het niet verstandig een sporthal met zwemvoorziening te realiseren op de locatie in Oost. Naast de financiële investering en lasten die dit met zich meebrengt zien wij ook dat een sporthal op die plek geen grote toegevoegde waarde heeft op dit moment.


  Op dit moment is Stadsdeelmanagement, samen met de Dorpsraad Glanerbrug, bezig om een plan van aanpak te maken voor de uitvoering van de motie "Multifunctionele accommodatie De Brug". Het streven is om deze aan het einde van 2024 aan te leveren bij het college en de Raad.