Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 16 maart 2024

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2024.03.12

  Zorgaanbieder Stichting Surplus is eigenaar van de percelen Usselerrietweg 46 en 50 in Enschede. Op nummer 50 is de Forelderij gevestigd. Op deze locatie werd jarenlang een forellenvijver met ondersteunende horeca en pluktuin geëxploiteerd. Inmiddels is gestopt met de exploitatie van de forellenvijvers en is het plan om de horeca voort te zetten als lunchroom, restaurant en incidenteel voor feesten en partijen (reguliere horeca).
  Daarnaast is het plan om 14 zogeheten paradijsvogelwoningen, gelegen op Usselerrietweg 46, permanent toe te staan. In deze paradijsvogelwoningen (=zorgwoningen) wonen onder 24/7 begeleiding mensen met vaak verschillende psychisch sociale beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen.
  De paradijsvogelwoningen zijn in 2017 gerealiseerd als pilot voor een periode van 10 jaar, middels een tijdelijke omgevingsvergunning. Gebleken is dat de rustige, prikkelarme en groene omgeving geschikt is als stabiele woonplek voor de doelgroep. Het permanent vastleggen van deze functie in het bestemmingsplan is gewenst. Om deze redenen is een bestemmingsplan opgesteld, waarin een passende juridisch-planologische regeling is opgenomen voor zowel de locatie van de paradijsvogelwoningen als de horeca, pluktuin en visvijvers. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. Deze heeft aanleiding gegeven de regels van het bestemmingsplan aan te passen.

 2. 2024.03.12

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost” maakt de realisatie van een recreatiepark van 290 recreatiewoningen mogelijk aan het Rutbeek. Omdat het plan voor het recreatiepark op onderdelen wordt aangepast (minder recreatiewoningen van 290 naar 250, maar iets groter van een capaciteit van 6 naar 8 en 10 personen) ten opzichte van eerdere plannen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld (bestemmingsplan “Recreatiepark Rutbeek”). Dit nieuwe bestemmingsplan maakt een recreatiepark met maximaal 250 recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Het park zal vanaf de Hegebeekweg ontsloten worden. De Hegebeekweg zal daarom deels verhard worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 27 zienswijzen ingediend, waarvan één zienswijze door 120 personen is ondertekend.

 3. 2024.03.12

  De Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark is in 2004 opgericht door de Vereniging Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark, de Vereniging De Binnenbocht en de gemeente.
  Doel van de stichting is de coördinatie en uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het Euregio Bedrijvenpark. Bij oprichting van de stichting waren veel kavels nog niet uitgegeven en heeft de stichting toegevoegde waarde gehad in het zorgdragen voor de openbare ruimte.


  Nu het merendeel van de kavels is uitgegeven, blijkt in de praktijk dat verschillen in de inrichting van de openbare ruimte tussen de 2 delen van de verenigingen van het Euregio Bedrijvenpark groot zijn. Zij willen dan ook graag het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op hun eigen deel van het Euregio Bedrijvenpark zelf regelen, los van elkaar. Beide gebieden hebben ook een eigen Vereniging Parkmanagement, naast de overkoepelende stichting. Daarom vraagt het bestuur van de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark de raad toestemming om de stichting te ontbinden. Op die manier kunnen beide verenigingen zelfstandig verder en kunnen zij de openbare ruimte op hun deel zelf beheren en onderhouden.

 4. 2024.03.12

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Veiligheidsregio Twente is één van deze gemeenschappelijke regelingen. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om zo grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 5. 2024.03.12

  De verordening Maatschappelijke ondersteuning Enschede 2024 is op 4 december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is een motie aangenomen, genaamd "Wmo bevestiging van melding en aanvraag". Deze motie geeft de wens weer dat inwoners tijdens het proces goed geïnformeerd worden over het proces en de rechten, plichten en termijnen die daar bij horen.


  Hoe dit in de praktijk uitgewerkt wordt, is verwerkt in een brief voor de raad. Hiermee is de motie afgedaan.

 6. 2024.03.12

  Het bestemmingsplan “Geerdinkszijdeweg 99” zorgt ervoor dat het woonhuis met bijbehorend erf plus bijgebouwen op dit adres de bestemming “Wonen” krijgen en het overige deel van het perceel de bestemming “Agrarisch”.
  De eigenaren hebben aangegeven behoefte te hebben aan legalisatie van het particuliere (niet agrarische) gebruik van het woonhuis en het bijbehorende woonerf plus de bijgebouwen.
  De Geerdinkszijdeweg 99 ligt in een gedeelte van het buitengebied waar nog een oud bestemmingsplan geldt met planregels die niet bruikbaar zijn voor de huidige situatie.
  Daarom is nu het moment gekomen voor een actueel bestemmingsplan dat de woning, de bijgebouwen en de overige grond van het perceel een juiste bestemming geeft.
  Een aantal gebouwen op dit adres zal worden gesloopt en het perceel zal worden ingericht volgens een inrichtingsplan dat als bijlage is gevoegd aan dit bestemmingsplan.

 7. 2024.03.14

  De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren:


  · Over de aankoop van twee percelen inclusief woning aan de Weerseloseweg te Enschede kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie B, nummers 5400 en 5818 in het ontwikkelingsgebied Horstmanpark.
  · Over de aankoop van een perceel aan de Weerseloseweg te Enschede kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie B, nummer 4135 gedeeltelijk in het ontwikkelingsgebied Horstmanpark.

 8. 2024.03.14

  Raadsleden kunnen aan het college schriftelijke vragen stellen. Op 12 februari 2024 heeft de heer Brouwer van de fractie Enschede Anders (aanvullende) schriftelijke vragen gesteld inzake het ingetrokken rapport veelaanvragers. Deze worden nu door het college beantwoord.

 9. 2024.03.14

  Het college heeft het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak voor 2024 en het
  Uitvoeringsplan van Werkplein 2024 vastgesteld. Het college informeert de raad hierover per brief.


  De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak zorgt voor goede resultaten. Dat blijkt uit de evaluatie van de eerste 3
  kwartalen in 2023. De omvang van het Enschedese bijstandsbestand daalt harder (-1,26% eind september)
  dan landelijk gemiddeld (-0,6% eind september).
  Ook de doelstellingen op het gebied van sociale activering en de inzet van loonkosten subsidie (LKS) zijn
  gehaald. Circa 21% van de bijstandsgerechtigden is sociaal actief door inzet van een sociaal
  activeringstraject. En 65% van de doelgroep met een arbeidsbeperking is aan het werk met LKS.
  Het college verwacht haar doelen in 2024 weer te halen, maar gaat nog nader uitwerken welke
  maatregelen nodig zijn om de groeiende groep statushouders aan het werk te helpen.


  Waar de gemeenten een verantwoordelijkheid hebben om mensen ‘fit voor werk’ te maken, gebeurd het koppelen van mensen aan werk via het Werkplein Twente. Werkplein Twente is een netwerkorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en het UWV. In deze organisatie wordt actief wordt samengewerkt met Sociale Werkvoorzieningen-organisaties,
  onderwijsinstellingen en werkgevers. Werkplein Twente brengt vraag en aanbod naar arbeid samen voor
  heel Twente. In het Uitvoeringsplan Werkplein Twente is vastgelegd welke resultaten (met name plaatsingen
  van werkzoekenden op vacatures) en dienstverlening het Werkplein levert voor de gemeenten en het UWV.
  Enschede heeft het binnen de regio goed gedaan.
  De doelstelling is overtroffen, er zijn meer mensen aan het werk geholpen dan vooraf ingeschat was.


  Komend jaar zal het Werkplein zich ook in het bijzonder inzetten op het activeren van mensen die geen uitkering
  hebben. Het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel. En er wordt gewerkt aan het samenbrengen van verschillende regionale uitvoeringsorganisaties in één Regionaal Werk Centrum.

 10. 2024.03.15

  Mevrouw Narda Teke Bozkurt van de PvdA heeft vragen gesteld over het Bungalowpark Rutbeek. Het College van B&W heeft de vragen beantwoord.

 11. 2024.03.15

  Op 9 oktober 2023 is door de raad ingestemd met het project Versnelling woonprojecten in Enschede, waarbij wordt ingezet op de bouw van goedkopere huurwoningen. Het gaat dan vooral om woningen voor mensen die moeilijker aan woonruimte kunnen komen zoals jongeren, ouderen, statushouders en mensen die wat extra hulp nodig hebben. Er is helaas een onjuistheid vastgesteld inzake een aanzienlijk deel van de dekking voor dit voorstel vanuit de BWS (Besluit Woninggebonden Subsidie)-gelden bij het opstellen van de Gemeenterekening 2023. De raad wordt hierover geïnformeerd middels de bijgevoegde raadsbrief.